همکاران‌مان

برنامه‌ی متمرکز بر اوکراین در چارچوب «گوته اینستیتوت در تبعید» بخشی از بسته‌ی برنامه‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای است که اداره‌ی امور بین‌الملل فدرال از محل بودجه‌ی مازاد، آن را از سال 2022 حمایت می‌کند. هدف از این حمایت، کاهش تأثیرات منفیِ حمله‌ی روسیه به اوکراین بر اوکراینی‌هاست.

Auswärtiges Amt Logo ​​​​​​​

 

فستیوالِ گوته اینستیتوت در تبعید

فستیوال گشایشِ «گوته اینستیتوت در تبعید» با تمرکز بر اوکراین از 6 الی 9 اکتبر 2022 در خانه‌ی هنر ACUD برلین برگزار شد.
جا دارد به طور خاص از همکاران برنامه، تمامی هنرمندانی که در فستیوال شرکت کردند، تمامی مهمانان و تمامی همکاران، سخنرانان و دوستان و همراهان گوته اینستیتوت، که در برگزاری برنامه کمک کردند و همچنین خانه‌ی هنر ACUD سپاس‌گزاری کنیم.

Logo DeZIM Institut © DeZIM Institut

Logo Internationales Lyrikfestival Czernowitz © Logo Internationales Lyrikfestival Czernowitz

فستیوالِ گوته اینستیتوت در تبعید

فستیوال گشایشِ «گوته اینستیتوت در تبعید» با تمرکز بر اوکراین از 6 الی 9 اکتبر 2022 در خانه‌ی هنر ACUD برلین برگزار شد. جا دارد به طور خاص از همکاران برنامه، تمامی هنرمندانی که در فستیوال شرکت کردند، تمامی مهمانان و تمامی همکاران، سخنرانان و دوستان و همراهان گوته اینستیتوت، که در برگزاری برنامه کمک کردند و همچنین خانه‌ی هنر ACUD سپاس‌گزاری کنیم.