Podmienky používania

Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefón: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) pre používanie webovej stránky  goethe.de („webová stránka“)

Obsah

 1. Rozsah pôsobnosti zmluvy a predmet zmluvy
 2. Registrácia a uzatvorenie zmluvy
 3. Služby inštitútu Goethe-Institut
 4. Povinnosti užívateľa a pravidlá správania
 5. Postih v prípade porušenia povinností, vylúčenie z platformy
 6. Práva užívateľa
 7. Zabezpečenie a záruky
 8. Dĺžka trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
 9. Zmena podmienok používania
 10. Rozhodujúce právo
 11. Urovnanie sporov
 12. Právo na odstúpenie od zmluvy
 

1. Rozsah pôsobnosti zmluvy a predmet zmluvy

Pre používanie personalizovaných častí  tejto webovej stránky platia po príslušnej registrácii vo vzťahu  medzi „užívateľom“ a inštitútom Goethe-Institut ako prevádzkovateľom webovej stránky nasledovné podmienky používania.

Predmetom zmluvy je bezplatné používanie webovej stránky ako informačnej a komunikačnej platformy („služba“). Spoplatnené online kurzy sú výhradne predmetom všeobecných obchodných podmienok. všeobecných obchodných podmienok.       

2. Registrácia a uzatvorenie zmluvy

Predpokladom pre používanie personalizovaných služieb je predošlá registrácia. Pri registrácii musí užívateľ uviesť pravdivé údaje a je upozornený na vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Po registrácii je užívateľovi zaslaný email s potvrdzovacím linkom. Aktiváciou užívateľského účtu zo strany inštitútu Goethe-Institut dôjde k bezplatnému uzatvorenie zmluvy na používanie webovej stránky.

Užívateľ nesmie poskytnúť svoj prístup tretím osobám a je ako majiteľ účtu zodpovedný za jeho ochranu proti zneužitiu. Je preto povinný svoje prístupové údaje uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred tretími osobami. Použitie chránenej značky alebo mena iných fyzických alebo právnických osôb ako užívateľského mena je neprípustné.    

3. Služby inštitútu Goethe-Institut

Goethe-Institut  povoľuje užívateľovi, v rámci týchto podmienok používania čítať a zverejňovať príspevky na webovej stránke a komunikovať s inými užívateľmi. Pre tento účel poskytne Goethe-Institut užívateľovi v rámci svojich technických a ekonomických možností  bezplatne platformu s rôznymi komunitnými funkciami.
Zmyslom komunitných funkcií je umožniť tematickú a odbornú komunikáciu týkajúcu sa vzdelávacej a kultúrnej ponuky inštitútu Goethe-Institut. Goethe-Institut prevádzkuje platformu v rámci svojho zamerania. Platforma neslúži na všeobecnú výmenu názorov, na sebaprezentáciu užívateľov ani na zábavu.

V prípade trvalého sprístupnenia máme právo vykonať zmeny digitálneho produktu, ktoré prekračujú mieru potrebnú na dodržanie zmluvných podmienok, v prípade ak

 1. vznikne  na to oprávnený dôvod,
 2. nebude pre Vás zmena spojená s dodatočnými nákladmi a
 3. o zmene Vás budeme informovať jasne a zrozumiteľne.
Oprávnené dôvody nastanú v tomto duchu vtedy, ak je zmena nevyhnutná z dôvodu prispôsobenia digitálneho produktu novému technickému prostrediu alebo zvýšenému počtu užívateľov alebo z iných závažných prevádzkových a technických dôvodov.

V prípade, ak zmena ovplyvní prístup užívateľa ku komunitným funkciám alebo ich využitie zo strany užívateľa nie len v nezanedbateľnej miere, bude Goethe-Institut užívateľa informovať o zmene práv užívateľa prostredníctvom emailu v primeranom predstihu predtým ako zmena nadobudne účinnosť;     

4. Povinnosti užívateľa  a pravidlá správania

IV rámci registrácie sa užívateľ zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, aktuálne a úplné údaje o svojej osobe podľa vzoru prihlasovacieho formulára a nesmie Goethe-Institut alebo iných užívateľov zavádzať o svojej identite.

Zverejnením obsahu na webovej stránke sa užívateľ zaručuje, že je vlastníkom všetkých potrebných práv. Užívateľ sa zaväzuje nezverejňovať na webovej stránke alebo neposielať iným užívateľom príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré porušujú platné právne predpisy. Užívateľ sa zaväzuje predovšetkým k tomu, že nebude zverejňovať alebo posielať iným užívateľom príspevky,

 • zverejnenie ktorých spĺňa podstatu trestného činu alebo priestupku,
 • ktoré porušujú autorský zákon, právo na obchodnú značku  alebo právo pre podmienky hospodárskej súťaže,
 • ktoré porušujú právo na ochranu údajov iných (napr. zverejnenie súkromných správ bez súhlasu odosielateľa),
 • sú urážlivé, nepravdivé, rasistické, diskriminujúce alebo majú mládeži škodlivý a pornografický obsah,
 • ktoré obsahujú reklamu, pod čím sa rozumie aj grafika alebo linky obsahujúce aj neobsahujúce text v signatúre alebo linky v rámci textu príspevku.

Užívatelia musia okrem toho neustále dodržiavať všeobecné podmienky slušného správanie (tzv. "Netiketu") a musia sa voči druhým správať s rešpektom a nesmú túto službu použiť na to, aby iných užívateľov ohrozovali, obťažovali alebo iným spôsobom zraňovali, zavádzali alebo poškodzovali ich povesť alebo obchodnú činnosť.

Okrem toho je neprípustné aj zverejňovanie príspevkov, ktoré nesúvisia s témami, ktorým je príslušná oblasť danej komunity výslovne určená, alebo ktoré sú iným spôsobom vhodné na ovplyvňovanie tematickej a odbornej výmeny názorov (bod číslo 3). To sa týka predovšetkým masového zverejňovania príspevkov, ktoré nemajú obsah alebo majú identický obsah („Spamming“).

V prípade ak sa stane užívateľ svedkom porušenia týchto podmienok používania zo strany iného užívateľa, je povinný o tom prostredníctvom emailu kdf@goethe.de informovať administrátorov.   

5. Postih v prípade porušenia povinností; vylúčenie z platformy

V prípade porušenia alebo podozrenia na porušenie povinností uvedených v bode číslo 4 (okrem povinnosti nahlásiť porušenie povinností zo strany iných užívateľov), môže Goethe-Institut podľa vlastného uváženia uplatniť voči užívateľovi postih v nasledovnej forme:

 • vymazať alebo zmeniť obsah, ktorý užívateľ nastavil, v prípade ak po riadnom uvážení podľa Goethe-Institut predstavuje porušenie pravidiel správania podľa bodu číslo 4,
 • vysloviť varovanie,
 • obmedziť používanie služby,
 • dočasne alebo trvalo zablokovať prístup,
 • vypovedať zmluvu o používaní a vymazať všetky údaje a obsah užívateľa, aj okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade ak zverejnený príspevok porušuje podmienky obsiahnuté v bode číslo 4, môže Goethe-Institut príspevok bez predchádzajúceho oznámenia zablokovať. Goethe-Institut bude užívateľa o tomto kroku informovať, čím mu dá možnosť zaujať stanovisko. V prípade, ak sa preukáže, že príspevok neporušuje podmienky stanovené v bode číslo 4, Goethe-Institut zablokovanie zruší.

Iba v prípade  úmyselných, systematických alebo podobne závažných porušení zablokuje Goethe-Institut užívateľovi prístup bez predchádzajúceho varovania. V ostatných prípadoch dôjde k trvalému zablokovaniu iba vtedy, ak užívateľ bude po varovaní opakovane porušovať pravidlá správania.

Zablokovanie prístupu je najskôr iba predbežné a Goethe-Institut dá užívateľovi možnosť v primeranej lehote zaujať stanovisko. Až po zaujatí stanoviska alebo po uplynutí stanovenej lehoty rozhodne Goethe-Institut o trvalom zablokovaní prístupu.

Užívateľ  oslobodzuje Goethe-Institut od všetkých nárokov tretích strán, ktoré by si tieto mohli nárokovať z dôvodu porušenia povinností obsiahnutých v bode 4 zo strany užívateľa (okrem povinnosti ohlásiť porušenie povinností zo strany iných užívateľov). Užívateľ sa zaväzuje, že bude Goethe-Institut podporovať pri odvrátení takýchto nárokov v dobrej viere prostredníctvom informácií a podkladov. Užívateľ sa taktiež zaväzuje k tomu, že prevezme náklady potrebné na právnu obhajobu inštitútu Goethe-Institut. Ostatné práva a nároky na náhradu škody inštitútu Goethe-Institut ostávajú nedotknuté.     

6. Práva užívateľa

Vlastníkom autorských práv zdieľaných príspevkov, v prípade, že sú chránené autorským zákonom, ostáva naďalej daný užívateľ. Užívateľ však Goethe-Institut zverejnením svojho príspevku na stránke goethe.de udeľuje nie exkluzívne, celosvetové  a časovo neobmedzené právo príspevok

 • na webovej stránke (aj v preklade) trvalo verejne sprístupniť,
 • rozmnožovať a šíriť v tlačených dielach (aj v preklade),
 • v rámci webovej stránky presúvať a spájať s iným obsahom,
 • spracovať, predovšetkým skrátiť, preložiť, presúvať a/alebo spájať s iným obsahom na webovej stránke ako aj mimo webovej stránky,
 • zmeniť ho alebo čiastočne zmazať, v prípade, že je to nevyhnutné podľa bodu číslo 5

Užívateľ nemá nárok na vymazanie alebo opravu príspevkov, ktoré vytvoril. Ustanovenia Nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie EU 2016/679) Zákona o ochrane osobných údajov a prípadné ostatné povinnosti užívateľa týkajúce sa vymazania ostávajú týmto nedotknuté.    

7. Zabezpečenie a  záruky

V prípade, že má digitálny produkt  nedostatky, vzniká nárok na záručné plnenie. Nárok z dôvodu nevyhovujúcej kvality služby bude podľa bodu číslo 1 premlčaný v priebehu dvoch rokov od sprístupnenia, najskôr však jeden rok po uplynutí zmluvnej doby.

Nárok užívateľa na odškodnenie zo strany inštitútu Goethe-Institut, jeho orgánov, zamestnancov a splnomocnencov je vylúčený,  ak to nie je v ďalšom znení tejto zmluvy uvedené inak. Výnimku tvorí nárok na odškodnenie na základe garancie alebo prísľubu zo strany Goethe-Institut z dôvodu poškodenia na živote, tele alebo zdraví na základe Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom a nárok na odškodnenie vyplývajúci z porušenia hlavných zmluvných záväzkov. Hlavné zmluvné záväzky sú také, ktorých plnenie je nevyhnutné pre plnenie cieľov zmluvy. Vylúčenie záruky sa nevzťahuje ani na zodpovednosť za škody, ktoré vyplývajú z úmyselného porušenia záväzkov alebo z porušenia záväzkov z hrubej nedbanlivosti  zo strany poskytovateľa, jeho zákonných zástupcov alebo pomocníkov.   

8. Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a môže ju vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v písomnej forme (napr. emailom) bez dodržania výpovednej lehoty.

Goethe-Institut je po ukončení tejto zmluvy oprávnený, avšak nie povinný, zmazať obsah, ktorý užívateľ vytvoril a s zdieľal s inými užívateľmi. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o vymazanie svojho užívateľského konta a uložených neverejných údajov.

V prípade závažného dôvodu, predovšetkým z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia  záväzkov obsiahnutých v bode číslo 4, príp. po neúspešnej upomienke, je Goethe-Institut oprávnený okamžite zablokovať užívateľovi prístup a vypovedať zmluvu bez dodržania výpovednej lehoty. V takomto prípade sa môže daný užívateľ opätovne zaregistrovať iba po predošlom udelení súhlasu zo strany Goethe-Institut v písomnej forme.     

9. Zmena podmienok používania

Goethe-Institut si vyhradzuje právo zmeniť predmetné podmienky používania  bez udania dôvodu. Goethe-Institut bude užívateľa informovať o zmenách včas, počas návštevy webovej stránky, ktorá bude nasledovať po vykonaní zmien, a vyžiada si od neho súhlas so zmenou podmienok používania. V prípade, ak užívateľ nepodá v primeranej minimálne 14 dňovej lehote odpor, budú podmienky používania považované za schválené. Goethe-Institut upozorní pri poskytnutí informácií o zmene podmienok používania predovšetkým na to, že v prípade, ak užívateľ nepodá v uvedenej lehote odpor, bude to považované za súhlas. V prípade ak užívateľ podá odpor, môže Goethe-Institut podľa bodu číslo 8 zmluvu vypovedať.

Archív

10. Rozhodujúce právo

Pre právne vzťahy medzi Goethe-Institut a užívateľom platí právo Spolkovej republiky Nemecko. Na spotrebiteľa sa vzťahuje táto voľba práva iba do tej miery, do akej mu nie je odopreté právo, ktoré mu prináleží podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa krajiny, v ktorej má obvyklý pobyt.    

11. UROVNANIE SPOROV

Európska komisia vytvorila platformu pre riešenie sporov online (RSO) nájdete ju na stránke: ​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Užívatelia majú možnosť využiť túto platformu na urovnanie svojich sporov. Sme ochotní zúčastniť sa na mimosúdnom mediačnom konaní. Príslušný Úrad mediácie je Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebitelia majú zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy.

Poučenie o odstúpení od zmluvy:

Odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od predmetnej zmluvy v priebehu 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) musíte informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou alebo emailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od predmetnej zmluvy. Pre odstúpenie môžete použiť vzor odstúpenia od zmluvy v prílohe, samotné odstúpenie nemá žiadnu predpísanú formu. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy stačí, ak nám zašlete informáciu o odstúpení od zmluvy pred uplynutím tejto lehoty.

Následky odstúpenia od zmluvy V prípade odstúpenia od tejto zmluvy, sme povinný vrátiť Vám všetky platby, ktoré ste nám uhradili, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, že ste zvolili iný spôsob dodania ako nami navrhnuté, výhodné štandardné doručenie), bezodkladne a najneskôr v priebehu štrnástich dní odo dňa, odkedy nám bola doručená informácia o Vašom odstúpení od zmluvy. Pre vrátenie platby použijeme rovnaký spôsob platby, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak nebol výslovne dohodnutý iný spôsob vrátenia platby; za vrátenie platby nebude účtovaný žiadny poplatok.
​​​​​​​
V prípade, ak ste požadovali, aby služby začali počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, musíte uhradiť príslušnú čiastku za už poskytnuté služby v pomere k celkovému rozsahu služieb obsiahnutých v zmluve, ktorá zodpovedá podielu splatnému do momentu, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy.

(Môžete použiť nižšie uvedený formulár alebo môžete odstúpenie od zmluvy sformulovať vlastnými slovami.)

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(V prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím tento formulár a pošlite nám ho.)

Adresa
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Týmto odstupujem(e) od mnou/nami uzatvorenej zmluvy o nákupe nasledovného tovaru / poskytnutia nasledovnej služby:

______________________________________________________
______________________________________________________

Objednané dňa (*) _____________________ (*)/doručené dňa (*) _____________________


Meno spotrebiteľa/-ky
______________________________________________


Meno spotrebiteľa/-ky
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Podpis užívateľa/-ky (iba v prípade zaslania v papierovej forme)