RTUS Knowledge Market Pop-Up Sessions 9 และ 16 ตุลาคม 2564

ใน Orientation Workshop เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคมอันเป็นกิจกรรมและพื้นที่ให้เยาวชนริทัศน์จากทั้ง 5 เมืองมาทำความรู้จักกันและรู้จักกับโครงการฯ ได้มีเยาวชนสะท้อนความต้องการด้านความรู้ในประเด็นเมือง ทางโครงการจึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ มาให้ความรู้แก่เยาวชนริทัศน์ ในบ่ายวันเสาร์ที่ 9 และ 16 ตุลาคม 2564 โดยเยาวชนสามารถเลือกเข้าฟังในห้องตามประเด็นที่ตนเองสนใจได้ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564