Bruksvilkår

Vilkårene gjelder bruken av nettstedet goethe.de ("nettsted") som tilhører Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de ("Goethe-Institut")

Innhold

 1. Gyldighetsområde og gjenstand for avtalen
 2. Registrering og avtaleinngåelse
 3. Goethe-Instituts tjenester
 4. Brukers plikter og atferdsregler
 5. Sanksjoner ved pliktbrudd, utestengelse fra plattformen
 6. Tildeling av bruksrettigheter
 7. Garanti og ansvar
 8. Varighet og oppsigelse av avtalen
 9. Endringer i bruksvilkårene
 10. Lovvalg
 11. Tvisteløsning
 12. Angrerett
 

1. Gyldighetsområde og gjenstand for avtalen

For bruk av de personlige tilpassede områdene på dette nettstedet etter brukerregistrering gjelder følgende bruksvilkår i forholdet mellom "brukeren" og Goethe-Institut som nettstedets operatør.

Gjenstanden for avtalen er kostnadsfri bruk av nettstedet som informasjons- og kommunikasjonsplattform ("tjeneste"). Fjernundervisningskursene, som det må betales for, er utelukkende underlagt de generelle forretningsvilkårene.      

2. Registrering og avtaleinngåelse

En forutsetning for bruk av de personlig tilpassede tjenestene er en forhåndsregistrering. Ved registrering må brukeren oppgi sannferdig informasjon, og brukeren blir gjort oppmerksom på personvernerklæringen. Etter registrering mottar brukeren en e-post med en bekreftelseslenke. Når Goethe-Institut aktiverer brukerkontoen, blir det opprettet en kostnadsfri bruksavtale for nettstedet.

Brukeren kan ikke la tredjepart bruke sin tilgang til nettstedet, og som eier av nettstedskontoen, er brukeren ansvarlig for å beskytte den mot misbruk. Brukeren er derfor forpliktet til å holde tilgangsdataene sine hemmelige og beskytte dem mot tilgang fra tredjepart. Det er ikke tillatt å bruke beskyttede merkenavn eller navn på andre fysiske eller juridiske personer som brukernavn.   

3. Goethe-Instituts tjenester

Goethe-Institut tillater brukeren å lese og publisere innlegg på nettstedet og å kommunisere med andre brukere innenfor rammen av disse bruksvilkårene. Til dette formålet tilbyr Goethe-Institut innenfor rammen av sine tekniske og økonomiske muligheter en plattform med ulike nettfellesskapsfunksjoner som brukeren kan benytte kostnadsfritt.

Formålet med nettfellesskapsfunksjonene er å muliggjøre en tematisk og faglig utveksling om Goethe-Instituts utdannings- og kulturtilbud. Goethe-Institut driver plattformen innenfor rammen av sine oppgaver. Plattformen er ikke ment for generell meningsutveksling, selvpresentasjon av brukere og underholdningsformål.

Under tjenesteleveringens varighet kan vi gjøre endringer i det digitale produktet som går utover det som er nødvendig for å opprettholde samsvar med avtalen, dersom

 1. det er en gyldig grunn til dette,
 2. du ikke pådrar deg noen ekstra kostnader som følge av endringen og
 3. vi informerer deg om endringen på en tydelig og forståelig måte.

Gyldige grunner i denne forstand inkluderer tilfeller der endringen er nødvendig for å tilpasse det digitale produktet til et nytt teknisk miljø eller et økt antall brukere, eller hvor det er nødvendig av andre viktige driftsmessige årsaker.

Dersom endringen i vesentlig grad påvirker brukerens mulighet til å få tilgang til nettfellesskapsfunksjonene eller deres brukervennlighet, skal Goethe-Institut informere brukeren om endringen og brukerens rettigheter via e-post innen rimelig tid før endringen trer i kraft.     

4. Brukers plikter og atferdsregler

Ved registrering forplikter brukeren seg til alltid å oppgi sannferdig, oppdatert og fullstendig informasjon om seg selv som spesifisert i registreringsskjemaet, og kan ikke på noe tidspunkt gi misvisende informasjon om sin identitet til Goethe-Institut eller andre brukere.

Ved å publisere innhold på nettstedet forsikrer brukeren at brukeren er eier av alle rettigheter som er nødvendige for dette. Brukeren forplikter seg til ikke å publisere innlegg som er i strid med god skikk og bruk eller gjeldende lov på nettstedet eller sende slike innlegg til andre brukere. Brukeren forplikter seg i særlig grad til ikke å publisere eller sende innlegg til andre brukere dersom

 • offentliggjøring utgjør en straffbar handling eller lovovertredelse,
 • det krenker opphavsretten, varemerkeloven eller konkurranselovgivningen,
 • det krenker tredjeparts personvernrettigheter (f.eks. publisering av private meldinger uten avsenders samtykke),
 • det har fornærmende, usant, rasistisk, diskriminerende eller pornografisk innhold eller innhold som er skadelig for mindreårige,
 • det inneholder reklame, inkludert grafikk eller lenker med eller uten tilhørende tekst i en signatur eller i innlegg.

Brukere skal dessuten alltid overholde atferdsregler og skikk og bruk  ("netikette") og behandle hverandre med respekt og ikke bruke tjenesten til å true, trakassere, på annen måte skade, forlede eller skade omdømmet eller virksomheten til andre brukere eller tredjepart.

I tillegg er det forbudt å publisere innlegg som ikke har noen tilknytning til temaene som det aktuelle området i et nettfellesskap tydelig er dedikert til, eller som på annen måte er egnet til å  svekke den tematiske og faglige utvekslingen (punkt 3). Dette inkludere særlig massepublisering av innlegg som er tomme eller identiske i innhold ("spamming").
Dersom en bruker er vitne til at andre brukere bryter disse bruksvilkårene, er brukeren forpliktet til å informere administratorene via e-post til
kdf@goethe.de    

5. Sanksjoner ved pliktbrudd; utestengelse fra plattformen

I tilfelle brudd eller dersom det er tilstrekkelig mistanke om brudd på pliktene angitt i punkt 4 ovenfor (med unntak av plikten til å rapportere brudd fra andre brukere), kan Goethe-Institut etter eget skjønn ilegge brukeren følgende sanksjoner:

 • sletting eller endring av innhold som er lagt ut av brukeren dersom dette etter Goethe-Instituts skjønn er i strid med atferdsreglene i henhold til punkt 4,
 • utstede en advarsel,
 • begrense bruken av tjenesten,
 • blokkere tilgang midlertidig eller permanent,
 • oppsigelse av brukeravtalen og sletting av alle brukerens data og innhold, også uten varsel og uten forutgående kontakt.

Dersom et publisert innlegg er i strid med punkt 4, kan Goethe-Institut blokkere innlegget uten forvarsel. Goethe-Institut vil informere brukeren, slik at brukeren kan ta stilling til dette. Dersom det viser seg at innlegget ikke er i strid med punkt 4, vil Goethe-Institut oppheve blokkeringen.

Goethe-Institut blokkerer brukerens tilgang uten forvarsel kun ved forsettlige, systematiske eller lignende alvorlige brudd. Ellers vil permanent blokkering kun skje dersom brukeren på nytt bryter en atferdsregel etter en advarsel.

I utgangspunktet blokkeres tilgangen kun midlertidig, og Goethe-Institut gir brukeren mulighet til å svare innen en rimelig frist. Først på bakgrunn av svaret eller etter at fristen er utløpt, bestemmer Goethe-Institut om tilgangen skal blokkeres permanent.

Brukeren skal frita Goethe-Institut fra alle krav fra tredjepart på grunn av brukerens klanderverdige krenkelse av pliktene angitt i punkt 4 ovenfor (med unntak av plikten til å rapportere brudd fra andre brukere). Brukeren forplikter seg til å hjelpe Goethe-Institut med informasjon og dokumentasjon ved forsvar mot slike krav. Brukeren er også forpliktet til å dekke kostnadene for nødvendig juridisk forsvar av Goethe-Institut. Ytterligere rettigheter og erstatningskrav fra Goethe-Institut forblir upåvirket.      

6. Tildeling av bruksrettigheter

Opphavsretten til de publiserte innleggene, i den grad de er opphavsrettslig beskyttet, forblir hos den respektive brukeren, men når brukeren legger ut innlegget sitt på goethe.de, gir brukeren Goethe-Institut en ikke-eksklusiv, global og tidsmessig ubegrenset rett til å:

 • gjøre innlegg permanent offentlig tilgjengelig på nettstedet (også i oversatt versjon),
 • reprodusere og distribuere innlegg i trykte verk (også i oversatt versjon),
 • flytte innlegg innenfor nettstedet og koble dem til annet innhold,
 • redigere innlegg, spesielt å forkorte, oversette, flytte dem innenfor nettstedet og/eller kombinere dem med annet innhold, også utenfor nettstedet,
 • endre eller delvis slette innlegg, forutsatt at dette er påkrevd i henhold til punkt 5.

Brukeren har ingen rett til å slette eller korrigere innlegg brukeren har opprettet. Bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen (forordning EU 2016/679), åndsverksloven og en eventuell rettslig forpliktelse for brukeren til å slette forblir upåvirket av dette.   

7. Garanti og ansvar

Dersom et digitalt produkt er defekt, er det omfattet av garanti. Krav på grunn av mangler ved tjenesten i henhold til punkt 1 foreldes innen to år etter tilgjengelighetsdatoen, men tidligst ett år etter avtaleperiodens utløp.

Erstatningskrav fra brukeren mot Goethe-Institut, dets organer, ansatte og agenter er utelukket, med mindre annet er spesifisert nedenfor. Unntatt fra dette er erstatningskrav basert på en eksplisitt garanti eller forsikring gitt av Goethe-Institut for skade på liv og helse, på grunnlag av produktansvarsloven og erstatningskrav på grunn av brudd på vesentlige avtalemessige forpliktelser. Vesentlige avtalemessige forpliktelser er slike hvis oppfyllelse er nødvendig for å oppnå formålet med avtalen. Unntatt fra ansvarsfraskrivelsen er dessuten ansvar for skade som skyldes et forsettlig eller grovt uaktsomt pliktbrudd fra leverandøren, dens juridiske representanter eller stedfortredende agenter.      

8. Varighet og oppsigelse av avtalen

Denne avtalen er inngått på ubestemt tid og kan sies opp av begge parter uten varsel i tekstform (f.eks. via e-post).

Etter oppsigelse av denne avtalen har Goethe-Institut rett til, men er ikke forpliktet til å slette innholdet brukeren har opprettet og delt med andre brukere. Brukeren kan imidlertid når som helst be om at brukerkontoen og de ikke-offentlige dataene som er lagret på den, slettes.

Dersom det foreligger en god grunn, særlig på grunn av alvorlig eller gjentatt brudd på forpliktelsene i punkt 4, eventuelt etter en advarsel som brukeren ikke har etterkommet, har Goethe-Institut rett til å blokkere brukerens tilgang umiddelbart, samt å si opp avtalen uten varsel. I dette tilfellet kan den aktuelle brukeren kun registrere seg på nytt med skriftlig forhåndssamtykke fra Goethe-Institut.    

9. Endringer i bruksvilkårene

Goethe-Institut forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene uten å oppgi noen grunn. Goethe-Institut vil informere brukeren om endringene første gang brukeren besøker nettstedet etter at endringene har trådt i kraft, og be om brukerens samtykke til de endrede bruksvilkårene. Dersom en bruker ikke protesterer innen en rimelig frist på minst 14 dager, anses disse bruksvilkårene som akseptert. Når brukeren informeres om at bruksvilkårene har blitt endret, vil Goethe-Institut spesifikt påpeke at det blir sett på som et samtykke dersom brukeren ikke protesterer innen den angitte fristen. Dersom brukeren motsetter seg dette, kan Goethe-Institut si opp avtalen i henhold til punkt 8. 

Arkiv

10. Lovvalg

Avtaleforholdet mellom Goethe-Institut og brukeren er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland. Når det gjelder forbrukeren skal dette lovvalget kun gjelde i den utstrekning forbrukeren ikke er fratatt den beskyttelsen som er gitt brukeren av de lovfestede rettighetene i det landet brukeren har sitt vanlige opphold.      

11. TVISTELØSNING

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR) som du finner her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Forbrukere har mulighet til å bruke denne plattformen til å løse tvister. Vi er villige til å delta i en utenrettslig mekling foran en meklingsnemnd for forbrukere. Det ansvarlige organet er Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Angrerett

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett).  

Informasjon om angrerett:

Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn for dette.
Angrefristen utløper fjorten dager etter dagen for inngåelsen av avtalen.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). Du kan benytte den vedlagte malen for angreskjema, men det er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes       Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og senest fjorten dager etter den dagen vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.
​​​​​
Dersom du har bestilt en tjeneste (f.eks. et språkkurs) som starter i løpet av angrefristperioden, og gir beskjed om at du ønsker å gå fra avtalen innen angrefristen, må du betale oss det beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt du gir oss beskjed om din bruk av angreretten med hensyn til denne avtalen sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene som er fastsatt i avtalen.
   
(Meldingen kan fremsettes ved bruk av angreskjemaet nedenfor eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.)

Mal for angreskjema

(Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.)
​​​​​​​
Utfylt skjema sendes til:

Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår (*) avtale om kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

Bestilt den (*) _____________________ /mottatt den (*) _____________________


Forbrukerens/forbrukernes navn
______________________________________________


Forbrukerens/forbrukernes adresse ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

______________________________________________


Dato
______________________________

(*) Stryk det som ikke passer.