Mein Weg nach DeutschlandFoto (Ausschnitt): © Flo Karr / Unsplash

Mein Weg nach Deutschland

Sống ở Đức

Bạn sắp sang Đức hay bạn đang ở Đức rồi? Tại đây bạn tìm được những thông tin về cuộc sống và làm việc ở Đức và nhận được trả lời cho các câu hỏi thướng gặp nhất. Không có câu hỏi của bạn trong đó à? Nếu vậy bạn hãy viết cho chúng tôi theo tờ mẫu liên hệ.

Luyện tập tiếng Đức

Bạn muốn luyện tiếng Đức? Tại đây bạn tìm thấy phim, bài tập và các ứng dụng để luyện tiếng Đức. Bạn xem sơri ngắn của chúng tôi về „Những đường đi đầu tiên ở Đức“ với Nevin và làm bài tập về đoạn sơri đó; bạn đọc Blog của Kimo và kể với anh ấy kinh nghiệm của bạn; bạn chơi trò „Tình yêu bằng tiếng Đức“ và tự quyết định diễn biến của câu chuyện … và nhiều điều khác nữa !
 
Bạn lưu ý là phần này của trang web chỉ bằng tiếng Đức

Tìm sự giúp đỡ

Bạn muốn hỏi về cuộc sống ở Đức hay bạn cần giúp đỡ? Tại đây bạn tìm được các địa chỉ liên hệ: thông qua Internet hay trực tiếp trong thành phố của bạn.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut

Tìm sự giúp đỡ

Bạn muốn hỏi về cuộc sống ở Đức hay bạn cần giúp đỡ? Tại đây bạn tìm được các địa chỉ liên hệ: thông qua Internet hay trực tiếp trong thành phố của bạn.

Infohäuser (Nhà thông tin)

Tại những nơi khác nhau ở Đức có 35 Nhà thông tin được thành lập. Tại đó bạn có thể được thông tin về cuộc sống và làm việc ở Đức và luyện tiếng Đức. Bạn cũng có thể lập các mối quan hệ với người khác tại địa phương.

Graphic map of Germany with the locations of the info houses marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut

Infohäuser (Nhà thông tin)

Tại những nơi khác nhau ở Đức có 35 Nhà thông tin được thành lập. Tại đó bạn có thể được thông tin về cuộc sống và làm việc ở Đức và luyện tiếng Đức. Bạn cũng có thể lập các mối quan hệ với người khác tại địa phương.

Gần nơi bạn sống có Nhà thông tin nào không?