โครงการริทัศน์ มองเมืองมุมใหม่ - ความร่วมมือเยาวชนไทย-ยุโรปในการพัฒนาชุมชนเมืองโครงการริทัศน์ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เป็นการร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาเพื่อพลเมืองไทยและมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดที่นำโดยเยาวชนในการมองพื้นที่เมืองในประเทศไทยด้วยมุมมองใหม่ เพื่อสร้างสรรค์เมืองที่นับรวมทุกคน (inclusive cities) ให้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมือง ได้มามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างฟอรั่มเยาวชนไทย-ยุโรปด้านการพัฒนาชุมชนเมืองให้เกิดขึ้น ทางโครงการจัดพื้นที่กิจกรรมทั้งออนไลน์และในพื้นที่ สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศไทยได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน โดยมองเยาวชนในฐานะเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพื้นที่เมืองของตน 

จุดประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

  1. เกิดกลไกที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการกำหนดรูปแบบและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเมืองและชุมชนเมือง
  2. เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเยาวชนในประเทศไทยและประเทศในสหภาพยุโรป
  3. เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างของเยาวชนในนโยบายการพัฒนาพื้นที่เมือง กลุ่มและองค์กรเยาวชน รวมถึงภาคประชาสังคมอื่นๆ
พื้นที่เมืองนำร่อง
โครงการริทัศน์สนับสนุนกลุ่มเยาวชนจาก 5 พื้นที่เมืองในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น กาญจนบุรี หาดใหญ่และกรุงเทพฯ ในการเข้าร่วมเวิร์คช็อปบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับริเริ่มโครงการการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่เมืองที่ตนเองอาศัยอยู่

ระยะเวลาของโครงการ
มกราคม 2564 – เมษายน 2566

กิจกรรมต่างๆ

วงพูดคุยโต๊ะกลม
วงพูดคุยโต๊ะกลมจะจัดขึ้นใน 5 จังหวัดในพื้นที่ของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจประเด็นการพัฒนาพื้นที่เมืองจะได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ รวมถึงความคาดหวัง ภาพที่อยากเห็นและปัญหาต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่

ไอเดียธอนเพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนประจำเมือง
หลังจากการเปิดรับสมัครและคัดเลือก เยาวชนที่สนใจจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม IDEATHON ที่จัดขึ้นในเมืองของตนเอง เพื่อระดมความคิด ริสร้างสรรค์ ริเริ่มนวัตกรรม อันนำไปสู่การพัฒนาโครงการในประเด็นเมืองในพื้นที่ของตน
ฟอรั่มเยาวชนประจำเมือง คือผลลัพธ์ที่หวังให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมไอเดียธอน และตัวแทนเยาวชนจากแต่ละกลุ่มจะได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ต่อไป
 
เวิร์คช็อปบ่มเพาะทักษะความรู้
การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่นำโดยเยาวชน ร่วมด้วยวิทยากรและกระบวนกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและสหภาพยุโรป หลักสูตรเวิร์คช็อปแนว “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ” จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจแนวคิดเมืองที่นับรวมทุกคนและเมืองหลากวัฒนธรรม และได้พัฒนาทักษะที่จะนำไปใช้ในการจัดการโครงการและงานสื่อสานสำหรับโครงการด้านสังคม ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเมืองก็เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรเช่นกัน นอกเหนือจากเวิร์คช็อปแล้ว ตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนของแต่ละเมืองและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการจะเข้าร่วมการทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนยุโรปที่ขับเคลื่อนประเด็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมือง โดยจะไปพบปะกลุ่มเยาวชนของ 3 เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงเยาวชนของสหภาพยุโรปอีกด้วย 
 
เทศกาลเยาวชน “ReThink Urban Spaces”
เทศกาลเยาวชน “ReThink Urban Spaces” จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้นําเสนอโครงการที่ได้ริเริ่มและดำเนินการ ระหว่างเทศกาลจะมีการฉายภาพยนตร์นานาชาติ สลับกับการจัดวงเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งนำเสนอประเด็นเยาวชนเมืองในระดับนานานาชาติ นอกจากนี้ในเทศกาลจะมีการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่ริเริ่มโดยเยาวชนและกระบวนการการพัฒนาพื้นที่เมืองอีกด้วย
 
ฟอรั่มเยาวชนไทย-ยุโรปเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง
ในขั้นที่ 3 ของโครงการจะมีการจัดเวทีประชุม โดยเชิญผู้กำหนดนโยบาย กลุ่มเยาวชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมกันสร้างวงสนทนาตามแนวคิดฟอรั่มเยาวชนยุโรป ตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเยาวชนทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมถึงผู้แทนฝ่ายต่างๆ จากประเทศไทยและสหภาพยุโรป คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ European Youth Forum จะมาร่วมแสดงทัศนะ ร่วมพัฒนาวาระในประเด็นเยาวชนเมืองและก่อร่างวงแลกเปลี่ยนกับสหภาพยุโรป โดยพูดคุยถึงประเด็นความสนใจและความท้าทายร่วมกัน การประชุมมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบายเมืองเพื่อเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการพัฒนาพื้นที่เมือง อันมีโครงสร้างระยะยาวรองรับ ดังเช่น การนำแนวคิดจากการประชุมมาปรับใช้ให้เกิดเมืองหลวงเยาวชนในประเทศไทย (Thailand Youth Capitals)