Lietošanas noteikumi

Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Minhene
Tālrunis: +49 89 15921-0, info@goethe.de (Goethe-Institut) vietnes goethe.de (Tīmekļa vietne) izmantošanai

Saturs

 1. Piemērošanas joma un līguma priekšmets
 2. Reģistrācija un līguma slēgšana
 3. Goethe-Institut pakalpojumi
 4. Lietotāja pienākumi un uzvedības noteikumi
 5. Sankcijas par pienākumu nepildīšanu, atslēgšana no platformas
 6. Lietošanas tiesību piešķiršana
 7. Garantija un atbildība
 8. Līguma spēkā esība un izbeigšana
 9. Lietošanas noteikumu maiņa
 10. Tiesību izvēle
 11. Strīdu noregulēšana
 12. Atteikuma tiesības
 

1. Piemērošanas joma un līguma priekšmets

Šīs tīmekļa vietnes personalizēto sadaļu lietošanai pēc atbilstošas reģistrācijas attiecībām starp Lietotāju un Goethe-Institut kā vietnes operatoru tiek piemēroti šādi lietošanas noteikumi.
Līguma priekšmets ir tīmekļa vietnes kā informācijas un saziņas platformas (Pakalpojums) bezmaksas izmantošana. Uz maksas tālmācības kursiem attiecas tikai Vispārīgie darījumu noteikumi un nosacījumi.

 

2. Reģistrācija un līguma slēgšana

Personalizēto pakalpojumu izmantošanas priekšnoteikums ir iepriekšēja reģistrācija. Reģistrējoties Lietotājam ir jāsniedz patiesa informācija un viņam tiek norādīts uz datu aizsardzības paziņojumu. Pēc reģistrācijas Lietotājs saņem e-pastu ar apstiprinājuma saiti. Bezmaksas tīmekļa vietnes lietošanas līgums stājas spēkā pēc Lietotāja konta aktivēšanas, ko veic Goethe-Institut.

Lietotājs nedrīkst savas pieejas tiesības nodot trešajām personām un kā konta īpašnieks atbild par tā aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpēc viņa pienākums ir glabāt savus pieejas datus noslēpumā un aizsargāt tos no trešo personu piekļuves. Kā lietotājvārdus nedrīkst izmantot aizsargātu preču zīmju nosaukumus vai citu fizisku vai juridisku personu vārdus un nosaukumus.    

3. Goethe-Institut pakalpojumi

Šo lietošanas noteikumu ietvaros Goethe-Institut ļauj Lietotājam vietnē lasīt un publicēt rakstus un sazināties ar citiem lietotājiem. Šajā nolūkā Goethe-Institut savu tehnisko un ekonomisko iespēju ietvaros Lietotājam bez maksas nodrošina platformu ar dažādām kopienas funkcijām.

Kopienas funkciju mērķis ir nodrošināt domu apmaiņu saistībā ar Goethe-Institut izglītības un kultūras piedāvājumu tēmām un priekšmetiem. Goethe-Institut pārvalda platformu tam uzticēto uzdevumu ietvaros. Platforma nav paredzēta vispārējai viedokļu apmaiņai, lietotāju pašizpausmei vai izklaides nolūkiem.

Ilglaicīga nodrošinājuma gadījumā mums ir tiesības digitālajā produktā veikt izmaiņas papildus tām, kas nepieciešamas, lai saglabātu atbilstību līgumam, ja

 1. tam ir pamatots iemesls
 2. izmaiņu rezultātā Jums nerodas nekādas papildu izmaksas un
 3. mēs Jūs skaidri un saprotami informējam par izmaiņām.

Šajā ziņā pamatoti iemesli ietver gadījumus, kad izmaiņas ir nepieciešamas, lai pielāgotu digitālo produktu jaunai tehniskajai videi vai lielākam lietotāju skaitam, vai ja tas ir nepieciešams citu svarīgu darbības iemeslu dēļ.

Ja izmaiņas būtiski ietekmēs Lietotāja iespējas piekļūt kopienas funkcijām vai to darbību, Goethe-Institut saprātīgā laika periodā pirms izmaiņu spēkā stāšanās pa e-pastu informēs Lietotāju par izmaiņām un Lietotāja tiesībām.      

4. Lietotāja pienākumi un uzvedības noteikumi

Kā daļu no reģistrācijas procesa Lietotājs apņemas vienmēr nodrošināt patiesu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi atbilstoši reģistrācijas veidlapai un nekādā gadījumā viņš nedrīkst maldināt Goethe-Institut vai citus Lietotājus attiecībā uz savu identitāti.

Publicējot saturu vietnē, Lietotājs apliecina, ka viņam pieder visas šim nolūkam nepieciešamās tiesības. Lietotājs apņemas nepublicēt tīmekļa vietnē un nesūtīt citiem Lietotājiem nekādus materiālus, kas pārkāpj pieklājības principus vai piemērojamos tiesību aktus. Jo īpaši Lietotājs apņemas nepublicēt un nesūtīt citiem Lietotājiem nekādus materiālus,

 • kuru publicēšana ir uzskatāma par kriminālu vai administratīvu pārkāpumu,
 • kas pārkāpj autortiesību, preču zīmju vai konkurences likumus,
 • kas pārkāpj trešo personu datu aizsardzības prasības (piemēram, privātu ziņojumu publicēšana bez sūtītāja piekrišanas),
 • kuros ir aizskarošs, nepatiess, rasistisks, diskriminējošs, nepilngadīgām personām nepiemērots vai pornogrāfisks saturs,
 • kas satur reklāmu, tostarp grafiku vai saites ar vai bez pavadošā teksta parakstā vai publikācijā.

Papildus minētajam Lietotājiem vienmēr jāievēro vispārējie pieklājības noteikumi ("Tīkla etiķete") un vienam pret otru jāizturas ar cieņu, kā arī neizmantojot Pakalpojumu, lai apdraudētu, apgrūtinātu vai citādi kaitētu citiem Lietotājiem vai trešajām personām, tos maldinātu vai ietekmētu viņu reputāciju vai darījumus.

Turklāt ir aizliegts publicēt arī tādus materiālus, kas nav saistīti ar tēmām, kurām īpaši paredzēta attiecīgā kopienas joma vai kas citādi varētu pasliktināt tēmu un tematu ziņā piemērotu materiālu apmaiņu (3. sadaļa). Tas it īpaši attiecas uz tādu materiālu masveida publicēšanu, kuriem nav satura vai kuru saturs ir identisks (Surogātpasta sūtīšana).

Ja Lietotājs konstatē šo lietošanas noteikumu pārkāpumu no cita Lietotāja puses, viņam ir pienākums informēt administratorus
pa e-pastu
kdf@goethe.de   

5. Sankcijas par pienākumu nepildīšanu, atslēgšana no platformas

4. sadaļā noteikto pienākumu pārkāpšanas gadījumā vai rodoties pamatotām aizdomām par to (izņemot pienākumu ziņot par citu Lietotāju pārkāpumiem), Goethe-Institut pēc saviem ieskatiem var piemērot Lietotājam šādas sankcijas:

 • Lietotāja ievietotā satura dzēšanu vai pārveidošanu, ja tas pēc Goethe-Institut ieskatiem pārkāpj 4. sadaļā minētos uzvedības noteikumus,
 • brīdinājuma izteikšanu,
 • Pakalpojuma izmantošanas ierobežošanu,
 • pagaidu vai pastāvīgu piekļuves bloķēšanu,
 • Lietotāja līguma izbeigšanu un visu Lietotāja datu un satura dzēšanu, tostarp arī bez brīdinājuma un iepriekšējas sazināšanās.

Ja publicētais materiāls pārkāpj 4. sadaļas nosacījumus, Goethe-Institut var materiālu bloķēt bez iepriekšēja brīdinājuma. Goethe-Institut informē Lietotāju, lai tam būtu iespējas izteikt viedokli. Ja pēc Lietotāja viedokļa uzklausīšanas izrādīsies, ka materiāls nepārkāpj 4. sadaļas nosacījumus, Goethe-Institut atcels bloķēšanu.

Goethe-Institut bez iepriekšēja brīdinājuma bloķēs Lietotāja piekļuvi tikai tīšu, sistemātisku vai līdzīgi nopietnu pārkāpumu gadījumā. Pretējā gadījumā galīgā bloķēšana tiek veikta tikai tad, ja Lietotājs pēc brīdinājuma atkārtoti pārkāpj uzvedības noteikumus.

Turklāt sākotnējai piekļuves bloķēšanai ir tikai pagaidu raksturs un Goethe-Institut dod arī Lietotājam iespēju izteikt viedokli saprātīgā laika posmā. Par piekļuves neatgriezenisku bloķēšanu Goethe-Institut lemj tikai, ņemot vērā Lietotāja viedokli vai pēc tā iesniegšanas termiņa beigām.

Lietotājs atlīdzina Goethe-Institut visas trešo personu prasības, kuras tās izvirzījušas saistībā ar Lietotāja pieļautu iepriekš 4. sadaļā minēto saistību pārkāpumu (izņemot pienākumu ziņot par citu Lietotāju pārkāpumiem). Lietotājs apņemas godprātīgi palīdzēt Goethe-Institut ar informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami aizsardzībai pret šādām prasībām. Lietotājam ir arī jāsedz Goethe-Institut nepieciešamās juridiskās aizstāvības izmaksas. Goethe-Institut turpmākās tiesības un prasības par zaudējumu atlīdzību paliek spēkā.   

6. Lietošanas tiesību piešķiršana

Attiecīgais Lietotājs saglabā autortiesības uz publicētajiem materiāliem, ciktāl uz tiem attiecas autortiesību aizsardzība. Tomēr ar sava materiāla ievietošanu vietnē goethe.de Lietotājs piešķir Goethe-Institut neekskluzīvas, visā pasaulē spēkā esošas beztermiņa tiesības, materiālus

 • padarīt pastāvīgi publiski pieejamus tīmekļa vietnē (tostarp tulkotā veidā),
 • pavairot un izplatīt iespieddarbos (tostarp tulkotos),
 • pārvietot tīmekļa vietnē un savienot ar citiem materiāliem,
 • rediģēt, jo īpaši saīsināt, tulkot, pārvietot tīmekļa vietnē un/vai savienot ar citiem materiāliem, tostarp arī ārpus tīmekļa vietnes esošiem,
 • mainīt vai daļēji dzēst, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar 5. sadaļas nosacījumiem

Lietotājam nav tiesības dzēst vai labot viņa iesniegtos materiālus. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula ES 2016/679) prasības, Autortiesību likuma noteikumi un jebkādas Lietotāja juridiskās saistības dzēst materiālu paliek spēkā.    

7. Garantija un atbildība

Ja digitālajā produktā ir defekti, ir iespējams izvirzīt garantijas prasības. Prasībām saistībā ar 1. sadaļā paredzētā Pakalpojuma defektiem iestājas noilgums divus gadus pēc Pakalpojuma nodrošināšanas, bet ne agrāk kā vienu gadu pēc līguma termiņa beigām.
 
Lietotāja prasības pret Goethe-Institut, tā pārvaldes orgāniem, darbiniekiem un aģentiem ir aizliegtas, ja vien turpmāk nav noteikts citādi. Izņēmums ir zaudējumu atlīdzināšanas prasības saistībā ar Goethe-Institut izsniegtu garantiju vai apdrošināšanu dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojuma dēļ, atbilstoši Likumam par atbildību par produktu un prasības par zaudējumu atlīdzību, kas radušās būtisku līgumsaistību pārkāpumu dēļ. Būtiskas līgumsaistības ir tās, kuru izpilde ir nepieciešama līguma mērķa sasniegšanai. Atbildības neuzņemšanās neattiecas arī uz atbildību par zaudējumiem, kas radušies pakalpojumu sniedzēja, tā likumīgo pārstāvju vai aizvietotāju tīšu pārkāpumu vai rupjas nolaidības rezultātā.      

8. Līguma spēkā esība un izbeigšana

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un jebkura puse bez iepriekšēja brīdinājuma to var izbeigt rakstveidā (piemēram, pa e-pastu).

Pēc šī līguma beigām Goethe-Institut ir tiesības, bet nav pienākuma, dzēst Lietotāja izveidoto un ar citiem lietotājiem kopīgoto saturu. Tomēr Lietotājs jebkurā laikā var pieprasīt Lietotāja konta un tajā uzglabāto nepublisko datu dzēšanu.

Būtiska iemesla dēļ, it īpaši nopietna vai atkārtota 4. sadaļā minēto saistību pārkāpuma dēļ, iespējams, pēc brīdinājuma neņemšanas vērā, Goethe-Institut ir tiesības nekavējoties bloķēt Lietotāja piekļuvi un izbeigt līgumu bez brīdinājuma. Šādā gadījumā attiecīgais Lietotājs var atkārtoti reģistrēties tikai ar iepriekšēju Goethe-Institut rakstveida piekrišanu.     

9. Lietošanas noteikumu maiņa

Goethe-Institut patur tiesības mainīt šos lietošanas noteikumus bez iemeslu norādīšanas. Nākamajā vietnes apmeklējuma reizē pēc izmaiņu ieviešanas Goethe-Institut savlaicīgi informēs Lietotāju par notikušajām izmaiņām un lūgs Lietotāju piekrist mainītajiem lietošanas noteikumiem. Ja Lietotājs neiebilst vismaz 14 dienu ilgā saprātīgā termiņā, tiek uzskatīts, ka lietošanas noteikumi ir pieņemti. Informējot par lietošanas noteikumu izmaiņām, Goethe-Institut īpaši norāda, ka piekrišana tiek uzskatīta par saņemtu, ja noteiktajā termiņā nav saņemti Lietotāja iebildumi. Ja saņemti Lietotāja iebildumi, Goethe-Institut var izbeigt līgumu saskaņā ar 8. sadaļu. 

Arhīvs

10. Tiesību izvēle

Līgumattiecības starp Goethe-Institut un Lietotāju regulē Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti. Šo tiesību aktu izvēle attiecas uz patērētājiem tikai tiktāl, ciktāl patērētājam netiek liegta aizsardzība, ko viņam nodrošina viņa pastāvīgās dzīvesvietas valsts obligātie patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akti.   

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu (OS), kuru varat atrast šajā vietnē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Patērētājiem ir iespēja strīdu izšķiršanai izmantot šo platformu. Mēs esam gatavi piedalīties patērētāju šķīrējtiesas ārpustiesas prasību procedūrā. Atbildīgā ir Federālā universālā šķīrējtiesa, Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kēla pie Reinas (Kehl am Rhein), https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Atteikuma tiesības

Patērētājiem ir likumā noteiktas atteikuma tiesības.  

Norādījumi par atteikuma tiesībām:

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atkāpties no šī līguma četrpadsmit dienu laikā bez iemesla norādīšanas.
Atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums jānosūta mums (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Minhene, tālrunis: +49 89 15921-0, info@goethe.de) lēmums par atkāpšanos no šī līguma nepārprotama rakstveida paziņojuma veidā (piemēram, kā pa pastu nosūtīta vēstule vai kā e-pasts). Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tā nav obligāta prasība.
Lai atteikuma termiņš tiktu ievērots, pietiek ar paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma sekas
Ja jūs atkāpjaties no šī Līguma, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no Jūsu paziņojuma par atkāpšanos no šī Līguma saņemšanas, atmaksājam Jums visus maksājumus, ko esam no Jums saņēmuši, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esat izvēlējies citu piegādes veidu nekā mūsu piedāvātā lētākā standarta piegāde). Šai līdzekļu atmaksai mēs piemērojam tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien mēs ar Jums nepārprotami nevienojamies par citu kārtību; nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta maksa par šo atmaksu.
​​​​​​​
Ja esat pieprasījis pakalpojumi uzsākšanu atteikuma termiņā, jums ir jāsamaksā mums saprātīga summa, kas atbilst jau sniegto pakalpojumu daļai attiecībā pret Līgumā paredzēto pakalpojumu kopējo apjomu līdz brīdim, kad Jūs mūs informējāt par atteikuma tiesību izmantošanu saistībā ar šo Līgumu.   
(Varat izmantot zemāk pievienoto veidlapu vai paši sastādīt atteikumu.)
 

Atteikuma veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atkāpties no Līguma, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to mums atpakaļ.)

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333, Munich
Germany
info@goethe.de

 
Ar šo es/mēs (*) atceļu/-am manis/mūsu (*) noslēgto Līgumu par uzskaitīto preču iegādi (*)/minētā pakalpojuma sniegšanu (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

Nosūtīts (*)  _____________________ (*)/saņemts (*) _____________________


Patērētāja(-u) vārds/nosaukums
______________________________________________


Patērētāja(-u) adrese
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Patērētāja(-u) paraksts(-i) (tikai paziņojumam papīra formā)
______________________________________________


Datums
______________________________

(*) Neatbilstošo svītrot.