در مورد پروژه

Goethe-Institut в екзилі є місцем зустрічі, захисту і сценою для діячів культури, які внаслідо війни більше не можуть працювати на батьківщині. © Goethe-Institut

Goethe-Institut im Exil - Key Visual © Goethe-Institut

مکانی برای مباحثات و تبادل

در کشورهایی که گویته انستیتوت و سایر مؤسسات فرهنگی بین‌المللی، از سبب جنگ یا سانسور، مجبور شده‌اند دفاترشان را ببندند، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران امکانات اعتراض، گفتمان و تبادل بین فرهنگی‌شان را از دست میدهند. گویته انستیتوت در تبعید محل ملاقات، جای امن و محیط و صحنه‌ای است برای فعالان فرهنگی ایکه، از سبب جنگ یا سانسور، دیگر نمی توانند در میهن های شان کار کنند.

به فعالان فرهنگی ایکه در کشور‌های شان، به ‌سبب شرایط تهدید کنندۀ حیات، دیگر نمی‌توانند کار کنند یا با دشواری زیاد کار می‌کنند، امکان دریافت مجدد مخاطبان را میدهد.

آن ها پروژۀ «گویته انستیتوت در تبعید» را حمایت می کنند.

ما را دنبال کنید