Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden


van het Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefoon: +49 89 15921-0, info@goethe.de (“Goethe-Institut”) voor het gebruik van de website goethe.de (“website”)

Inhoud

 1. Toepassingsgebied en voorwerp van de overeenkomst
 2. Registratie en sluiting van de overeenkomst
 3. Prestaties van het Goethe-Institut
 4. Verplichtingen van de gebruiker en gedragsregels
 5. Sancties in geval van schending van de verplichtingen, uitsluiting van het platform
 6. Toekenning van gebruiksrechten
 7. Garantie en aansprakelijkheid
 8. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst
 9. Verandering van de gebruiksvoorwaarden
 10. Toepasselijk recht
 11. Geschillenbeslechting
 12. Herroepingsrecht
 

1. Toepassingsgebied en voorwerp van de overeenkomst

Voor het gebruik van de gepersonaliseerde omgeving van deze website na registratie, gelden tussen de “gebruiker” en het Goethe-Institut als beheerder van de website de volgende gebruiksvoorwaarden.
Het voorwerp van de overeenkomst is het gratis gebruik van de website als informatie- en communicatieplatform (“dienst”). De betalende lessen op afstand maken uitsluitend het voorwerp uit van de algemene verkoopvoorwaarden.     

2. Registratie en sluiting van de overeenkomst

Voorafgaande registratie is vereist voor het gebruik van de gepersonaliseerde diensten. Bij de registratie moet de gebruiker waarheidsgetrouwe informatie verstrekken en wordt gewezen op het privacybeleid. Na de registratie ontvangt de gebruiker een mail met een bevestigingslink. Wanneer het Goethe-Institut het gebruikersaccount activeert, treedt de overeenkomst voor gratis gebruik van de website in werking.

De gebruiker mag zijn toegang niet voor gebruik aan derden doorgeven en is als eigenaar van het account verantwoordelijk voor de bescherming tegen die vorm van misbruik. Hij is daarom verplicht om zijn toegangsgegevens geheim te houden en te beschermen tegen toegang van derden. Het gebruik van beschermde merknamen of namen van andere natuurlijke of rechtspersonen als gebruikersnaam is niet toegestaan.    

3. Prestaties van het Goethe-Institut

In het kader van deze gebruiksvoorwaarden staat het Goethe-Institut de gebruiker toe om bijdragen op de website te lezen en te publiceren en met andere gebruikers te communiceren. Daarvoor stelt het Goethe-Institut de gebruiker in het kader van zijn technische en economische mogelijkheden gratis een platform met verschillende community-functies ter beschikking.
De community-functies zijn bedoeld om thematische en vakgerichte uitwisselingen over het onderwijs- en cultuuraanbod van het Goethe-Institut mogelijk te maken. Het Goethe-Institut beheert het platform in het kader van zijn taken. Het platform is niet bedoeld voor algemene gedachtewisseling, zelfexpressie van de gebruiker of amusementsdoeleinden.
In het geval van permanente terbeschikkingstelling kunnen wij wijzigingen aan het digitale product aanbrengen die verder gaan dan wat nodig is om de overeenkomst te handhaven, indien

 • daarvoor een gegronde reden is,
 • die wijziging u geen extra kosten oplevert en
 • wij u duidelijk over die wijziging informeren.

Gegronde redenen omvatten gevallen waarin de wijziging noodzakelijk is om het digitale product aan te passen aan een nieuwe technische omgeving of aan een groter gebruikersaantal, of waarin de wijziging vereist is om andere belangrijke bedrijfstechnische redenen.
Wanneer de wijziging wel een impact heeft op de toegang van de gebruiker tot de community-functies of op het gebruik daarvan, dan brengt het Goethe-Institut de gebruiker binnen een bepaalde termijn vóór het doorvoeren van de wijziging via e-mail op de hoogte van de wijziging en de rechten van de gebruiker.   

4. Verplichtingen van de gebruiker en gedragsregels

In het kader van zijn registratie verplicht de gebruiker zich ertoe steeds waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie over zijn persoon te geven, in overeenstemming met het aanmeldingsformulier en mag hij het Goethe-Institut of andere gebruikers nooit misleiden met betrekking tot zijn identiteit.
Wanneer hij inhoud op de website publiceert, verzekert de gebruiker dat hij daarvoor over alle nodige rechten beschikt. De gebruiker verplicht zich ertoe op de website geen bijdragen te publiceren of geen bijdragen naar andere gebruikers te sturen die ingaan tegen de goede zeden of de geldende wetgeving. Specifiek verplicht de gebruiker zich ertoe geen bijdragen te publiceren of naar andere gebruikers te sturen,

 • waarvan het publiceren een strafbaar feit of een overtreding betekent,
 • die het auteurs-, merken- of mededingingsrecht schenden,
 • die privacyrechten van anderen schenden (bv. het publiceren van privéberichten zonder toestemming van de afzender),
 • waarvan de inhoud beledigend, onwaar, racistisch, discriminerend of pornografisch van aard is of schadelijk is voor jongeren,
 • die reclame bevatten, waartoe ook grafieken of links met of zonder bijschrift in een handtekening of in bijdragen worden gerekend.

Daarnaast moeten de gebruikers ook steeds de algemene fatsoensnormen (de "netiquette") naleven en elkaar met respect behandelen, en mogen ze de dienst niet gebruiken om andere gebruikers of derden te bedriegen, lastig te vallen of op een andere manier te kwetsen, te misleiden of hun reputatie of zaak te beschadigen.
Bovendien is het ook niet toegestaan om bijdragen te publiceren die geen betrekking hebben op de thema’s waaraan een bepaalde community specifiek is gewijd, of die op welke manier dan ook afbreuk doen aan thematische en vakgerichte uitwisselingen (zie punt 3). Daaronder valt in het bijzonder de massale publicatie van bijdragen zonder inhoud of met dezelfde inhoud (“spamming”).
Wanneer een gebruiker getuige is van een inbreuk op die gebruiksvoorwaarden door andere gebruikers, is hij verplicht om de beheerders daarvan via e-mail op​​​​​​​ kdf@goethe.de op de hoogte te brengen.      

5. Sancties in geval van schending van de verplichtingen, uitsluiting van het platform

Bij schending of een redelijk vermoeden van schending van de verplichtingen onder punt 4 (met uitzondering van de verplichting om schendingen van andere gebruikers te melden), kan het Goethe-Institut de gebruiker op eigen initiatief de volgende sancties opleggen:

 • schrapping of aanpassing van inhoud gepubliceerd door de gebruiker, wanneer die naar goeddunken van het Goethe-Institut een schending van de gedragsregels onder punt 4 betekent,
 • waarschuwing,
 • inperking van het gebruik van de dienst,
 • tijdelijke of permanente blokkering van de toegang,
 • opzegging van de gebruiksovereenkomst en verwijdering van alle data en inhoud van de gebruiker, ook zonder opzegtermijn of zonder voorafgaandelijk contact op te nemen.

Wanneer een gepubliceerde bijdrage een schending van punt 4 betekent, dan kan het Goethe-Institut de bijdrage zonder voorafgaande kennisgeving blokkeren. Het Goethe-Institut informeert de gebruiker, zodat die kan reageren. Mocht de bijdrage toch geen schending van punt 4 betekenen, dan heft het Goethe-Institut de blokkering op.

Het Goethe-Institut blokkeert de toegang van de gebruiker enkel bij opzettelijke, systematische of even ernstige schendingen zonder voorafgaande waarschuwing. Verder wordt een gebruiker pas permanent geblokkeerd, wanneer hij na een waarschuwing opnieuw een gedragsregel schendt.

Bovendien is de blokkering van de toegang in eerste instantie slechts tijdelijk en geeft het Goethe-Institut de gebruiker de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn te reageren. Pas na de reactie of na afloop van de termijn beslist het Goethe-Institut over een permanente blokkering van de toegang.

De gebruiker vrijwaart het Goethe-Institut van alle vorderingen van derden die zij instellen wegens een verwijtbare schending door de gebruiker van de in punt 4 genoemde verplichtingen (met uitzondering van de verplichting om schendingen door andere gebruikers te melden). De gebruiker verplicht zich ertoe om het Goethe-Institut te goeder trouw met informatie en documenten ter verdediging tegen dergelijke vorderingen te ondersteunen. De gebruiker is ook verplicht om de kosten van de nodige rechtsbijstand van het Goethe-Institut te dragen. Dat doet geen afbreuk aan de andere rechten en vorderingen tot schadevergoeding van het Goethe-Institut.      

6. Toekenning van gebruiksrechten

Het auteursrecht voor de geplaatste bijdragen, voor zover die auteursrechtelijk beschermd zijn, blijft bij de respectieve gebruiker. Wanneer de gebruiker zijn bijdrage plaatst op goethe.de, kent hij het Goethe-Institut echter het niet-exclusieve, wereldwijde en niet in tijd beperkte recht toe om bijdragen

 • permanent op de website (ook vertaald) openbaar te maken,
 • in gedrukte vorm (ook vertaald) te vermenigvuldigen en te verspreiden,
 • op de website te verplaatsen en met andere inhoud te verbinden,
 • te bewerken, en dan vooral in te korten, te vertalen, op de website te verplaatsen en/of met andere inhoud, ook buiten de website, te verbinden,
 • te veranderen of deels te verwijderen, voor zover dat volgens punt 5 is toegestaan.

De gebruiker kan geen aanspraak maken op verwijdering of correctie van zijn bijdragen. Dat doet geen afbreuk aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), de Auteurswet en een eventuele wettelijke verplichting van de gebruiker tot verwijdering.      

7. Garantie en aansprakelijkheid

Als een digitaal product gebreken vertoont, bestaan er garantieclaims. Vorderingen wegens gebreken van de dienst overeenkomstig punt 1 verjaren binnen twee jaar na de beschikbaarstelling, maar niet eerder dan één jaar na afloop van de duurtijd van de overeenkomst.

Vorderingen tot schadevergoedingen van de gebruiker tegen het Goethe-Institut, zijn organen, werknemers en gemachtigden zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders is bepaald. Uitgesloten zijn vorderingen tot schadevergoeding op grond van een door het Goethe-Institut gegeven garantie of waarborg, op grond van schade aan leven, lichaam of gezondheid, op grond van de wet op de productaansprakelijkheid en vorderingen tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die vereist zijn om het doel van de overeenkomst te bereiken. Eveneens van de uitsluiting van aansprakelijkheid uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.   

8. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten en kan door elke partij zonder opzegtermijn in tekstvorm (bv. via e-mail) worden opgezegd.
Na beëindiging van de overeenkomst heeft het Goethe-Institut het recht, maar niet de plicht, om de door de gebruiker gecreëerde en met andere gebruikers gedeelde inhoud te verwijderen. De gebruiker kan echter te allen tijde eisen om het gebruikersaccount en de daarin opgeslagen niet-openbare data te verwijderen.
Bij een gegronde reden, vooral omwille van een ernstige of herhaalde schending van de verplichtingen onder punt 4, of na vergeefse officiële waarschuwing, heeft het Goethe-Institut het recht om de toegang van de gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de overeenkomst zonder opzegtermijn op te zeggen. In dat geval mag de betrokken gebruiker zich pas na de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Goethe-Institut opnieuw registreren.      

9. Verandering van de gebruiksvoorwaarden

Het Goethe-Institut houdt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen te veranderen. Het Goethe-Institut zal de gebruiker tijdens het eerstvolgende bezoek na de verandering tijdig informeren over de veranderingen en diens toestemming vragen over de veranderde gebruiksvoorwaarden. Wanneer de gebruiker de verandering niet binnen de afgesproken termijn van 14 dagen betwist, dan worden de gebruiksvoorwaarden als aangenomen beschouwd. Wanneer het Goethe-Institut de gebruiker informeert over de verandering van de gebruiksvoorwaarden, zal het hem er specifiek op wijzen dat het als toestemming geldt wanneer de gebruiker de verandering niet binnen de afgesproken termijn betwist. Wanneer de gebruiker de verandering betwist, kan het Goethe-Institut de overeenkomst opzeggen in overeenstemming met punt 8.

Archief

10. Toepasselijk recht

Voor de contractuele betrekkingen tussen het Goethe-Institut en de gebruiker geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor consumenten is dat recht slechts van toepassing voor zover de consument de bescherming die hij geniet op grond van de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ontnomen.   

11. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie stelt een platform voor Onlinegeschillenbeslechting ter beschikking:​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen dat platform gebruiken voor de beslechting van hun geschillen. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure voor een arbitragecommissie. De bevoegde instantie is de Federale Universele Arbitragecommissie in het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Duitsland, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Herroepingsrecht

Consumenten hebben een wettelijk herroepingsrecht.  

Herroepingsvoorwaarden:

Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst werd afgesloten.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefoon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) aan de hand van een eenduidige verklaring (bv. een brief verstuurd met de post of een mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken. Dat is echter niet verplicht.
Om te voldoen aan de herroepingstermijn volstaat het dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór de afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroepingAls u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die u hebt betaald omdat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden en goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor die terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u werd afgesproken; in geen geval wordt u een vergoeding aangerekend omwille van deze terugbetaling.

Indien u hebt verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn worden opgestart, dan moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding tussen de diensten die reeds zijn verricht tot het moment waarop u ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst en de totale omvang van de in de overeenkomst vastgelegde diensten.   
(U kunt het volgende formulier gebruiken of de herroeping zelf formuleren.)

Voorbeeld herroepingsformulier

(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
An Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*)
______________________________________________________
______________________________________________________

Besteld op (*) _____________________/ontvangen op (*) _____________________


Naam van de consument(en)
______________________________________________


Adres van de consument(en)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________Handtekening van de consument(en) (enkel bij mededeling op papier)
Top