Colourful books stand in a row on a shelf. © Jamie Grill/Jamie Grill via Getty Images

A

die Abendschule, die Abendschulen (សាលារៀនយប់) 
វាជាសាលាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។ វគ្គរៀនភាគច្រើនគឺធ្វើឡើងនៅពេលយប់ ឬក៏នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ប្រភេទសាលាមានដូចតទៅនេះ : សាលារៀនយប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី៩) ដែលគេហៅថា Hauptschule សាលារៀនយប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី១០)ដែលគេហៅថា Realschule និងសាលារៀនយប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដែលគេហៅថា Gymnasium និងសាលារៀនយប់ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ។ នៅសាលាទាំងនេះគេអាចប្រឡងយកសញ្ញាបត្ររៀនសូត្រនៅសាលា(ដែលខ្ពស់ជាងមុន) ឬក៏ទៅធ្វើការ បណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈខ្លួនអោយកាន់តែប្រសើរឡើងទៅទៀត។ សាលារៀនយប់របស់រដ្ឋពុំយកកម្រៃទេ។ 

die Ablöse (ថ្លៃទទួលរបស់ផ្ទេរ) 
អ្នកចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះមួយ ហើយនៅទីនោះមាននៅសល់គ្រឿងសង្ហារឹមរបស់អ្នកជួលមុន? មានករណីជាច្រើនដែលគេទារអោយអ្នកបង់ថ្លៃបន្តិចបន្តួចសម្រាប់របស់ទាំងនោះ។ នេះជាថ្លៃទទួលរបស់ផ្ទេរ។ តាមធម្មតាគេបង់ថ្លៃសម្រាប់តែគ្រឿងសង្ហារឹមធំៗហើយធ្ងន់ៗតែប៉ុណ្ណោះ ដូចជាទូជាដើម ឬមួយក៏គ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ចង្ក្រានបាយដូចជាចង្រ្កាន ឬក៏ទូទឹកកកជាដើម។ 

die Abschlussprüfung, die Abschlussprüfungen (ការប្រឡងបញ្ចប់) 
នេះជាការប្រឡង ឬក៏ការធ្វើតេស្តនៅចុងវគ្គរៀន ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិមួយៗ។ នៅចុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មគេមានធ្វើ “តេស្តអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេស្ត។ អ្នកចូលរួមវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មត្រូវធ្វើការប្រឡងបញ្ចប់នេះ។ ពត៌មានបន្ថែមមាននៅមន្ទីរសហព័ន្ធផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF)​។ 

der Allgemeinarzt/die Allgemeinärztin, die Allgemeinärzte (ពេទ្យមើលជម្ងឺទូទៅ)
ជាពេទ្យ ដែលព្យាបាលគ្រប់មុខជម្ងឺទាំងអស់។ ពេលណាមានឈឺអី គេទៅពេទ្យមើលជម្ងឺទូទៅសិន។ ប្រសិនបើពេទ្យមើលជម្ងឺទូទៅមិនអាចជួយបានទេ គាត់នឹងបញ្ជូនអ្នកទៅពេទ្យឯកទេស គឺអោយអ្នកឯកទេសម្នាក់ព្យាបាល។ 

der Alphabetisierungskurs, die Alphabetisierungskurse (វគ្គអក្ខរកម្ម) 
វាជាវគ្គបង្រៀនមនុស្ស ដែលមិនចេះអាន ឬមិនចេះសរសេរ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតសមាហរ័ណកម្មខ្លះមានបញ្ចូលការបង្រៀនអក្ខរកម្មក្នុងនោះ។ វគ្គសមាហរ័ណកម្មបែបនេះគេក៏អាចហៅថាវគ្គអក្ខរកម្មបានដែរ ហើយវាមានរយៈពេលរៀន ៩៦០ ម៉ោង។ 

die Anerkennung ausländischer Abschlüsse (ការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្របរទេស) 
នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេអាចប្រកបមុខរបរនានា (ដូចជា ពេទ្យ ឬគ្រូបង្រៀន)បាន លុះត្រាតែមានកម្រិតវិជ្ជា ជីវៈណាមួយសមស្រប ។ ដើម្បីទទួលស្គាល់កម្រិតទាំងនេះ គេធ្វើការពិនិត្យមើលអំពីការសិក្សា និងកម្រិតវិជ្ជា ជីវៈរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះ។ គេមើលថាតើការសិក្សានោះស្មើនឹងការសិក្សានៅអាល្លឺម៉ង់ឬទេ? បើកម្រិតវិជ្ជាជីវៈនោះស្មើគ្នាគឺ គេក៏អាចប្រកបមុខរបរនោះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដែរ។ ពត៌មានអំពីរឿងនេះមាននៅមន្ទីរសហព័ន្ធផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន (BAMF) និងនៅគេហទំព័រ anerkennung-in-deutschland.de ។ 

die Anschlussgebühr, die Anschlussgebühren (ថ្លៃភ្ជាប់សេវាទូរស័ព្ទ)
ថ្លៃនេះគេបង់តែនៅពេលដំបូងមួយដងតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីនោះមកគេអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាន។ 

die Arbeitsagentur, die Arbeitsagenturen (ទីភ្នាក់ងារការងារ) 
ភ្នាក់ងារនេះជួយរកការងារសមស្របអោយអ្នក។ នៅទីនេះគេទទួលពត៌មានអំពីការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់។ ជួនកាលគេក៏ទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែរ ដូចជាជំនួយសម្រាប់ការចេញចំណាយទៅលើសំបុត្រស្នាមសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើ។ ទីភ្នាក់ងារការងារមាននៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់។ អាស័យដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារការងាររបស់អ្នកមាននៅគេហទំព័រ www.arbeitsagentur.de. ។ 

der Arbeitgeber, die Arbeitgeber (និយោជក) 
ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនមួយគឺជានិយោជកមួយ។ ក្រុមហ៊ុននេះជាអ្នកផ្តល់ការងារអោយដល់បុគ្គលិកទាំង ឡាយ។ រដ្ឋក៏ជានិយោជក ដែលផ្តល់ការងារដែរ គឺផ្តល់ការងារអោយដល់គ្រូបង្រៀន ឬក៏អ្នកអប់រំក្មេងជា ដើម។ តើអ្នកមានក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមួយ ហើយអ្នកធ្វើការនៅទីនោះឬ? បើដូច្នេះមែនគឺ អ្នកពុំមាននិយោជក ដែលផ្តល់ការងារអោយអ្នកធ្វើទេ។ 

der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer (និយោជិត) 
តើអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកអោយក្រុមហ៊ុនមួយឬ? នៅក្នុងករណីនេះ អ្នកគឺជានិយោជិត។ 

die Arbeitnehmervertretung, die Arbeitnehmervertretungen (តំណាងនិយោជិត)
តំណាងនិយោជិតតំណាងអោយផលប្រយោជន៍របស់និយោជិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ។ តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងនិយោជកឬ? ក្នុងករណីនេះ អ្នកអាចរកជំនួយពីតំណាងនិយោជិតបាន។ តំណាងនេះធ្វើការសម្រុះសម្រួលរវាងនិយោជិត នឹងនិយោជក។ នៅតាមសហគ្រាសមាន ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស ឬក៏ទីប្រឹក្សាបុគ្គលិក។ ក្រុមហ៊ុនធំៗតែងតែមានទីប្រឹក្សាសហគ្រាសរបស់គេ។ នៅខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនមានសហជីពទៀត។ 

die Arbeitserlaubnis (ការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារ)
ការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារនេះគេហៅ Arbeitsgenehmigung ក៏បានដែរ។ តើអ្នកមកពីប្រទេស ដែលមិនមែនជាសមាជិកសហភាព អឺរ៉ុប (EU) ហើយចង់ធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬ? បើដូច្នេះមែនគឺ អ្នកត្រូវការការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារ។ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៣ ពលរដ្ឋមកពីប្រទេស រ៉ូមានី និងប្រទេសប៊ុលហ្ការី ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប នៅត្រូវការការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារ តែផុតពីនោះទៅគឺលែងត្រូវការ ហើយ។ ពត៌មានបន្ថែមក្នុងរឿងនេះមាននៅទីភ្នាក់ងារការងារ (Arbeitsagentur)។ 

die Arbeitsgenehmigung, die Arbeitsgenehmigungen (ការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារ)
ការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារនេះគេហៅ Arbeitserlaubnis ក៏បានដែរ។ តើអ្នកមកពីប្រទេស ដែលមិនមែនជាសមាជិកសហភាព អឺរ៉ុប (EU) ហើយចង់ធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬ? បើដូច្នេះមែនគឺ អ្នកត្រូវការការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារ។ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៣ ពលរដ្ឋមកពីប្រទេស រ៉ូមានី និងប្រទេសប៊ុលហ្ការី ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប នៅត្រូវការការអនុញ្ញាតអោយធ្វើការងារ តែផុតពីនោះទៅគឺលែងត្រូវការ ហើយ។ ពត៌មានបន្ថែមក្នុងរឿងនេះមាននៅទីភ្នាក់ងារការងារ (Arbeitsagentur)។ 

die Arbeitslosenversicherung, die Arbeitslosenversicherungen (ការធានារ៉ាប់រងពេលគ្មានការងារធ្វើ) 
បើនិយោជិតម្នាក់អស់ការងារធ្វើ ខាងធានារ៉ាប់រងវិស័យនេះនឹងបង់បៀវត្សរ៍/ប្រាក់ឈ្នួលមួយចំណែកទៅ អោយគាត់សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។ និយោជិតទាំងអស់មានការធានារ៉ាប់រងពេលគ្មានការងារធ្វើជាស្វ័យប្រវត្ត។ និយោជិត និងនិយោជករួមគ្នាចេញចំណាយនេះមួយភាគម្នាក់។ 

die Arbeitsunfähigkeit (ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ)
គេធ្វើការពុំបានឡើយ ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងករណីមានជម្ងឺ ឬក៏បន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់។ 

der Arbeitsvertrag, die Arbeitsverträge (កិច្ចសន្យាការងារ) 
នៅក្នុងករណី ដែលអ្នកមានកន្លែងធ្វើការងារជាប់គឺ អ្នកត្រូវតែបានទទួលនូវកិច្ចសន្យាការងារមួយ។ នៅក្នុងនោះគេកំណត់បញ្ញត្តិស្តីពីការងាររបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ : តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងការងារនេះ? តើអ្នកត្រូវបាន ថ្លៃឈ្នួល ឬប្រាក់ខែប៉ុន្មាន? តើអ្នកត្រូវធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យ? តើអ្នកត្រូវបានការឈប់ សំរាកប៉ុន្មានថ្ងៃ? អ្នក និងនិយោជកជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានោះ។ 

das Attest, die Atteste (វិញ្ញាបនបត្រពេទ្យ)
អ្នកមានជម្ងឺ ហើយមិនអាចទៅធ្វើការបានឬ? នៅក្នុងករណីនេះគឺ ភាគច្រើនអ្នកត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រពេទ្យយកទៅបង្ហាញដល់និយោជករបស់អ្នក។ វិញ្ញាបនបត្រនេះជាឯកសារលាយលក្ខអក្សរមួយ ដែលគ្រូពេទ្យចេញអោយ។ នៅក្នុងនោះមានសេចក្តីចែងថា អ្នកឈឺពុំអាចធ្វើការបានទេ។ កុមារជួនកាលក៏ត្រូវការវិញ្ញា បនបត្រពេទ្យសម្រាប់សាលាដែរ។ 

der Aufenthaltstitel, die Aufenthaltstitel (សិទ្ធិស្នាក់នៅ) 
សិទ្ធិស្នាក់នៅ(Aufenthaltstitel) កំណត់ថា តើអ្នកអាចស្នាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ឬក៏ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឬទេ ។ល។ ពេលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅហើយគឺអ្នករស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដោយស្របច្បាប់។ អ្នកទទួលសិទ្ធិស្នាក់នៅនេះតាមទ្រង់ទ្រាយជាទិដ្ឋាការ ឬក៏ជាការអនុញ្ញាតអោយស្នាក់នៅ (Aufenthaltserlaubnis)។ 

der Aufenthaltsstatus (ឋានៈសិទ្ធិស្នាក់នៅ)
ឋានៈសិទ្ធិស្នាក់នៅកំណត់អំពីប្រការនានាដូចជា រឿងថាតើអាចស្នាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានរយៈពេលប៉ុន្មាន ឬក៏ថាតើអ្នកអាចធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឬទេ។ បើអ្នកបានទទួលឋានៈសិទ្ធិស្នាក់នៅហើយគឺអ្នករស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដោយស្របច្បាប់។ 

das Ausländeramt, die Ausländerämter (មន្ទីរជនបរទេស) 
មន្ទីរនេះគេក៏អាចហៅថាអាជ្ញាធរជនបរទេស (Ausländerbehörde)បានដែរ។ បើអ្នកទើបនឹងមកដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ្នកត្រូវអញ្ជើញទៅទីនោះ។ អ្នកក៏ត្រូវទៅទីនោះដែរក្នុងករណី ដែលទិដ្ឋាការអ្នកជិតផុត ហើយអ្នកត្រូវពន្យាទិដ្ឋាការនោះ។ នៅសាលាក្រុងរបស់ក្រុងអ្នករស់នៅគេអាចប្រាប់អ្នកបានថា តើមន្ទីរជនបរទេសនោះនៅឯណា។ 

die Ausländerbehörde, die Ausländerbehörden (អាជ្ញាធរជនបរទេស) 
អាជ្ញាធរនេះគេក៏អាចហៅថា មន្ទីរជនបរទេស (Ausländeramt)បានដែរ។ បើអ្នកទើបនឹងមកដល់ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ អ្នកត្រូវអញ្ជើញទៅទីនោះ។ អ្នកក៏ត្រូវទៅទីនោះដែរក្នុងករណី ដែលទិដ្ឋាការអ្នកជិតផុត ហើយអ្នកត្រូវពន្យាទិដ្ឋាការនោះ។ នៅសាលាក្រុងរបស់ក្រុងអ្នករស់នៅគេអាចប្រាប់អ្នកបានថា អាជ្ញាធរជនបរទេសនោះនៅឯណា។ 

das Auswärtige Amt (ក្រសួងការបរទេស)
គេក៏អាចហៅក្រសួងការបរទេសថា Außenministerium បានដែរ។ ក្រសួងការបរទេសជាចំណែកមួយនៃរដ្ឋា ភិបាលអាល្លឺម៉ង់។ ក្រសួងនេះមានភារកិច្ចធ្វើនយោបាយការបរទេស​ និងនយោបាយអឺរ៉ុប ក៏ដូចជាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋដ៏ទៃទៀត និងអង្គការអន្តរជាតិនានា។ អ្នកក៏អាចរកពត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននៅក្រសួងការបរទេសដែរ។ 

der Ausweis, die Ausweise (ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន)
ឯកសារនេះបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនអាចមានទ្រង់ទ្រាយជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬក៏ជាលិខិតឆ្លងដែន។ ក៏ប៉ុន្តែប័ណ្ណបើកបរក៏ត្រូវចាត់ទុកថាជាប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនដែរ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

B

der Bankeinzug (ការកាត់យកប្រាក់ពីគណនេយ្យធនាគារ) 
អ្នកអាចទិញឥវ៉ាន់ដោយអោយគេកាត់យកប្រាក់ពីគណនេយ្យធនាគារបាន : អ្នកលក់ទំនិញអាចកាត់យកថ្លៃទិញនោះពីគណនេយ្យអ្នកនៅធនាគារបាន។ នេះគឺបានន័យថា អ្នកអនុញ្ញាតអោយគេហូតយកប្រាក់នោះពីគណនេយ្យរបស់អ្នក។ បើគណនេយ្យនោះនៅក្នុងធនាគារនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺគេពុំអស់កម្រៃសម្រាប់ការកាត់យកប្រាក់នោះទេ។ តាមរយៈការអនុញ្ញាតអោយកាត់យកប្រាក់ពីគណនេយ្យ គេអាចទិញអ្វីៗតាមអ៊ីនធើណេតបាន ហើយគេក៏អាចបង់វិភាគទានធានារ៉ាប់រង និងប្រាក់វិភាគទានប្រចាំខែផ្សេងៗ (ថ្លៃភ្លើង/ហ្កាស ថ្លៃទូរស័ព្ទ/អ៊ីនធើណេត)បានដែរ។ ក្នុងករណីទាំងនេះគឺ អ្នកអនុញ្ញាតអោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយកាត់យកប្រាក់ពីគណនេយ្យរបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែ។ 

der Benutzername, die Benutzernamen (ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់)
វាជាឈ្មោះ ដែលគេប្រើសម្រាប់ចុះឈ្មោះក្នុងគេហទំព័រមួយ ឬក៏ចុះឈ្មោះក្នុងកុំព្យូទ័រមួយ។ 

das Bargeld (សាច់ប្រាក់)
ក្រដាសប្រាក់ និងកាក់គឺជាសាច់ប្រាក់។ អ្នកអាចប្រើសាច់ប្រាក់នៅទីណាក៏បាន។ 

die Beglaubigung, beglaubigen (ការបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារ)
ស្ថាប័នផ្លូវការមួយធ្វើការពិនិត្យមើលឯកសារនានា ហើយធ្វើការបញ្ជាក់អំពីភាពពិតនៃឯកសារទាំងនោះ។ 

die Beratung (ការពិគ្រោះ)
នៅកន្លែងពិគ្រោះមានអ្នកឯកទេសអាចជួយអ្នក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាជាច្រើន។ ពត៌មានជាក់ស្តែងអំពីរឿងនេះមាននៅកន្លែងដាក់ចំណងជើងថា “រកជំនួយ” ។ 

der Bereitschaftsdienst, die Bereitschaftsdienste, der ärztliche Bereitschaftsdienst (សេវាពេទ្យប្រចាំការ)
តើអ្នកត្រូវការគ្រូពេទ្យនៅពេលយប់ ពេលអធ្រាត ឬក៏ពេលចុងអាទិត្យឬ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកអាចទូរស័ព្ទហៅពេទ្យប្រចាំការបាន។ លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់សេវាពេទ្យប្រចាំការនេះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលគឺ 116117 ។
នៅក្នុងករណីអាសន្នអ្នកមិនត្រូវហៅពេទ្យប្រចាំការទេគឺ ត្រូវហៅពេទ្យសង្គ្រោះវិញ។ ទូរស័ព្ទសម្រាប់សេវាពេទ្យសង្គ្រោះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលគឺ 112 ។ 

die Berufsausbildung (ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)
នៅទីនេះគេរៀនយកវិជ្ជាជីវៈណាមួយ។ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈច្រើនតែត្រូវបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺ សាលាវិជ្ជាជីវៈ និងការងារនៅក្រុមហ៊ុនមួយ។ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈច្រើនតែមានរយៈពេលពី ២ ទៅ ៣ឆ្នាំ កន្លះ។ រយៈពេលនេះវាក៏ទាក់ទងទៅតាមវិជ្ជាជីវៈ និងទៅតាមសញ្ញាបត្រដែលគេទទួលបានពីសាលាមក ដែរ។ សម្រាប់អ្នកមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរយៈពេលបណ្តុះបណ្តាលច្រើនតែខ្លីជាងគេ។ 

das Berufsinformationszentrum (BIZ) (មជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរ (BIZ))
សហការីមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តល់ការពិគ្រោះដល់អ្នកអំពីបញ្ហានានាទាក់ទងទៅនឹងរឿងមុខរបរ។ អ្នកអាចរកឃើញមជ្ឈមណ្ឌលមុខរបរនៅជិតកន្លែងអ្នករស់នៅតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ទីភា្នក់ងារការងារ (Arbeitsagentur) នៅភាគខាងលើ ខាងស្តាំ ត្រង់„Adressenliste“ ។ 

die Berufsoberschule, die Berufsoberschulen (សាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវិជ្ជាជីវៈ)
នៅទីនេះគេអាចរៀនយកសញ្ញាបត្រសាលា ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុន បាន។ គេអាចចូលរៀនសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវិជ្ជាជីវៈបាន បើគេបានរៀនវិជ្ជាជីវៈមួយរួចហើយ។ 

die Berufsschule, die Berufsschulen (សាលាវិជ្ជាជីវៈ)
សាលាវិជ្ជាជីវៈជាចំណែកមួយនៃការបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈ។ នៅទីនេះគេរៀនខ្លឹមសារផ្នែកជំនាញសម្រាប់មុខរបរ ក៏ប៉ុន្តែគេក៏រៀនពីវិស័យដ៏ទៃទៀតដែរ។ ក្នុងមួយអាទិត្យគេត្រូវរៀនពី ៨ ទៅ ១២ម៉ោង។ នៅថ្ងៃក្រៅពីនោះគេត្រូវទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយ។ ឬមួយក៏គេរៀនផ្តុំពេលតែម្តងគឺ រៀនពីរបីអាទិត្យនៅសាលាវិជ្ជាជីវៈ រួចហើយទៅធ្វើការពីរបីអាទិត្យនៅក្រុមហ៊ុននោះវិញ។ ចំពោះមុខរបរខ្លះគឺ ដំបូងគេទៅរៀននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈមួយឆ្នាំសិន បន្ទាប់មកទើបបានគេទៅរកកន្លែងរៀនមុខរបរក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ។ សាលាវិជ្ជាជីវៈមិនយកថ្លៃសាលាទេ។ គេត្រូវចេញតែថ្លៃសម្ភារៈ ដូចជានៅតាមសាលាធម្មតាដូច្នោះ។ 

die Bewerbung, die Bewerbungen (ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ)
តើអ្នកចង់រកកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវសរសេរពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ មួយ។ តាមធម្មតានៅក្នុងនោះត្រូវមានសំបុត្រមួយ (das „Anschreiben“) ប្រវត្តិរូបមួយមានរូបថតផង និង សញ្ញាបត្ររបស់អ្នក។ ភាគទីពីរនៃការសុំរកកន្លែងធ្វើការគឺ សំភាសន៍ការងារ។ និយោជកនឹងអញ្ជើញអ្នក អោយទៅជួបនឹងគេ កាលណាគេឃើញថា ការដាក់ពាក្យសុំរកការងារធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន។ ពត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះមាននៅទីភ្នាក់ងារការងារ (Arbeitsagentur)។ 

die Bewerbungsunterlagen (ក្រដាសស្នាមសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ) 
នៅក្នុងនោះមានសំបុត្រមួយ គឺសំបុត្រផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុននោះ ដែលមានសេចក្តីថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បានកន្លែងធ្វើការនោះ និងហេតុអ្វីបានជាអ្នកយល់ថាកន្លែងធ្វើការនោះវាត្រូវនឹងរូបអ្នក។ បន្ទាប់មកមានរូបថតមួយសន្លឹក មានប្រវត្តិរូបអ្នក (ជាលក្ខណៈតារាងមានរាយសេចក្តីពីការរៀនសូត្ររបស់អ្នក) និងសញ្ញាបត្ររបស់ អ្នក។ 

die Botschaft, die Botschaften (ស្ថានទូត)
ស្ថានទូតគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងស្ថានកុងស៊ុលដែរ។ ទីនោះជាស្ថានតំណាងប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀត។ ពត៌មានអំពីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់មាននៅ www.diplo.de ។ 

die Broschüre, die Broschüren (កូនសៀវភៅ)
ពត៌មាន ដែលគេអាចប្រមូលយកទៅបាន។ 

das Bundesland, die Bundesländer (រដ្ឋសហព័ន្ធមួយ)
រដ្ឋ ១៦ ដែលជាសហព័ន្ធមួយៗនោះ រួមគ្នាទៅក្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធ អាល្លឺម៉ង់។ តាមធម្មតា រដ្ឋសហព័ន្ធមួយគឺជាតំបន់ធំមួយ ដូចជា Bayern Hessen ឬក៏ Nordrhein-Westfalen ។ ក្រុងខ្លះក៏មានឋានៈជារដ្ឋសហព័ន្ធដែរ ដូចជាក្រុង Berlin និងក្រុង Hamburg ជាដើម។ រដ្ឋសហព័ន្ធនិមួយៗមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន (Landesregierung) និងមានសភារបស់ខ្លួន (Landtag)។ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសហព័ន្ធនិមួយៗអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយខ្លួនឯងលើវិស័យនានាបាន ដូចជាវិស័យអប់រំ និងវប្បធម៌ជាដើម។ ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរួម គឺរដ្ឋា ភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗបំផុត។ 

der Bundestag (សភាសហព័ន្ធ)
​សភាសហព័ន្ធជាសភារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូល។ តើនៅក្នុងសភាមានគណបក្សណាខ្លះ? រឿងនេះគឺពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោត។

brutto (ចំណូលដុល)
ចំណូលដុលគឺប្រាក់ឈ្នួលសរុប/ បៀវត្សរ៍សរុប។ អ្នកត្រូវកាត់ប្រាក់ចេញពីនេះមួយចំណែកសម្រាប់បង់ពន្ធដារ និងបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រង។ អ្វីដែលនៅសល់ពីនោះទៅគឺចំណូលសុទ្ធ។ 

das Bußgeld, die Bußgelder (ប្រាក់ពិន័យ)
តើអ្នកដើរឆ្លងផ្លូវពេលភ្លើងក្រហមឬ? តើអ្នកជិះកង់លើផ្លូវសម្រាប់អ្នកដើរឬ? តើអ្នកបានទទួលទានស្រា ហើយទៅបើកបររថយន្តទៀតឬ? ពេលណានគរបាលឃើញអ្នកធ្វើដូច្នេះគឺ អ្នកប្រាកដជាត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យជាពុំខាន។ ជួនកាលគេត្រូវបង់ត្រឹមតែ ៥ ទៅ១០ អឺរ៉ូ តែប៉ុណ្ណោះ។ តែជួនកាលគេត្រូវបង់ច្រើនជាងនេះ។ ជួនកាលគេត្រូវដកហូតប័ណ្ណបើកបររបស់អ្នកទៀតផង។ នេះគឺមានន័យថា អ្នកពុំអាចបើកបររថយន្តបានមួយរយៈ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

C

D

der Dauerauftrag, die Daueraufträge (អាណត្តិធនាគារអចិន្រៃ្តយ៍)
អាណត្តិធនាគារអចិន្រៃ្តយ៍ជាទ្រង់ទ្រាយមួយនៃការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ។ គេច្រើនតែបង់ថ្លៃជួលផ្ទះតាមរយៈការផ្តល់អាណត្តិធនាគារអចិន្រៃ្តយ៍គឺ​ គេកំណត់កាលបរិច្ឆេទផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារអោយច្បាស់ (ឧទាហរណ៍ដូចជា ថ្ងៃទីមួយនៃខែមួយៗ) និងដាក់លេខគណនេយ្យរបស់អ្នកជួលផ្ទះអោយ។ បន្ទាប់ពីនោះមក ធនាគារនឹងផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ខែនៅថ្ងៃដដែលនោះទៅអោយអ្នកជួលផ្ទះអោយ។ 

die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang/TestDaF (ការប្រឡងភាសាអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ចូលមហាវិទ្យាល័យ/ TestDaF)
ដើម្បីអាចចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ឬក៏នៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្តបាន អ្នកត្រូវចេះភាសាអាល្លឺម៉ង់អោយច្បាស់ ហើយត្រូវធ្វើការប្រឡងភាសានេះទៀតផង។ ភាគច្រើនគឺអ្នកអាចធ្វើការប្រឡងនេះនៅប្រទេសអ្នកជាមុនបាន។ ពត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះមាននៅគេហទំព័រ www.dsh-germany.com​​  www.dsh-termin.de និង www.testdaf.de ។ 

der Deutschtest für Zuwanderer (ការធ្វើតេស្តភាសាអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន្ត)
នេះជាការប្រឡងបញ្ចប់នៅក្នុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម។ នៅចុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មអ្នកធ្វើការប្រឡងនេះ។ នៅពេលនោះអ្នកមានចំណេះភាសាអាល្លឺម៉ង់ដល់កម្រិត A2 ឬក៏ B1។ 

das duale System (ប្រព័ន្ធទ្វេភាគ)
នៅក្នុងវិស័យអប់រំវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេអនុវត្តប្រព័ន្ធទ្វេភាគ។ នេះគឺមានន័យថា ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈត្រូវបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺ ផ្នែកអនុវត្ត និងផ្នែកទ្រឹស្តី។ ផ្នែកអនុវត្តគឺគេរៀនដោយផ្ទាល់នៅតាមក្រុមហ៊ុន។ នៅទីនោះគេធ្វើការជាកូនជាងទទួលការហ្វឹកហ្វឺន ហើយគេទទួលបៀវត្សរ៍បន្តិចបន្តួច/ប្រាក់ឈ្នួលបន្តិចបន្តួច។ ចំពោះផ្នែកទ្រឹស្តីវិញគឺ គេរៀននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

E

die EC-Karte, die EC-Karten (កាតឥណទាន EC-Karte)
គេទទួលបានកាតឥណទាន EC-Karte នៅពេលដែលគេមានគណនេយ្យនៅធនាគារណាមួយ ឬក៏នៅធនាគារ Sparkasse ។ អក្សរ EC នេះមានន័យថា „electronic cash“ (ប្រាក់អេឡិចត្រូនិច)។ គេអាចប្រើកាតឥណទាន EC-Karte នេះ ដើម្បើបង់ថ្លៃអ្វីៗតាមបែបអេឡិចត្រូនិចបាននៅតាមហាងស៊ូពើម៉ាគីត ហាងលក់ឥវ៉ាន់ធំៗ និងហាងឯកទេសនានា។ ហាងតូចៗ (ដូចជា ហាងនំប៉័ង ហាងលក់សាច់ អ្នកលក់ដូរចល័ត)ទទួលយកតែសាច់ប្រាក់ទេ។ គេអាចប្រើប្រាស់កាតឥណទាន EC-Karte នេះ ដើម្បីបើកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនដកប្រាក់បាន។ 

die Eheberatung, die Eheberatungen (ការពិគ្រោះរឿងគូស្រករ)
នៅពេលមានបញ្ហារវាងប្តីប្រពន្ធគេអាចទៅកន្លែងពិគ្រោះរឿងគូស្រករនិងគ្រួសារបាន។ គេអាចរកជំនួយបាននៅទីនោះ។ អ្នកពិគ្រោះម្នាក់ ដែលភាគច្រើនជាអ្នកចិត្តសាស្រ្តនិយាយជាមួយនឹងស្វាមីភរិយានោះ។ គេប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ដើម្បីរកមើលមូលហេតុ ដែលនាំអោយមានបញ្ហា និងរកមើលដំណោះស្រាយ។ 

die Eheurkunde, die Eheurkunden (លិខិតភ្ជាប់សមគ្គសង្វាស)
តើអ្នកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយឬ? បន្ទាប់ពីនោះមកអ្នកនឹងបានទទួលឯកសារមួយពីមន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋានគឺលិខិតស្តីពីការភ្ជាប់សមគ្គសង្វាស។ ពាក្យមួយទៀតសម្រាប់លិខិតភ្ជាប់សមគ្គសង្វាស„Eheurkunde“ គឺ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ „Heiratsurkunde“។ 

die Einbürgerung, einbürgern (សញ្ជាតូបនីយកម្ម)
គេចូលសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈនេះ។ 

der Einstufungstest, die Einstufungstests (ការតេស្តមើលកម្រិត)
វាជាចំណែកមួយរបស់វគ្គសិក្សា។ តាមរយៈនេះសាលាអាចដឹងថា តើអ្នកចេះដល់កម្រិតណា។ អ្នកត្រូវធ្វើ តេស្តនេះមុនវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម។ សាលាភាសាធ្វើតេស្តមើលកម្រិតភាសាអាល្លឺម៉ង់របស់អ្នក។ ដូច្នេះគឺអ្នកអាចរៀនអោយត្រូវតាមកម្រិតចំណេះរបស់អ្នកបាន។ ពេលខ្លះអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តតាំងតែពីពេលទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មម៉្លេះ។ 

das Einwohnermeldeamt, die Einwohnermeldeämter (មន្ទីរចុះឈ្មោះពលរដ្ឋ)
អ្នកប្តូរលំនៅទៅនៅក្រុងមួយទៀតឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពលរដ្ឋគឺ អ្នកត្រូវទៅមន្ទីរចុះឈ្មោះពលរដ្ឋ (Einwohnermeldeamt)។ ពេលទៅទីនោះ អ្នកត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព ឬក៏ឯកសារអ្វីមួយទៀត ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ 

die elektronische Lohnsteuerkarte, die elektronischen Lohnsteuerkarten (ប័ណ្ណពន្ធបៀវត្សរ៍អេឡិចត្រូនិច)
នៅពេលចាប់ផ្តើមធ្វើការងារអ្នកត្រូវប្រាប់លេខអត្តសញ្ញាណពន្ធដាររបស់អ្នកអោយនិយោជកអ្នកបានដឹង។ លេខនេះអ្នកត្រូវទៅយកនៅមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុ (Finanzamt)។ លេខនេះគេក៏អាចហៅថា ប័ណ្ណពន្ធបៀវត្សរ៍អេឡិចត្រូនិចបានដែរ។ និយោជកអ្នកគណនាពន្ធអ្នកស្របទៅតាមកំណត់របស់ប័ណ្ណនេះ។ គេកាត់ប្រាក់តាមចំនួនកំណត់ពីបៀវត្សរ៍/ប្រាក់ឈ្នួលអ្នក ហើយបង់ប្រាក់នោះទៅអោយមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុ។ ពីមុនប័ណ្ណពន្ធបៀវត្សរ៍នេះធ្វើពីក្រដាស ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិច ដូច្នេះគេធ្វើការងារនេះតាមកុំព្យូទ័រ។ 

der Elternabend, die Elternabende (រាត្រីជួបម្តាយឪពុកសិស្ស)
នៅក្នុងមួយឆ្នាំវាមានការជួបនឹងឪពុកម្តាយសិស្សជាច្រើនដង។ នៅពេលនោះឪពុកម្តាយសិស្សបានទទួល ពត៌មានសំខាន់ៗអំពីសាលា អំពីគម្រោងធ្វើការចេញទៅក្រៅ ឬធ្វើដំណើររួមថា្នក់។ ហើយនៅទីនោះគេក៏ មានឱកាសបានស្គាល់ម្តាយឪពុករបស់សិស្សដ៏ទៃទៀតដែរ។ 

das Elterngespräch, die Elterngespräche (ការជួបពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្តាយ)
វាជាការដាក់កាលបរិច្ឆេទជួបជាមួយគ្រូនៅសាលា។ នៅទីនោះគេទទួលបាននូវពត៌មានដោយផ្ទាល់ពីគ្រូ។ គ្រូប្រាប់អ្នកពីលទ្ធផលរៀន និងពីចរិយារបស់កូនអ្នកនៅសាលា។ 

die Elternvertretung, die Elternvertretungen (តំណាងឪពុកម្តាយ)
អ្នកនោះជាឪពុកម្តាយ ដែលធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមត្តេយ្យសាលា ឬក៏ជាមួយនឹងសាលា។ ឪពុក ម្តាយទាំងអស់ធ្វើការជ្រើសរើសតំណាងឪពុកម្តាយ។ តំណាងឪពុកម្តាយជួនជួយដល់សិស្ស ដែលធ្វើគម្រោង នានា។ ជួនកាលគេជួយធ្វើការជួសជុលបន្ទប់រៀន ឬក៏ជួយកសាងសួនច្បារនៅក្នុងសាលា។ 

die Elternzeit (ពេលឈប់សម្រាកមើលកូន)
ម្តាយឪពុក ដែលមានការងារធ្វើជាប់អាចសុំឈប់សម្រាក ដើម្បីមើលកូនបាន។ រហូតដល់កូនមានអាយុបីឆ្នាំ ម្តាយ ឬឪពុកអាចសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកនៅផ្ទះ ដើម្បីមើលកូនបាន។ ឪពុកម្តាយ ក៏អាចសុំឈប់សម្រាក ដើម្បីមើលកូនទាំងពីនាក់បានដែរ។​ ក្រោយពីបីឆ្នាំនោះមក គេអាចត្រឡប់មកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញ បាន។ នៅក្នុងរយៈពេល១២ខែដំបូងគេទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភឪពុកម្តាយ ដែលឈប់សម្រាក ដើម្បីមើលកូន ​(Elterngeld)។ ប្រាក់នេះមានចំនួនស្មើនឹង ៦៧% នៃប្រាក់បៀវត្សសុទ្ធពីមុន (បៀវត្សរ៍ ដែលគេទទួលនៅក្នុងគណនេយ្យរបស់គេ)។ បន្ទាប់ពីនោះមកគេឥតមានទទួលបៀវត្សរ៍/ប្រាក់ឈ្នួលអ្វីទៀតទេ។ 

der Erzieher/die Erzieherin, die Erzieher (អ្នកអប់រំក្មេង)
នេះជាមុខរបរមួយ ដែលគេត្រូវរៀននៅសាលាបច្ចេកទេស(Fachschule) ឬក៏នៅសាលាបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ(Berufsfachschule)។ នៅពេលសិក្សានោះគេរៀនមុខវិជ្ជានានាដូចជា ចិត្តសាស្រ្ត គរុកោសល្យ សុខភាព កីឡា ។ល។ អ្នកអប់រំក្មេងធ្វើការនៅតាមកន្លែងនានាដូចជា នៅមត្តេយ្យសាលា នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា (កន្លែងសម្រាប់កុមារគ្មានឪពុកម្តាយ) ឬក៏នៅមន្ទីរយុវជន។ 

der Ethikunterricht (មុខវិជ្ជាសីលធម៌)
នៅតាមរដ្ឋសហព័ន្ធជាច្រើនសិស្សអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានរវាងមុខវិជ្ជាសាសនា និងមុខវិជ្ជាសីលធម៌។ នៅទីក្រុង Berlin សិស្សទាំងអស់ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាសីលធម៌។ នៅក្នុងមុខវិជ្ជាសីលធម៌គេពុំត្រូវការតែសាសនាណាមួយនោះឡើយគឺ គេរៀនពីអ្វីៗមួយចំនួន ដែលទាក់ទងទៅនឹងសាសនានានា និងដែលទាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជា។ 

die EU, die Europäische Union (សហភាពអឺរ៉ុប)
សហភាពអឺរ៉ុប(EU)គឺជាភាពដៃគូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយរវាងរដ្ឋនានានៅអឺរ៉ុប។ បច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបមានរដ្ឋ ២៧ ជាសមាជិក។ រដ្ឋទាំងនេះគោរពគោលការណ៍រួមគ្នាដូចជា សេរីភាព សមភាព ប្រជាធិ​បតេយ្យ។ ហើយគេមានទីផ្សាររួមមួយសម្រាប់ទំនិញ និងកម្លាំងពលកម្មរបស់គេ។ ពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបមួយអាចទៅរស់នៅ និងទៅធ្វើការនៅរាល់រដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបដ៏ទៃទៀតបាន។ រដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន១៧ប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុដូចគ្នាគឺ ប្រាក់អឺរ៉ូ (€)។ 

der Europäische Wirtschaftsraum (តំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប)
ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះគឺ ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ និងប្រទេស Island Liechtenstein និងNorwegen។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

F

das Fachabitur (សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេស)
វាជាសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលា។ គេប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេសនេះនៅសាលាបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ នៅបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកទេស ឬក៏នៅសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវិជ្ជាជីវៈ។ ឬមួយក៏គេអាចសិក្សាពីចម្ងាយតាមសាលាវិជ្ជាជីវៈប្រភេទ Berufskolleg បានដែរ។ សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេសមានពីរយ៉ាងគឺ មួយអនុញ្ញាតអោយចូលទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្ត និងមួយទៀតអនុញ្ញាតអោយចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យតាមមុខវិជ្ជាកំណត់។ 

die Fachoberschule, die Fachoberschulen (សាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេស)
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី១០)ហើយ គេអាចចូលទៅរៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេសបាន។ សាលានេះតម្រង់ទិសទៅរកការបណ្តុះបណ្តាមុខរបរ។ ជាឧទាហរណ៍ វាមានសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេសខាងបច្ចេកវិទ្យា ឬក៏ខាងមុខរបរផ្នែកសង្គមកិច្ច។ នៅសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេសនេះគេរៀនពីរឆ្នាំគឺ រៀនថ្នាក់ទី១១ និងថ្នាក់ទី១២។ គេរៀនមុខវិជ្ជាអនុវត្ត និងមុខវិជ្ជាទ្រឹស្តី ហើយគេត្រូវចូលរួមក្នុងកម្មសិក្សាយ៉ាងយូរ ដូចជាកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយជាដើម។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេសហើយ គេអាចចូលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្តបាន។ 

die Fachhochschule, die Fachhochschulen (មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្ត)
មហាវិទ្យាល័យប្រភេទនេះវាប្រហែលទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យដែរ តែវាមានលក្ខណៈសំដៅទៅរកការអនុវត្តច្រើន។ គេឃើញមានមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្តផ្នែកវិស្វកម្ម សេដ្ឋកិច្ច គរុកោសល្យសង្គមកិច្ច និងផ្នែកមុខរបរសិល្បៈផ្សេងៗ។ ដើម្បីនឹងចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្តបានគឺ តាមធម្មតាគេត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬក៏សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេស ។ 

die Fahrscheinkontrolle, die Fahrscheinkontrollen (ការឆែកសំបុត្រជិះ)
បុរស ឬស្រ្តីម្នាក់គេសួររកសំបុត្រជិះរថយន្តក្រុង រថភ្លើងក្រោមដី (U-Bahn) រថភ្លើងក្រុង(S-Bahn) ឬក៏សំបុត្រជិះរថភ្លើងពីអ្នក។ បើអ្នកគ្មានសំបុត្រជិះទេ អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ។ 

der Fahrzeugschein, die Fahrzeugscheine (ប័ណ្ណចុះបញ្ជីរថយន្ត)
គេក៏អាចហៅវាថាការអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់រថយន្ត (Zulassungsbescheinigung)បានដែរ។ ឯកសារនេះមានពត៌មានអ្វីៗទាំងអស់អំពីរថយន្តមួយ ឧទាហរណ៍ដូចជាអំពី ម៉ាក (Fiat, VW, …) លេខរថយន្ត អ្នកបើកបររថយន្តនោះ (ម្ចាស់រថយន្ត)។ នៅក្នុងឯកសារនេះក៏មានពត៌មានរឿងបច្ចេកទេសអ្វីៗទាំងអស់ ដែលទាក់ទងនឹង រថយន្តនេះដែរ។ ប័ណ្ណចុះបញ្ជីរថយន្ត គេចេញអោយនៅកន្លែងផ្តល់ការអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់រថយន្ត (Kfz-Zulassungsstelle)។ នៅទីនោះគេទៅចុះបញ្ជីរថយន្ត។ គេត្រូវយកប័ណ្ណចុះបញ្ជីរថយន្តនេះទៅតាមជានិច្ច។ ក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវទុកវានៅក្នុងរថយន្តទេ។ នៅក្នុងករណីរថយន្តត្រូវចោរលួច គេត្រូវយកប័ណ្ណចុះបញ្ជី រថយន្តនេះទៅកន្លែងនគរបាល។ 

das Familienstammbuch, die Familienstammbücher (សៀវភៅគ្រួសារ)
អ្នកនឹងបានទទួលសៀវភៅគ្រួសារនៅពេល ដែលអ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ នៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារមានពត៌មានអំពីគ្រួសារដូចជា អ្នកណាជាឪពុកម្តាយអ្នក? អ្នកមកពីណា? អ្នកមាននាមពីកំណើតអ្វី? អ្នកណាជាឪពុកម្តាយរបស់សហព័ទ្ធអ្នក? សហព័ទ្ធអ្នកមកពីណា? អ្នកមានកូនឬទេ?.... 

die Filiale, die Filialen (សាខា)
សាខាជាការិយាល័យរបស់ធនាគារធំៗ របស់ធនាគា Sparkasse ឬក៏របស់ក្រុមហ៊ុននៅតាមទីកន្លែងជា ច្រើន។ ធនាគារភាគច្រើន និងធនាគារ Sparkasse មានទីស្នាក់ការមួយ និងមានសាខាជាច្រើន។ 

die Flatrate, die Flatrates (ថ្លៃបង់ដុល)
ពេលអ្នកបង់ថ្លៃនេះហើយ អ្នកអាចទូរស័ព្ទឬក៏ប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតអស់រយៈពេលប៉ុន្មានក៏បានដែរ។ 

die Förderschule, die Förderschulen (សាលាឧបត្ថម្ភ)
កុមារ ដែលពិបាករៀន ឬក៏ដែលរៀនយឺត ទៅរៀននៅសាលាឧបត្ថម្ភ។ 

der Führerschein, die Führerscheine (ប័ណ្ណបើកបរ)
អ្នកបើករថយន្ត បើកឡានកាំមីញ៉ុង ឬក៏ម៉ូតូ ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវការប័ណ្ណបើកបរ។ ឯកសារនេះចែងអំពីការអនុញ្ញាតអោយអ្នកបើកបររថយន្ត ឡានកាំមីញ៉ុង ឬក៏ម៉ូតូ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

G

die Ganztagsschule, die Ganztagsschulen (សាលាពេញមួយថ្ងៃ)
កុមារនៅសាលានេះពេញមួយថ្ងៃគឺ ភាគច្រើនរហូតដល់ម៉ោង ៤ ឬម៉ោង ៥ ល្ងាច។ កុមារបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីនោះ ហើយទទួលជំនួយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ធ្វើនៅផ្ទះផងដែរ។ ហើយសិស្សក៏អាចចូលរួមក្នុងវគ្គរៀនផ្សេងៗទៀតបាន ដូចជា រៀនលេងឧបករណ៍តន្រ្តី ធ្វើកីឡា ឬក៏លេងល្ខោន។ សាលាពេញមួយថ្ងៃរបស់រដ្ឋពុំគិតថ្លៃទេ ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់សាលាពេញមួយថ្ងៃ ដែលជាសាលាឯកជន។ 

die Garantie, die Garantien (ការធានា)
អ្នកបានទិញរបស់មួយ (ដូចជា ទូរទស្សន៍ជាដើម) ហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែរបស់នោះខូច? ភាគច្រើនគឺអ្នកបានទទួលការធានារបស់នោះ ហើយអ្នកអាចយករបស់នោះ (ដូចជា ទូរទស្សន៍នោះ)ទៅហាងលក់នោះវិញ។ ហាងនោះ ឬក៏ផលិតកររបស់នោះត្រូវផ្តល់របស់ថ្មីមួយទៀតមកអោយអ្នក ឬក៏គេត្រូវចេញថ្លៃសម្រាប់ធ្វើការជួសជុល។ គេផ្តល់ការធានានេះអោយសម្រាប់តែរយៈកំណត់ណាមួយតែប៉ុណ្ណោះ (ភាគច្រើនគឺ ១ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលក៏អាចមានដល់ច្រើនឆ្នាំដែរ)។ 

die Geburtsurkunde, die Geburtsurkunden (សំបុត្រកំណើត)
វាជាឯកសារ ដែលមានពត៌មានអំពីកំណើតរបស់កុមារម្នាក់គឺ នាមរបស់កុមារនោះ ភេទ (ប្រុស ឬស្រី) ថ្ងៃ និងទីកំណើត នាមឪពុកម្តាយ។ មន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋានជាអ្នកចេញសំបុត្រកំណើត។ 

das Gehalt, die Gehälter (បៀវត្សរ៍)
វាគឺជាប្រាក់ ដែលអ្នកជាបុគ្គលិកមានកន្លែងធ្វើការងារជាប់មួយ ទទួលជារៀងរាល់ខែ។ អ្នកក៏ទទួលបៀវត្សរ៍ដែរនៅពេលឈឺ ឬពេលធ្វើការឈប់សម្រាក។ ចំណូលដុលគឺបៀវត្សរ៍សរុបទាំងអស់។ អ្នកត្រូវកាត់ប្រាក់នេះមួយភាគចេញសម្រាប់បង់ពន្ធដារ និងបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រង។ ប្រាក់នៅសល់ពីនេះគឺជាចំណូលសុទ្ធ។ 

die Gesamtschule, die Gesamtschulen (សាលារួម)
សាលានេះរួមបញ្ចូលគ្នានូវប្រភេទសាលាបីគឺ សាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ​(ចប់ថ្នាក់ទី៩) សាលាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ​(ចប់ថ្នាក់ទី១០) និងសាលាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។ កុមារចូលរៀនមុខវិជ្ជា ដែលមានកម្រិតលំបាកផ្សេងៗគ្នា។ បើកុមារម្នាក់មិនសូវពូកែគណិតវិជ្ជា កុមារនោះអាចទៅរៀននៅកម្រិត ដែលងាយជាងនោះ បាន។ បើក្មេងម្នាក់ពូកែភាសាអង់គ្លេសហើយ ក្មេងនោះអាចទៅចូលរៀននៅកម្រិតលំបាកបាន។ នៅសាលារួមគេអាចប្តូរពីសាលាកម្រិតមួយទៅកម្រិតមួយទៀតបានដោយពុំសូវពិបាកឡើយ។ សាលាប្រភេទនេះពុំមាននៅគ្រប់កន្លែងទេ។ 

die Gewährleistung, die Gewährleistungen (ការធានា)
វាជាសិទ្ធិយកទំនិញខូចទៅប្រគល់អោយអ្នកលក់វិញ (ដូចជាហាងលក់ទំនិញធំៗជាដើម)។ ពេលនោះគេបានរបស់ថ្មីមួយមកវិញ ឬក៏អ្នកលក់ប្រគល់ប្រាក់អោយវិញ។ គេក៏អាចនិយាយជាមួយនឹងអ្នកលក់បានដែរ ដើម្បីអោយអ្នកលក់ចុះថ្លៃអោយ។ វាជាប្រការប្រសើរបើគេរក្សាបាននូវវិក្កយបត្របង់ថ្លៃទំនិញនោះ ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែមានជាដាច់ខាតនោះទេ។ 

der Gewerbeschein, die Gewerbescheine (អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម)
តើអ្នកចង់បើកក្រុមហ៊ុនមួយឬ? ឬក៏ចង់បើកហាង បើកភោជនីយដ្ឋាន ឬក៏ហាងកាហ្វេ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម។ អ្នកត្រូវទៅសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនេះនៅមន្ទីរអាជីវកម្ម (Gewerbeamt)។ អ្នកត្រូវការឯកសារដូចតទៅនេះសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំ : លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក សិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងជួនកាលក៏ត្រូវមានព្រិត្តិបត្រថ្កោលទោសដែរ។ គេត្រូវបង់កម្រៃចន្លោះពី ២០ ទៅ ៦០ អឺរ៉ូ ដើម្បីធ្វើអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម។ 

das Gewerbeamt, die Gewerbeämter (មន្ទីរអាជីវកម្ម)
តើអ្នកចង់បើកក្រុមហ៊ុនមួយឬ? ឬក៏ចង់បើកហាង បើកភោជនីយដ្ឋាន ឬក៏ហាងកាហ្វេ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម។ អ្នកត្រូវទៅសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនេះនៅមន្ទីរអាជីវកម្ម។ 

die Gewerkschaft, die Gewerkschaften (សហជីព)
សហជីពជាអង្គការការពារផលប្រយោជន៍របស់និយោជិត។ 

das Girokonto, die Girokonten (គណនេយ្យផ្ទេរប្រាក់)
វាជាគណនេយ្យដ៏សំខាន់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ជាឧទាហរណ៍ បៀវត្សរ៍ ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ ឬក៏ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនជាដើមគឺ គេតែងតែផ្ទេរបញ្ចូលមកក្នុងគណនេយ្យនេះ។ ហើយក្នុងករណីភាគច្រើន អ្នកក៏អាចផ្ទេរប្រាក់ពីគណនេយ្យនេះទៅ ដើម្បីបង់ថ្លៃអ្វីផ្សេងៗអោយគេបានដែរ។ 

die Grundgebühr, die Grundgebühren (កម្រៃមូលដ្នាន)
អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃនេះអោយគេជារៀងរាល់ខែ។ 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

H

die Hausordnung, die Hausordnungen (បទបញ្ជាក្នុងផ្ទះ)
បទបញ្ជាក្នុងផ្ទះកំណត់អំពីការរស់នៅជាមួយគ្នានៃអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះមួយ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាមានការកំណត់ថា ជារៀងរាល់អាទិត្យត្រូវមានអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនោះម្នាក់បោសជូតជណ្តើរ។ គេក៏អាចកំណត់បញ្ញត្តិបានដែរថា ក្មេងៗអាចលេងនៅវាលស្មៅមុខផ្ទះបាន តែមិនអោយលេងនៅរោងឡានទេ។ បទបញ្ជាក្នុងផ្ទះពុំមែនសុទ្ធតែដូចគ្នានោះទេ។ តាមធម្មតាគឺគេអោយបទបញ្ជាក្នុងផ្ទះនេះមកអ្នកជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ។ 

der Hauptschulabschluss, die Hauptabschlüsse (សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី៩))
គេយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី៩)​នៅពេលបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី៩)គឺយកសញ្ញាបត្រនៅថ្នាក់ទី៩។ នៅតាមរដ្ឋសហព័ន្ធខ្លះគេអាចធ្វើការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី៩) កម្រិតគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលគេហៅថា Qualifizierendeរ Hauptschulabschluss (Quali)។ នេះជាការប្រឡងមួយនៅពេលបញ្ចប់ថ្នាក់ទី៩។ គេពុំចាំបាច់ធ្វើការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រ Quali ក៏បានដែរ ប៉ុន្តែបើមានវា គេងាយនឹងរកកន្លែងរៀនវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានជាងគ្មានវា។ 

die Hebamme, die Hebammen (ឆ្មប)
ឆ្មបពុំមែនជាពេទ្យទេ។ ឆ្មបបានទទួលការសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលអំពីការជួយដល់ស្រ្តី ដើម្បីត្រៀមសម្រាលកូន និងត្រៀមសកម្មភាពនានាបន្ទាប់ពីពេលសម្រាលកូនរួចហើយ។ គេជួយអ្នកនៅក្នុងរឿងអ្វីៗ ដែលទាក់ទងទៅនឹងកូនអ្នក និងឆ្លើយប្រាប់អ្នកពីអ្វីៗ ដែលអ្នកឆ្ងល់ចង់ដឹង។ 

die Heiratsurkunde, die Heiratsurkunden (សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍)
អ្នកបានរៀបការហើយឬ? នៅក្នុងករណីនេះគឺមន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋាននឹងចេញលិខិតមួយអោយអ្នកគឺ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ពាក្យមួយទៀតសម្រាប់ហៅ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺលិខិតស្តីពីការភ្ជាប់សមគ្គសង្វាស „Eheurkunde“ ។ 

der Hort (ទីសំណាក់ប្រចាំថ្ងៃ)
ក្មេងអាចស្នាក់នៅទីសំណាក់ប្រចាំថ្ងៃបាននៅពេលចេញពីរៀន ប្រសិនបើឪពុកជាប់ធ្វើការ។ ជួនកាលគេក៏អាចយកកូនទៅដាក់នៅទីនោះនៅមុនពេលចូលរៀនបានដែរ។ កុមារបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីសំណាក់ប្រចាំថ្ងៃនោះ ហើយនៅទីនោះក៏មាន

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

I

der Immobilienmakler, die Immobilienmakler (អ្នកគួកជេអចលនទ្រព្យ)
អ្នករកផ្ទះថ្មី ហើយត្រូវការជំនួយឬ? អ្នកគួកជេអចលនទ្រព្យអាចជួយអ្នកបាននៅក្នុងរឿងនេះ។ អ្នកត្រូវចេញថ្លៃអោយអ្នកគួកជេអចលនទ្រព្យ។ 

die Impfung, die Impfungen (ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ)
ជម្ងឺជាច្រើនកើតមានឡើងដោយសារបាក់តេរី ឬមេរោកវីរុស។ នៅពេលចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនោះគឺពេទ្យបញ្ចូលបាក់តេរី ឬមេរោកវីរុសដដែលនោះទៅក្នុងខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ ក៏ប៉ុន្តែវាមានកម្លាំងខ្សោយ។ អង់ទីករក៏កើតឡើងតាមរយៈការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ។ អង់ទីករវាការពារមនុស្សទប់ទល់នឹងបាក់តេរី និងមេរោកវីរុស។ អ្នកនោះឈប់កើតជម្ងឺនោះទៀតហើយ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសំខាន់ៗមួយចំនួនគឺ ការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺតេតាណូស កញ្ជ្រឹល កញ្ជ្រឹលអាល្លឺម៉ង់ ស្រឡាទែន គ្រុនស្វិតដៃជើង និងក្អកមាន់។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

J

das Jugendamt, die Jugendämter (មន្ទីរយុវជន)
មន្ទីរយុវជនផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់កុមារ យុវជន និងឪពុកម្តាយរបស់កូនទាំងនោះ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅទីនោះក៏មានកន្លែងពិគ្រោះចិត្តសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដែរ។ ជួនកាលបញ្ហានោះវាធំពេករហូតដល់ថ្នាក់ថា កូនមិនអាចរស់នៅក្នុងគ្រួសារនោះបានឡើយ។ នៅក្នុងករណីដូច្នេះ មន្ទីរយុវជនរកគ្រួសារមួយទៀត ដែលទទួលក្មេងនោះអោយទៅរស់នៅជាមួយៗរយៈ។ មន្ទីរយុវជនក៏ច្រើនតែមានមត្តេយ្យសាលា (Kindergarten/Kitas)របស់ខ្លួនដែរ។ ក្រុងនិមួយៗសុទ្ធតែមានមន្ទីរយុវជនមួយ។ 

das Job-Center (មជ្ឈមណ្ឌលការងារ)
កន្លែងនេះគេជួយរកការងារសមស្របអោយអ្នក។ នៅទីនេះគេទទួលពត៌មានអំពីការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់។ ជួនកាលគេក៏បានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែរ ដូចជាជំនួយសម្រាប់ការចេញចំណាយទៅលើសំបុត្រស្នាមសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើ។ មជ្ឈមណ្ឌលការងារមាននៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់។ អាស័យដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារការងាររបស់អ្នកមាននៅគេហទំព័រ www.arbeitsagentur.de ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

K

die Kaltmiete, die Kaltmieten (ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសុទ្ធ)
នេះជាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ ដែលពុំមានគិតបញ្ចូលនូវចំណាយបន្ទាប់បន្សំទេ។ 

der Kaufvertrag, die Kaufverträge (កិច្ចសន្យាទិញ)
អ្នកទិញរបស់មានតម្លៃអ្វីមួយដូចជា រថយន្តជាដើម។ នៅពេលនោះអ្នក និងឈ្មួញនោះត្រូវចុះហត្ថលេខានៅលើឯកសារមួយគឺ កិច្ចសន្យាទិញ។ នៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញនេះគេមានចុះសេចក្តីអំពី ថ្លៃទំនិញ កាលបរិច្ឆេទបង់ថ្លៃជាដើម ។ល។  

die Kaution (ប្រាក់តម្កល់)
អ្នកជួលផ្ទះគេត្រូវបង់ប្រាក់តម្កល់មួយចំនួនទៅអោយអ្នកជួលផ្ទះអោយខ្លួន នៅពេលដែលគេចង់ចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះថ្មីនោះ។ អ្នកជួលផ្ទះអោយគេអាចកាត់យកប្រាក់តម្កល់នោះពីអ្នកជួលបាននៅក្នុងករណីដែលអ្នកនោះពុំបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអោយទេ។ តាមធម្មតាគឺអ្នកជួលផ្ទះអោយគេផ្តល់ប្រាក់តម្កល់នោះទៅអ្នកជួលផ្ទះវិញនៅពេល ដែលគេចាកចេញពីផ្ទះនោះ។ ប្រាក់តម្កល់មានចំនួនយ៉ាងច្រើនបំផុតស្មើនឹងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសុទ្ធបីខែ។ 

die Kinderbetreuung, die Kinderbetreuungen (ការជួយមើលកូន)
អ្នកមានកន្លែងធ្វើការហើយ ៗត្រូវការកន្លែងមើលកូនមួយសម្រាប់កូនអ្នកឬ? វាមានលទ្ធភាពផ្សេងៗនៅក្នុងរឿងមើលកូននេះ។ ភាគច្រើនគឺគេយកកូនមានអាយុក្រោម ៦ ឆ្នាំ ទៅដាក់នៅកន្លែងមើលកុមារប្រចាំថ្ងៃ „Kindertagesstätte“ (Kita) ឬក៏យកទៅដាក់នៅមត្តេយ្យសាលា​ „Kindergarten“ ។ កូនតូចៗអាយុដល់ត្រឹមបីឆ្នាំគេអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងមើលកុមារតូច „Kinderkrippe“ បាន។ 

der Kindergarten, die Kindergärten (មត្តេយ្យសាលា)
កុមារនៅជុំគ្នាជាមួយកុមារដ៏ទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមមួយ។ នៅមត្តេយ្យសាលាមានក្មេងពីអាយុ ៣​ ដល់ ៦ឆ្នាំ នៅទីនោះ។ ក្មេងតូចៗរៀនសូត្រពីក្មេងធំៗ និងពីអ្នកមើលក្មេង។ មត្តេយ្យសាលាភាគច្រើនៗតែមានសួនក្មេងលេងនៅខាងក្រៅ។ មត្តេយ្យសាលា ដែលក្មេងស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃក៏គេហៅថា កន្លែងមើលកុមារប្រចាំថ្ងៃ „Kita“ បានដែរ។ 

die Kinderkrippe, die Kinderkrippen (កន្លែងមើលកុមារតូច)
នេះជាកន្លែងទទួលមើលក្មេងតូចៗ ដែលមានអាយុពីពីរបីខែរហូតដល់បីឆ្នាំ។ 

die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas) (កន្លែងមើលកុមារប្រចាំថ្ងៃ)
ទីនេះក៏ដូចជានៅមត្តេយ្យសាលាដែរ : កុមារអាចនៅទីនេះពេញមួយថ្ងៃបានគឺ តាមធម្មតាដល់ម៉ោង ៤ ឬក៏ ម៉ោង ៥ ល្ងាច។ 

die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen (ការធានារ៉ាប់រងជម្ងឺ)
នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងប្រភេទនេះ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជម្ងឺចេញថ្លៃចំណាយសម្រាប់ពេទ្យ សម្រាប់ផ្ទះពេទ្យ និងថ្នាំមួយចំនួន។ គេត្រូវចេញចំណាយមួយចំនួនតូចសម្រាប់ថ្លៃថ្នាំដែរ។ អ្នកមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចអាចធ្វើការធានារ៉ាប់រងជម្ងឺតាមរយៈសហព័ទ្ធខ្លួនបាន។ កូនទទួលការធានារ៉ាប់រង ជម្ងឺជាស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈឪពុកម្តាយខ្លួន។ 

die Krankmeldung, die Krankmeldungen (ការបញ្ជាក់ថាមានជម្ងឺ)
តើអ្នកឈឺ ហើយមិនអាចទៅធ្វើការបានទេឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវមានការបញ្ជាក់ថាមានជម្ងឺ ដែលត្រូវ យកទៅអោយនិយោជកអ្នក។ ការបញ្ជាក់នេះជាក្រដាសស្នាមមួយសន្លឹកពីពេទ្យរបស់អ្នក។ នៅក្នុងនោះមានចុះសេចក្តីថា អ្នកមានជម្ងឺ ហើយមិនអាចធ្វើការបានទេ។ ជួនកាលកុមារក៏ត្រូវការការបញ្ជាក់ថាមានជម្ងឺដែរសម្រាប់សាលារបស់គេ។ 

der Kredit, die Kredite (ឥណទាន)
អ្នកចង់ទិញរបស់អ្វីមួយ តែអ្នកពុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកអាចទៅខ្ចីឥណទានពីធនាគារណាមួយបាន។ ធនាគារនោះផ្តល់ប្រាក់មួយចំនួនអោយអ្នកសម្រាប់រយៈពេលកំណត់ណាមួយ។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់នោះទៅអោយគេវិញដោយមានការប្រាក់ផង។ 

die Kreditkarte, die Kreditkarten (កាតឥណទាន)
អ្នកអាចប្រើកាតនេះ ដើម្បីបង់ថ្លៃអ្វីៗដោយពុំបាច់ប្រើសាច់ប្រាក់ឡើយ។ គេពុំកាត់ប្រាក់អ្នកដោយផ្ទាល់ពីគណនេយ្យផ្ទេរនោះទេ។ ភាគច្រើនគឺវាដូចជាឥណទានតូចមួយដូច្នេះដែរ។ គេមិនអាចប្រើកាតឥណទានបាននៅគ្រប់ហាងនោះឡើយ។ តាមធម្មតាបើគេទិញឥវ៉ាន់តាមអ៊ីនធើណេតគឺ គេអាចប្រើកាតឥណទានបានជានិច្ច។ គេក៏អាចប្រើវាបានដែរតាមក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍។ 

die Kündigung, die Kündigungen (ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា)
តើអ្នកចង់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាមួយឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវសរសេរការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមួយ។ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាត្រូវតែធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរ។

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Arbeit) (ថិរវេលាបញ្ចប់កិច្ចសន្យា(ការងារ))
តើអ្នកចង់ឈប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវសរសេរការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមួយ។ តាមធម្មតាអ្នកត្រូវសរសេរការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះនៅក្នុងរយៈពេលបីខែមុននឹងឈប់ពីការងារ។ បើនិយោជកចង់បញ្ឈប់អ្នកពីការងារក៏គេត្រូវប្រាប់អ្នកពីរឿងនេះបីខែមុនដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយគ្មានកំណត់ថិរវេលាជូនដំណឹងជាមុនដែរ។ ក្នុងករណីនេះនិយោជិតត្រូវចេញពីទីនោះភ្លាម ពីព្រោះដោយសារមូលហេតុដូចជា គាត់ឈប់ចង់ធ្វើការនៅទីនោះជាដើម។ 

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Wohnung) (ថិរវេលាបញ្ចប់កិច្ចសន្យា(ជួលផ្ទះ))
បើអ្នកជួលផ្ទះចង់ចាកចេញពីផ្ទះជួលមួយ គេត្រូវសរសេរសំបុត្រប្រាប់ដល់អ្នកជួលផ្ទះអោយខ្លួនជាមុនសិន។ តាមធម្មតាថិរវេលានោះគឺបីខែមុនពេលចាកចេញ។ ភាគច្រើនគឺគេធ្វើដូច្នេះបានតែនៅពេលដើមខែតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកជួលផ្ទះក៏ត្រូវអនុវត្តថិរវេលាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែរ ដែលមានរយៈពេលបីខែ ឬក៏លើសពីនេះទៅទៀត។ 

der Kursträger, die Kursträger (អ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សា)
អ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សាគឺសាលាភាសា ដែលបើកវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម។ ពត៌មានអំពីរឿងនេះមាននៅសាលាភាសា ឬក៏នៅក្នុងអ៊ីនធើណេត។ អ្នកក៏អាចរកឃើញកន្លែងមួយនៅជិតផ្ទះអ្នកបានដែរតាមរយៈពត៌មានរបស់មន្ទីរសហព័ន្ធផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន (BAMF) ។ 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

L

der Landtag, die Landtage (សភាពរដ្ឋសហព័ន្ធ)
សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធ អាល្លឺម៉ង់មានរដ្ឋសហព័ន្ធទាំងអស់ចំនួន១៦នៅក្នុងនោះ។ រដ្ឋសហព័ន្ធនិមួយៗមានសភារបស់ខ្លួន។ សភានោះគេហៅថា សភារដ្ឋសហព័ន្ធ (Landtag)។ 

die Landtagswahl, die Landtagswahlen (ការបោះឆ្នោតសភារដ្ឋសហព័ន្ធ)
រាល់៤ ឬក៏ ៥ឆ្នាំម្តងគេធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត គឺរើសអ្នកនយោបាយអោយចូលទៅក្នុងសភារដ្ឋសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋសហព័ន្ធមួយ។ 

der Lebenslauf, die Lebensläufe (ប្រវត្តិរូប)
ប្រវត្តិរូបគឺជាចំណែករបស់ក្រដាសស្នាមសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ នៅពេលអ្នករកកន្លែងធ្វើការ។ សេចក្តីដែលសរសេរបញ្ចូលទៅក្នុងប្រវត្តិរូបមានជាអាទិ នាម មុខរបរ ការសិក្សា និងការងារពីមុន ឬក៏ចំណេះដឹងពិសេស (កុំព្យូទ័រ? ភាសាបរទេស?...)។ អ្នកអាចឃើញមានពត៌មានអំពីប្រវត្តិរូបនៅ Arbeitsagentur ។ 

der Lohn, die Löhne (ប្រាក់ឈ្នួល)
វាគឺជាប្រាក់ ដែលអ្នកជាកម្មករមានកន្លែងធ្វើការងារជាប់មួយ ទទួលជារៀងរាល់ខែ។ អ្នកក៏បានប្រាក់ឈ្នួល ដែរនៅពេលឈឺ ឬពេលធ្វើការឈប់សម្រាក។ ចំណូលដុលគឺប្រាក់ឈ្នួលសរុបទាំងអស់។ អ្នកត្រូវកាត់ប្រាក់នេះមួយភាគចេញសម្រាប់បង់ពន្ធដារ និងបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រង។ ប្រាក់នៅសល់ពីនេះគឺជាចំណូលសុទ្ធ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

M

der Makler, die Makler (អ្នកគួកជេ)
អ្នកចង់រកផ្ទះថ្មីមួយ ហើយត្រូវការជំនួយឬ? អ្នកគួកជេអចលនទ្រព្យ ឬអ្នកគួកជេអាចជួយអ្នកបាននៅក្នុងរឿងនេះ។ អ្នកត្រូវចេញថ្លៃអោយអ្នកគួកជេ។ 

die Meldebescheinigung, die Meldebescheinigungen (សេចក្តីបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជី)
វាជាឯកសារមានចុះអាស័យដ្ឋានអ្នកនៅក្នុងនោះ។ អ្នកអាចទៅសុំសេចក្តីបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីនេះបាននៅមន្ទីរចុះឈ្មោះពលរដ្ឋ ឬក៏នៅសាលាក្រុងរបស់ក្រុងអ្នក។ អ្នកត្រូវយកលិខិតឆ្លងដែនទៅផងពេលទៅទីនោះ។ តាមធម្មតាសម្រាប់សេចក្តីបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីមួយគេយកកម្រៃ ៥​អឺរ៉ូ។ 

der Mietspiegel (សន្ទស្សន៍ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ)
នៅក្នុងការផ្សាយពីសន្ទស្សន៍ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះគេឃើញថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជាមធ្យមសម្រាប់ផ្ទះនៅក្នុងក្រុងមួយ។ 

der Mietvertrag, die Mietverträge (កិច្ចសន្យាជួល)
តើអ្នកជួលផ្ទះមួយឬ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកនឹងបានក្រដាសស្នាមមួយគឺ កិច្ចសន្យាជួល។ អ្នក និងអ្នកជួលផ្ទះអោយត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជួលផ្ទះនេះហើយ។ 

der Minijob/450-Euro-Jobs, die Minijobs/450-Euro-Jobs (ការងារបន្តិចបន្តួច/ ការងារ៤៥០​ អឺរ៉ូ)
កាលណាគេធ្វើការងារបន្តិចបន្តួច ឬក៏ការងារ៤៥០​ អឺរ៉ូ គឺគេពុំចាំបាច់បង់ពន្ធទេ ហើយគេទទួលថ្លៃឈ្នួលយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម ៤៥០អឺរ៉ូ តែប៉ុណ្ណោះ ។ គេទទួលការធានារ៉ាប់រងជម្ងឺ និងការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ជាស្វ័យប្រវត្តិ។ ក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានការធានារ៉ាប់រងពេលគ្មានការធ្វើទេ។ ការងារបន្តិចបន្តួចមាននៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជា ជំនួយការក្នុងផ្ទះ អ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័យ ឬអ្នកបើកបរ។ គេអាចរកការងារបន្តិចបន្តួចបានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលការងារ តាមរយៈកាសែត និងអ៊ីនធើណេត។ 

der Mutterschutz (ការការពារមាតា)
វាជាបញ្ញត្តិស្តីពីការការពារស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងមាតា ដែលមានកន្លែងធ្វើការជាប់។ បញ្ញត្តិសំខាន់ៗនោះគឺ ស្រ្តីពុំអនុញ្ញាតអោយធ្វើការមួយរយៈនៅមុនពេលសម្រាលកូន និងនៅក្រោយពេលសម្រាលកូន។ នៅប្រទេស អាល្លឺម៉ង់គេកំណត់មិនអោយស្រ្តីធ្វើការ ៦ អាទិត្យមុនសម្រាលកូន និងយ៉ាងតិច ៨ អាទិត្យក្រោយពេលសម្រាលកូនរួច។ នៅក្នុងកំឡុងពេលនេះស្រ្តីនោះទទួលបៀវត្សរ៍/ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលគាត់ជាបន្តទៅទៀត។ ចាប់ពីពេលមានផ្ទៃពោះរហូតទៅដល់ពេលសម្រាលកូនរួចបាន៤ខែគឺ និយោជកមិនអាចបញ្ឈប់ស្រី្តនោះពីការងារបានឡើយ។ នៅក្នុងមុខរបរខ្លះគឺគេមិនអនុញ្ញាតអោយស្រ្តីធ្វើការនៅក្នុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះទាំងមូលតែ ម្តង។ រឿងនេះមាននៅក្នុងករណីការងារ ដែលគេប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

N

die Nebenkosten (ចំណាយបន្ទាប់បន្សំ)
ចំណាយនេះគេបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ (ថ្លៃជួលសុទ្ធ) ។ ជាឧទាហរណ៍គឺ ថ្លៃទឹក ភ្លើងបំភ្លឺជណ្តើរ ផ្ទះ និងបំភ្លឺកាវក្រោមដី ថ្លៃយកសម្រាមចេញ ថ្លៃអង់តែន/ខ្សែបង្កប់សម្រាប់ទូរទស្សន៍ជាដើម។ ជួនកាលគេគិតថ្លៃកំដៅ និងថ្លៃភ្លើងបញ្ចូលក្នុងចំណាយបន្ទាប់បន្សំដែរ។ ប៉ុន្តែជាញឹកញយគឺគេបង់វាដោយឡែក។ 

netto (ចំណូលសុទ្ធ)
ចំណូលសុទ្ធគឺ បៀវត្សរ៍/ថ្លៃឈ្នួល ដែលដកពន្ធដារ និងការធានារ៉ាប់រងចេញហើយ។ 

der Notdienst, die Notdienste (សេវាប្រចាំការ)
ពេទ្យ និងឱសថការី ដែលធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍/ថ្ងៃអាទិត្យ និងនៅពេលយប់។ បើអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ទាន់គឺពេទ្យ និងឱសថការីទាំងនោះអាចជួយអ្នកបាន។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

O

P

das Parkhaus, die Parkhäuser (អគារចំណតរថយន្ត)
នៅតាមទីក្រុងជាច្រើនមានអគារចំណតរថយន្ត ពីព្រោះវាខ្វះកន្លែងចតរថយន្តនៅតាមផ្លូវ។ វាជាអគារច្រើនជាន់សម្រាប់អោយរថយន្តទៅចតនៅទីនោះ។ គេត្រូវបង់កម្រៃបន្តិចសម្រាប់ការចតរថយន្ត។ តាមធម្មតាគេបររថយន្តចូលទៅចតនៅក្នុងអគារចំណតនោះ ហើយបង់ថ្លៃចតនៅពេលចេញមកវិញ។ បើអ្នកចតរថយន្តតែមួយភ្លែតទេ អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃចតតិច។ បើអ្នកចតយូរនៅអគារចំណតរថយន្តនោះ អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃច្រើន។ 

die Partei, die Parteien (គណបក្ស)
គណបក្សនយោបាយជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុម ដែលមានបំណង និងមានទិសដៅរួមគ្នា។ គណបក្សមានបំណងចង់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗ និងចង់ជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋ។ 

der Pass, die Pässe (លិខិតឆ្លងដែន)
ឯកសារនេះបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនណាម្នាក់។ នៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនមានពត៌មានស្តីពីបុគ្គលម្នាក់ (នាម អាយុ ...) និងសញ្ជាតិ។ គេត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនដែរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេល ដែលគេទៅមន្ទីរណាមួយជាដើម។ ហើយគេក៏ត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ធ្វើដំណើរចូលប្រទេសមួយទៀតដែរ។ ហើយក្រៅពីនេះវាមានពត៌មានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនដូចជាអំពី ទិដ្ឋាការ ឬក៏សិទ្ធិស្នាក់នៅជាដើម។ 

das Passwort, die Passwörter (លេខសម្ងាត់)
វាជាលេខកូដសម្ងាត់សម្រាប់ចុះឈ្មោះនៅក្នុងគេហទំព័រអ៊ីនធើណេតណាមួយ ឬក៏នៅកុំព្យូទ័រមួយ។ ភាគច្រើនគេត្រូវដាក់ពាក្យសម្ងាត់នេះ ដោយមានចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។ 

das polizeiliche Führungszeugnis (ព្រិត្តិបត្រថ្កោលទោស)
ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសជាឯកសាររបស់អាជ្ញាធរមួយ។ នៅក្នុងនោះគេមានចុះពត៌មានថា តើអ្នកធ្លាប់ជាប់ទោសហើយមានចែងក្នុងកំណត់ត្រាប៉ូលីស ឬទេ។ និយោជកតែងតែចង់ឃើញព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសនេះ។ 

das Praktikum, die Praktika (កម្មសិក្សា)
បើគេចង់ដឹងចង់ចេះពីមុខរបរណាមួយ គេអាចទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬក៏នៅគ្លីនិចណាមួយបាន។ គេទៅធ្វើការជាមួយគេឯងនៅទីនោះ ហើយតាមរយៈនេះគេរៀនស្គាល់អំពីមុខរបរនោះ។ តាមធម្មតានៅពេលធ្វើកម្មសិក្សា គេពុំបានប្រាក់ទេ។ ថិរវេលាកម្មសិក្សាវាខុសៗគ្នាទៅតាមមុខរបរនិមួយៗ និងទៅតាមក្រុមហ៊ុន និមួយៗ។ 

die Probezeit (ដំណាក់កាលសាកល្បង)
នៅពេលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូង ជាធម្មតាគឺវាមានដំណាក់កាលសាកល្បង។ នៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងនេះអ្នក និងនិយោជកអ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារបានលឿនជាងធម្មតា។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនិយោជកពិនិត្យមើលអ្នកយ៉ាងជាក់លាក់។ គេធ្វើសេចក្តីសម្រេចថា តើគេទទួលយកអ្នកអោយធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេជាបន្តទៅទៀតឬទេ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនេះកន្លងផុតទៅ។ ហើយអ្នកក៏ត្រូវសម្រេចដែរថា តើអ្នកចង់ធ្វើការងារនេះតទៅទៀតដែរឬទេ។ ដំណាក់កាលសាកល្បងអាចមានរយៈពេលដល់ទៅ៦ខែ។ 

die Provision, die Provisionen (កម្រៃជើងសារ)
តើអ្នកជួល ឬក៏ទិញផ្ទះមួយតាមរយៈអ្នកគួកជេអចលនវត្ថុ/អ្នកគួកជេឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវចេញប្រាក់ថ្លៃការងារអោយអ្នកគួកជេនោះ។ ប្រាក់នេះគេហៅថាកម្រៃជើងសារ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

Q

R

die Rechnung, die Rechnungen (វិក្កយបត្រ)
អ្នកបានទិញរបស់អ្វីមួយ តែពុំទាន់បានបង់ថ្លៃរបស់នោះភ្លាមនៅឡើយទេឬ? ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងការទិញឥវ៉ាន់តាមអ៊ីនធើណេតជាដើមគឺ អ្នកបានទទួលវិក្កយបត្រមួយ។ រួចហើយអ្នកបង្វិលផ្ទេរប្រាក់ពីគណនេយ្យរបស់អ្នកទៅគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ។ ភាគច្រើនវាពុំមានអស់កម្រៃអ្វីលើសពីនេះទៀតទេ។ 

der Religionsunterricht (មុខវិជ្ជាសាសនា)
វាជាមុខវិជ្ជាមួយនៅសាលា។ ភាគច្រើនគឺគេបង្រៀនអំពីសាសនាខាងប្រ៉ូតេស្តង់ និងខាងកាតូលិកបែប រ៉ូម៉ាំង។ នៅរដ្ឋសហព័ន្ធខ្លះមានការបង្រៀនមុខវិជ្ជាសាសនាគ្រិស្តបែបអរតូដុក សាសនាជ្វីហ្វ និងព្រះពុទ្ធសាសនានៅតាមសាលាដែរ។ ចំពោះសាសនាឥស្លាមវិញគឺ នៅតាមសាលាជាច្រើនមានការបង្រៀនសាសនាឥស្លាមជាភាសាតួកគី ឬជាភាសាអារ៉ាប់។ កុមារពុំចាំបាច់ចូលរៀនមុខវិជ្ជាសាសនាទេ។ បើគេមិនចូលរៀនមុខវិជ្ជានេះទេ គេក៏មិនទំនេរដែរ។ នៅរដ្ឋសហព័ន្ធជាច្រើនគេត្រូវទៅរៀនមុខវិជ្ជាសីលធម៌។ នេះជាការបង្រៀនអំពីទស្សនវិជ្ជា។ 

die Rentenversicherung, die Rentenversicherungen (ការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍)
តាមធម្មតានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេធ្វើការរហូតដល់អាយុ ៦៧ ឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីនោះមក ទើបគេចូលនិវត្តន៍។ រហូតទៅទល់នឹងពេលចូលនិវត្តន៍ មនុស្សម្នាទាំងឡាយតែងតែបង់ប្រាក់មួយភាគ ដែលកាត់ពីបៀវត្សរ៍របស់គេទៅអោយស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ជារៀងរាល់ខែ។ នៅពេលចូលនិវត្តន៍ គេទទួលបានមកវិញពី ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងជារៀងរាល់ខែនូវប្រាក់មួយចំណែករបស់បៀវត្សរ៍គេពីមុន។ និយោជិតមានការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ជាស្វ័យប្រវត្តិ។ ចំណាយនេះគឺគេ និងនិយោជកចែកគ្នាចេញ។ អ្នក ដែលពុំមែនជានិយោជិតទេ អាចចុះកិច្ចសន្យាការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ជាឯកជនបាន។ មានមនុស្សជាច្រើន ដែលមានការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍តាមច្បាប់ផង (ការធានារ៉ាប់រងរបស់រដ្ឋ) និងការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ជាឯកជនផង។ 

das Rezept, die Rezepte (វេជ្ជបញ្ជា) 
អ្នកអាចទិញថ្នាំមួយចំនួនធំនៅឱសថស្ថានបាន ដោយពុំចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាឡើយ។ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាំខ្លះគឺ អ្នកត្រូវតែមានសំបុត្រមួយពីពេទ្យ។ សំបុត្រនេះគេហៅថាវេជ្ជបញ្ជា។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

S

das Schulgeld (ថ្លៃសាលា)
ថ្លៃនេះគេបង់អោយតែសាលាឯកជនទេ។ នៅតាមសាលាឯកជនគេច្រើនតែត្រូវបង់ថ្លៃរៀនយ៉ាងច្រើន។ 

die Schwangerschaftsberatung, die Schwangerschaftsberatungen (ការពិគ្រោះពេលមានផ្ទៃពោះ)
វាជាស្ថាប័នពិគ្រោះអំពីបញ្ហាទាំងអស់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះ។ ស្ថាប័នពិគ្រោះដូច្នេះមាននៅច្រើនកន្លែង។ នៅក្នុងករណីជាច្រើនគឺពេទ្យខាងរោគស្ត្រីរបស់អ្នកអាចប្រាប់អ្នកបានថា តើមានស្ថាប័នដូច្នេះនៅឯណា ឬក៏គាត់អាចផ្តល់ការពិគ្រោះអោយអ្នកបានដែរ។ 

die selbständige Arbeit (ការប្រកបរបរឯករាជ្យ)
គេពុំមាននិយោជកទេ គឺគេជាចៅហ្វាយលើខ្លួនឯង។ 

das Sonderangebot, die Sonderangebote (ឥវ៉ាន់លក់ជូនតាមតម្លៃពិសេស)
ហាងខ្លះលក់ឥវ៉ាន់តាមតម្លៃថោកក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយ។ របស់ទាំងនេះជាឥវ៉ាន់លក់ជូនតាមតម្លៃពិសេស។ ឥវ៉ាន់លក់ជូនតាមតម្លៃពិសេសនេះគេងាយនឹងឃើញណាស់ គឺគេច្រើនដាក់តាំងវានៅជាប់កន្លែងក្លោងទ្វារចូលតែម្តង។ 

die Sozialversicherung, die Sozialversicherungen (ការធានារ៉ាប់រងសង្គម)
នៅក្នុងចំណោមនេះគឺមាន ការធានារ៉ាប់រងជម្ងឺ ការធានារ៉ាប់រងប្រាក់និវត្តន៍ ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ និងការធានារ៉ាប់រងការថែទាំ។ 

die Sozialwohnung, die Sozialwohnungen (ផ្ទះសង្គមកិច្ច)
ផ្ទះសង្គមកិច្ចមានថ្លៃជួលមិនសូវថ្លៃដូចជាផ្ទះធម្មតាទេ។ គេអាចជួលផ្ទះសង្គមកិច្ចបាន បើគេមាន ប្រាក់ខែតិច។ ដើម្បីនឹងជួលផ្ទះដូច្នេះបាន គេត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតអោយនៅផ្ទះសង្គមកិច្ច (Wohnberechtigungsschein)។ គេអាចទៅសុំលិខិតនេះបាននៅកន្លែងរដ្ឋបាលក្រុង ឬក៏នៅមន្ទីរលំនៅ(Wohnungsamt)។ 

das Sparkonto, die Sparkonten (គណនេយ្យសន្សំ)
វាជាគណនេយ្យធនាគារសម្រាប់រយៈពេលយូរ។ អ្នកមិនអាចបង្វិលប្រាក់ផ្ទេរចេញពីគណនេយ្យនេះបានទេ (ឧទាហរណ៍ ផ្ទេរថ្លៃជួលផ្ទះចេញពីគណនេយ្យផ្ទេរប្រាក់)។ ការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់នៅក្នុងគណនេយ្យសន្សំខ្ពស់ជាងការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់ក្នុងគណនេយ្យផ្ទេរប្រាក់ ។ ប្រាក់គេច្រើនតែដាក់នៅក្នុងគណនេយ្យនេះយូរជាងនៅក្នុងគណនេយ្យផ្ទេរប្រាក់។ 

die Sparkasse, die Sparkassen (ធនាគារ Sparkasse)
ស្ថាប័ននេះក៏ដូចជាធនាគារដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែវាពុំមែនជាស្ថាប័នឯកជនទេ គឺវាជាស្ថាប័នរបស់ឃុំ ឬរបស់ក្រុង។ 

die Spielgruppe, die Spielgruppen (ក្រុមក្មេងលេង)
នៅទីនោះក្មេងៗជួបជុំគ្នាហើយលេងជាមួយគ្នា។ ឪពុកម្តាយក៏ឧស្សាហ៍នៅទីនោះដែរ។ ជួនកាលមានមនុស្សធំម្នាក់ដឹកនាំក្រុមនោះ ហើយគេលេងជាមួយក្មេងៗទាំងនោះ។ 

die Sprachförderung (ការឧបត្ថម្ភចំណេះភាសា)
តាមរយៈល្បែងពិសេសផ្សេងៗ រឿងនិទាន និងចម្រៀងនានាក្មេងរៀននិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់បានប្រសើរជាងមុន។ នៅតាមមត្តេយ្យសាលា/កន្លែងមើលកុមារប្រចាំថ្ងៃ គេច្រើនមានការឧបត្ថម្ភចំណេះភាសាសម្រាប់កូនជនបរទេស។ 

der Sprachtest, die Sprachtests (ការធ្វើតេស្តភាសា)
ក្មេងតូចៗឧស្សាហ៍ធ្វើតេស្តនៅមត្តេយ្យសាលា ឬក៏នៅកន្លែងមើលកុមារប្រចាំថ្ងៃ។ តាមរយៈនេះគេអាចមើលដឹងថាតើកុមារណាមួយចេះភាសាដល់កម្រិតណាហើយ។ 

die staatliche Schule, die staatlichen Schulen (សាលារដ្ឋ)
នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សាលាភាគច្រើនជាសាលារដ្ឋ។ គេពុំត្រូវបង់ថ្លៃអ្វីទេសម្រាប់ការរៀនសូត្រ គឺគេរៀន ទទេ។ 

das Standesamt, die Standesämter (មន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋាន)
តើអ្នកចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬ? តើអ្នកមានកូនឬ? តើអ្នកចង់លែងលះគ្នាឬ? នៅក្នុងករណីទាំងនេះសូម អ្នកអញ្ជីញទៅមន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងរបស់អ្នក។ 

die Studiengebühren (កម្រៃប្រចាំឆមាស)
នេះជាប្រាក់ ដែលគេត្រូវបង់ប្រចាំឆមាស បើគេចង់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ។ 

das Studium (ការសិក្សា)
ដើម្បីប្រកបរបរមួយចំនួនដូចជា វិស្វករ ឬគ្រូបង្រៀន គេត្រូវធ្វើការសិក្សា។ គេអាចសិក្សានៅសាកលវិទ្យា ល័យ ឬនៅមហាវិទ្យាល័យប​ច្ចេកទេសអនុវត្តបាន។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

T

das Tagesgeldkonto, die Tagesgeldkonten (គណនេយ្យប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ)
គណនេយ្យនេះពុំមែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាគណនេយ្យផ្ទេរប្រាក់នោះទេ។ បើអ្នកមានប្រាក់នៅសល់អ្នកអាចដាក់ប្រាក់នេះនៅក្នុងគណនេយ្យប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃបាន។ ធនាគារអោយការប្រាក់សម្រាប់គណនេយ្យប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់ជាងគណនេយ្យផ្ទេរប្រាក់ ឬក៏គណនេយ្យសន្សំ។ អ្នកក៏អាចដកប្រាក់ចេញពីគណនេយ្យនោះវិញបានយ៉ាងលឿនដែរ។ 

die Tagesmutter, die Tagesmütter (អ្នកមើលក្មេងប្រចាំថ្ងៃ)
ស្រ្តីអ្នកមើលក្មេងប្រចាំថ្ងៃមើលក្មេងៗនៅផ្ទះរបស់គេ។ បុរសជាអ្នកមើលក្មេងប្រចាំថ្ងៃក៏មានដែរ។ ភាគច្រើនគឺ អ្នកមើលក្មេងប្រចាំថ្ងៃម្នាក់មើលក្មេងច្រើនគ្នា។ ស្រ្តីអ្នកមើលក្មេងប្រចាំថ្ងៃត្រូវមានការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសមួយ ហើយគេត្រូវបង់ថ្លៃការងារអោយគាត់។ 

die Teilnahmeberechtigung für den Integrationskurs (សិទ្ធិចូលរួមវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម)
នេះជាឯកសារចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម។ តាមធម្មតាអ្នកទទួលឯកសារនេះពីមន្ទីរជនបរទេសនៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក។ ពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់អាចចូលរៀនក្នុងវគ្គសមាហរ័ណកម្មបាន ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យសុំនៅមន្ទីរសហព័ន្ធផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន (BAMF) ។ 

die Teilzeitarbeit (ការងារមិនពេញម៉ោង)
គេមានការងារធ្វើជាប់មួយ ក៏ប៉ុន្តែគេមិនធ្វើការមួយថ្ងៃ ៨ ម៉ោងទេគឺ ធ្វើតិចជាងនេះ ឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើត្រឹមតែ ៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ភាគច្រើន ស្រ្តីមានកូនតូចគេច្រើនធ្វើដូច្នេះ។ នៅតាមក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគេអាចធ្វើការមិនពេញម៉ោងបាន។ 

der Tariflohn, die Tariflöhne (ប្រាក់ឈ្នួលតាមអនុសញ្ញារួម)
នៅក្នុងវិស័យមុខរបរជាច្រើនគេបង់ប្រាក់ឈ្នួលអោយនិយោជិតស្របទៅតាមអនុសញ្ញារួម។ និយោជក និងសហជីពបានធ្វើការចរចាគ្នាកំណត់បរិមាណប្រាក់ឈ្នួលនេះ។ នៅក្នុងវិស័យទាំងនេះប្រាក់ឈ្នួលពុំអាច​ អោយទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលតាមអនុសញ្ញារួមបានឡើយ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

U

das Übergabeprotokoll, die Übergabeprotokolle (កំណត់ហេតុប្រគល់)
អ្នកបានជួលផ្ទះមួយ ហើយចង់ចូលទៅនៅទីនោះ។ តើនៅក្នុងផ្ទះនោះមានរបស់អ្វីខ្លះខូច? រឿងទាំងអស់នេះអ្នកត្រូវសេរសេរចូលទៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រគល់មួយជាមួយនឹងអ្នកជួលផ្ទះអោយអ្នក។ អ្នក និងអ្នកជួលផ្ទះ អោយអ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុប្រគល់នោះ។ 

die Überweisung, die Überweisungen (Bank) (ការបង្វិលផ្ទេរប្រាក់(ធនាគារ))
ធនាគារផ្ញើប្រាក់ពីគណនេយ្យមួយទៅគណនេយ្យមួយទៀត។ ឧទាហរណ៏ដូចជាថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជាដើម គឺធនាគារត្រូវផ្ទេរប្រាក់នេះពីគណនេយ្យរបស់អ្នកទៅអោយគណនេយ្យរបស់អ្នកជួលផ្ទះអោយអ្នក។ អ្នកប្រាប់អោយធនាគារធ្វើដូច្នេះ បន្ទាប់មកធនាគារនឹងផ្ញើប្រាក់នោះទៅអោយគណនេយ្យរបស់អ្នកជួលផ្ទះអោយអ្នក។

die Überweisung, die Überweisungen (Arzt) (លិខិតបញ្ជូន (ពេទ្យ))
អ្នកមានជម្ងឺ ហើយត្រូវការពេទ្យឯកទេសឬ? នៅក្នុងករណីនេះពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺទូទៅនឹងសរសេរលិខិតបញ្ជូនមួយអោយអ្នក។ ពេលមានលិខិតបញ្ជូននេះហើយ អ្នកអាចទៅជួបពេទ្យឯកទេសបាន។ 

der Umtausch (ការដូរវិញ)
អ្នកបានទិញរបស់មួយ ហើយអ្នកចង់ប្រគល់របស់នោះអោយទៅគេវិញឬ? នៅហាងជាច្រើនអ្នកអាចដូរវិញបានគឺ អ្នកអាចអោយរបស់នោះទៅគេវិញ ហើយទទួលប្រាក់ពីគេមកវិញ។ ជួនកាលអ្នកមិនបានប្រាក់មកវិញទេ តែអ្នកអាចរើសយករបស់មួយផ្សេងទៀតពីហាងនោះបាន។ ភាគច្រើន ឥវ៉ាន់លក់ជូនតាមតម្លៃពិសេសគេមិនអាចដូរវិញបានទេ។ 

die Unterrichtsstunde, die Unterrichtsstunden (ម៉ោងរៀន)
រយៈពេលម៉ោងរៀនក្នុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មមួយម៉ោងមានចំនួន ៤៥ នាទី។

der Urlaub (ពេលឈប់សម្រាក)
ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយចំនួន។ នៅពេលឈប់សម្រាកនេះអ្នកបានបៀវត្សរ៍/ប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកជាបន្តទៅទៀត។ អ្នកត្រូវនិយាយជាមួយចៅហ្វាយនាយអ្នក ដើម្បីកំណត់យកពេលឈប់សម្រាកនោះ។ តាមធម្មតា នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេធ្វើការក្នុងមួយអាទិត្យ ៥ ថ្ងៃ។ បើអ្នកចង់ឈប់សម្រាកមួយអាទិត្យ (ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ) អ្នកត្រូវការថ្ងៃឈប់សម្រាក ៥ ថ្ងៃ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

V

die Verbraucherzentrale, die Verbraucherzentralen (មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់)
មជ្ឈមណ្ឌលនេះជាកន្លែងផ្តល់ពត៌មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់គឺមនុស្សរាល់រូប ដែលទិញរបស់អ្វី មួយ។ មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ពត៌មានអំពីផលិតផលផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ជួយអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលមានបញ្ហារឿងច្បាប់ដែរ (ឧទាហរណ៍ អ្នកបានទិញរបស់មួយ ហើយរបស់នោះវាខូច ក៏ប៉ុន្តែហាងមិនព្រមទទួលយករបស់នោះវិញ។ នៅក្នុងករណីដូច្នេះ មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារអ្នកប្រើប្រាស់អាចជួយអ្នកបាន)។ 

der Verein, die Vereine (សមាគម)
សមាគមប្រមូលផ្តុំអ្នកដែលមានបំណង និងមានទិសដៅដូចគ្នា ដូចជា នៅក្នុងសមាគមអ្នកបាល់ទាត់គេលេងបាល់ទាត់ជាមួយគ្នា នៅក្នុងសមាគមតន្រ្តីគេលេងភ្លេងជាមួយគ្នា។ 

die Verfassung, die Verfassungen (រដ្ឋធម្មនុញ្ញ)
រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអត្ថបទមួយ។ នៅក្នុងនោះគេចារគោលការណ៍ និងបញ្ញត្តិសំខាន់ៗបំផុតសម្រាប់រដ្ឋមួយ : តើរដ្ឋនោះមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដូចម្តេច? តើពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនោះមានសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចអី្វខ្លះ?... រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាល្លឺម៉ង់គេហៅថា ច្បាប់មូលដ្ឋាន។ 

die Versicherung, die Versicherungen (ការធានារ៉ាប់រង)

ជារៀងរាល់ខែ ឬក៏ជារៀងរាល់ឆ្នាំគេបង់ប្រាក់សម្រាប់សភាពការណ៍ណាមួយអោយទៅស្ថាប័នធានារ៉ាប់រង។ ធ្វើដូច្នេះគឺគេមានការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សភាពការណ៍ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍​ដូចជាសម្រាប់ករណីមាន ជម្ងឺគឺ អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែអោយទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជម្ងឺ។ ក្រោយមកអ្នកក៏ឈឺ ហើយត្រូវទៅពេទ្យ។ នៅក្នុងសភាពការណ៍ដូច្នេះគឺ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជម្ងឺជាអ្នកចេញថ្លៃព្យាបាលទៅអោយពេទ្យ មិនមែនអ្នកទេ ដែលត្រូវបង់ថ្លៃនោះ។ 

das Visum, die Visa (ទិដ្ឋាការ)
អ្នកអាចធ្វើដំណើរចូលប្រទេសណាមួយបាន បើអ្នកមានទិដ្ឋាការចូល។ អ្នកអាចទៅសុំទិដ្ឋាការនៅស្ថានទូតនៃប្រទេសដ៏ទៃណាមួយបាន។ 

die Volkshochschule, die Volkshochschulen (មហាវិទ្យាល័យប្រជាជន)
មនុស្សពេញវ័យ និងយុវជនចាប់ពីអាយុ ១៦ ឆ្នាំទៅអាចទៅចូលរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យប្រជាជនបាន។ គេត្រូវបង់ថ្លៃតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វគ្គសិក្សានានា។ នៅទីនោះគេអាចរៀនភាសា - ភាសាអាល្លឺម៉ង់ក៏មានដែរ - រៀនថតរូប រៀនធ្វើគ្រឿងអលង្ការ រៀនរាំ រៀនគំនូរ និងរៀនមុខ​វិជ្ជាផ្សេងៗជាច្រើន ទៀត។ វគ្គសិក្សាសម្រាប់មុខរបរក៏មានដែរ ដូចជារៀនធ្វើការងារដោយប្រើកុំព្យូទ័រជាដើម។ មនុស្សពេញវ័យក៏អាចរៀនយកសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការរៀនសូត្រនៅសាលាបានដែរ ដូចជាយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី៩)ជាដើម។ វគ្គសិក្សាទាំងឡាយច្រើនតែធ្វើឡើងនៅពេលយប់ក្នុងអាទិត្យ ឬក៏នៅពេលចុងអាទិត្យ។ 

der/die Vorgesetzte, die Vorgesetzten (ចៅហ្វាយនាយ)
ចៅហ្វាយនាយគឺជាប្រធានផ្ទាល់របស់អ្នក។ ចៅហ្វាយនាយទទួលខុសត្រូវរឿងទាក់ទងនឹងអ្នកនិងការងារអ្នកនៅក្នុងពេលម៉ោងធ្វើការ។ គាត់ជាអ្នកប្រាប់ថា តើអ្នកត្រូវធ្វើការអ្វី និងតើអ្នកត្រូវធ្វើការនោះតាមបែបណា។ ភាគច្រើនគឺចៅហ្វាយនាយអ្នកក៏មានចៅហ្វាយនាយរបស់គាត់ដែរ។ 

die Vorsorgeuntersuchung, die Vorsorgeuntersuchungen (ការពិនិត្យសុខភាពបង្ការ)
នេះជាការពិនិត្យតាមទម្លាប់ធម្មតានៅពេទ្យ។ អ្នកពុំមានជម្ងឺអ្វីទេ ហើយក៏ពុំមានការឈឺចាប់អ្វីដែរ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកចង់ដឹងថា អ្វីៗវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ ឬក៏យ៉ាងណា។ សម្រាប់កុមារវាមានការពិនិត្យតាមទម្លាប់ធម្មតាចំនួន១០ដង នៅពេទ្យកុមារ។ ការពិនិត្យទាំងនេះគេធ្វើដោយគិតថ្លៃទេ។ ការពិនិត្យតាមទម្លាប់ធម្មតាជាលើកទីមួយគេធ្វើឡើងនៅពេល ដែលទារកទើបនឹងកើតបានបន្តិចមក ហើយការពិនិត្យជាចុងក្រោយគេធ្វើនៅមុនពេលកុមារចូលរៀនបន្តិច។ 

das Vorstellungsgespräch, die Vorstellungsgespräche (សំភាសន៍ការងារ)
តើអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំរកការងារធ្វើនៅកន្លែងមួយហើយឬ? តើនិយោជកឃើញថា ការដាក់ពាក្យសុំរកការងារធ្វើរបស់អ្នកគួរអោយគេចាប់អារម្មណ៍ឬ? នៅក្នុងករណីនេះគេចង់ស្គាល់អ្នក និងចង់ដឹងពត៌មានមួយចំនួនពីអ្នក។ 
គេនឹងអញ្ជើញអ្នកអោយទៅជួបគេ។ ការជួបគា្ននេះគេហៅថា សំភាសន៍ការងារ។ ពត៌មានបន្ថែមអំពីរឿង សំភាសន៍ការងារមាននៅទីភ្នាក់ងារការងារ/មជ្ឈមណ្ឌលការងារ ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

W

die Warmmiete, die Warmmieten (ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសរុប)
នេះគឺថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ ដែលគិតបញ្ចូលទាំងចំណាយបន្ទាប់បន្សំផង។ 

der Wochenmarkt, die Wochenmärkte (ផ្សារប្រចាំអាទិត្យ)
នៅតាមក្រុងជាច្រើនគេបើកផ្សារប្រចាំអាទិត្យម្តង ឬក៏ពីរដងក្នុងមួយអាទិត្យ។ គេបើកផ្សារនោះនៅទីកន្លែងសំខាន់ៗសម្រាប់ផ្សារប្រភេទនេះ ឬក៏នៅក្នុងអគារមួយ។ អ្នកលក់ទំនិញច្រើនតែជាអ្នកមកពីតំបន់នោះ។ នៅតាមផ្សារប្រចាំអាទិត្យគេមានលក់ផ្លែឈើ និងបន្លែស្រស់ៗ ហើយក្រៅពីនេះមានលក់ទឹកដោះគោ ហ្វ្រូម៉ាស ត្រី និងសាច់។ ជួនកាលគេក៏មានដាក់លក់សម្លៀកបំពាក់ដែរនៅទីនោះ។ 

das Wohngeld (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ)
តើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់ផ្ទះធម្មតាវាថ្លៃពេកសម្រាប់អ្នកឬ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទៅមន្ទីរលំនៅ (Wohnungsamt)បាន។ អ្នកពុំត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទាំងអស់នោះទេ។ រដ្ឋជួយចេញថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអោយអ្នកមួយចំណែក។ 

das Wohnungsamt, die Wohnungsämter (មន្ទីរលំនៅ)
តើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់ផ្ទះធម្មតាវាថ្លៃពេកសម្រាប់អ្នកឬ? នៅក្នុងករណីនេះមន្ទីរលំនៅអាចជួយអ្នកបាន ដូចជាផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ ឬក៏ផ្ទះសង្គមកិច្ច។ មន្ទីរលំនៅក៏ជួយឧបត្ថម្ភអ្នកដែរនៅក្នុងបញ្ហាដ៏ទៃ ទៀត ដែលទាក់ទងនឹងរឿងលំនៅ។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

X

Y

Z

das Zahlungsmittel, die Zahlungsmittel (មធ្យោបាយបង់ប្រាក់)
មធ្យោបាយបង់ប្រាក់មានច្រើនយ៉ាងដូចជា សាច់ប្រាក់ ការកាត់យកប្រាក់ពីគណនេយ្យធនាគារ កាតឥណទាន EC-Karte កាតឥណទាន និងវិក្កយបត្រ។

das Zeugnis, die Zeugnisse (សញ្ញាបត្រ) 
សញ្ញាបត្រជាចំណែកមួយនៃក្រដាសស្នាមសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ ប្រសិនបើអ្នករកការងារធ្វើ។ វាមានវិញ្ញាបនបត្រការងារ ដែលនៅក្នុងនោះមានចុះពត៌មានអំពីការងាររបស់អ្នកមុននេះ។ ហើយវាមានសញ្ញាបត្រសាលា និងសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យ ដែលជាឯកសារផ្លូវការ ដែលសាលា ឬមហាវិទ្យាល័យអ្នកចេញអោយ។ សញ្ញាបត្រមកពីប្រទេសអ្នកត្រូវយកទៅបកប្រែ និងធ្វើការបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារ។ 

die Zinsen (ការប្រាក់)
អ្នកមានប្រាក់នៅក្នុងគណនេយ្យរបស់អ្នកឬ? ក្នុងករណីនេះធនាគារផ្តល់ប្រាក់បន្តិចៗជារៀងរាល់ខែអោយ អ្នក។ ប្រាក់នោះគឺជាការប្រាក់។ តើអ្នកបានខ្ចីឥណទានពីធនាគាររបស់អ្នកឬ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់បន្តិចៗជារៀងរាល់ខែទៅអោយធនាគារ។ ប្រាក់នេះក៏ជាការប្រាក់ដែរ។ 

die zweisprachige Schule, die zweisprachigen Schulen (សាលាទ្វេភាសា)
នៅទីនោះគេប្រើភាសា ២ ក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងៗគឺ ភាគច្រើនបង្រៀនជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ និងជាភាសាណាមួយទៀត។

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation