รางวัลภาพยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

มอบให้แก่ภาพยนตร์ที่มีความพยายามที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมที่แพร่หลาย มีการพูดถึงประเด็นทางนิเวศวิทยาและมีการอธิบายอย่างชัดเจน ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลธรรมชาติ และปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบในส่วนนี้

รางวัลภาพยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

นักขุดขยะ

การบริโภคอย่างสิ้นเปลืองของผู้บริโภคในสังคมและวัฒนธรรมการบริโภคแบบใช้แล้วทิ้งส่งผลให้หลายบุคคลมีความคิดในการนำขยะที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่รวมถึงอาหารที่อาจถูกนำไปทำลายโดยเปล่าประโยชน์ด้วย การขุดขยะเป็นการพยายามเอาขยะที่กำลังจะถูกเอาไปฝังกลับรวมกลับมาใช้ใหม่อีกรอบในแบบเดิมหรือในรูปแบบอื่น ภาพยนตร์เรื่องนี้เสนอหลากหลายมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ “การจัดการขยะ” ซี่งประเด็นที่ทุกคนรู้จักกันดี เพราะมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเราในทุกๆ วัน โดยจุดหลักของภาพยนตร์จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากอาหารเป็นขยะเปียกตามบ้าน จนถึงการทิ้งกลบขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่และการลดจำนวนขยะ หลากหลายมุมมองเหล่านี้ต่างก็ขัดแย้งกัน ในขณะที่มีวงจรชีวิตที่เราต่างคิดไปเองของภาชนะบรรจุสินค้าเป็นตัวเชื่อมทั้งหมด ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดประเด็นที่ซับซ้อนของขยะจากสินค้าและขยะจากอาหารเหลือด้วยแนวการดำเนินเรื่องแบบเรียงความยาว จะเกิดอะไรขึ้นหากขยะได้กลายเป็นสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์และหากถังขยะสามารถใช้เป็นกระถางต้นไม้ได้

  • ประเภท วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

  • ชื่อเดิม Tonnentaucher
  • ผู้กำกับ Laura Lazzarin, Kerstin Palme, Martin Kleinmichel
  • ผลิตโดย Strahlendes Klima e.V. & Projector23, unterstützt von JUGEND IN AKTION sowie dem LUSH Charity pot
  • เวลา 46:06 นาที
  • ประเทศ ประเทศเยอรมัน
  • ปี 2018