© istock_sarayut

หัวข้อของปี 2563

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2558 มีประเทศ 193 ประเทศที่ได้รับเอาวิสัยทัศน์ของโลกสำหรับปี 2573 ไปใช้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะมีโลกที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โลกที่ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านทั้งในด้านสุขภาพ การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาชีพที่ดีและความไม่เท่าเทียมที่ลดลง เหนือสิ่งอื่นใด

วิสัยทัศน์ดังกล่าวถูกระบุเอาไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวที่เราใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิม ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงต้องหันมาพิจารณาโลกของเราในทุกวันนี้ ทำความเข้าใจความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง

ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 มีจุดมุ่งหมายที่จะพาทุกท่านสำรวจความเป็นไปได้เหล่านี้ ด้วยการคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาฉายจากทั่วโลก เทศกาลมุ่งที่จะทำให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เป็นใจความหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นี้ได้รับการขยายให้เป็นวงกว้างมากขึ้น การพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำจริงเพื่อพัฒนามนุษย์และโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  

ฝูงชนที่มีหน้ากากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ในกรุงเทพฯประเทศไทย

ทำไมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงสำคัญกว่าที่เคยเป็นมาในปัจจุบัน
>> อ่านบทความ

ปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้วยการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ความเท่าเทียมทางเพศและอื่นๆ นี่คือปีแห่งความมุ่งหมายที่เปี่ยมแรงบันดาลใจและการลงมือลงแรงที่สร้างจุดเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 การก้าวเดินต่อจากนี้จึงถือเป็นความท้าทายกว่าที่เคยเป็นมา

Inger Andersen, UN Under-Secretary-General, Executive Director, UN Environment Programme

Message from Inger Andersen
>> Read article

Nobody expected 2020 to turn out this way. COVID-19 has unravelled our way of life, and as slowly emerge from the pandemic, countries around the world will invest trillions of dollars to restart economies and tackle the worst recession since the Great Depression.