به دنبال مؤسسات برگزارکننده دوره آموزشی انتگراسیون، اداره خارجیان (Ausländerbehörde) یا مراکز مشاوره مهاجرت (خدمات مهاجرت جوانان یا مراکز مشاوره مهاجرت) در نزدیک محل سکونت خود در آلمان هستید؟ در این­جا نشانی­ها را مشاهده .

خدمات مشاوره مهاجرت برای مهاجران بزرگسال (MBE)
مرکز خدمات به مهاجران جوان (JMD)
اداره اتباع خارجی
برگزارکنندگان دوره‌های جذب در جامعه
Welcome Center