Warunki świadczenia usług


Instytutu „Goethe-Institut“, Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut”) w celu korzystania ze strony internetowej goethe.de („Strona internetowa”).dla strony internetowej goethe.de („Strona internetowa“)

Treść

 1. Zakres stosowania i przedmiot Umowy
 2. Rejestracja i zawarcie Umowy
 3. Świadczenia Goethe-Institut
 4. Obowiązki i kodeks Użytkownika
 5. Sankcje w przypadku naruszenia obowiązków; wykluczenie z platformy
 6. Udzielenie praw do użytkowania
 7. Gwarancja i odpowiedzialność
 8. Czas trwania i zakończenie umowy
 9. Zmiana Warunków świadczenia usług
 10. Wybór właściwego prawa
 11. Rozwiązywanie sporów
 12. Prawo do wycofania
 

1. Zakres stosowania i przedmiot umowy

Podczas korzystania ze spersonalizowanych części Strony internetowej po odpowiedniej rejestracji obowiązują pomiędzy „Użytkownikiem“ a Goethe-Institut jako operatorem Strony internetowej następujące Warunki świadczenia usług.

Przedmiotem umowy jest nieodpłatne korzystanie ze spersonalizowanych części Strony internetowej po rejestracji jako platformy informacyjnej i komunikacyjnej („Usługa“). Płatne kursy realizowane na odległość są przedmiotem Ogólnych Warunków Prowadzenia Kursów.      

2. Rejestracja i zawarcie umowy

Warunkiem niezbędnym do korzystania ze spersonalizowanych usług jest uprzednia rejestracja. W trakcie rejestracji Użytkownik musi podać odpowiadające prawdzie informacje, informowany jest o Polityce ochrony danych osobowych. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Przez aktywowanie konta Użytkownika zostaje zawarta umowa o nieodpłatnym korzystaniu ze Strony internetowej.

Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim korzystania ze swoich danych dostępowych i jako właściciel konta jest odpowiedzialny za jego ochronę przed nadużyciami. Jest z tego względu zobowiązany do zachowania swoich danych dostępowych w poufności i do ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Używanie chronionych znaków towarowych albo nazw innych osób fizycznych lub prawnych jako nazwy użytkownika jest niedozwolone.     

3. Świadczenia Goethe-Institut

Goethe-Institut zezwala Użytkownikowi w ramach niniejszych Warunków świadczenia usług na czytanie i publikowanie tekstów na Stronie internetowej oraz na komunikowanie się z innymi Użytkownikami. W tym celu Goethe-Institut oddaje Użytkownikowi do dyspozycji w ramach swoich technicznych i ekonomicznych możliwości nieodpłatnie platformę zawierającą różne funkcje społecznościowe.

Celem funkcji społeczności jest umożliwienie wymiany informacji związanych z tematyką i specjalizacją ofert kształcenia i kulturalnych Goethe-Institut. Goethe-Institut zarządza platformą w ramach należących do niego zadań. Platforma nie służy do ogólnej wymiany poglądów, prezentacji użytkowników ani do celów rozrywkowych.

W przypadku długotrwałego udostępnienie możemy wprowadzać zmiany cyfrowego produktu wykraczające poza zakres wymagany do zachowanie właściwości umownych, jeśli

 1. występuje przekonujący powód
 2. zmiana nie powoduje dodatkowych kosztów da użytkowników i
 3. poinformujemy wyraźnie i zrozumiale o zmianie.


Przekonujące powodu w tym rozumieniu obejmują przypadki, w których zmiana jest wymagana dla dostosowania cyfrowego produktu do nowego otoczenia technicznego lub do zwiększonej liczby użytkowników bądź w których jest wymagana z innych ważnych powodów użytkowania technicznego.

Jeśli zmiana pogarsza możliwości dostępu użytkownika do funkcji społeczności lub jej przydatność dla użytkownika w stopniu istotnym, Goethe-Institut poinformuje użytkownika we właściwym czasie przed wprowadzeniem drogą mailową o zmianie oraz prawach użytkownika.     

4. Obowiązki i kodeks użytkownika

W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podawania w każdym przypadku zgodnych z prawdą, aktualnych i pełnych informacji dotyczących swojej osoby zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i nie może wprowadzać w błąd Goethe-Institut oraz innych Użytkowników co do swojej tożsamości.

Publikując treści na Stronie internetowej Użytkownik zapewnia, że jest właścicielem wszystkich wymaganych w tym celu praw. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania na Stronie internetowej ani przesyłania do innych użytkowników treści, które naruszają dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do niepublikowania ani przesyłania do innych użytkowników treści,

 • których publikacja stanowi przestępstwo lub wykroczenie,
 • które naruszają prawo autorskie, znaków towarowych lub konkurencji,
 • które naruszają prawo do ochrony danych osobowych innych osób (np. publikacja prywatnych wiadomości bez zgody wysyłającego),
 • które są obraźliwe, nieprawdziwe, rasistowskie, dyskryminujące, pornograficzne lub szkodliwe dla małoletnich,
 • które zawierają reklamę, do czego zaliczają się także grafiki lub linki z towarzyszącym tekstem lub bez niego w stopce lub w treści wpisu.

Użytkownicy zobowiązani są ponadto do stałego przestrzegania ogólnych zasad przyzwoitości („netykieta”) i do wzajemnego respektowania się. Nie mogą wykorzystywać Usługi w celu grożenia innym Użytkownikom lub osobom trzecim, napastowania ich lub krzywdzenia w inny sposób, oszukiwania lub działania na szkodę ich dobrego imienia lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Ponadto niedozwolone jest również publikowanie treści nie odnoszących się do tematów, którym dana część społeczności jest jednoznacznie poświęcona lub które w inny sposób mogą wywierać niekorzystny wpływ na wymianę informacji związanych z tematem i specjalizacją (pkt 3). Dotyczy to w szczególności masowe publikowanie treści pozbawionych merytoryki lub o takiej samej treści („spamowanie”).
Użytkownik będący świadkiem naruszenia niniejszych Zasad użytkowania przez innego użytkownika jest zobowiązany do powiadomienia administratorów za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres kdf@goethe.de.        

5. Sankcje w przypadku naruszenia obowiązków; wykluczenie z platformy

W przypadku naruszenia lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia obowiązków (z wyjątkiem obowiązku zgłaszania naruszeń przez innych użytkowników) określonych powyżej w punkcie 4 Goethe-Institut może według własnego uznania zastosować wobec Użytkownika następujące sankcje:

 • usunięcie lub zmiana treści opublikowanych przez Użytkownika, w przypadku, gdy według podlegającego obowiązkowi uznania Goethe-Institut stanowią naruszenie zasad postępowania wg pkt. 4, 
 • udzielenie ostrzeżenia,
 • ograniczenie użytkowania Usługi,
 • tymczasowe lub ostateczne zablokowanie dostępu,
 • wypowiedzenie umowy użytkowania oraz usunięcie wszystkich danych i treści

Jeśli opublikowana treść narusza pkt 4, Goethe-Institut może zablokować treść bez powiadomienia. Goethe-Institut informuje użytkownika, aby mógł on zająć stanowisko. Jeśli okaże się, że treść nie narusza pkt. 4, Goethe-Institut zniesie blokadę.

Goethe-Institut blokuje dostęp użytkownika tylko w przypadku celowych, systematycznych lub podobnych poważnych naruszeń bez wcześniejszego ostrzeżenia. W innych sytuacjach ostateczna blokada następuje tylko wówczas, gdy użytkownik po ostrzeżeniu ponownie narusza zasady postępowania.

Ponadto blokada dostępu jest tylko tymczasowa i Goethe-Institut daje użytkownikowi możliwość zajęcia stanowiska we właściwym terminie. Dopiero na podstawie zajętego stanowiska lub po upływie terminu Goethe-Institut podejmuje decyzję o ostatecznej blokadzie.
​​​​​​​
Użytkownik zwalnia Goethe-Institut ze wszystkich roszczeń osób trzecich dochodzonych przez nie w wyniku zawinionego naruszenia przez Użytkownika obowiązków (z wyjątkiem obowiązku zgłaszania naruszeń innych użytkowników) określonych w punkcie 4. Użytkownik zobowiązuje się do wspierania Goethe-Institut w obronie przed tego rodzaju roszczeniami udostępniając zgodnie z zasadami dobrej wiary informacje i dokumenty. Użytkownik jest także zobowiązany do ponoszenia kosztów niezbędnej obrony prawnej Goethe-Institut. Pozostaje to bez uszczerbku dla innych praw i roszczeń odszkodowawczych przysługujących Goethe-Institut.     

6. Udzielenie praw do użytkowania

Prawa autorskie do publikowanych treści, o ile  są objęte ochroną na podstawie prawa autorskiego, pozostają własnością danego użytkownika. Jednakże Użytkownik publikując treści na goethe.de udziela Goethe-Institut niewyłącznego, globalnego i nieograniczonego czasowo prawa do

 • stałego publicznego udostępniania na Stronie internetowej (także w tłumaczeniu),
 • rozpowszechniania i powielania w dziełach wydawanych drukiem (także w tłumaczeniu),
 • zmiany lokalizacji w ramach Strony internetowej oraz do łączenia z innymi treściami,
 • edytowania, w szczególności skracania, tłumaczenia, przemieszczania na Stronie internetowej i/lub łączenia z innymi treściami, również poza Stroną internetową,
 • dokonywania zmian lub do częściowego usuwania, o ile jest to niezbędne zgodnie z zapisami w punkcie 5.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania usunięcia lub poprawienia stworzonych przez siebie wpisów. Nie ma to wpływu na postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679), ustawę o prawie autorskim i wszelkie prawne zobowiązania użytkownika do usunięcia.     

7. Gwarancja i odpowiedzialność

Jeśli produkt cyfrowy jest wadliwy, można wnieść roszczenia gwarancyjne. Roszczenia z tytułu wad usługi na podstawie pkt. 1 przedawniają się w ciągu dwóch lat od udostępnienia, jednak najwcześniej rok po zakończeniu obowiązywania umowy.

Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o odszkodowanie pod adresem Goethe-Institut, jego organów, pracowników i wykonawców, o ile poniższe zapisy nie stanowią inaczej. Powyższe nie odnosi się do roszczeń odszkodowawczych wynikających z udzielonej przez Goethe-Institut gwarancji lub zapewnienia, z przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt, w związku z utratą życia, odniesionymi obrażeniami, utratą zdrowia oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z naruszenia istotnych obowiązków umownych. Istotne zobowiązania umowne to obowiązki, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu Umowy. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się także do odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku świadomego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa niedopełnienia obowiązków przez operatora, jego przedstawicieli prawnych lub agentów.     

8. Czas trwania i zakończenie umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej (np. w formie wiadomości e-mail) bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Po zakończeniu stosunku umownego Goethe-Institut jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do usunięcia treści stworzonych oraz udostępnionych innym użytkownikom przez Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdej chwili zażądać usunięcia konta użytkownika i zapisanych tam danych niepublicznych.

Z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu naruszenia obowiązków opisanych w punkcie 4, Goethe-Institut jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania dostępu przez Użytkownika oraz do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku dany Użytkownik może się ponownie zarejestrować jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Goethe-Institut.   

9. Zmiana warunków świadczenia usług

Z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu poważnego lub powtarzającego się naruszenia obowiązków opisanych w punkcie 4, ewentualnie po nieskutecznym upomnieniu, Goethe-Institut jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania dostępu przez Użytkownika oraz do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku dany Użytkownik może się ponownie zarejestrować jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Goethe-Institut.

Archivum

 

10. Wybór właściwego prawa

W odniesieniu do stosunków umownych łączących Goethe-Institut i Użytkownika stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Powyższe prawo stosuje się wobec konsumentów tylko w takim zakresie, w jakim konsument nie zostaje pozbawiony ochrony przysługującej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego kraju, w którym ma swoje zwykłe miejsce pobytu.   

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy do rozwiązywania sporów. Jesteśmy gotowi do uczestnictwa w pozasądowym postępowaniu pojednawczym przed instytucją prowadzącą postępowania pojednawcze dla konsumentów. Właściwa jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.     

12. PRAWO DO WYCOFANIA

Konsumenci mają ustawowe prawo do wycofania.

Pouczenie dotyczące wycofani


Prawo do wycofania
Użytkownik ma prawo do wycofania się z tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodów.
Prawo do wycofania obowiązuje przez czternaście dni od daty zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do wycofania, należy poinformować nas (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Monachium, telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo przesłane pocztą lub e-mail) o swojej decyzji o wycofaniu się z umowy. Można przy tym skorzystać z załączonego wzorcowego formularza wycofania, który nie jest jednak wymagany.
Dla zachowania terminu wycofania wystarczy wysłanie powiadomienia o skorzystaniu z prawa do wycofania przed upływem terminu wycofania.

Skutki wycofania
W przypadku wycofania się z niniejszej umowy zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od użytkownika, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż proponowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomienie o wycofaniu z umowy wpłynęło do nas. Do zwrotu płatności wykorzystujemy ten sam środek płatności, jaki użytkownik wybrał przy oryginalnej transakcji, chyba że uzgodniono jednoznacznie inaczej; nigdy nie zostaną naliczone opłaty z tytułu tego zwrotu płatności.
Jeśli użytkownik zażąda, żeby świadczenie usług rozpoczęło się w okresie wycofania, to musi zapłacić nam odpowiednią kwotę, która odpowiada proporcji już wyświadczonych usług względem pełnego zakresu usług przewidzianych w umowie do czasu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa do wycofania w odniesieniu do tej umowy.
  
Można skorzystać z poniższego formularza lub samodzielnie sformułować wycofanie.

Muster Widerrufsformular

(Aby wycofać się z umowy, należy wypełnić ten formularz i odesłać go)
​​​​​​​ ​​​​​​​
na adres
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Niniejszym wycofuję(-my) (*) się z zawartej przeze mnie/nas (*) umowy o zakupie poniższych
towarów (*) / realizacji poniższych świadczeń (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

zamówionych dnia (*) _____________________ (*)/otrzymanych dnia (*) _____________________


nazwisko konsumenta(-ów)
______________________________________________


adres konsumenta(-ów)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

______________________________________________


data
______________________________

(*) niepotrzebne skreślić.