Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvalitet. Et ord vi tar på alvor

De faglige kravene til fremmedspråkeksamener er høye. Med sitt renommé, kvalitetsstyring og mange års erfaring går Goethe-Institut inn for at disse kravene oppfylles.

Eksamensoppgavene utarbeides av eksperter med undervisnings- og eksamenserfaring. Den endelige redigeringen gjøres ved hovedkontoret i München. Før bruk testes eksamensmateriell under eksamensbetingelser og resultatene evalueres kvalitativt og kvantitativt. Sensorene utdannes og videreutdannes på seminarer på vårt hovedkontor og andre steder.

Hva som kjennetegner god kvalitet:

Rettferdighet

En eksamen bør være så rettferdig som mulig for alle – uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsevne.

Gyldighet

Ved en språkeksamen skal bare de språklige ferdighetene være avgjørende, ikke konsentrasjonsevne, intelligens eller allmennkunnskap.

Pålitelighet

Ved å bruke to sensorer til å vurdere eksamenen oppnår vi en høy grad av pålitelighet.

Gjennomførbarhet

Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere våre eksamener med tanke på eksamensvarighet, bruk av moderne teknologi og de generelle betingelsene. 

Standardiserte kvalitetskriterier:

Goethe-Institut var med på å starte Association of Language Testers in Europe (ALTE) og arbeider for utvikling og gjennomføring av kvalitetsstandarder.
 
ALTE har satt seg følgende mål:
  • standardisering av nivåene for å fremme internasjonal godkjenning av språksertifikatene i Europa.
  • standardisering av kvalitetskriterier for alle faser i utformingen og avviklingen av eksamenene, dvs. testkonstruksjon, eksamensgjennomføring, vurdering, sertifisering, evaluering og datalagring.
  • samarbeid i felles prosjekter samt utveksling av erfaring og fagkunnskap.
I 2003 ble ALTE som ikke-statlig organisasjon (NGO) tatt opp i Europarådet og gir det kontinuerlig råd om temaer som prestasjonsmåling og sertifisering. I 2006 fikk ALTE også status som rådgivende institusjon hos FN.