مکانی برای مباحثات و تبادل

در کشورهایی که گویته انستیتوت و سایر مؤسسات فرهنگی بین‌المللی، از سبب جنگ یا سانسور، مجبور شده‌اند دفاترشان را ببندند، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران امکانات اعتراض، گفتمان و تبادل بین فرهنگی‌شان را از دست میدهند. گویته انستیتوت در تبعید محل ملاقات، جای امن و محیط و صحنه‌ای است برای فعالان فرهنگی ایکه، از سبب جنگ یا سانسور، دیگر نمی توانند در میهن های شان کار کنند.

Goethe-Institut im Exil - Key Visual © Goethe-Institut

Ausschreibung

Deutsch-Persische Übersetzungswerkstatt

Die bilingualen Werkstattgespräche richten sich an Literaturübersetzer*innen aus dem deutschsprachigen Raum, Iran und Afghanistan, die Interesse am vertieften Austausch über das Übersetzen und die Vermittlung von Literaturen im jeweils anderen Kulturraum haben.

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2024

ViceVersa Werkstatt 2019 © EÜK

برداشتها از جشنواره و بخش های ظبط شده در میدیاتیک

فرهنگ اوکراینی از تاریخ 6 تا 9 نوامبر سال 2022 در خانۀ هنر (ACUD)، در برلین موضوع برنامۀ ما بود: در آغاز پروژۀ «گویته انستیتوت در تبعید» یک جشنوارۀ چهارروزه با هنرمندان و متخصصین اوکراینی از سراسر جهان برگزار شد. گزیده هایی ازین جشنواره حالا در میدیاتیک ما قابل دسترس است.گزارش های جشنواره، مصاحبه ها، برنامه های رادیویی و نکاتاست برجسته ما را در تصاویر خواهید یافت.

یک اتاق پر از بینندگان و بحث میزمدور دیده می‌شود. رسم‌های رنگۀ کودکان بر دیوارها نصب شده اند. © Goethe-Institut

در مورد پروژه

پروژۀ «گویته انستیتوت در تبیعد» به فعالان فرهنگی که در کشور‌های شان، به ‌سبب شرایط تهدید کنندۀ حیات، دیگر نمی‌توانند کار کنند یا با دشواری زیاد کار می‌کنند، به مدت دو سال یک صحنه و همچنین مکانی را برای مباحثات و تبادل مهیا می‌سازد . معلومات بیشتر را در مورد پروژه به دست آرید!

  • Front entrance of the Kunsthaus ACUD Berlin
  • A member of the AK13 group leans toward the microphone during a radio interview.
  • Artist Kabir Mokamel works standing on a colorful street art piece.
  • Filmstill Voices
  • Artist Shir Khan Ahmadzai blows up a red balloon as children watch him.
  • Bild Stus Passerby

بیشتر بخوانید

ما را دنبال کنید