ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់

តើអ្នកចង់ហាត់ប្រើភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬ? នៅទីនេះមានខ្សែភាពយន្ត និងរូបថតដែលមានភា្ជប់ជាមួយនូវលំហាត់ ល្បែង និងការងារត្រូវដោះស្រាយមួយចំនួនស្តីពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់

តើអ្នកចង់ហាត់ប្រើភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬ? នៅទីនេះមានខ្សែភាពយន្ត និងរូបថតដែលមានភា្ជប់ជាមួយនូវលំហាត់ ល្បែង និងការងារត្រូវដោះស្រាយមួយចំនួនស្តីពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។