เงื่อนไขการใช้บริการ

ของ Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
โทร +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ goethe.de („Website“)

เนื้อหา

 1. ขอบเขตและสาระสำคัญของข้อตกลง
 2. การลงทะเบียนและสรุปข้อตกลง
 3. บริการของสถาบันเกอเธ่
 4. หน้าที่ของผู้ใช้งานและหลักปฏิบัติ
 5. บทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนและการไล่ออกจากแพลตฟอร์ม
 6. การมอบสิทธิ์ในการใช้งาน
 7. การรับประกันและการรับผิดชอบ
 8. ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง
 9. การแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ
 10. การเลือกกฎหมาย
 11. การระงับข้อพิพาท
 12. สิทธิในการเพิกถอน 
 

1. ขอบเขตและสาระสำคัญของข้อ

เงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานบนพื้นที่ส่วนตัวของเว็บไซต์นี้หลังจากการลงทะเบียนอันมีความเกี่ยวข้องระหว่าง "ผู้ใช้งาน" และสถาบันเกอเธ่ในฐานะผู้ดำเนินการเว็บไซต์

สาระสำคัญของข้อตกลงคือการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลและการสื่อสาร ("บริการ") ส่วนหลักสูตรการเรียนทางไกลที่มีการคิดค่าธรรมเนียมจะอยู่ภายใต้ Allgemeinen Geschäftsbedingungen.      

2. การลงทะเบียนและการทำข้อตกลง

ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อใช้บริการส่วนบุคคล ในการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ยืนยัน เมื่อสถาบันเกอเธ่เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์จะมีผลบังคับใช้ทันที

ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าใช้งานในบัญชีของตน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องบัญชีนั้นจากการใช้งานในทางที่ผิดในฐานะเจ้าของบัญชี ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้งานจึงมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีไว้เป็นความลับและปกป้องมิให้บุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซง ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อยี่ห้อที่ได้รับการคุ้มครองหรือชื่อของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเป็นชื่อผู้ใช้งาน   

3. บริการของสถาบันเกอเธ่

สถาบันเกอเธ่อนุญาตให้ผู้ใช้งานอ่านและเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ รวมถึงสื่อสารกับผู้ใช้งานรายอื่นภายใต้กรอบของข้อกำหนดการใช้งานนี้ เพื่อจุดประสงค์นี้ สถาบันเกอเธ่จึงได้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานชุมชนที่หลากหลายให้กับผู้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้ขอบเขตความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของฟังก์ชั่นการใช้งานชุมชนคือเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนหัวข้อและเรื่องที่เกี่ยวข้องบนข้อเสนอด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสถาบันเกอเธ่ สถาบันเกอเธ่ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ภายใต้กรอบของภารกิจดังกล่าว แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้มีเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป เพื่อนำเสนอตัวตนของผู้ใช้งานหรือเพื่อความบันเทิงแต่อย่างใด

ในกรณีที่มีการให้บริการในระยะยาว เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เกินความจำเป็นในการรักษามาตรฐานตามข้อตกลงได้ต่อเมื่อ

 1. มีเหตุผลอันควร
 2. คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลง
 3. เราได้แจ้งคุณถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ

เหตุผลอันควรในที่นี้หมายรวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเทคนิคใหม่หรือเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น หรือเมื่อมีเหตุผลสำคัญอื่นๆ ในด้านการดำเนินงาน

หากการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ใช้งานในการเข้าถึงฟังก์ชั่นการใช้งานชุมชนหรือส่งผลต่อความสามารถในการเข้าใช้งาน สถาบันเกอเธ่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและสิทธิ์ของผู้ใช้งานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมผ่านทางอีเมลก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล   

4. หน้าที่ของผู้ใช้งานและหลักปฏิบัติ

ในการลงทะเบียน ผู้ใช้งานมีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และต้องไม่หลอกลวงตัวตนต่อสถาบันเกอเธ่หรือผู้ใช้งานรายอื่นไม่ว่าเมื่อใด

เมื่อเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์นี้ ผู้ใช้งานต้องไม่เผยแพร่ผลงานใดๆ ที่ละเมิดศีลธรรมหรือกฎหมายที่บังคับใช้บนเว็บไซต์ หรือส่งต่อไปยังผู้ใช้รายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้งานรับรองว่าจะไม่เผยแพร่หรือส่งต่อผลงานที่

 • การเผยแพร่นั้นถือเป็นความผิดทางอาญาหรือความผิดทางปกครอง
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
 • ละเมิดสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (เช่น การเผยแพร่ข้อความส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ส่ง)
 • มีเนื้อหาเข้าข่ายดูหมิ่น เป็นเท็จ เหยียดเชื้อชาติ แบ่งแยก เป็นอันตรายต่อเยาวชนหรืออนาจาร
 • มีการโฆษณา ซึ่งรวมถึงภาพกราฟิกหรือลิงก์ที่มีหรือไม่มีข้อความในลายเซ็นหรือในโพสต์

นอกจากนี้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามหลักมารยาททั่วไป ("มารยาทเน็ต") eตลอดเวลา และปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อคุกคาม ก่อกวน ทำร้ายทางใดทางหนึ่ง หลอกลวงหรือทำลายชื่อเสียงหรือธุรกิจของผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ การเผยแพร่ผลงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ของชุมชนอย่างชัดเจน หรือผลงานที่มุ่งทำลายการแลกเปลี่ยนหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 3) ก็ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่โพสต์จำนวนมากที่ไม่มีเนื้อหาหรือเนื้อหาเหมือนๆ กัน ("สแปม") หากผู้ใช้งานพบเห็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการโดยผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้งานที่พบเห็นมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้กับผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล kdf@goethe.de.   

5. บทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนและการไล่ออกจากแพลตฟอร์ม

ในกรณีที่มีการละเมิดหรือมีข้อสงสัยเพียงพอว่ามีการละเมิดหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ยกเว้นหน้าที่ในการรายงานการละเมิดโดยผู้ใช้งานรายอื่น) สถาบันเกอเธ่อาจใช้ดุลยพินิจเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้ใช้งานดังต่อไปนี้:

 • ลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งาน หากสถาบันเกอเธ่มีดุลพินิจว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงในข้อ 4
 • แจ้งเตือน
 • จำกัดการใช้บริการ
 • ระงับการเข้าใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร
 • ยุติสัญญาผู้ใช้งานและลบข้อมูลและเนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องติดต่อล่วงหน้า

หากผลงานที่เผยแพร่ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อ 4 สถาบันเกอเธ่อาจทำการปิดกั้นผลงานนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สถาบันเกอเธ่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อให้ผู้ใช้งานได้อธิบาย หากปรากฎว่าผลงานนั้นไม่ได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อ 4 สถาบันเกอเธ่จะทำการยกเลิกการปิดกั้น

สถาบันเกอเธ่จะปิดกั้นการเข้าใช้บริการของผู้ใช้งานโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเฉพาะในกรณีที่มีการฝ่าฝืนโดยเจตนา ทำเป็นระบบ หรือฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงในลักษณะเดียวกัน ส่วนการปิดกั้นอย่างถาวรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานฝ่าฝืนเงื่อนไขซ้ำหลังจากได้รับคำเตือนไปแล้ว

การปิดกั้นการเข้าถึงในครั้งแรกจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และสถาบันเกอเธ่จะยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้อธิบายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม จากนั้นสถาบันเกอเธ่จะตัดสินใจว่าจะปิดกั้นการเข้าถึงอย่างถาวรหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับคำอธิบายจากการตอบกลับหรือเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว

ผู้ใช้งานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจากการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงในข้อ 4 ของผู้ใช้งานให้แก่สถาบันเกอเธ่ (ยกเว้นข้อตกลงเรื่องหน้าที่ในการรายงานการละเมิดโดยผู้ใช้งานรายอื่น) ผู้ใช้งานตกลงที่จะสนับสนุนสถาบันเกอเธ่ด้วยข้อมูลและเอกสารในการแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยเจตนาดี ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางกฎหมายที่จำเป็นของสถาบันเกอเธ่ โดยยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์และการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ของสถาบันเกอเธ่   

6. การมอบสิทธิ์ในการใช้งาน

ลิขสิทธิ์ผลงานที่โพสต์ยังคงเป็นของผู้ใช้งานรายนั้นๆ ตราบเท่าที่ผลงานยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้งานโพสต์ผลงานบน goethe.de ถือว่าผู้ใช้งานได้มอบสิทธิ์ให้แก่สถาบันเกอเธ่โดยไม่ผูกขาด ไม่จำกัดสถานที่ทั่วโลกและไม่จำกัดเวลาสำหรับการใช้ผลงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้สาธารณะเข้าถึงได้บนเว็บไซต์อย่างถาวร (รวมถึงบทแปล)
 • เพื่อผลิตซ้ำและเผยแพร่ในงานพิมพ์ (รวมถึงบทแปล)
 • เพื่อโยกย้ายไปใช้งานภายในเว็บไซต์และเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอื่นๆ
 • เพื่อการแก้ไข โดยเฉพาะการย่อ การแปล การโยกย้ายภายในเว็บไซต์ และ/หรือนำไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่นๆ ภายนอกเว็บไซต์
 • เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาบางส่วนหากมีความจำเป็นตามข้อตกลงข้อ 5

ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลบหรือแก้ไขผลงานที่ตนทำ บทบัญญัติในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล (ระเบียบข้อบังคับ EU 2016/679) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และข้อบังคับทางกฎหมายใดๆ ที่ให้ผู้ใช้งานลบผลงานนั้นได้ยังคงไม่มีผลบังคับใช้   

7. การรับประกันและการรับผิดชอบ

หากผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมีข้อบกพร่อง จะสามารถเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบได้ การเรียกร้องเนื่องจากความบกพร่องของบริการตามข้อตกลงข้อที่ 1 จะหมดอายุความตามกฎหมายภายในสองปีนับจากวันที่พร้อมให้บริการ แต่ต้องไม่หมดอายุความก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาหนึ่งปี
ผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อสถาบันเกอเธ่ ภาคส่วน พนักงานและตัวแทนได้เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อตกลงดังต่อไปนี้ ได้แก่ การเรียกร้องค่าเสียหายจากการรับรองหรือการรับประกันโดยสถาบันเกอเธ่ การเรียกร้องค่าเสียหายจากการบาดเจ็บต่อชีวิต อวัยวะหรือสุขภาพ การเรียกร้องค่าเสียหายบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงตามสัญญาที่สำคัญ ข้อตกลงตามสัญญาที่สำคัญคือภาระผูกพันที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา รวมถึงการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องในหน้าที่โดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ ตัวแทนทางกฎหมายหรือผู้กระทำการแทน   

8. ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงนี้ไม่ได้มีการระบุระยะเวลาชัดเจนและอาจถูกยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในรูปแบบข้อความ (เช่นทางอีเมล)

หลังจากสิ้นสุดข้อตกลงนี้ สถาบันเกอเธ่มีสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการลบเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นและแบ่งปันกับผู้ใช้งานรายอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถขอให้ลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ได้ทุกเมื่อ

ในกรณีที่มีเหตุอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อตกลงในข้อที่ 4 อย่างร้ายแรงหรือซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้จะได้รับการตักเตือนแล้ว สถาบันเกอเธ่มีสิทธิ์ปิดกั้นการเข้าถึงของผู้ใช้งานทันทีและยุติสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันเกอเธ่เท่านั้น.   

9. การแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ

สถาบันเกอเธ่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องให้เหตุผล สถาบันเกอเธ่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เหมาะสมขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลง และขอความยินยอมต่อเงื่อนไขการใช้บริการที่ถูกแก้ไขใหม่จากผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่คัดค้านภายในระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ให้ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการ ขณะแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ สถาบันเกอเธ่จะชี้ให้ผู้ใช้งานเห็นอย่างชัดเจนว่าหากไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้งานคัดค้าน สถาบันเกอเธ่อาจบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อตกลงข้อที่ 8

เอกสารสำคัญ

10. การเลือกกฎหมาย

ความผูกพันในสัญญาระหว่างสถาบันเกอเธ่และผู้ใช้งานจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในส่วนของผู้บริโภค การเลือกกฎหมายนี้จะถูกบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้บริโภคไม่เสียประโยชน์จากการคุ้มครองที่ผู้บริโภคได้รับในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ในรัฐหรือประเทศที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่   

11. การระงับข้อพิพาท

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ซึ่งสามารถพบได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ผู้บริโภคสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อยุติข้อพิพาทของตน เรายินดีเข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการนอกศาลต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจคือคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการสากลแห่งสหพันธรัฐ (Universalschlichtungsstelle des Bundes) ที่ Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. สิทธิในการเพิกถอน

ผู้บริโภคมีสิทธิในการเพิกถอนตามกฎหมาย

นโยบายการเพิกถอน:

สิทธิในการเพิกถอน

คุณมีสิทธิ์เพิกถอนข้อตกลงนี้ภายในสิบสี่วันโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
ระยะเวลาในการเพิกถอนคือภายในสิบสี่วันนับจากวันที่ทำข้อตกลง
ในการใช้สิทธิ์เพิกถอน คุณต้องแจ้งให้เรา (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München โทรศัพท์: +49 89 15921-0, info@goethe.de) ทราบถึงการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยการประกาศเจตนาอย่างชัดเจน (เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล)
โดยคุณสามารถใช้แบบฟอร์มการเพิกถอนตามตัวอย่างที่แนบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มนี้เสมอไป
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการเพิกถอน เพียงคุณส่งหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการเพิกถอนก็ถือว่าเพียงพอ

ผลของการเพิกถอน      
เมื่อคุณทำการเพิกถอนข้อตกลงนี้ เราจะคืนเงินชำระทั้งหมดที่ได้รับให้กับคุณ รวมถึงค่าจัดส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการที่คุณเลือกประเภทการจัดส่งอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดส่งแบบมาตรฐานที่มีราคาถูกที่สุดที่เราเสนอให้) โดยไม่ชักช้าและดำเนินการอย่างช้าที่สุดภายในสิบสี่วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งการเพิกถอนข้อตกลงจากคุณ ในการชำระคืน เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกันกับที่คุณใช้ในตอนแรกเริ่ม เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในการชำระคืนไม่ว่าในกรณีใด

หากคุณทำการเพิกถอนหลังเริ่มบริการไปแล้วซึ่งยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการเพิกถอน คุณต้องชำระเงินให้กับเราในจำนวนที่เหมาะสมตามสัดส่วนของบริการที่เสนอให้จนถึงเวลาที่คุณแจ้งใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนตามข้อตกลงนี้ โดยคิดจากขอบเขตของบริการทั้งหมดตามข้อตกลง

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้ หรือเขียนแบบฟอร์มการเพิกถอนด้วยตนเอง
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเพิกถอน

(หากคุณต้องการเพิกถอนข้อตกลง กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้และส่งกลับ)
​​​​​​​ ​​​​​​​
เรียนสถาบันเกอเธ่
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
ข้าพเจ้า/เรา (*) ขอเพิกถอนข้อตกลงที่ข้าพเจ้า/เรา (*) ทำขึ้นเพื่อการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้ /การให้บริการดังต่อไปนี้ (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

สั่งเมื่อ (*) _____________________ (*)/ได้รับเมื่อ (*) _____________________


ชื่อลูกค้า

______________________________________________


ที่อยู่ลูกค้า
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


ลายเซ็นลูกค้า (สำหรับจดหมายที่เป็นกระดาษเท่านั้น)