แนวคิดการเรียนรู้ของเรา
ตรงเป้าหมาย ขั้นตอนชัดเจน หลากหลายรูปแบบ

Our learning concept © Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias Our learning concept Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias


การเรียนภารสอนที่สถาบันเกอเธ่มิใช่การเรียนภาษาเพียงอย่างเดียว หากยังเป็นการสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรม ด้วยการพูดคุยรายบุคคลและการสอบวัดระดับชั้น เราทราบความรู้ทางภาษาเยอรมันที่มีมาก่อนของคุณ เราจะเลือกชั้นเรียนระดับที่เหมาะสมกับคุณด้วยกัน นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ 

การเรียนการสอนของเรา 

 • พิจารณาองค์ความรู้จากการวิจัยด้านการเรียนการสอนล่าสุด
 • มีหลากหลายรูปแบบ และเน้นการสื่อสาร คุณจะได้ฝึกทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านบทอ่านที่ทันสมัย
 • ทันสมัยและเน้นความหลากหลายด้านวัฒนธรรม หัวข้อด้านความรู้ทางประเทศและวัฒนธรรม โครงงาน(อินเตอร์เน็ต)ต่างๆ และการค้นคว้าสืบเสาะข้อมูลทำให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันได้หลากหลายรูปแบบ
 • ใช้ภาษาเยอรมันในการเรียนการสอนตั้งแต่ชั่วโมงเรียนแรก  
 • แพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ของเรามอบทางเลือกการเรียนที่ล้ำสมัยและยืดหยุ่นได้ 

ระบบชั้นเรียนของเรา 

 • อิงตามระดับทั้ง 6 ของ กรอบความตกลงร่วมกันของสภายุโรป ด้านภาษา ดังนั้นแล้วความรู้ความสามารถทางภาษาของคุณที่ได้จากชั้นเรียนของสถาบันจะวัดผลได้อย่างเที่ยงธรรมและเทียบเคียงได้ในระดับนานาชาติ
 • เป็นแบบเดียวกันและชัดเจนทั่วโลก เมื่อเรียนจบแล้วท่านสามารถเลือกเรียนชั้นต่อไปได้ไม่ว่าจะ ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ในประเทศเยอรมนีหรือ ออนไลน์

คณาจารย์ของเรา 

 • ได้รับการฝึกอบรมการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ สิ่งที่คณาจารย์ทุกท่านต้องมีคือการฝึกอบรมและการฝึกหัดเพิ่มในโปรแกรม DLL – Deutsch Lehren Lernen ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิของสถานบันเกอเธ่พัฒนาร่วมกับกลุ่มตัวแทนทางวิชาการจัดทำขึ้น
 • พูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่หรือมีความรู้ความสามารถด้านภาษาเยอรมันในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้คนจากหลากหลายชาติและวัฒนธรรม
 • ได้รับการฝึกหัดอบรมเพิ่มจากสถาบันอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถสอนภาษาเยอรมันได้ตามมาตรฐานล่าสุด
 • รายงานประสิทธิผลด้านการเรียนของท่านอย่างสม่ำเสมอและให้คำแนะนำเพื่อการเรียนให้ดีที่สุด  

การสอบภาษาเยอรมันของเรา 

 • การสอบของเราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถือเป็นหลักฐานรับรองความรู้ความสามารถนายจ้างและสำหรับสถานศึกษาหลากแห่ง
 • ข้อสอบสำหรับผู้เรียนระดับผู้ใหญ่ของสถาบันเกอเธ่ได้รับการตรวจสอบจาก Association of Language Testers in Europe (ALTE) และได้รับตรารับรอ มาตรฐาน Q-Mark

ข้อได้เปรียบของเรา

 • สัมผัสความหลากหลายของประเทศเยอรมนี เมื่อท่านเรียนภาษาเยอรมันกับสถาบันเกอเธ่ ท่านสามารถใช้ห้องสมุดและสื่อต่างๆ ของเรา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายของเราได้  
 • ท่านสามารถใช้ Deutsch für dich. ซึ่งเป็นศูนย์รวมของแบบฝึกหัดและการสื่อสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในคอมมิวนิตี้สำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมัน ท่านสามารถเข้าถึงแบบฝึกหัดที่หลากหลายและมีปฎิสัมพันธ์ตอบโต้กับผู้ใช้ รวมถึงยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้ท่านอื่นได้ด้วย 
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหนึ่งในงานของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงมีการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก คุณจึงมั่นใจได้ว่าชั้นเรียนภาษาและการสอบของเราที่สถาบันทุกแห่งในโลกจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน