وظایف و اهداف

در کشورهایی که گویته انستیتوت و سایر مؤسسات فرهنگی بین‌المللی، از سبب جنگ یا سانسور، مجبور شده‌اند دفاترشان را ببندند، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران امکانات اعتراض، گفتمان و تبادل بین فرهنگی‌شان را از دست میدهند. مشارکینی که گویته انستیتوت در این کشورها با آن‌ها همکاری کرده است، کسانی که به انستیتوت برای آموختن زبان یا به عنوان عوام میآمدند، اغلب خود مجبور به ترک کشور شان میشوند؛ پیوندهایی که در طول دهه‌ها ایجاد شده اند قطع میشوند.

گویته انستیتوت در تبعید بدین لحاظ در جاگزینی از همه مؤسسات در سرتاسر جهان، که در آن ها دیگر تبادل فرهنگی در محل ممکن نیست، به عنوان امکانی برای دیدار و ملاقات با یکدیگر، فضای امن و همچنین صحنۀ فعالیت برای فعالین فرهنگی مهاجر عمل خواهد کرد. مباحثات مهم در سطح منطقوی و بین المللی باید به این ترتیب ادامه یافته و بار دیگر مشهود گردیده، پیوندهای موجود و نو با همکاران آلمانی و بین‌المللی تقویت یابند. بنا بر این فعالیت‌های گویته انستیتوت در قلب برلین نیز محسوس خواهد شد. برنامۀ فعلاً دوسالۀگویته انستیتوت در تبعید که در خانۀ هنر (ACUD) در برلین جاگزین شده است یک ایستگاه میانی است که در آن رشته‌های جداافتادۀ فعالیت‌های گویته انستیتوت در افغانستان، سوریه، بلاروس و اوکراین بار دیگر به هم پیوند خورده و از سر گرفته می‌شوند.

برنامه بر روی اجراآت، نمایش فلمها‌، کتابخوانیها، کنسرتها و همچنان بحث‌ها، ورکشاپها، برنامه‌های ایجاد شبکهها و همچنان همکاری های دراز مدت متمرکز است. فعالان فرهنگی‌ ایکه در کشور‌های شان، به ‌سبب شرایط تهدید کنندۀ حیات، دیگر نمی‌توانند کار کنند یا به دشواری می‌توانند کاری کنند، باید از این طریق بار دیگر مجالی را برای فعالیت بیابند.

اولین کشوری که در مرکز  کار پروژۀ چندبخشی ما قرار داشت اوکراین با یک جشنوارۀ افتتاحیه در اکتوبر سال 2022، پس از آن در ابتدای سال 2023 افغانستان و سپس سوریه و بلاروس بودند. اما فعالان فرهنگی با افکار لیبرال از سایر کشورهای هم باید درینجا یک مکان تبادل و مریی بودن را دریابند.

ما در کنار برنامههای منظم در خانۀ هنر ACUD، برنامههای منفرد را در  جاهای دیگر برلین و همچنین در سرتاسر آلمان برگزار می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر به جنتری برنامههای ما مراجعه کنید.
 

ما را دنبال کنید