உதவியைப்பெறல்

ஜேர்மனியில் வாழ்க்கை பற்றி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கிறதா அல்லது உதவி தேவையா? இங்கே நீங்கள் தொடர்புகளைக் காண்பீர்கள்: அநாமதேயமாக இணையத்தில் அல்லது நேரடியாக உங்கள் நகரத்தில் கேளுங்கள்.

உதவியைப்பெறல்

ஜேர்மனியில் வாழ்க்கை பற்றி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கிறதா அல்லது உதவி தேவையா? அநாமதேயமாக இணையத்தில் அல்லது நேரடியாக உங்கள் நகரத்தில் கேளுங்கள்.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut