Auf einem Tisch steht eine Tüte mit dem Apotheken-Symbol. Daneben stehen verschiedene Medikamente, Handtücher und eine Wärmflasche. © Goethe-Institut

ምስ ሓመምካ ሕማም ኣንታይ ትገብር ?

ቅልል ዝብለ ሕማማት ከምእኒ ሰዓል ወይ መርዘን እንተኾይኑ ፡ ካብ ፋርማቻ ፈውሲ ትዕድግ። ንካልእ ብዙሕ ሕማማት ዝምልከት ግን ፡ እቲ ኣፋውስ ናይ ሓኪም ወረቐት ጥራይ እንተለካ ጥራይ ትዕድግ ። እዛ ናይ ሓኪም ወረቐት ካብ ሓኪም ትወሃበካ። እዛ ናይ ሓኪም ወረቐት ናብ ፋርማቻ ብምውስድ ነቲ ኣፋውስ ትቕበሎ። ዝበዝሕ እዋን ገለ ክፍሊት ካብቲ ዋጋ ጥራይ ባዕልኻ ትሽፍኖ። 

ኣብያተ መሸጣ መድሃኒት፡ ከም ግቡእ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6.30 ድሕሪ ቀትሪ ወይ ክሳብ 6 ድሕሪ ቀትሪ ክፉታት ኮይነን ፡ ቀዳም ድማ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቐትሪ ክፉታት እየን። ኣብ ከተማታት ፡ ገለ ኣብያተ መሸጣ መድሃኒት እውን ፡ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ክፉታት እየን ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፡ ህጹጽ ኣገልግሎት ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ከምኡ ድማ ለይትን ኣሎ።

Eine Person liegt krank im Bett. Auf dem Nachttisch sind Taschentücher, Nasenspray, Medikamente und eine Tasse Tee zu sehen. © Goethe-Institut

ናይ ሓኪም ሰዓታት

ሕማምዶ ይስምዓካ ? እቲ ዝበለጸ ምስ ሓኪም ናይ ሓፈሻዊ ሕማማት ቆጸራ ውሰድ። ቆልዓ ሓሚሙካ ዶ ? ናብ ሓኪም ቆልዑ ውሰዶ ። ከምልሙድ ፡ ሓኪም ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ይሰርሕ። ቀዳመ ሰንበት ወይ ለይቲ ግን ናይ ህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና ኣሎ። 

ኣብ ሓኪም ምስእትኸይድ ሓደ ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ካርድ የድሊ። መጀመርያ ጊዜኻ ምስዝኸውን ንመንነትካን ንዘለካ ሕማማትን ዝምልከት ፡ እትመልኦ ቅጥዒ ኣሎ። ኣብ እንዳ ሓኪም ፡ ኣብ መጸበይ ሕሙማን ኮንካ ተራኻ ትጽበ። ክትጽዋዕ ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ትጽቢት፡ ቅሩብ ደቓይቕ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ፡ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ይወስድ። 

ብድሕሪኡ ናይ ሓኪም ክፍሊ ብምእታው ምስ ሓኪም ትዛራረብ፡፡ ኣብዚ ዝስማዓካ ዘበለ ኩሉ ብትኽክል ክትገልጾ ይግባእ። እንታይ እዩ ዘቐንዝወካ ? ካብ ምዓስ ከ ? ቅድሚ ሕጂ ከ ከምዚ ዓይነት ቃንዛ ኣጓኒፉካ ዶ ይፈልጥ ? ድሕሪ ምዝታይ እቲ ሕኪም ይምርምረካ። ብድሕሪ እዚ ሕማምካ የለሊ። እንታይ ዓይነት ሕማም ከምዘለካ ይነግረካ።

ናይ ሕማም ፍቓድን እስፐሻሊስትን

ብድሕሪ መርመራ ምኻያድ ሓኪም ምናልባት ናይ ሕማም ፍቓድ ይጽሕፈልካ ይኽውን። ዝበዝሕ እዋን ሓደ ናይ ኣፋውስ ናይ ሓኪም ወረቐት ይህበካ። መብዝሕትኡ ግዜውን እንደገና ንክትምርመር ቆጸራ ይህብ። ወይከኣ እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ናብ ሓደ እስፐሻሊስት ንኣብነት ናይ ጎሮሮን ኣፍንጫን እዝንን ሓኪም ፡ ወይ ናይ መጥባሕቲ ፡ ወይ ውን ናይ ደቂኣንስትዮ ሓኪም ይልእከካ። እቲ ስፐሻሊስት ዳግማይ ግዜ ይምርምረካ። ቅድሚ ናብ እስፐሻሊስት ምኻድካ ሓንቲ ናይ መዘዋወሪ ወረቐት ካብቲ ሓኪም ናይ ሓፈሻዊ ሕማማት ትወስድ።

Most important emergency numbers

All emergency numbers can be called free of charge from any phone without having to insert cash or a credit card.

Police: 110
The police are responsible for non-medical emergencies, crime and serious traffic accidents.
 
Please enter your name and
- where the incident happened
- what happened
- which persons are affected
- what injuries are present
- wait for further questions!

Nahaufnahme auf ein Polizeiauto von der Seite mit dem Schriftzug "Polizei" © Goethe-Institut
Fire/Emergency/Rescue services: 112
“112” is the number to call for life-threatening situations such as heart attack, stroke or serious accidents. When in doubt about the severity of the injury, do not hesitate to alert the rescue service. This may save lives in an emergency.

Ansicht auf das geschlossene Tor eines Feuerwehrgebäudes, durch die Fenster ist ein Feuerwehrauto sichtbar. © Goethe-Institut

Medical emergency service: 116117
If there is an emergency over the weekend, you may call the emergency service.
Or else you can go directly to the nearest emergency clinic. These emergency clinics are usually associated with a hospital and are open in the evening until 10:00 PM as well as on public holidays.
Otherwise, you can call 116117. This call is free of charge and is available nationwide. Here you will be referred to a nearby doctor. If a home visit is required, it will also be organised by the head office.

Dental emergency service: 01805/986700
This provides the telephone numbers of clinics you can then call directly.

Man sieht den oberen Teil eines grauen Gebäudes mit einem Schild, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund zeigt. © Goethe-Institut
 
Children
For children, the same criteria and numbers generally apply as for adults.
It is also important when children are involved to know how to behave and the important rules in order to respond quickly and correctly. First of all, if a child falls, comfort and calm him or her. It is important to keep calm and assist the child quickly, not to worry too much and to properly manage any necessary emergency call. A complete first aid kit should be available at home to cover lacerations with a pressure bandage or open fractures with a germ-free wound dressing.
 
Child and youth hotline: 0800/1110333
Call this number for children and youth issues, Internet-related concerns and sexual abuse.
 
Parent hotline: 0800/1110550
Call this number for educational issues, Internet-related concerns, sexual abuse of children and all other issues parents have with their children.
 
“Violence against women” support hotline: 08000/116016
Nationwide counselling service for women affected by violence, social environment issues and to reach specialists. It is available free of charge, anonymously, around the clock and 365 days a year.
 
Support hotline for pregnant women in need (anonymous and secure): 0800/4040020

Crisis line: 0800/1110111
Problems and crises, such as issues with partners, bullying at school and in the workplace, job loss, addictions, illness, loneliness, crises, and spiritual issues can all be discussed here.
 
Emergency blocking: 116116

Call to block EC and credit cards as well as identity cards if they are stolen or lost.

ዝተፈላለያ ኢንሹራንሳት

ወዲ ሰብ ኣብ ሓደጋ ይነብር። ሓደጋ ማለት ሕማም ወይ ዓዲ ውዕል ምዃን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ወጻኢታት ሃንደበት ይውስኹ። ነዚ ወጻእታት እዚ በይንኻ ክትሽከሞ ስለዘይትኽእል ውሕስነት የድልየካ። ሓደ ሰብ ወርሓዊ ወይ ዓመታዊ  ኢንሹራንስ ይኸፍል። ኣብ እዋን ሕማምን ዓዲ ውዕል ን ሓደ ሰብ ካብ ኢንሹራንስ ገንዘብ ይረክብ። ኣብ ጀርመን ገለ ኢንሹራንሳት ንክህልወካ ትግደድ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዘን ኢንሹራንሳት እዚኣን ክህልዎ ኣለዎ። ካልኦት ኢንሹራንሳት ግን ናይ ወለንታ እየን፡ ብድሌት ጥራይ እዘን ኢንሹራንሳት እዚአን ክህልዎ ይኽእል። 

Pflichtversicherungen

ግድነታውያን ኢንሹራንሳት ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ናይ ጡረታ ኢንሹራንስ ከምኡውን ናይ ስራሕ ኣልቦነት እንሹራንስ እየን። ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ኣብ ሓኪም ምስእትረኣ ወይ ድማ ኣፋውስ ምስ ዘድልየካ ትኸፍለልካ። ናይ ስራሕ ኣልቦነት ኢንሹራንስ ሓደ ዓመት ምሉእ ገንዘብ ትኸፍለካ ፡ እንተድኣ ካብ ስራሕ ወጺእካ ከምኡውን ሓድሽ ስራሕ ዘይረኸብካ። ከምኡ ውን ናይ ጡረታ ኢንሹራንስ ንሓደ ሰራሕተኛ ግድነታዊ እዩ። ምስ ሸምገልካ ክትሰርሕ እይትኽእልን፡፡ ስለዚ ናይ ጡረታ ኢንሹራንስ ንመነባበሪ ዝኽውን ገንዘብ ትኸፍለልካ። ወሃብ ስራሕ ኣለካ ዶ? እንተለካ ንስኻ ንበይንኻ ጥራይ ኣይኮንካን ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኢንሹራንስ እትከፍሎ፡ ወሃቢ ስራሕ ዳርጋ ፍርቂ ዋጋ ይኸፍል እዩ። መኪና ወይ ሞተር ሳይክል እንተለካውን ናይ መጓዓዝያ ኢንሹራንስ የድልየካ ። ሓደ ሓደጋ ኣጋጢሙካ ወይ ውን ናይ ካልእ መኪና ጉድኣት ኣስዒብካ ዶ ? እታ ናይ መጓዓዝያ ኢንሹራንስ ናይ መዓረይ ዋጋ ብምሉኡ ወይ ውን ገለ ካብኡ ትሽፍን።

Ein Auto hat in der deutliche Kratzer in der Tür. © Goethe-Institut

ናይ ወለንታ ኢንሹራንስ

እተን ኣገድስቲ ናይ ወለንታ ኢንሹራንሳት ናይ ግድነታዊ ሓላፍነትን፡ ናይ ገዛ ንብረትን ከምኡውን ናይ ሂወት ኢንሹራንስ እየን። ገለ ንብረት ናይ ካልእ ሰብ ኣበላሺካ ዶ ? ነዚ እንተውዒሊካዮ ግድነታዊ ሓላፍነት ኢንሹራንስ ትኸፍለልካ። ናይ ገዛ ንብረት ኢንሹራንስ ከኣ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ንብረት እንተተበላሸወ ንኣብነት ብማይ ዝመጸ ምብልሻው እንተሎ ትኸፍል። ናይ ሂወት ኢንሹራንስ ድማ ሰብ ምስ መተ ትኸፍለሉ እቲ ገንዘብ ድማ ደቁ ይቕበልዎ። 

ካልእ ዓይነት ኢንሹራንሳት ውን ኣሎ ውልቃዊ ናይ ሓደጋ ኢንሹራንስ ንኣብነት ሓደጋ ኣብ ነጻ ዝኾነ ኩነታት ምስዘጋጥም ትኸፍለልካ። ናይ መሰል ሃለዋ ኢንሹራንስ ዝበሃል ውን ኣብ ሕጋዊ ጉዳያት ንኣብነት ናይ ጠበቓ ትኸፍለልካ። ካልእ ኢንሹራንሳት ውን ኣሎ ንኣብነት ናይ ለቓሕ ናይ መገሻ ናይ እንስሳ ኣሎ። ይኹን ኣንበር እንታይ ዓይነት ኢንሹራንሳት የድልየካ መጀመርያ ተረጋግጽ። ምኽንያቱ ንነፍስ ወከፍ ኢንሹራንስ ክትኸፍል ኢኻ።

Video International Sign

ዝደጋገሙ ሕቶታት

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form