Condiții de utilizare

ale Goethe-Instituts e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) privind folosirea paginii web goethe.de („Website“)

Cuprins

 1. Domeniul de valabilitate și obiectul contractului
 2. Înregistrarea și încheierea contractului
 3. Prestațiile Goethe-Institut
 4. Obligațiile utilizatorului și reguli de conduită
 5. Sancțiuni în cazul încălcării obligațiilor, excluderea de pe platformă
 6. Acordarea drepturilor de folosință
 7. Garanția și răspunderea
 8. Perioada de derulare a contractului și încetarea contractului
 9. Modificarea condițiilor de utilizare
 10. Legea aplicabilă
 11. Soluționarea litigiilor
 12. Dreptul de revocare
 

1. Domeniul de valabilitate și obiectul contractului

Pentru utilizarea zonelor personalizate ale acestei pagini de web, după înregistrarea corespunzătoare, între „Utilizator” și Goethe-Institut ca operator al paginii web, se aplică condițiile de utilizare de mai jos.  
Obiectul contractului îl constituie folosirea gratuită a paginii de web, ca platformă de informare și comunicare („Serviciu”). Cursurile de la distanță plătite sunt obiectul exclusiv al Condițiilor generale de afaceri.      

2. Înregistrarea și încheierea contractului

Ipoteza de utilizare a serviciilor personalizate o constituie înregistrarea prealabilă. În cazul înregistrării, utilizatorul trebuie să dea informații reale și acestuia i se va atrage atenția asupra  Declarației de protecție a datelor. După înregistrare utilizatorul primește un E-Mail cu un link de confirmare. Odată cu activarea contului de utilizator de către Goethe-Institut, se încheie contractul de folosire gratuită a paginii de web.

Utilizatorul nu poate ceda accesul său la pagina web pentru folosirea accesului de către terți și ca deținător de cont este răspunzător de protecția lui contra folosirii abuzive. Prin urmare, este obligat să păstreze confidențialitatea datelor de acces și să le protejeze contra accesului terților. Folosirea numelor de marcă protejate sau a numelor altor persoane fizice sau juridice ca nume de utilizator nu sunt permise.  

3. Prestațiile Goethe-Institut

Goethe-Institut permite utilizatorului, în cadrul acestor condiții de utilizare, să citească contribuțiile de pe pagina de web și să publice contribuții, precum și să comunice cu alți utilizatori. În acest scop, Goethe-Institut pune la dispoziția utilizatorului, în cadrul posibilităților sale tehnice și economice, gratuit, o platformă cu diferite funcții privind Comunitatea.
Scopul funcțiilor privind Comunitatea îl constituie schimbul tematic și specializat de oferte de formare și culturale ale Goethe-Institut. Goethe-Institut operează platforma în cadrul sarcinilor care-i revin. Platforma nu servește schimbului general al opiniilor, prezentării proprii a utilizatorilor sau scopurilor de socializare.

În cazul punerii permanente la dispoziție, putem aduce modificări produsului digital care să depășească măsurile necesare păstrării contractelor, dacă

 • există un motiv important în acest sens,
 • nu aveți costuri suplimentare ca urmare a acestei modificări și
 • vă informăm clar și explicit cu privire la modificare.

Motive importante în acest sens ar fi cazurile în care se impun modificări pentru adaptarea produsului digital la un mediu tehnic nou sau la un număr crescut de utilizatori sau situația în care modificările sunt necesare din alte motive tehnice de producție care sunt importante.

Dacă modificarea afectează posibilitățile de acces a utilizatorului la funcțiile Comunității sau dacă folosirea acestora este afectată considerabil, Goethe-Institut va informa utilizatorul pe E-Mail, cu o perioadă de timp adecvată înainte de intrarea în vigoare a modificării cu privire la modificare și la drepturile utilizatorului.  

4. Obligațiile utilizatorului și regulile de conduită

În cadrul înregistrării sale, utilizatorul se obligă să dea mereu informații reale, actuale și complete privind propria persoană, conform prevederilor formularului de înregistrare și nu trebuie în niciun moment să inducă în eroare Goethe-Institut sau alți utilizatori cu privire la identitatea sa.  
În cazul publicării de conținut pe pagina de web, utilizatorul garantează că deține toate drepturile necesare în acest sens. Utilizatorul se obligă să nu publice pe pagina de web contribuții sau să le trimită altor utilizatori, care să încalce bunele obiceiuri sau dreptul aplicabil. Utilizatorul se obligă în special să nu publice sau să trimită altor utilizatori astfel de contribuții,

 • a căror publicare constituie o infracțiune sau o contravenție,
 • care încalcă dreptul de autor, de marcă sau de concurență,
 • care încalcă drepturile de protecție a datelor străine (de ex. publicarea comunicatelor private fără aprobarea expeditorului),
 • care au un conținut jignitor, ireal, rasist, discriminatoriu, periculos pentru tineret sau pornografic,
 • care conțin reclamă, aici fiind incluse și graficele sau link-urile cu sau fără text adăugat în semnătură sau în cadrul contribuțiilor.

Utilizatorii trebuie să respecte mereu codurile de conduită generale ("Netiquette") (cod de conduită pe internet)) și să se trateze reciproc cu respect și nu pot folosi serviciul în scopul amenințării, jignirii, lezării în alt mod, înșelării altor utilizatori sau terți sau în scopul păgubirii renumelui sau afacerii lor.

Suplimentar, nu este permisă nici publicarea contribuțiilor care nu fac referire la teme cărora le este atribuit explicit domeniul corespunzător al unei Comunități sau care sunt potrivite în alt mod pentru a afecta schimbul tematic și specializat de informații (punctul 3). Printre acestea se încadrează publicarea în masă a contribuțiilor care nu includ conținut sau care includ același conținut („Spamming” (E-Mailuri nedorite)).  

Dacă un utilizator este martorul unei încălcări a condițiilor de utilizare de către alți utilizatori, el este obligat să informeze administratorii prin E-Mail pe kdf@goethe.de.   

5. Sancțiuni în cazul încălcării obligațiilor; Excluderea de pe platformă

În cazul încălcării sau existenței unei suspiciuni privind o încălcare a obligațiilor menționate în prezenta la punctul 4 (exceptând obligația de a notifica încălcarea de către alți utilizatori), Goethe-Institut poate aplica utilizatorului, după bunul său plac, următoarele sancțiuni:

 • Ștergerea sau modificarea conținutului ajustat de utilizator dacă acesta constituie, după aprecierea obligatorie a Goethe-Institut o încălcare a regulilor de conduită conform punctului 4,
 • Pronunțarea unei avertizări,
 • Limitarea utilizării serviciului,
 • Închiderea temporară sau definitivă a accesului,
 • Rezilierea contractului de folosință și ștergerea tuturor datelor și conținuturilor utilizatorului, chiar și fără preaviz și fără luarea prealabilă a legăturii cu utilizatorul.

Dacă o contribuție publicată încalcă punctul 4, Goethe-Institut poate bloca această contribuție fără o notificare prealabilă. Goethe-Institut informează utilizatorul, astfel încât acesta să-și spună punctul de vedere. Dacă rezultă că, contribuția nu încalcă punctul 4, Goethe-Institut anulează blocarea.

Goethe-Institut blochează accesul utilizatorului fără o avertizare prealabilă doar în cazul încălcării cu intenție, sistematice sau similare, grave. În caz contrar, blocarea definitivă are loc doar dacă utilizatorul încalcă din nou o regulă de conduită, după o avertizare a lui.

În primă fază, blocarea accesului este doar momentană și Goethe-Institut dă utilizatorului ocazia de a-și spune punctul de vedere într-o perioadă de timp adecvată. Doar pe baza punctului de vedere sau după expirarea perioadei prevăzute, Goethe-Institut ia decizia privind blocarea definitivă a accesului.

Utilizatorul scutește Goethe-Institut de toate pretențiile terților puse în vigoare de aceștia ca urmare a încălcării vinovate de către utilizator a obligațiilor menționate în prezenta la punctul 4 (exceptând obligația de a notifica încălcările altor utilizatori). Utilizatorul se obligă să susțină Goethe-Institut cu bună știință și conștiință cu informațiile și documentele necesare pentru apărarea contra unor astfel de pretenții. Utilizatorul este obligat totodată să suporte costurile de apărare legală necesară a Goethe-Institut. Rămân neafectate celelalte drepturi și pretenții de despăgubire ale Goethe-Institut.      

6. Acordarea drepturilor de folosință

Dreptul de autor al contribuțiilor publicate, dacă sunt apte pentru deținerea dreptului de autor, rămâne aplicabil utilizatorului respectiv. Utilizatorul permite Goethe-Institut de a aranja contribuția sa pe goethe.de, dar dă Goethe-Institut dreptul neexclusiv, aplicabil pe plan mondial și nelimitat în timp,

 • De a permite accesul public permanent la contribuții pe pagina de web (chiar și tradusă),
 • De a multiplica și răspândi contribuția prin lucrări tipărite (chiar și tradusă),
 • De a muta contribuția pe pagina de web și de a o asocia altor conținuturi,
 • De a prelucra contribuția, în special de a o prescurta, traduce, muta pe pagina de web și/ sau asocia altor conținuturi, chiar și în afara paginii de web,
 • De a modifica sau șterge parțial contribuția, dacă acest lucru se impune pe baza punctului 5

Utilizatorul nu are pretenții față de ștergerea sau rectificarea contribuțiilor elaborate de el. Clauzele ordonanței de bază a protecției datelor (Ordonanței UE 2016/679), legii dreptului de autor și o eventuală obligație legală a utilizatorului față de ștergerea contribuțiilor rămân neafectate.      

7. Garanția și răspunderea

IDacă un produs digital este defectuos, există prevederi de garanție. Pretențiile ca urmare a defectelor serviciului conform punctului 1 se prescriu în doi ani de zile de la punerea lor la dispoziție, dar cel mai devreme la un an de la încetarea perioadei de derulare a contractului.
 
Pretențiile de despăgubire ale utilizatorului din partea Goethe-Institut, organelor acestora, angajaților și mandataților sunt excluse dacă nu se prevede altceva. Excepție sunt pretențiile de despăgubire pe baza garanției sau asigurărilor date de Goethe-Institut, pe baza unei lezări a vieții, unei vătămări corporale, unei lezări a sănătății ca urmare a legii privind răspunderea față de produs și pretențiile de despăgubire rezultate din încălcarea obligațiilor contractuale esențiale. Obligații contractuale esențiale sunt acelea care sunt necesare pentru îndeplinirea atingerii scopului contractului. Exceptată de la excluderea răspunderii este și răspunderea față de daune bazate pe încălcarea cu intenție sau din neglijență grosolană a obligațiilor ofertantului, reprezentanților lui legali sau ajutoarelor în realizare.      

8. Perioada de derulare și încetarea contractului

Această înțelegere se încheie pe perioadă nedeterminată și poate fi reziliată de oricare dintre părți fără respectarea unui preaviz, în formă scrisă (de ex. prin E-Mail).

După încetarea acestui contract, Goethe-Institut este îndreptățită, dar nu este obligată să șteargă conținutul elaborat și împărțit cu alți utilizatori de către utilizator. Utilizatorul poate solicita însă oricând ștergerea contului de utilizator și a datelor nepublice salvate în el.

În cazul existenței unui motiv important, în special ca urmare a unei încălcări grave sau repetate a obligațiilor de la punctul 4, eventual după o somație trimisă, Goethe-Institut este îndreptățită să blocheze imediat accesul utilizatorului, fără respectarea vreunui preaviz. Într-o astfel de situație, utilizatorul în cauză se poate reînregistra doar după acordul prealabil scris al Goethe-Institut.      

9. Modificarea condițiilor de folosire

Goethe-Institut își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții de folosire fără indicarea motivelor. Goethe-Institut va informa utilizatorul din timp cu privire la modificări, cu ocazia vizitei care urmează modificării și va solicita acordul utilizatorului privind condițiile de utilizare modificate. Dacă utilizatorul nu se opune acestora într-un termen adecvat de minim 14 zile, condițiile de utilizare se consideră ca fiind acceptate. Goethe-Institut va atrage atenția cu ocazia informării privind modificarea condițiilor de utilizare, în special asupra faptului că se consideră o confirmare situația în care utilizatorul nu se opune în termenul menționat. Dacă utilizatorul se opune modificării, Goethe-Institut poate efectua rezilierea conform punctului 8. 

Arhiva

10. Dreptul aplicabil

În ceea ce privește relațiile contractuale dintre Goethe-Institut și utilizator se aplică dreptul Republicii Federale Germania. Față de consumatori se aplică acest drept doar în măsura în care nu i se retrage consumatorului protecția acordată lui prin prevederile obligatorii de protecție a consumatorilor din statul în care-și are locul de ședere uzual.      

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor (OS), pe care o găsiți aici: ​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumatorii au posibilitatea de a folosi platforma pentru a-și înainta litigiile. Suntem dispuși să participăm la o procedură de arbitraj extrajudiciară în fața unui oficiu de arbitraj al consumatorilor. Competent este oficiul de arbitraj universal al Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Dreptul de revocare

Consumatorii au un drept legal de revocare.  

Informare privind revocarea:

Dreptul de revocare
Aveți dreptul de a revoca acest contract în termen de patrusprezece zile fără indicarea motivelor.
Termenul de revocare este de patrusprezece zile de la data încheierii contractului.
Pentru a vă exercita dreptul de revocare, trebuie să ne informați (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) printr-o declarație clară (de ex. o scrisoare expediată prin poștă sau un E-Mail) cu privire la decizia dvs. de a revoca acest contract. Puteți folosi în acest scop formularul model de revocare, care nu este însă prescris.
Pentru păstrarea termenului de revocare este suficient să ne comunicați exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului de revocare.

Consecințele revocării Dacă revocați acest contract trebuie să vă restituim neîntârziat și cel târziu în termen de patrusprezece zile de la data în care primim comunicatul privind revocarea de către dvs. a prezentului contract, toate plățile primite de la dvs., incluzând costurile de livrare (exceptând costurile suplimentare rezultate, ca urmare a faptului că ați selectat un alt mod de livrare decât livrarea standard favorabilă ofertată). Pentru această rambursare vă rugăm folosiți aceleași mijloace de plată folosite la tranzacția inițială, cu excepția situației în care s-a convenit explicit altceva; în niciun caz nu vi se vor calcula taxe ca urmare a acestei rambursări.
​​​​​​​
Dacă ați solicitat ca prestațiile să înceapă pe perioada de revocare, trebuie să ne achitați o sumă adecvată, care să corespundă procentului din lucrările prestate deja comparativ cu volumul total al lucrărilor prevăzute în contract, până la momentul în care ne informați cu privire la exercitarea dreptului de revocare.   

(Puteți folosi formularul de mai jos sau puteți formula individual revocarea.)

Formular model de revocare

(Dacă doriți să revocați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să-l returnați.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Către Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Germania
info@goethe.de

Prin prezenta, eu/ noi revoc(ăm) (*) contractul încheiat de mine/ noi (*) cu privire la achiziția următoarelor mărfuri (*)/ prestarea următoarelor lucrări (*):

______________________________________________________
______________________________________________________

Comandat la (*) _____________________ (*)/primit la (*) _____________________


Numele consumatorului/ consumatorilor
______________________________________________


Adresa consumatorului/ consumatorilor
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Semnătura consumatorului/ consumatorilor (doar în cazul comunicării pe hârtie)

Sus