Goethe-Test PRO Pflege
ภาษาเยอรมันสำหรับอาชีพดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

คุณต้องการ ...

  • เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพผู้ดูแลคนป่วยและผู้ดูแลด้านอนามัยในประเทศเยอรมนี
  • ทำงานชำนาญการด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในประเทศเยอรมนี
  • มีใบรับรองภาษาเยอรมันสำหรับการทำงานด้านการแพทย์

Goethe-Test PRO Pflege เป็นใบรับรองความสามารถด้านภาษาเฉพาะทางระดับสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์หรือต้องการทำงานในอาชีพดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เป็นการสอบวัดระดับภาษาในระดับ B2 ซึ่งเป็นระดับภาษาขั้นที่สี่ของระดับภาษาทั้งหกระดับในมาตรฐานสากลที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นใช้วัดระดับความสามารถทาง (GER)

Goethe-Test PRO Pflege เป็นการสอบรูปแบบใหม่และที่มีส่วนที่เป็นแบบดิจิตอล

Goethe-Test PRO Pflegeประกอบไปด้วยการทดสอบทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด ผู้สนใจสามารถทำการสอบดังกล่าวได้ในศูนย์สอบเฉพาะแห่ง โดยจะมีการจัดสอบและประเมินผลสอบในแบบที่ตรงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วโลก

การสอบในส่วนที่เป็นแบบดิจิตอลของ Goethe-Test PRO Pflege จะเป็นการวัดระดับภาษาในด้านการอ่านและการฟังของผู้สอบแต่ละคนโดยจะใช้เวลาตั้งแต่ 60 ถึง 90 นาที ผู้เข้าสอบทุกคนจะเริ่มสอบในขั้นตอนการสอบเดียวกัน โดยในระหว่างการสอบ โปรแกรมการสอบจะเลือกแบบทดสอบตามคำตอบที่ผู้สอบได้ตอบก่อนหน้า ทำให้ตัวข้อสอบสามารถปรับตามระดับภาษาของผู้สอบแต่ละคนได้ การทดสอบด้านการเขียนกับการพูดในระดับ B2 เป็นส่วนที่ผู้สอบจะต้องทำโดยใช้ความสามารถทางภาษาของผู้สอบเองทั้งหมด ในส่วนของการสอบทักษะการพูด ผู้สอบจะต้องพูดในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และในส่วนของการสอบทักษะการเขียน ผู้สอบจะต้องเขียนในหัวข้อเกี่ยวกับการทำงานจริงในอาชีพดังกล่าวในแต่ละวัน ในส่วนของการสอบพูด ผู้คุมสอบสองคนจะให้ผู้สอบทำการสอบเป็นคู่

การผ่านการสอบดังกล่าวเป็นการรับรองว่า

  • ท่านเข้าใจบทความที่มีภาษาและเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะทาง
  • ท่านสามารถเขียนรายงานและข้อความโดยใช้รูปแบบและคำศัพท์ที่เหมาะสมกับบริบทอาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
  • ท่านสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพตัวเอง สนทนากับผู้ป่วย พูดรายงานเกี่ยวสถานการณ์ผู้ป่วย และเข้าร่วมบทสนทนาในการทำงานในแต่ละวัน อีกทั้งยังสามารถตั้งและตอบคำถามได้

วันและเวลาการสอบ

*) ราคาที่ถูกกว่าราคาปรกติที่ปรากฏเป็นราคาสำหรับผู้ที่เคยเรียนคอร์สภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ฯแล้วนภายในเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่การจบคอร์สเรียนภาษาจนถึงวันเวลาที่มีการจัดสอบภาษาเยอรมัน ในกรณีดังกล่าว ราคาค่าสมัครจะมีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระหว่างการจองลงทะเบียน หากไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าว โปรดกรุณาติดต่อห้องทะเบียนของสถาบันฯ

การจัดเตรียม

สื่อแบบฝึกหัด

คุณสามารถหาตัวอย่างข้อสอบ รวมถึงข้อสอบสำหรับการทดลองสอบเพื่อการฝึกฝนออนไลน์ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Goethe-Test PRO Pflege ได้ที่นี่

 

ช่องทางติดต่อ

หาต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
courses-bangkok@goethe.de