© iStock-1215697335_Tzido

หัวข้อของปี 2564

สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น

ปี 2563 ดูจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีการประชุมระดับโลกที่สำคัญเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียมทางเพศ และอื่น ๆ เป็นปีแห่งความพยายามอันแรงกล้าและการลงมือทำเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 การค้นหาเส้นทางต่อไปจากจุดนี้อาจจะท้าทายยิ่งกว่าเดิม วิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คือพิมพ์เขียวร่วมกันของเราเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืน เพื่อบรรลุอนาคตนั้น เราต้องมองไปที่โลกในปัจจุบัน เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง และลงมือทำเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น การแพร่ระบาดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ SDG 3 หรือด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสุขภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกสั่นคลอน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดีจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนหลายคนอาจกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก พวกเขาอาจกังวลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองเอาไว้ หรือกำลังต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือคนที่พวกเขารักให้ดีขึ้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ และเหตุใดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จึงหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตในปี 2564 โดยจะเป็นการนำเสนอภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่านี้