© istock_sarayut

Chủ đề của năm 2020

Mục tiêu phát triển bền vững

Trong năm 2015, 193 quốc gia đã áp dụng một tầm nhìn cho thế giới vào năm 2030. Đây là tầm nhìn đầy tham vọng: một thế giới hòa bình và thịnh vượng được xây dựng trên nền tảng của một môi trường tự nhiên lành mạnh. Một thế giới trong đó sức khỏe được cải thiện, ai cũng có thể tiếp cận với giáo dục chất lượng, việc làm tốt và giảm bất bình đẳng, cùng những nguyện vọng khác.
 
Tầm nhìn này, được nêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDG), là kế hoạch chi tiết chung của chúng tôi cho một tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn. Để đạt được tương lai đó, chúng ta phải nhìn vào thế giới ngày nay, hiểu được các khả năng tạo ra sự thay đổi và hành động để thay đổi xảy ra.
 
Hợp tác với Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), mục đích của Liên hoan phim khoa học 2020 là khám phá những khả năng này. Thông qua một bộ sưu tập gồm các bộ phim quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường, liên hoan giúp mở rộng đối thoại về các vấn đề trọng tâm của SDG. Đồng thời, thông qua cuộc trò chuyện này, liên hoan giúp truyền cảm hứng hành động vì sự cải thiện của con người và hành tinh.