Elena
Sport dhe Rekreacion

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.

Elena 3
© Goethe-Institut
Elena 6
© Goethe-Institut
Elena Sport dhe Rekreacion