Uvjeti korištenja


Goethe-Instituta e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) za korištenje internetske stranice goethe.de („internetska stranica“)

Sadržaj

 1. Područje primjene i predmet Ugovora
 2. Registracija i sklapanje Ugovora
 3. Usluge Goethe-Instituta
 4. Obveze Korisnika i pravila ponašanja
 5. Sankcije u slučaju kršenja obveza, isključivanje s platforme
 6. Ustupanje prava korištenja
 7. Jamstvo i odgovornost
 8. Trajanje i prestanak Ugovora
 9. Izmjene Uvjeta korištenja
 10. Mjerodavno pravo
 11. Rješavanje sporova
 12. Pravo na odustajanje od Ugovora
 

1. Područje primjene i predmet Ugovora

Za korištenje personaliziranog dijela ove internetske stranice nakon odgovarajuće registracije primjenjuju se sljedeći Uvjeti korištenja na odnos između „Korisnika“ i Goethe-Instituta kao vlasnika ove internetske stranice.
Predmet Ugovora je besplatno korištenje internetske stranice kao informacijske i komunikacijske platforme („Usluga“). Tečajevi na daljinu koji podliježu plaćanju naknade su isključivo predmet Općih uvjeta.      

2. Registracija i sklapanje Ugovora

Pretpostavka za korištenje personaliziranih Usluga je prethodna registracija. Prilikom registracije Korisnik mora dati istinite podatke te ga se upućuje na Izjavu o zaštiti osobnih podataka. Korisnik nakon registracije prima elektroničku poštu s poveznicom za potvrdu. Aktivacijom korisničkog računa od strane Goethe-Instituta sklopljen je Ugovor o besplatnom korištenju internetske stranice.

Korisnik ne smije omogućiti trećim osobama korištenje svog računa te je kao vlasnik računa odgovoran za njegovu zaštitu od zloupotrebe. Stoga je dužan čuvati svoje pristupne podatke u tajnosti te ih zaštititi od pristupa trećim osobama. Nije dopušteno kao korisničko ime koristiti zaštićena imena robnih marki ni imena drugih fizičkih ili pravnih osoba.   

3. Usluge Goethe-Instituta

Goethe-Institut omogućava Korisniku da u okviru ovih Uvjeta korištenja čita i objavljuje sadržaje na internetskoj stranici te da komunicira s drugim Korisnicima. U tu svrhu Goethe-Institut Korisniku besplatno stavlja na raspolaganje platformu s različitim community-funkcijama, u okviru svojih tehničkih i gospodarskih mogućnosti.

Svrha community-funkcija je omogućavanje tematske i stručne razmjene vezane uz obrazovne i kulturne ponude Goethe-Instituta. Goethe-Institut upravlja platformom u okviru poslova kojima se bavi. Platforma ne služi općoj razmjeni podataka, samopromociji Korisnika ni zabavnoj svrsi.  

Kod trajnog stavljanja na raspolaganje smijemo provoditi izmjene digitalnog proizvoda koje nadilaze obim potreban za nastavak izvršavanja Ugovora, ako

 1. postoji važan razlog,
 2. Vama uslijed izmjene ne nastanu dodatni troškovi i
 3. jasno i razumljivo Vas obavijestimo o izmjeni.

Važni razlozi u ovom smislu obuhvaćaju slučajeve u kojima su izmjene potrebne, kako bi se digitalni proizvod prilagodio novom tehničkom okruženju ili povećanom broju Korisnika, ili slučajeve u kojima su potrebne zbog drugih poslovno-tehničkih razloga.

Ako izmjena znatno utječe na mogućnosti pristupa Korisnika community-funkcijama ili njihovu mogućnost korištenja za Korisnika, Goethe-Institut će putem elektroničke pošte i u primjerenom roku obavijestiti Korisnika o izmjenama te o pravima Korisnika prije stupanja izmjena na snagu.   

4. Obveze Korisnika i pravila ponašanja

Korisnik se prilikom registracije obvezuje da će u obrasca za prijavu uvijek navesti istinite, aktualne i potpune podatke o sebi te da ni u kojem trenutku neće dovoditi u zabludu o svom identitetu ni Goethe-Institut ni druge Korisnike.   

Objavom sadržaja na internetskoj stranici Korisnik jamči da je vlasnik svih s tim povezanih prava. Korisnik se obvezuje da na internetskoj stranici neće objavljivati sadržaje niti će slati drugim Korisnicima sadržaje koji su protivni moralnim načelima i važećem pravu. Korisnik se naročito obvezuje da neće objavljivati niti drugim Korisnicima slati sadržaje

 • čije objavljivanje predstavlja kazneno djelo ili prekršaj,
 • koji krše autorsko pravo, prava robne marke ili prava natjecanja,
 • koji krše tuđa prava zaštite podataka (npr. objavljivanje privatnih obavijesti bez suglasnosti pošiljatelja),
 • koji imaju uvredljiv, neistinit, rasistički, diskriminirajući, za mlade štetan ili pornografski sadržaj,
 • koji sadrže reklame, u što se ubrajaju i grafike i poveznice s ili bez popratnog teksta u potpisu ili unutar objave.

Korisnici se također trebaju pridržavati općenitih pravila ponašanja ("Netikete") te se trebaju ponašati jedni prema drugima s poštovanjem i ne smiju koristiti Uslugu kako bi drugim Korisnicima ili trećim osobama prijetili, ometali ih ili ih na neki drugi način povrijedili, obmanjivali ili štetili njihovom ugledu ili poslovanju.

Pored toga nije dopušteno objavljivanje sadržaja koji nisu povezani s temom kojoj je određeni dio communitiy izričito posvećen ili koji na neki drugi način ometaju tematsku i stručnu razmjenu (točka 3.). Ovime se naročito smatra masovno objavljivanje objava bez sadržaja ili istog sadržaja („spamanje“).
Ako Korisnik postane svjedokom takvog kršenja Uvjeta korištenja od strane nekog drugog Korisnika, dužan je o tome elektroničkim putem obavijestiti administratore na adresu
kdf@goethe.de   

5. Sankcije u slučaju kršenja obveza; isključivanje s platforme

U slučaju kršenja ili u slučaju postojanja dovoljne sumnje u kršenje obveza navedenih u prethodnoj točki 4. (osim obveze prijavljivanja kršenja od strane drugih Korisnika), Goethe-Institut može prema vlastitom nahođenju odrediti sljedeće sankcije Korisniku:

 • brisanje ili izmjenu sadržaja koje je Korisnik objavio, ako oni prema dužnoj procjeni Goethe-Instituta predstavljaju kršenje pravila ponašanja sukladno točki 4.
 • izricanje opomene,
 • ograničavanja korištenja Usluge,
 • privremenu ili trajnu zabranu pristupa,
 • raskid Ugovora o korištenju i brisanje svih podataka i sadržaja Korisnika, moguće i trenutačno te bez prethodnog stupanja u kontakt s Korisnikom.

Ako objavljeni sadržaj krši odredbe točke 4., Goethe-Institut može bez najave blokirati objavu. Goethe-Institut će o tome obavijestiti Korisnika, kako bi on moga iznijeti svoje mišljenje. Ako iz toga proizađe da objava ne krši točku 4., Goethe-Institut će ukinuti blokadu.

Goethe-Institut će blokirati pristup Korisniku bez prethodnog upozorenja samo u slučaju namjernog, sustavnog ili slično teškog prekršaja. Inače će konačno zabrana uslijediti samo ako Korisnik nakon izrečeno opomene ponovno prekrši pravila ponašanja.

Osim toga je zabrana pristupa početno samo privremena te će Goethe-Institut Korisniku dati priliku iznijeti svoje mišljenje unutar primjerenog roka. Tek će na osnovu iznijetog mišljenja ili po isteku roka Goethe-Institut odlučiti o konačnoj zabrani pristupa.

Korisnik oslobađa Goethe-Institut od svih potraživanja trećih osoba, koja bi one mogle imati zbog skrivljenog kršenja obveza navedenih u prethodnoj točki 4. od strane Korisnika (osim zbog obveze prijave kršenja od strane drugih Korisnika). Korisnik se obvezuje da će u slučaju takvih potraživanja u dobroj vjeri pružiti podršku Goethe-Institutu u obliku informacija i dokumenata. Korisnik se obvezuje da će snositi troškove nužne pravne obrane Goethe-Instituta. Ovo ne utječe na daljnja prava i potraživanja naknade šteta od strane Goethe-Instituta.   

6. Ustupanje prava korištenja

Autorska prava za objavljenje sadržaje, ako takvi podliježu zaštiti autorskog prava, zadržava dotični Korisnik. Korisnik objavom svojih sadržaja na goethe.de ustupa Goethe-Institutu neisključivo, vremenski neograničeno pravo koje vrijedi diljem svijeta, da objavu

 • može na internetskim stranicama (i prevedenu) učiniti javno dostupnom,
 • može umnožavati i prenositi u tiskanim medijima (i prevedenu),
 • može premjestiti na drugo mjesto na internetskoj stranici te je povezati s drugim sadržajima,
 • može obraditi, naročito skratiti, prevesti, premjestiti na drugo mjesto na internetskoj stranici i/ili je povezati s drugim sadržajima, i izvan internetske stranice
 • može izmijeniti ili djelomično obrisati, ako je to potrebno sukladno točki 5.

Korisnik nema pravo na brisanje ili ispravak sadržaja koje je objavio. Neovisno o tome se primjenjuju odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679), zakona o autorskom pravu te eventualne pravne obveze Korisnika za brisanjem.   

7. Jamstvo i odgovornost

Ako je digitalni projekt manjkav, ne postoje potraživanja iz jamstva. Potraživanja zbog nedostataka Usluge sukladno točki 1. zastarijevaju u roku od dvije godine nakon njenog stavljanja na raspolaganje, no najranije jednu godinu nakon završetka trajanja Ugovora.

Potraživanja naknade šteta Korisnika prema Goethe-Institutu, njegovim tijelima, zaposlenicima ili ovlaštenim osobama isključena su, osim ako u nastavku nije drugačije utvrđeno. Izuzeta su potraživanja naknade šeta uslijed garancije ili jamstva koje je Goethe-Institut dao, uslijed ozlijede života, tijela i zdravlja, uslijed zakona o odgovornosti za proizvode i potraživanja naknade šteta iz kršenja bitnih ugovornih obveza. Bitne ugovorne obveze su one, čije je izvršenje nužno za ostvarivanje cilja Ugovora. Od isključivanja odgovornosti izuzima se i odgovornost za štete nastale namjernim ili grubo nemarnim nepoštivanjem obveze ponuđača, njegovih zakonskih predstavnika ili osoba koje pomažu u izvršenju.      

8. Trajanje i prestanak Ugovora

Ovaj se sporazum sklapa na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna strana ga može raskinuti u pisanom obliku (npr. putem elektroničke pošte), bez obveze poštivanja roka.

Goethe-Institut nakon prestanka Ugovora ima pravo, ali ne i obvezu, obrisati sve sadržaje koje je Korisnik objavio ili dijelio s drugim Korisnicima. Korisnik u svakom trenutku može zahtijevati brisanje korisničkog računa i u njemu pohranjenih podataka koji nisu javni.

U slučaju postojanja važnog razloga, naročito zbog teškog ili ponovljenog kršenja obveza iz točke 4., eventualno i nakon bezuspješne opomene, Goethe-Institut ima pravo Korisniku odmah onemogućiti pristup te raskinuti Ugovor bez obveze poštivanja roka. U tom slučaju se dotični Korisnik smije ponovno registrirati samo uz prethodnu pisanu suglasnost Goethe-Instituta.    

9. Izmjene Uvjeta korištenja

Goethe-Institut zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja bez navođenja razloga. Goethe-Institut će pravovremeno obavijestiti Korisnika o izmjenama prilikom njegovog sljedećeg pristupa stranici nakon provedenih izmjena te će ga zatražiti suglasnost za izmijenjene Uvjete korištenja. Ako Korisnik ne prigovori u primjerenom roku od 14 dana, smatra se da je prihvatio Uvjete korištenja. Goethe-Institut će prilikom obavještavanja o izmjenama Uvjeta korištenja izričito ukazati na to da se smatra da je Korisnik suglasan s njima, ako ne prigovori u navedenom roku. Ako Korisnik prigovori na izmjene, Goethe-Institut može sukladno točki 8. raskinuti Ugovor. 

Arhiva

10. Mjerodavno pravo

Na ugovorni odnos između Goethe-Instituta i Korisnika primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke. Na potrošača se ovo mjerodavno pravo primjenjuje samo utoliko, koliko potrošač ne gubi zaštitu na koju ima pravo temeljem obvezujućih pravnih propisa o zaštiti potrošača one države, u kojoj ima svoj stalni boravak.   

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

Europska komisija je stavila na raspolaganje platformu namijenjenu internetskom rješavanju sporova, koju možete pronaći ovdje: ​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Potrošači imaju mogućnost koristiti ovu platformu kako bi riješili svoje sporove. Mi smo spremni sudjelovati u izvansudskom postupku mirenja pred potrošačkim arbitražnim vijećem. Nadležno je Universalschlichtungsstelle des Bundes (Savezno opće arbitražno vijeće) u sklopu Zentrum für Schlichtung e.V. (Centra za mirenje), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Pravo na odustajanje od Ugovora

Potrošači imaju zakonsko pravo na odustajanje od Ugovora.

Pouka o odustajanju od Ugovora:

Pravo na odustajanje od Ugovora
Imate pravo u roku od četrnaest dana odustati od ovog Ugovora bez navođenja razloga.
Rok za odustajanje iznosi četrnaest dana od dana sklapanja Ugovora.
Kako biste iskoristili svoje pravo na odustajanje od Ugovora morate nas (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) obavijestiti jednoznačnom izjavom (npr. pismom poslanim poštanskim putem ili elektroničkom poštom) o svojoj odluci da odustajete od ovog Ugovora. Možete koristiti predložak Obrasca za odustajanje od Ugovora u privitku, no to nije obvezujuće. Kako biste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete priopćenje o korištenju svog prava na odustajanje prije isteka roka za odustajanje.

Posljedice odustajanja od Ugovora        
Ako odustanete od ovog Ugovora, moramo Vam vratiti sve uplate koje smo od Vas primili, uključujući troškove isporuke (s iznimkom dodatnih troškova koji su nastali uslijed toga što ste Vi izabrali drugačiji oblik isporuke od najpovoljnije standardne isporuke, koju smo Vam mi ponudili), bez odgode i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijest o odustajanju od ovog Ugovora zaprimljena kod nas. Za povrat novca koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste Vi koristili prilikom prvobitne transakcije, osim ako smo s Vama izričito dogovorili nešto drugo; ni u kojem slučaju Vam ne obračunavamo naknade zbog povrata novca. 
Ako ste zahtijevali da usluga počne tijekom trajanja roka za odustajanje od Ugovora, morate nam platiti primjereni iznos, koji odgovara uslugama koje smo već izvršili do trenutka u kojem ste nas obavijestili o korištenju svog prava na odustajanje, i to u razmjernom dijelu u odnosu na ukupni opseg usluge predviđene Ugovorom.   
(Možete koristiti sljedeći obrazac ili sami sastaviti tekst kojim odustajete od Ugovora.)

Predložak Obrazac za odustajanje od Ugovora

(Ako želite odustati od Ugovora, molimo Vas da popunite ovaj obrazac te ga pošaljete na adresu.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Ovime odustajem(o) (*) od Ugovora o kupnji sljedeće robe (*) / o izvršenju sljedećih usluga (*) koji sam sklopio/smo sklopili (*):

______________________________________________________
______________________________________________________

Naručeno dana (*) _____________________ (*)/primljeno dana (*) ____________________


Ime potrošača
______________________________________________


Adresa potrošača
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Potpis potrošača (samo u slučaju da se obavijest dostavlja u papirnatom obliku)
Top