Kasutustingimused

Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe Instituut“) veebilehe goethe.de („veebileht“) kasutamiseks

Sisukord

 1. Kehtivusala ja lepingu ese
 2. Registreerumine ja lepingu sõlmimine
 3. Goethe-Institut teenused
 4. Kasutaja kohustused ja käitumisreeglid
 5. Karistused kohustuste rikkumise eest; platvormilt eemaldamine
 6. Kasutusõiguste andmine
 7. Garantii ja vastutus
 8. Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine
 9. Kasutustingimuste muutmine
 10. Kohaldatava õiguse valik
 11. Vaidluste lahendamine
 12. Taganemisõigus
 

1. Kehtivusala ja lepingu ese

Kasutaja ja veebilehe pidaja Goethe Instituudi vahelises suhtes kehtivad veebilehe isikustatud osade kasutamisel pärast kasutajaks registreerumist järgmised kasutustingimused.
Lepingu ese on veebilehe tasuta kasutamine teabe- ja suhtlusplatvormina („teenus“). Tasuliste kaugõppekursuste jaoks kehtivad eranditult Teenuse üldtingimused.      

2. Registreerumine ja lepingu sõlmimine

Isikustatud teenuste kasutamiseks on vaja eelnevalt registreeruda. Registreerumisel peab kasutaja esitama tõeseid andmeid ning tema tähelepanu juhitakse Andmekaitse deklaratsioonile Pärast registreerumist saab kasutaja kinnituslingiga e-kirja. Kasutajakonto aktiveerimisega Goethe Instituudi poolt sõlmitakse veebilehe tasuta kasutamise leping.
Kasutaja ei tohi oma juurdepääsuandmeid anda kolmandatele isikutele ning kontoomanikuna vastutab ta konto väärkasutamise tõkestamise eest. Seetõttu on tal kohustus hoida oma juurdepääsuandmeid konfidentsiaalsena ning kaitsta neid kolmandate isikute poolse kasutamise eest. Kasutajanimena ei tohi kasutada kaitstud kaubamärkide või teiste füüsiliste või juriidiliste isikute nimesid.  

3. Goethe-InstituT teenused

Goethe Instituut lubab kasutajal nende kasutustingimuste raames lugeda ja avaldada veebilehel postitusi ning suhelda teiste kasutajatega. Selleks annab Goethe Instituut oma tehniliste ja majanduslike võimaluste raames kasutaja käsutusse tasuta platvormi koos mitmekesiste kogukonnafunktsioonidega.
Kogukonnafunktsioonide eesmärk on võimaldada suhtlemist Goethe Instituudi haridus- ja kultuurialaste võimalustega seotud teemade ja erialade üle. Goethe Instituut käitab platvormi oma ülesannete täitmiseks. Platvormi eesmärk ei ole üldine mõttevahetus, kasutajate eneseeksponeerimine või meelelahutus.

Pideva kasutamise võimaldamiseks tohime digitaalse toote puhul teha muudatusi, mis lähevad kaugemale lepingu toimimise tagamiseks vajalikust mahust, kui

 1. on olemas mõjuv põhjus,
 2. muudatus ei põhjusta teile lisakulusid ning
 3. kui me teavitame teid muudatusest selgelt ja arusaadavalt.

Mõjuvad põhjused selles tähenduses hõlmavad juhtumeid, mille puhul muudatus on vajalik, et viia digitaalne toode kooskõlla uue tehnilise keskkonnaga või suurenenud kasutajate arvuga, või kui see on vajalik muudel olulistel toimimist puudutavatel tehnilistel põhjustel.

Kui muudatus halvendab rohkem kui ebaolulisel määral kasutaja juurdepääsu kogukonnafunktsioonidele või kasutaja võimalusi nende kasutamiseks, teavitab Goethe Instituut kasutajat e-kirja teel tema õiguste muutumisest mõistliku tähtaja jooksul enne muudatuse jõustumist.   

4. Kasutaja kohustused ja käitumisreeglid

Registreerumisega kohustub kasutaja alati esitama enda isiku kohta tõeseid, ajakohaseid ja täielikke andmeid vastavalt registreerimisvormile ega tohi Goethe Instituuti või teisi kasutajaid oma identiteedi osas petta.

Sisu avaldamisega veebilehel kinnitab kasutaja, et tal on kõik selleks vajalikud õigused. Kasutaja kohustub mitte avaldama veebilehel või mitte saatma teistele kasutajatele postitusi, mis on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusnormidega. Kasutaja kohustub eelkõige mitte avaldama või mitte saatma teistele kasutajatele postitusi,

 • mille avaldamine vastab kuriteokoosseisule või kujutab endast väärtegu;
 • mis rikuvad autori-, kaubamärgi- või konkurentsiõigust;
 • millega rikutakse teiste isikute õigusi andmekaitsele (nt eraviisiliste sõnumite avaldamine ilma saatja nõusolekuta);
 • mille sisu on solvav, ebaõige, rassistlik, diskrimineeriv, noori ohustav või pornograafiline;
 • mis sisaldavad reklaami, mille hulka kuuluvad ka graafikud või lingid koos saatetekstiga või ilma signatuuris või postituste sees.
Lisaks peavad kasutajad alati järgima üldisi viisakusreegleid ( "Netikett") ja kohtlema üksteist austavalt ega tohi teenust kasutada teiste kasutajate või kolmandate isikute ähvardamiseks, ahistamiseks, muul viisil haavamiseks, petmiseks või nende maine ja äri kahjustamiseks.

Lisaks sellele ei ole lubatud avaldada postitusi, mis ei ole kuidagi seotud teemadega, millele vastav kogukonnaala on selgelt pühendatud, või mis muul viisil võivad teemade või erialadega seotud mõttevahetust (punkt 3) kahjustada. Selle hulka kuulub eelkõige sisutühjade või sama sisuga postituste massiline avaldamine (spämmimine).

Kui kasutaja juhtub olema nende kasutustingimuste rikkumise tunnistajaks teise kasutaja poolt, on ta kohustustatud lehe haldajaid sellest teavitama e-kirjaga aadressil
kdf@goethe.de   

5. Karistused kohustuste rikkumise eest; platvormilt eemaldamine

Kui tegemist on eelnevalt punktis 4 nimetatud kohustuste (välja arvatud teiste kasutajate rikkumistest teavitamise kohustus) rikkumisega või piisava kahtlusega nende rikkumise kohta, võib Goethe Instituut oma äranägemisel kasutajat karistada järgnevalt:

 • kasutaja postitatud sisu kustutamine või muutmine, kui Goethe Instituudi kaalutluse kohaselt on tegemist punktis 4 nimetatud käitumisreeglite rikkumisega;
 • hoiatuse edastamine;
 • teenuse kasutamise piiramine;
 • juurdepääsu ajutine või lõplik sulgemine;
 • kasutuslepingu ülesütlemine ning kasutaja kõigi andmete ja sisu kustutamine, ka ilma etteteatamiseta ja eelnevalt ühendust võtmata.
Kui avaldatud postitus rikub punktis 4 nimetatud reegleid, võib Goethe Instituut postituse ilma eelneva teavituseta blokeerida. Goethe Instituut teavitab kasutajat, nii et kasutajal on võimalik arvamust avaldada. Kui selgub, et postitus ei riku punktis 4 nimetatud reegleid, kõrvaldab Goethe Instituut blokeeringu.

Goethe-Institut blokeerib kasutaja juurdepääsu ilma eelneva hoiatuseta üksnes ettekavatsetud, süstemaatiliste või sarnaselt kaalukate rikkumiste puhul. Muul juhul blokeeritakse kasutaja juurdepääs lõplikult üksnes siis, kui kasutaja pärast hoiatust rikub uuesti mõnda käitumisreeglit.

Lisaks blokeeritakse juurdepääs esialgu ajutiselt ja Goethe Instituut annab kasutajale võimaluse avaldada omalt poolt arvamust sobiva tähtaja jooksul. Goethe Instituut teeb otsuse juurdepääsu lõpliku blokeerimise kohta alles pärast arvamusega tutvumist või pärast tähtaja lõppemist.

Kasutaja vabastab Goethe Instituudi kõigist kolmandate isikute nõuetest, mida need esitavad kasutaja eelnevalt punktis 4 nimetatud kohustuste (välja arvatud kohustus teavitada teiste kasutajate rikkumistest) süülise rikkumise tõttu. Kasutaja kohustub usaldusväärse koostöö põhimõttel toetama Goethe Instituuti teabe ja dokumentidega selliste nõuete vaidlustamisel. Kasutajal on ka kohustus kanda vajadusel Goethe Instituudi õiguskaitse kulud. See ei puuduta Goethe Instituudi muid õigusi ja kahjunõuete esitamise õigusi.      

6. Kasutusõiguste andmine

Avaldatud postituste autoriõigus, kui neid on võimalik kaitsta autoriõigusega, kuulub asjaomasele kasutajale. Postituse avaldamisega veebilehel goethe.de annab kasutaja Goethe Instituudile aga mitteainuõigusliku, üleilmse ja ajaliselt piiramatu õiguse postitusi

 • veebilehel (ka tõlgituna) avalikult kättesaadavaks teha;
 • trükitud teostes (ka tõlgituna) paljundada ja levitada;
 • veebilehel ümber paigutada ja muu sisuga siduda;
 • töödelda, eelkõige lühendada, tõlkida, veebilehel ümber paigutada ja/või muu sisuga siduda ka väljaspool seda veebilehte;
 • muuta või osaliselt kustutada, kui see on vajalik vastavalt punktile 5.

Kasutajal ei ole õigust nõuda tema koostatud postituste kustutamist või parandamist. See ei puuduta isikuandmete kaitse üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) ega Saksamaa autoriõiguse seaduse (Urheberrechtsgesetz) õigusnorme ega kasutaja võimalikku õigusnormidest tulenevat kohustust sisu kustutada.      

7. Garantii ja vastutus

Digitaalse toote puuduste korral kehtivad garantiist tulenevad õigused. Punktis 1 nimetatud teenuse puudustest tulenevad õigused aeguvad kahe aasta jooksul alates teenuse kättesaadavaks tegemisest, ent kõige varem üks aasta pärast lepingu kehtivusaja lõppu.
 
Välistatud on kasutaja õigus nõuda kahjutasu Goethe Instituudilt, selle organitelt, töötajatelt ja volitatud esindajatelt, kui edaspidi ei ole sätestatud teisiti. See ei hõlma kahjunõudeid, mille aluseks on Goethe Instituudi antud garantii või tagatis, elu, keha, tervise kahjustamine, tootevastutuse seadus (Produkthaftungsgesetz) ja oluliste lepinguliste kohustuste rikkumine. Olulised lepingulised kohustused on need, mille täitmine on vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. See vastutusest lahtiütlus ei kehti samuti vastutusele kahju eest, mille aluseks on pakkuja, tema seadusliku esindaja või agendi ettekavatsetud või raskest hooletusest tulenev kohustuste rikkumine.      

8. Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine

Leping sõlmitakse tähtajatult ning kumbki pool saab selle ilma etteteatamistähtajata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga) üles öelda.

Goethe Instituudil on pärast selle lepingu lõpetamist õigus, ent mitte kohustus kustutada kasutaja loodud ja teiste kasutajatega jagatud sisu. Kasutaja saab aga alati nõuda kasutajakonto ja seal salvestatud mitteavalike andmete kustutamist.

Olulise põhjuse olemasolul, eriti kui tegemist on punktis 4 nimetatud kohustuste raske või korduva rikkumisega, vajadusel ka pärast tulemuseta jäänud hoiatust, on Goethe Instituudil õigus kohe blokeerida kasutaja juurdepääs ja öelda leping etteteatamistähtajata üles. Sel juhul tohib asjaomane kasutaja end uuesti kasutajaks registreerida üksnes pärast Goethe Instituudi eelnevat kirjalikku nõusolekut.      

9. Kasutustingimuste muutmine

Goethe-Institut jätab endale õiguse muuta neid kasutustingimusi ilma põhjuseid nimetamata. Goethe Instituut teavitab kasutajat muudatustest õigeaegselt muutmisele järgneval külastusel ja küsib temalt nõusolekut muudetud kasutustingimustega. Kui kasutaja vähemalt 14päevase sobiva tähtaja jooksul vastuväiteid ei esita, loetakse ta kasutustingimustega nõustunuks. Goethe Instituut viitab kasutustingimuste muutmisest teavitamisel eelkõige sellele, et kasutaja loetakse kasutustingimustega nõustunuks, kui ta nimetatud tähtaja jooksul vastuväiteid ei esita. Kui kasutaja esitab vastuväiteid, saab Goethe Instituut vastavalt punktile 8 lepingu üles öelda. 

Arhiiv

10. Kohaldatava õiguse valik

Goethe-Institut ja kasutaja vahelistele lepingulistele suhetele kehtib Saksamaa Liitvabariigi õigus. Tarbijatele kehtib selline õiguse valik üksnes osas, milles tarbija ei jää ilma kaitsest, mille tagavad talle tema alalise elukohariigi kohustuslikud tarbijakaitse normid.   

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Euroopa Komisjon on teinud kättesaadavaks vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mille leiate siit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tarbijad saavad seda platvormi kasutada oma vaidluste lahendamiseks. Oleme valmis osalema kohtuvälises vaidluste lahendamise menetluses tarbijavaidluste komisjonis. Pädev asutus selleks on Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Taganemisõigus

Tarbijatel on seadusest tulenev taganemisõigus.  

Taganemisjuhis:

Taganemisõigus
Teil on õigus neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjuseid nimetamata sellest lepingust taganeda.
Taganemistähtaeg on neliteist päeva alates lepingu sõlmimise päevast.
Taganemisõiguse kasutamiseks peate meile (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) üheselt mõistetava avaldusega (nt posti teel saadetud kirja või e-kirjaga) andma teada oma otsusest lepingust taganeda. Selleks võite kasutada lisatud taganemisvormi näidist, ent selle kasutamine ei ole kohustuslik.
Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Taganemise tagajärjedKui te sellest lepingust taganete, peame teile tagastama kõik teilt saadud maksed, kaasa arvatud tarnekulud (välja arvatud täiendavad kulud, kui olete valinud mõne teise tarneviisi meie pakutud soodsaima standardtarneviisi asemel), viivitamatult ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil teie teade sellest lepingust taganemise kohta meieni jõudis. Selle tagasimakse jaoks kasutame sama makseviisi, mida teie kasutasite algse tehingu puhul, välja arvatud juhul, kui teiega lepiti selgelt kokku midagi muud; mitte mingil juhul ei nõuta teilt selle tagasimakse tõttu tasusid.
​​​​​​​
Kui nõudsite, et teenuste osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, tuleb teil meile tasuda summa, mis on proportsioonis selle osaga juba osutatud teenustest, mida osutasime teile hetkeni, mil teavitasite meid lepingust taganemise õiguse kasutamisest, võrreldes lepingus ettenähtud teenuste kogumahuga.
   
(Võite kasutada järgnevat vormi või sõnastada lepingust taganemise ise.)

Taganemisvormi näidis

(Kui soovite lepingust taganeda, palun täitke see vorm ja saatke see tagasi.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
An Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Käesolevaga taganen/taganeme (*) minu/meie (*) sõlmitud järgmiste kaupade (*)/järgmiste teenuste (*) ostu-müügilepingust

______________________________________________________
______________________________________________________
Tellitud kuupäeval (*) _____________________ (*)/kätte saadud (*) kuupäeval_____________________


Tarbija/tarbijate nimi
______________________________________________


Tarbija/tarbijate aadress
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Tarbija/tarbijate allkiri (üksnes paberil esitatava teate korral)
________________________________

Kuupäev
______________________________

(*) Mittesobiv maha tõmmata.


Top