Banner mit Logo des Infohauses © Goethe-Institut


Tại những nơi khác nhau ở Đức có 35 Nhà thông tin được thành lập. Tại đó bạn có thể được thông tin về cuộc sống và làm việc ở Đức và luyện tiếng Đức. Bạn có thể tìm hiểu các chương trình có ở địa phương và lập các mối quan hệ với người khác. Nhà thông tin được đặt trong các cơ sở công, v/d như cơ quan chính quyền, thư viện và cơ sở đào tạo bồi dưỡng của địa phương.

Grafische Ansicht auf das Infohaus © Wiendl Expo GmbH

Có Nhà thông tin gần chỗ bạn sống không?

Bạn tìm trên bản đồ xem Nhà thông tin đã có hoặc sẽ được đặt tại những nơi nào. Dưới đó bạn tìm được địa chỉ.
Grafische Deutschlandkarte mit den eingezeichneten Standorten der Infohäuser Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut