مشارکین

سازمان‌های همکار بین المللی

مشارکین جشنوارۀ افغانستان

جشنوارۀ افتتاحیۀ تمرکز بر افغانستان از تاریخ ۳۰ جون الی ۲ جولای در خانۀ هنر ACUD در برلین برگزار شد. ما از همه هنرمندان، همکاران و مهمانانی که در بی‌نظیر ساختن جشنواره سهیم بودند، ابراز امتنان می‌کنیم.

سلسلۀ رویدادها - ایران

فعالیت گویته انستیتوت در تبعید، بنابر اعتراضات جاری در ایران در برابر سرکوب زنان توسط رژیم، با سلسله‌ای از رویداد‌ها (اوخر جنوری الی آغاز مارچ سال ۲۰۲۳) به جامعۀ فرهنگی در ایران تخصیص داده شده بود و مردم را در خانۀ فرهنگ ACUD در برلین به تعداد زیادی از رویداد‌ها دعوت کرد. برنامه وضعیت کنونی هنر و جامعۀ فرهنگی در کشور را منعکس و فضایی را برای گفتمان جامعۀ آلمان-ایرانی مهیا ساخت.

  • ACUD Galerie
  • Logo Tehran Contemporary Sounds

Country Focus on Ukraine

برنامۀ متمرکز بر اوکراین در چارچوب «گویته انستیتوت در تبعید» بخشی از بستۀ اقدامات گسترده‌ است که وزارت خارجۀ آلمان فدرال منابع مالی برای آن را  از بودجۀ تکمیلی سال 2022  جهت کاهش تأثیرات منفی حملۀ روسیه به اوکراین، فراهم ساخت.

مشارکین جشنواره اوکراین

جشنوارۀ «گویته انستیتوت در تبعید» با تمرکز بر کشور اوکراین از تاریخ 6 تا 9 اکتوبر سال 2022 در خانۀ هنر (ACUD) در برلین برگزار شد. ما در این مورد از همه مشارکین برنامه، همه هنرمندان و مهمانانی که در برنامه شرکت کردند، همه همکاران، مشاورین و دوستان گویته انستیتوت که در تحقق برنامۀ ما همکاری کردند و همچنان از خانۀ هنر (ACUD) ابراز امتنان میکنیم.

ما را دنبال کنید