© istock_sarayut

หัวข้อของปี 2563

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2558 มีประเทศ 193 ประเทศที่ได้รับเอาวิสัยทัศน์ของโลกสำหรับปี 2573 ไปใช้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะมีโลกที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โลกที่ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านทั้งในด้านสุขภาพ การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาชีพที่ดีและความไม่เท่าเทียมที่ลดลง เหนือสิ่งอื่นใด

วิสัยทัศน์ดังกล่าวถูกระบุเอาไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวที่เราใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิม ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงต้องหันมาพิจารณาโลกของเราในทุกวันนี้ ทำความเข้าใจความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง

ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 มีจุดมุ่งหมายที่จะพาทุกท่านสำรวจความเป็นไปได้เหล่านี้ ด้วยการคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาฉายจากทั่วโลก เทศกาลมุ่งที่จะทำให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เป็นใจความหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นี้ได้รับการขยายให้เป็นวงกว้างมากขึ้น การพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำจริงเพื่อพัฒนามนุษย์และโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป