រកជំនួយ

តើអ្នកមានសំណួរអ្វីពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬទេ ឬមួយក៏អ្នកត្រូវការជំនួយអ្វី? នៅទីនេះអ្នកអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបាន : ទាក់ទងដោយអនាមិកតាមអ៊ីនធើណេត ឬមួយទាក់ទងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក

រកជំនួយ

តើអ្នកមានសំណួរអ្វីពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬទេ ឬមួយក៏អ្នកត្រូវការជំនួយអ្វី? នៅទីនេះអ្នកអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបាន : ទាក់ទងដោយអនាមិកតាមអ៊ីនធើណេត ឬមួយទាក់ទងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut