Pogoji uporabe

Goethe-Instituta e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München,
telefon +49 89 15921-0, info@goethe.de (»Goethe-Institut«), za uporabo spletnega mesta goethe.de (»spletno mesto«)

Vsebina

 1. Področje uporabe in predmet pogodbe
 2. Registracija in sklenitev pogodbe
 3. Storitve Goethe-Institut
 4. Obveznosti uporabnika in pravila ravnanja
 5. Sankcije pri kršitvah obveznosti, izključitev s platforme
 6. Podelitev pravic uporabe
 7. Garancija in odgovornost
 8. Čas trajanja in končanje pogodbe
 9. Sprememba pogojev uporabe
 10. Izbira prava
 11. Reševanje sporov
 12. Pravica do preklica
 

1. Področje uporabe in predmet pogodbe

Za uporabo personaliziranih razdelkov tega spletnega mesta po ustrezni registraciji veljajo v razmerju med »uporabnikom« in Goethe-Institutom kot upravljavcem spletnega mesta sledeči pogoji uporabe.

Predmet pogodbe je brezplačna uporaba spletnega mesta kot informacijske in komunikacijske platforme (»storitev«). Plačljivi tečaji pouka na daljavo so izključno predmet Splošnih pogojev poslovanja.     

2. Registracija in sklenitev pogodbe

Pogoj za uporabo personaliziranih storitev je predhodna registracija. Ob registraciji mora uporabnik navesti resnične podatke in je opozorjen na Izjavo o varstvu podatkov  Po registraciji uporabnik prejme e-sporočilo s potrditveno povezavo. Z aktivacijo uporabniškega računa s strani Goethe-Instituta se sklene brezplačna pogodba o uporabi spletnega mesta.

Uporabnik svojega dostopa ne sme prepustiti v uporabo tretjim osebam in je kot imetnik računa odgovoren za njegovo zaščito pred zlorabo. Zato je zavezan k varovanju tajnosti svojih podatkov za dostop ter k zaščiti pred dostopanjem do njih s strani tretjih oseb. Kot uporabniško ime ni dovoljeno uporabljati zaščitenih imen blagovnih znamk ali imen drugih fizičnih ali pravnih oseb.     

3. Storitve Goethe-InstitutA

Goethe-Institut uporabniku dovoljuje, da v okviru teh pogojev uporabe bere in objavlja prispevke na spletnem mestu ter komunicira z drugimi uporabniki. V ta namen Goethe-Institut uporabniku v okviru svojih tehničnih in ekonomskih možnosti brezplačno zagotavlja platformo z različnimi funkcijami skupnosti.
Namen funkcij skupnosti je omogočanje tematske in strokovne izmenjave v zvezi z izobraževalnimi in kulturnimi ponudbami Goethe-Instituta. Goethe-Institut upravlja platformo v okviru svojih obveznih nalog. Platforma ne služi splošni izmenjavi mnenj, samopredstavitvi uporabnikov ali namenom razvedrila.

Pri trajnem zagotavljanju smemo izvajati spremembe digitalnega produkta, ki presegajo mero, potrebno za ohranjanje skladnosti s pogodbo, če

 1. za to obstaja utemeljen razlog;
 2. vam zaradi spremembe ne nastanejo dodatni stroški in
 3. vas jasno in razumljivo obvestimo o spremembi.

Utemeljeni razlogi v tem smislu obsegajo primere, v katerih je sprememba potrebna za prilagoditev digitalnega produkta novemu tehničnemu okolju ali povečanemu številu uporabnikov ali v katerih je potrebna iz drugih pomembnih razlogov tehničnega upravljanja.

Če sprememba znatno negativno vpliva na uporabnikove možnosti dostopanja do funkcij skupnosti ali njihovo uporabnost zanj, ga Goethe-Institut v primernem roku pred začetkom veljavnosti spremembe po e-pošti obvesti o njej in njegovih pravicah.     

4. Obveznosti uporabnika in pravila ravnanja

V okviru svoje registracije se uporabnik zavezuje, da bo po navodilih iz prijavnega obrazca vedno navajal svoje resnične, aktualne in popolne osebne podatke ter Goethe-Institutu ali drugim uporabnikom nikoli ne sme lagati o svoji identiteti.

Z objavo vsebin na spletnem mestu uporabnik zagotavlja, da je imetnik vseh za to potrebnih pravic. Uporabnik se zavezuje, da na spletnem mestu ne bo objavljal ali drugim uporabnikom pošiljal prispevkov, ki kršijo moralna načela ali veljavno pravo. Uporabnik se zlasti zavezuje, da ne bo objavljal ali drugim uporabnikom pošiljal prispevkov,

 • katerih objava predstavlja kaznivo dejanje ali prekršek;
 • ki kršijo avtorsko pravo, pravo blagovnih znamk ali konkurenčno pravo;
 • ki kršijo pravice drugih oseb do varstva podatkov (npr. objavljanje zasebnih sporočil brez pošiljateljevega soglasja);
 • ki imajo žaljivo, neresnično, rasistično, diskriminatorno, za mladoletnike škodljivo ali pornografsko vsebino;
 • ki vsebujejo oglaševanje, k čemur spadajo tudi grafike ali povezave s spremljajočim besedilom ali brez njega v podpisu ali znotraj prispevka.

Uporabniki morajo poleg tega vselej upoštevati splošna pravila bontona ("netiketo") se med seboj obravnavati spoštljivo in storitve ne smejo uporabljati za ogrožanje, nadlegovanje, kakršnokoli drugo kršenje pravic, laganje ali škodovanje dobremu imenu ali poslu drugih uporabnikov ali tretjih oseb.

Poleg tega je nedovoljeno tudi objavljanje prispevkov, ki niso povezani s temami, katerim je izrecno posvečen zadevni razdelek skupnosti, ali ki bi lahko na kakršen koli drug način negativno vplivali na tematsko in strokovno izmenjavo (3. točka). Sem spada zlasti masovno objavljanje prispevkov, ki so vsebinsko prazni ali vsebinsko enaki (»zasipavanje«).
Če je kateri uporabnik priča kršitve teh pogojev uporabe s strani nekega drugega uporabnika, je zavezan, da o tem po e-pošti obvesti administratorje na naslov kdf@goethe.de   

5. Sankcije pri kršitvah obveznosti; izključitev s platforme

Pri kršitvi ali obstoju utemeljenega suma kršitve v zgornji 4. točki navedenih obveznosti (razen obveznosti obveščanja o kršitvah s strani drugih uporabnikov) lahko Goethe-Institut proti uporabniku po lastni presoji uvede sledeče sankcije:

 • izbris ali spremembo vsebin, ki jih je objavil uporabnik, če po z obveznostjo skladni presoji Goethe-Instituta predstavljajo kršitev pravil ravnanja iz 4. točke;
 • izrek opomina;
 • omejitev uporabe storitve;
 • začasno ali dokončno blokiranje dostopa;
 • odpoved pogodbe o uporabi ter izbris vseh uporabnikovih podatkov in vsebin, tudi brez roka in predhodnega obvestila.

Če objavljeni prispevek krši 4. točko, lahko Goethe-Institut prispevek blokira brez vnaprejšnjega obvestila. Goethe-Institut obvesti uporabnika, tako da lahko ta zavzame stališče. Če se izkaže, da prispevek ne krši 4. točke, Goethe-Institut umakne blokado.

Goethe-Institut uporabnikov dostop brez vnaprejšnjega obvestila blokira samo pri namernih, sistematičnih ali podobno hudih kršitvah, sicer pa ga dokončno blokira samo, če uporabnik po predhodnem opozorilu ponovno krši pravilo ravnanja.

Poleg tega je blokada dostopa najprej samo začasna in Goethe-Institut uporabniku da tudi možnost, da v primernem roku zavzame stališče. Šele na podlagi stališča ali po poteku roka se Goethe-Institut odloči o dokončni blokadi dostopa.

Uporabnik Goethe-Institut odvezuje vseh zahtevkov tretjih oseb, ki jih uveljavljajo zaradi krivdne kršitve v zgornji 4. točki omenjenih obveznosti (razen obveznosti obveščanja o kršitvah s strani drugih uporabnikov) s strani uporabnika. Uporabnik se zavezuje, da bo v dobri veri z informacijami in dokumentacijo podpiral Goethe-Institut pri obrambi pred takšnimi zahtevki. Uporabnik je prav tako zavezan k nošenju stroškov potrebne pravne obrambe Goethe-Instituta. To ne vpliva na druge pravice Goethe-Instituta in njegove zahtevke za nadomestilo škode.      

6. Podelitev pravic uporabe

Avtorske pravice za objavljene prispevke ima uporabnik, če je pri njih možno avtorsko-pravno varstvo. Vendar pa uporabnik z objavo svojega prispevka na spletnem mestu goethe.de Goethe-Institutu podeljuje neizključno, svetovno in časovno neomejeno pravico, da

 • na spletnem mestu trajno omogoča javen dostop do prispevkov (tudi v prevedeni obliki);
 • prispevke razmnožuje in širi v tiskanih delih (tudi v prevedeni obliki);
 • prispevke prestavlja znotraj spletnega mesta ter jih povezuje z drugimi vsebinami;
 • prispevke obdeluje, zlasti krajša, prevaja, prestavlja znotraj spletnega mesta in/ali povezuje z drugimi vsebinami, tudi izven spletnega mesta;
 • prispevke spreminja ali delno izbriše, če je to določeno v 5. točki.

Uporabnik nima pravice do izbrisa ali popravka prispevkov, ki jih je objavil. To ne vpliva na določila Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbe (EU) 2016/679) in zakona o avtorskih pravicah ter morebitno uporabnikovo pravno obveznost izbrisa.       

7. Garancija in odgovornost

Če je kak digitalni produkt pomanjkljiv, obstajajo pravice garancije. Pravice zaradi pomanjkljivosti storitve v skladu s 1. točko zastarajo po dveh letih od njihove zagotovitve, vendar najprej eno leto po koncu časa trajanja pogodbe.
 
Uporabnikove pravice do nadomestila škode nasproti Goethe-Institutu, njegovim organom, zaposlenim in pooblaščencem so izključene, če v nadaljevanju ni drugače določeno. Izjema so pravice do nadomestila škode na podlagi garancije ali zagotovila s strani Goethe-Instituta, zaradi poškodovanja življenja, telesa ali zdravja, na podlagi zakona o odgovornosti za izdelke in zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Bistvene pogodbene obveznosti so tiste, katerih izpolnjevanje je potrebno za doseganje cilja pogodbe. Iz izključitve odgovornosti je prav tako izvzeta odgovornost za škodo, ki nastane zaradi namerne ali hudo malomarne kršitve obveznosti s strani ponudnika, njegovih zakonitih zastopnikov ali pomočnikov.       

8. Čas trajanja in končanje pogodbe

Ta dogovor se sklene za nedoločen čas in ga lahko katera koli stranka v pisni obliki (npr. po e-pošti) prekliče brez upoštevanja kakršnega koli roka.

Goethe-Institut je po končanju te pogodbe upravičen, vendar ne zavezan, da izbriše vsebine, ki jih je ustvaril uporabnik in so bile deljene z drugimi uporabniki. Vendar pa lahko uporabnik kadarkoli zahteva izbris uporabniškega računa ter v njem shranjenih nejavnih podatkov.

Če obstaja pomemben razlog, zlasti zaradi hude ali ponavljajoče se kršitve obveznosti iz 4. točke, eventualno po neuspešnem opominu, je Goethe-Institut upravičen, da takoj blokira uporabnikov dostop in brez upoštevanja kakršnega koli roka odpove pogodbo. V tem primeru se sme zadevni uporabnik ponovno registrirati samo po predhodnem pisnem soglasju Goethe-Instituta.    

9. Sprememba pogojev uporabe

Goethe-Institut si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe brez navedbe razlogov. Goethe-Institut bo uporabnika ob obisku, ki sledi spremembi, pravočasno obvestil o spremembah in ga vprašal o soglasju s spremenjenimi pogoji uporabe. Če uporabnik v primernem roku vsaj 14 dni ne poda ugovora, pogoji uporabe veljajo kot sprejeti. Goethe-Institut bo ob informaciji o spremembi pogojev uporabe opozoril zlasti na to, da velja kot soglasje, če uporabnik v navedenem roku ne poda ugovora. Če uporabnik poda ugovor, lahko Goethe-Institut v skladu z 8. točko odpove pogodbo. 

Arhiv

10. Izbira prava

Za pogodbene odnose med Goethe-Institutom in uporabnikom velja pravo Zvezne republike Nemčije. Nasproti porabnikom ta izbira prava velja samo, kolikor uporabniku ni odvzeta zaščita, ki mu je podeljena z obveznimi predpisi o varstvu potrošnikov v državi, v kateri ima običajno prebivališče.      

11. REŠEVANJE SPOROV

Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov, ki jo najdete tukaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Potrošniki imajo možnost, da to platformo uporabljajo za reševanje svojih sporov. Pripravljeni smo sodelovati pri izvensodnem postopku poravnave pred organom za potrošniške poravnave. Za to je pristojen Univerzalni nemški organ za poravnave (Universalschlichtungsstelle des Bundes) v Centru za poravnave (Zentrum für Schlichtung) e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Pravica do preklica

Potrošniki imajo zakonsko pravico do preklica.  

Pouk o preklicu:

Pravica do preklica
Imate pravico, da to pogodbo v štirinajstih dneh prekličete brez navedbe razlogov.
Rok za preklic znaša štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.
Za uveljavitev svoje pravice do preklica nas (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) morate z jasno izjavo (npr. s po pošti poslanim pismom ali e-sporočilom) obvestiti o svoji odločitvi, da želite preklicati to pogodbo. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, ki pa ni predpisan.
Za upoštevanje roka za preklic zadošča, da sporočilo o uveljavitvi pravice do preklica odpošljete pred potekom roka za preklic.

Posledice preklica              
Če prekličete to pogodbo, vam moramo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostav (z izjemo dodatnih stroškov, ki nastanejo, če izberete drug način dostave, kot je z naše strani ponujena najugodnejša standardna dostava), vrniti takoj oz. najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko prejmemo sporočilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to vračilo uporabimo isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri izvorni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno drugače dogovorjeno; v nobenem primeru pa se vam zaradi tega vračila ne zaračunajo stroški.
​​​​​​​
Če ste zahtevali, da se storitve začnejo med trajanjem roka za preklic, nam morate plačati primeren znesek, ki ustreza deležu že opravljenih storitev v primerjavi s celotnim obsegom v pogodbi predvidenih storitev do trenutka, ko nas obvestite o uveljavitvi pravice do preklica v zvezi s to pogodbo.   

(Uporabite lahko sledeči obrazec ali pa preklic oblikujete sami.)
 

Vzorec obrazca za preklic

(Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Preklicujem/-va/-o(*) pogodbo, ki sem/sva/smo(*) jo sklenil/-a/-i o nakupu sledečega blaga(*)/izvedbi sledeče storitve(*)

______________________________________________________
______________________________________________________

Naročeno dne (*) _____________________ (*)/prejeto dne (*) _____________________


Ime potrošnika/-ov
______________________________________________


Naslov potrošnika/-ov
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Podpis potrošnika/-ov (samo pri sporočilu v papirni obliki)