Naudojimo sąlygos

Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Tel. +49 89 15921-0, info@goethe.de (toliau – „Goethe-Institut“) naudojantis interneto svetaine „goethe.de“ (toliau – Svetainė)

Turinys

 1. Taikymo sritis ir sutarties dalykas
 2. Registracija ir sutarties sudarymas
 3. „Goethe-Institut“ paslaugos
 4. Naudotojo pareigos ir elgesio taisyklės
 5. Sankcijos už pareigų nevykdymą, pašalinimas iš platformos
 6. Naudojimo teisių suteikimas
 7. Garantijos ir atsakomybė
 8. Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas
 9. Naudojimo sąlygų keitimas
 10. Taikytina teisė
 11. Ginčų sprendimas
 12. Teisė atsisakyti sutarties
 

1. Taikymo sritis ir sutarties dalykas

Toliau pateikiamos naudojimo sąlygos taikomos apibrėžiant naudotojo ir „Goethe-Institut“, kaip Svetainės valdytojo, santykius, kai po atitinkamos registracijos naudojamasi šios Svetainės sritimis, pritaikytomis prie individualių poreikių.
Sutarties dalykas – galimybė nemokamai naudotis Svetaine kaip informacijos ir komunikacijos platforma (toliau – paslauga). Nuotolinio mokymosi kursams, už kuriuos imamas mokestis, taikomos tik Bendrosios sąlygos.      

2. Registracija ir sutarties sudarymas

Norint naudotis prie individualių poreikių pritaikytomis paslaugomis būtina iš anksto užsiregistruoti. Registruodamasis naudotojas privalo pateikti teisingą informaciją ir tuo metu jis supažindinamas su privatumo politika. Užsiregistravęs naudotojas gaus el. laišką su patvirtinimo nuoroda. „Goethe-Institut“ aktyvavus naudotojo paskyrą, įsigalioja nemokamo naudojimosi Svetaine sutartis.
Naudotojas negali leisti trečiosioms šalims naudotis jo prieiga ir, kaip paskyros savininkas, jis yra atsakingas už jos apsaugą nuo neteisėto naudojimosi. Todėl jis privalo neatskleisti savo prieigos duomenų ir saugoti juos nuo trečiųjų šalių. Draudžiama naudotojo vardui naudoti saugomus prekių ženklų pavadinimus arba kitų fizinių ar juridinių asmenų pavadinimus.   

3. „Goethe-Institut“ paslaugos

„Goethe-Institut“ leidžia naudotojui skaityti ir skelbti informaciją Svetainėje bei bendrauti su kitais naudotojais laikantis šių naudojimo sąlygų. „Goethe-Institut“, atsižvelgdamas į savo technines ir ekonomines galimybes, nemokamai suteikia naudotojui platformą su įvairiomis komunikacijos funkcijomis.

Komunikacijos funkcijų tikslas – sudaryti sąlygas keistis temine ir specializuota informacija apie „Goethe-Institut“ edukacinius bei kultūrinius renginius. „Goethe-Institut“ valdo platformą vykdydamas jam pavestas užduotis. Platforma nėra skirta keistis nuomonėmis bendromis temomis, naudotojų prisistatymui ar pramogai.

Nuolat teikdami šią paslaugą mes galime atlikti skaitmeninio produkto pakeitimus, kurių apimtis didesnė už būtinus pakeitimus, skirtus užtikrinti atitiktį sutarčiai, jei

 1. pateikiama rimta priežastis,
 2. dėl pakeitimo nepatirsite jokių papildomų išlaidų, ir
 3. aiškiai ir suprantamai informuojame jus apie pasikeitimus.

Pagrįsta priežastis apima atvejus, kai pakeitimas būtinas siekiant pritaikyti skaitmeninį produktą prie naujų technologijų arba prie didesnio naudotojų skaičiaus, arba kai tai būtina dėl kitų svarbių funkcinių priežasčių.

Jei padarius pakeitimą akivaizdžiai neigiamai paveikiama naudotojo galimybė naudotis komunikacijos funkcijomis arba šių funkcijų tinkamumas, „Goethe-Institut“ per pagrįstą laikotarpį iki pakeitimo įsigaliojimo elektroniniu paštu informuoja naudotoją apie pakeitimą ir jo teises.      

4. Naudotojo pareigos ir elgesio taisyklės

Registruodamasis naudotojas įsipareigoja registracijos formoje visada pateikti teisingą, naujausią ir išsamią informaciją apie save bei jokiu būdu neteikti „Goethe-Institut“ ar kitiems naudotojams melagingos informacijos apie savo tapatybę.

Skelbdamas turinį svetainėje, naudotojas užtikrina, kad jis turi visas reikalingas teises. Naudotojas įsipareigoja svetainėje neskelbti ir kitiems naudotojams nesiųsti jokių moralės normoms ar galiojantiems teisėms aktams prieštaraujančių įrašų. Pirmiausia naudotojas įsipareigoja neskelbti ir nesiųsti kitiems naudotojams šių įrašų:

 • kuriuos skelbiant daromas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas,
 • kuriais pažeidžiamos autorių teisės, prekių ženklai ar konkurencijos teisė,
 • kuriais pažeidžiamos kitų asmenų su duomenų apsauga susijusias teises (pvz., privačių pranešimų skelbimas be siuntėjo sutikimo),
 • kuriuose yra įžeidžiančio, nepagrįsto, rasistinio, diskriminuojančio, nepilnamečiams žalingo ar pornografinio turinio,
 • kuriuose yra reklamos, taip pat vaizdų ar nuorodų su papildomu tekstu paraše ar įraše, ar be jo.

Be to, naudotojai visada laikosi bendrųjų elgesio taisyklių ("Tinklo etiketas"), pagarbiai elgiasi vieni su kitais ir nesinaudoja paslauga grasindami, priekabiaudami, kitaip kenkdami, apgaudinėdami ar darydami žalą bet kurio kito naudotojo ar trečiosios šalies reputacijai ar verslui.

Be to, draudžiama skelbti įrašus, nesusijusius su temomis, kurioms aiškiai skirta atitinkama komunikacijos sritis, arba kurie gali kitaip trukdyti keistis temine ir specializuota informacija (3 skyrius). Tokiu atveju pirmiausia kalbama apie masinį beprasmių arba identiško turinio įrašų skelbimą (angl. spamming).
Jei naudotojas pastebi, kad kitas naudotojas pažeidžia šias naudojimo sąlygas, jis privalo apie tai pranešti administratoriams el. paštu kdf@goethe.de.   

5. Sankcijos už pareigų nevykdymą; pašalinimas iš platformos

Pažeidimo atveju arba kilus pagrįstam įtarimui, kad pažeidžiamos 4 skyriuje nustatytos pareigos (išskyrus pareigą pranešti apie kitų naudotojų padarytus pažeidimus), „Goethe-Institut“ savo nuožiūra gali taikyti naudotojui šias sankcijas:

 • ištrinamas arba pakeičiamas naudotojo paskelbtas turinys, jei „Goethe-Institut“ savo nuožiūra nusprendžia, kad toks turinys pažeidžia 4 skyriuje nustatytas elgesio taisykles,
 • įspėjimas,
 • paslaugos naudojimo apribojimas,
 • laikinai arba visam laikui blokuojama prieiga,
 • nutraukiama naudotojo sutartis ir ištrinami visi naudotojo duomenys bei turinys. Tai gali būti padaryta be išankstinio įspėjimo ir prieš tai nesusisiekus su naudotoju.

Jei paskelbta informacija pažeidžia 4 skyriaus nuostatas, „Goethe-Institut“ gali ją blokuoti iš anksto neįspėjęs. „Goethe-Institut“ apie tai informuoja naudotoją, kad jis galėtų pateikti savo pastabas. Jei paaiškėja, kad įrašas nepažeidžia 4 skyriaus nuostatų, „Goethe-Institut“ panaikina blokavimą.

„Goethe-Institut“ blokuoja naudotojo prieigą neįspėjęs iš anksto tik tyčinių, sistemingų ar panašių rimtų pažeidimų atveju. Kitu atveju prieiga galutinai blokuojama tik tuomet, jei naudotojas po įspėjimo dar kartą pažeidžia elgesio taisyklę.

Be to, prieiga iš pradžių blokuojama tik laikinai, o „Goethe-Institut“ dar suteikia naudotojui galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti pastabas. Tik atsižvelgdamas į pastabas arba pasibaigus nustatytam laikotarpiui „Goethe-Institut“ nusprendžia, ar visam laikui užblokuoti prieigą.

Naudotojas atlygina „Goethe-Institut“ žalą dėl visų trečiųjų šalių reikalavimų, pareikštų dėl to, kad naudotojas dėl savo kaltės pažeidė 4 skyriuje nurodytas pareigas (išskyrus pareigą pranešti apie kitų naudotojų padarytus pažeidimus). Naudotojas įsipareigoja sąžiningai padėti „Goethe-Institut“ išspręsti su šiais reikalavimais susijusius klausimus, pateikdamas atitinkamą informaciją ir dokumentus. Naudotojas taip pat privalo padengti „Goethe-Institut“ būtinos teisinės gynybos išlaidas. Kitos „Goethe-Institut“ teisės ir reikalavimai atlyginti žalą lieka nepakitę.   

6. Naudojimo teisių suteikimas

Jei paskelbti įrašai gali būti apsaugomi autorių teisėmis, šios teisės priklauso atitinkamam naudotojui. Tačiau skelbdamas savo įrašą svetainėje goethe.de, naudotojas suteikia „Goethe-Institut“ neišimtinę, pasaulinę ir neribotą teisę

 • nuolat viešai skelbti įrašus Svetainėje (taip pat išverstus),
 • atgaminti ir platinti įrašus spausdintuose kūriniuose (taip pat išverstus),
 • perkelti įrašus Svetainėje į kitą vietą ir susieti juos su kitu turiniu,
 • įrašus redaguoti, pirmiausia trumpinti, versti, perkelti Svetainėje į kitą vietą ir (arba) susieti juos su kitu turiniu, taip pat ir už Svetainės ribų,
 • įrašus keisti arba iš dalies ištrinti, jei to reikalaujama pagal 5 skyriaus nuostatas.

Naudotojas neturi teisės šalinti ar taisyti savo padarytų įrašų. Šie reikalavimai nedaro poveikio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679), Autorių teisių įstatymo nuostatoms ir bet kokiai teisinei naudotojo pareigai ištrinti duomenis.   

7. Garantijos ir atsakomybė

Jei skaitmeninis produktas yra su trūkumais, galima reikalauti taikyti garantiją. Remiantis 1 skyriaus nuostatomis, pretenzijas dėl paslaugos trūkumų galima pareikšti per dvejus metus nuo paslaugos suteikimo, bet ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos.
 
Jeigu toliau nėra nustatyta kitaip, vartotojas negali reikšti reikalavimų dėl žalos atlyginimo „Goethe-Institut“, jo institucijoms, darbuotojams ir atstovams. Ši nuostata netaikoma reikalavimams atlyginti žalą, grindžiamą „Goethe-Institut“ suteikta garantija ar patvirtinimu, kai padaroma žala gyvybei ar sveikatai, remiantis Atsakomybės už gaminius įstatymu, ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tokie, kuriuos būtina įvykdyti siekiant sutartyje nustatyto tikslo. Išimtis taip pat taikoma atsakomybei už žalą, atsiradusią tuomet, kai paslaugų teikėjas, jo teisiniai atstovai ar įgalioti asmenys tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė įsipareigojimų.   

8. Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas

Ši sutartis sudaroma neribotam laikui ir ją bet kada gali nutraukti bet kuri šalis, apie tai informavusi raštu (pvz., el. paštu).
Nutraukus šią sutartį, „Goethe-Institut“ turi teisę, bet neprivalo, ištrinti naudotojo sukurtą ir su kitais naudotojais pasidalytą turinį. Tačiau naudotojas gali bet kada paprašyti ištrinti naudotojo paskyrą ir joje saugomus neviešus duomenis.

Esant pagrįstai priežasčiai, pirmiausia dėl rimto ar pakartotinio 4 skyriuje nurodytų įsipareigojimų pažeidimo, taip pat po įspėjimo, į kurį nebuvo sureaguota, „Goethe-Institut“ turi teisę nedelsiant blokuoti naudotojo prieigą ir be įspėjimo nutraukti sutartį. Tokiu atveju atitinkamas naudotojas gali iš naujo registruotis tik prieš tai gavęs „Goethe-Institut“ sutikimą raštu.   

9. Naudojimo sąlygų keitimas

„Goethe-Institut“ pasilieka teisę nenurodydamas priežasčių keisti šias naudojimo sąlygas. „Goethe-Institut“ laiku informuoja naudotoją apie pakeitimus, kai jis apsilanko Svetainėje jau po atlikto pakeitimo, ir paprašo naudotojo patvirtinti pakeistas naudojimo sąlygas. Jei naudotojas per pagrįstą, ne trumpesnį kaip 14 dienų, laikotarpį nepateikia prieštaravimų, laikoma, kad jis sutinka su naudojimo sąlygomis. Informuodamas naudotoją apie naudojimo sąlygų pakeitimą, „Goethe-Institut“ konkrečiai nurodo, kad jeigu naudotojas nepareiškia prieštaravimo per nurodytą laikotarpį, laikoma, jog jis sutiko su pakeitimais. Jei naudotojas prieštarauja, „Goethe-Institut“ gali nutraukti sutartį pagal 8 skyriaus nuostatas. 

Archyvas

10. Taikytina teisė

„Goethe-Institut“ ir naudotojo sutartiniams santykiams taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. Vartotojų atžvilgiu ši teisė taikoma tik tuomet, jei vartotojas nepraranda apsaugos, kuri jam suteikiama valstybės, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, privalomais vartotojų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.     

11. GINČŲ SPRENDIMAS

Europos Komisija suteikia galimybę naudotis elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma, kurią rasite čia: ​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. VVartotojai šioje platformoje gali spręsti savo ginčus. Mes esame pasiruošę dalyvauti neteisminėje vartotojų arbitražo komisijos taikinimo procedūroje. Kompetentinga institucija šiuo atveju yra „Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V.“, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Teisė atsisakyti sutarties

Vartotojai turi teisės aktuose numatytą teisę atsisakyti sutarties.  

Sutarties atsisakymo tvarka:

Teisė atsisakyti sutarties
Jūs turite teisę per keturiolika dienų atsisakyti šios sutarties nenurodydami priežasties.
Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po keturiolikos dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
Jei norėsite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turėsite mus informuoti (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, tel. +49 89 15921-0, info@goethe.de) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties aiškiai nurodydami, kad atsisakote sutarties (pvz., paštu išsiųstu laišku arba el. paštu). Galite naudotis pridedamu sutarties atsisakymo formos šablonu, tačiau jis nėra privalomas.


Atsisakymo laikotarpio bus laikomasi, jeigu pranešimą apie sutarties atsisakymą išsiųsite iki atsisakymo laikotarpio pabaigos.

Sutarties atsisakymo pasekmės         Jei atsisakote šios sutarties, mes privalome nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome jūsų pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias mūsų siūlomas standartinis pristatymas). Grąžindami jūsų sumokėtas sumas naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias jūs naudojote pradiniam mokėjimui atlikti, nebent su jumis aiškiai susitarta kitaip; už grąžinamą iš jūsų nebus imami jokie mokesčiai.
​​​​​​​
Jei reikalavote, kad paslaugos būtų pradėtos teikti per sutarties atsisakymo laikotarpį, privalote mums sumokėti sumą, atitinkančią jau suteiktų paslaugų iki to laiko, kai mums pranešate apie šios sutarties atsisakymą, dalį, proporcingą visai sutartyje numatytų paslaugų apimčiai.   
(Galite naudoti toliau pateiktą šabloną arba patys suformuluoti sutarties atsisakymo tekstą).

Sutarties atsisakymo formos šablonas

(Jei norite atsisakyti sutarties, užpildykite šią formą ir atsiųskite ją mums).
​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Vokietija​​​​​​​
info@goethe.de

 
Aš/mes (*) atšaukiu/atšaukiame mano/mūsų (*) sudarytą sutartį dėl šių prekių pirkimo (*)/šių paslaugų (*) teikimo (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

Užsakyta (*) _____________________ (*)/gauta (*) _____________________


Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė
______________________________________________


Vartotojo (-ų) adresas
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Vartotojo (-ų) parašas (tik teikiant popierinę formą)