អ្នករកអ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម រកអាជ្ញាធរជនបរទេស ឬក៏កន្លែងពិគ្រោះផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ នៅក្នុងក្រុងអ្នកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬ? នៅទីនោះអ្នកនឹងឃើញមានអាស័យដ្ឋាននានា

Migration Advice for Adult Immigrants (MBE)
Youth Migration Services (JMD)
Immigration office
Integration course provider
Welcome Center