រស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

តើអ្នកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ឬមួយក៏អ្នកបានទៅដល់ទីនោះហើយ? នៅទីនេះអ្នកឃើញមានពត៌មានអំពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។
 

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់

តើអ្នកចង់ហាត់ប្រើភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬ? នៅទីនេះមានខ្សែភាពយន្ត និងរូបថតដែលមានភា្ជប់ជាមួយនូវលំហាត់ ល្បែង និងការងារត្រូវដោះស្រាយមួយចំនួនស្តីពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។