Assessorament i informació

Goethe-Institut Dates i inscripció Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Els nostres exàmens

Necessiteu un certificat de llengua per al treball, els estudis o per a un visat? Us agradaria saber quin nivell de coneixements d'alemany teniu? En el nostre Institut, podeu realitzar una gran quantitat d'exàmens reconeguts internacionalment.

Inscripció

Podeu inscriure-us a tots els nostres exàmens, encara que no estigueu realitzant un curs d'alemany al Goethe-Institut. En qualsevol moment podeu realitzar la inscripció, sempre que disposeu del nivell d'idioma suficient. Les inscripcions es poden formalitzar online o a l'oficina de cursos durant el seu horari d'obertura.

INSCRIPCIÓ MENORS D'EDAT I GRUPS

Els menors d'edat hauran de ser inscrits pels seus representants legals. La inscripció individual d’un menor d’edat pot realitzar el seu representant legal a través del nostre webshop. La inscripció de tot un grup de candidats ha der fer el responsable del grup (p.ex. grups d'escoles, empreses). En aquests cas, si us plau, ompliu el següent formulari d'inscripció per a grups:

Inscripció de grups Inscripció Pla d'impuls (Catalunya) Inscripció Pla d'impuls (Balears)
 

Quina diferència hi ha entre el certificat d’assistència al curs, el test de nivell i l’examen oficial?
Només els Goethe-Zertifikat des del nivell A1 fins el C2, obtinguts després d’aprovar els exàmens oficials corresponents, estan reconeguts a nivell mundial com a prova de coneixements d’alemany com a llengua estrangera. Els certificats de participació als cursos d’idioma, les proves de nivell o similars no estan reconeguts oficialment, però tenen validesa per a ús intern de l’institut.

Puc examinar-me si no he realitzat prèviament un curs de preparació?
La participació a l’examen no exigeix haver assistit a un determinat curs d’idioma o a un curs de preparació ni haver de disposar d’un certificat del nivell inferior.

On puc obtenir material de preparació pels exàmens?
Per a cada un dels exàmens trobareu a la nostra pàgina web material de preparació i informació, així com llibres de preparació a la nostra biblioteca.
 
Què succeeix si no em presento o em retiro de l’examen?
La no presentació o retirada de l’examen comportarà la impossibilitat del reemborsament de les taxes ja abonades. Únicament en cas de malaltia i presentant de forma immediata un certificat mèdic en el centre examinador, es podrà aplaçar l’examen. En aquest cas, es cobrarà una taxa administrativa.

Tinc necessitats especials, puc examinar-me?
Com a centre examinador ens esforcem a cobrir las necessitats especials dels participants de manera personalitzada. Tanmateix s’haurà d’informar durant la inscripció sobre el tipus i grau de la necessitat especial i presentar el certificat mèdic corresponent. La confidencialitat en aquest aspecte està garantida.

Quantes vegades puc presentar-me a l’examen?
Podeu repetir l’examen tantes vegades com ho desitgeu fent la inscripció i abonant les taxes corresponents. Els detalls, incloent-hi també la possibilitat de repetir només algun dels mòduls en el cas del Goethe-Zertifikat B1 o C2, estan reglamentats a les disposicions d’aplicació corresponents de cada examen.

Quant temps de validesa té el meu examen?
Els certificats del Goethe-Institut des del Goethe-Zertifikat A1 fins al C2 no perden la seva validesa amb el temps. No obstant això, hi ha institucions i empreses que exigeixen certificats que no excedeixin els dos anys d’antiguitat.

Què faig si he perdut el meu certificat?
Sota cap pretext s’expediran duplicats dels certificats. Malgrat això, el centre on us heu examinat podrà expedir-vos una certificació equivalent subjecta al pagament d’una taxa, sempre i quan l’examen s’hagi realitzat en els darrers 10 anys.
 
CONDICIONS GENERALS DE COMPRA PRESENCIAL I INFORMACIÓ PER AL CLIENT
 
del Goethe-Institut Barcelona, Roger de Flor 224, 08025 Barcelona ("Goethe-Institut" o "nosaltres") per a la inscripció a cursos i exàmens.
Nota: per facilitar la lectura d’aquestes condicions, no s’utilitzen simultàniament les formes lingüístiques masculines i femenines. Totes les denominacions que fan referència a persones són vàlides per a tots els gèneres.
 
Àmbit d’aplicació
Aquestes condicions generals ("CG") són aplicables a totes les relacions contractuals entre el Goethe- Institut i els consumidors o empresaris ("clients", "alumnes”, "participants d´examen" o “vostès/vosaltres”) que contractin ofertes no gratuïtes in situ (inscripció a cursos presencials o a distància i a exàmens). Per a l'ús dels serveis gratuïts al lloc web www.goethe.de s’apliquen les condicions d’ús corresponents. Si l’empresari utilitza condicions generals divergents o complementàries, ens oposem a la seva validesa i només passaran a formar part del contracte si ho consentim expressament.
 
Contractació
Quan col·loquem els productes (cursos, exàmens, altres serveis) al nostre lloc web i a les corresponents publicacions actuals, realitzem una oferta vinculant per a la contractació d’aquests productes. La contractació als Instituts físics es formalitzarà mitjançant la signatura del contracte subscrit entre Goethe-Institut i el consumidor.
 
El contracte està subjecte a les següents reserves:
 
  • en tots els cursos: que la informació continguda en la vostra comanda compleixi els requisits d'admissió necessaris i indicats al lloc web i als fulletons de cursos i/o exàmens i que en el moment de començar el curs hagueu complert l'edat mínima que s’esmenta a la descripció del producte.
  • classes en grup i exàmens en grup: que s'arribi al nombre mínim de participants especificat a la descripció del producte. 
  • en el cas dels exàmens: que el centre d'exàmens corresponent permeti al participant fer l'examen de conformitat amb l'article 6.1 del reglament d'exàmens del Goethe-Institut.
 
En aquests casos, les taxes del curs o de l'examen seran  exigibles, sens perjudici de la seva restitució en el supòsit de que no s'assoleixi el nombre mínim de participants.
 
Les llengües disponibles per a la contractació són per a cursos presencials, exàmens i cursos a distància organitzats localment als països de la UE: alemany i els idiomes del país.
 
Preus
Els preus dels cursos i exàmens que tenen validesa són els que s’indiquen al lloc web i a les corresponents publicacions en el moment de fer la inscripció.
 
A més dels preus indicats dels cursos i exàmens, és possible que s’hi hagin d´afegir despeses d'enviament. En els productes podeu trobar-hi més informació sobre l'import d’aquestes despeses.
 
Pagament
El pagament es pot fer amb els mètodes de pagament que s’indiquen al lloc web i/o a les corresponents publicacions com a màxim a l'inici del procés de comanda. El mitjà de pagament se selecciona en cada comanda. No existeix el dret d´emprar un determinat mitjà de pagament.
 
Condicions particulars per a la participació en cursos i exàmens

Cursos en grup
L'assignació a un nivell i a un grup es fa a través d’un test de nivell o a través d'un comprovant de nivell homologat pel Goethe-Institut. Als alumnes sense coneixements previs se'ls assignarà directament el nivell de curs A1/A1.1.
 
Canvi i cancel·lació en cursos i exàmens presencials
Sens perjudici del seu legítim dret de desistiment, regeixen les condicions següents:
 
Només és possible d’efectuar canvis en la inscripció a un curs presencial (p. ex., canviar la data del curs) en casos excepcionals i amb el consentiment del Goethe-Institut. En el cas de canvis d'inscripció es poden generar taxes administratives.
El participant del curs o l’examen pot cancel·lar la inscripció de forma escrita (per correus postal, per fax o per correu electrònic), d'acord amb les condicions següents:
 
Despeses per cancel·lació
 
Curs presencial:
fins a 1 dia abans de l’inici: 10% del preu del curs
després de començar el curs: 100% del preu del curs

Examen:
fins a 1 dia abans de l’inici: 100 % de les taxes d’examen
després de començar l’examen: 100% de les taxes d'examen
 
Teniu el dret a revocar aquest contracte en un termini de catorze dies sense necessitat de justificar-ho. El termini de desistiment expirarà catorze dies després de la data de tancament del contracte. El dret de revocació s'extingeix un cop hagi començat l'execució del servei.
 
Per respectar el termini de desistiment, és suficient que envieu la notificació de l'exercici del vostre dret de desistiment al Goethe-Institut Barcelona abans que expiri el termini corresponent.

Venciment i pagament

La taxa corresponent (preu de curs i/o taxa d'examen ) s'ha de pagar íntegrament en la data especificada a la factura.
 
No es pot començar o continuar un curs o un examen si no s'han complert els terminis de pagament acordats. En aquest cas, el Goethe-Institut té dret a assignar la plaça de curs o examen a una altra persona interessada.
 
Abast de les prestacions
El preu dels cursos inclou, segons el tipus de curs, la participació al curs, la correcció i el comentari d´exercicis i proves i l’assessorament especialitzat, així com l’expedició de certificats d'assistència, però se n'exclouen els llibres de text utilitzats en els cursos.
 
Les taxes d'examen inclouen l’expedició d'un certificat oficial. Els altres detalls resulten de la descripció del producte en qüestió.
 
Obligacions dels alumnes i dels participants d´examen
 
El participant en un curs presencial
 
  • haurà de preocupar-se perquè la seva estada al lloc en què es fa el curs sigui legal, fer-se càrrec de les possibles despeses i de tenir el permís d’entrada / de residència o el visat necessaris
  • està obligat a complir les normes del curs i el reglament intern vigent als instituts.
 
Les obligacions del participant d´examen estan determinades pel reglament d’exàmens vigent en cada moment.
 
Drets de la propietat intel·lectual
 
Tots els materials dels cursos i dels exàmens (textos, exercicis, preguntes de les proves, solucions, imatges, codis de programes, vídeos i altres continguts) estan protegits per drets d'autor. Només es concedirà als alumnes un dret d'usdefruit simple, intransferible i per a ús personal en el marc de la participació en el curs.
 
En particular, els alumnes no tenen permès copiar o transferir materials dels cursos o dels exàmens a tercers, fer-los públics o publicar-los a Internet o altres xarxes, ni tant sols de forma parcial, ja sigui de manera gratuïta o onerosa, ni revendre’ls o utilitzar-los amb finalitats comercials. No es poden eliminar possibles avisos de drets d'autor, distintius o marques comercials. Les infraccions a la llei de drets de la propietat intel·lectual poden ser objecte d´actuacions penals.
 
Dret de desistiment
Els consumidors tenen el dret de revocació vigent per llei, tal com es descriu a les instruccions de desistiment. Als empresaris no se'ls concedeix cap dret de desistiment voluntari.
 
Resolució de litigis
Tot tipus de qüestió litigiosa derivada o relacionada amb les presents Condicions Generals serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols, sense que se’ls limitin de cap manera els drets reconeguts per la legislació vigent als consumidors.
 
La Comissió Europea proporciona una plataforma per a la resolució de litigis en línia, que es pot trobar al següent enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors tenen la possibilitat d'utilitzar aquesta plataforma per resoldre els seus litigis.
 
Instruccions i formularis de desistiment
Per als clients de cursos i exàmens s’aplica el següent:
 
Dret de desistiment
 
Teniu el dret a desistir d'aquest contracte en un termini de catorze dies sense necessitat de justificar-ho. El termini de desistiment expirarà catorze dies després de la data de tancament del contracte.
 
Per exercir el dret de desistiment, cal que ens comuniqueu (Goethe-Institut Barcelona, oficina de cursos, carrer Roger de Flor 224, 08025 Barcelona, correu electrònic: cursos-barcelona@goethe.de) la vostra decisió de desistir d’aquest contracte mitjançant una declaració inequívoca (p. ex. una carta enviada per correu postal, un fax o un correu electrònic). Podeu utilitzar el model adjunt de formulari de desistiment, tot i que la seva utilització no és obligatòria.
 
Per respectar el termini de desistiment, és suficient que envieu la notificació de l'exercici del vostre dret de desistiment al Goethe-Institut Barcelona abans que expiri el termini corresponent.
Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment, us retornarem tots els vostres pagaments que haguem rebut, incloses les despeses de lliurament (excepte les despeses addicionals derivades de la vostra elecció d’un tipus de lliurament diferent a la modalitat de lliurament estàndard menys costosa que oferim) sense demora i en un termini màxim de catorze dies a partir de la data en què haguem rebut la vostra notificació de desistiment d'aquest contracte. Per fer aquest reemborsament, utilitzarem els mateixos mitjans de pagament que hagueu utilitzat en la transacció original, excepte que s’hagi acordat expressament una altra cosa. En cap cas haureu de pagar cap comissió per aquest reemborsament.
Si heu sol·licitat que s'iniciï la prestació de serveis durant el període de desistiment, ens haureu d’abonar una quantitat proporcional a la part dels serveis que ja s’hagin prestat en el moment que ens comuniqueu el desistiment d’aquest contracte, amb relació al total de serveis previstos en el contracte.
El dret de desistiment expira prematurament quan haguem executat completament el servei en cas que l'execució hagi començat després que hagueu donat el vostre consentiment exprés i que al mateix temps hagueu confirmat el vostre coneixement que perdreu el dret de desistiment un cop el contracte hagi estat completament executat per part nostra.
 
Model de formulari de desistiment (*)
(Si voleu desistir del contracte, ompliu aquest formulari i retorneu-nos-el).
A l’atenció de Goethe-Institut Barcelona, oficina de cursos, carrer Roger de Flor 224, 08025 Barcelona, correu electrònic: cursos-barcelona@goethe.de
- Amb aquest document desisteixo/desistim (*) del contracte que vaig/vam (*) tancar per la prestació del següent servei (*):
- Encarregat el (*) / rebut el (*)
- Nom del (s) consumidor (s) i usuari (s)
- Adreça del (s) consumidor (s) i usuari (s)
- Signatura del (s) consumidor (s) i usuari (s)
(només en cas que el formulari es presenti en paper)
- Data
(*) Suprimiu el que no faci falta

Declaració de conformitat sobre la protecció de dades 

Les dades de caràcter personal recollides en virtut del present formulari en el moment de la inscripció a un curs i/o examen seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat del Goethe-Institut Barcelona amb domicili al carrer Roger de Flor 224, 08025 Barcelona, correu electrònic cursos-barcelona@goethe.de  o examens-barcelona@goethe.de  i telèfon +34 93 292 6006.
 
Aquestes dades es tractaran per a l'execució, gestió i compliment de la relació contractual, així com per informar-li i enviar-li comunicacions, fins i tot per mitjans electrònics i/o telemàtics, sobre els cursos, exàmens i altres serveis. El Goethe-Institut Barcelona no pren decisions automatitzades que puguin afectar-li sobre la base de la informació personal que actualment tracta. Per tant, la base jurídica del tractament és l'execució del contracte i, respecte de l'enviament de comunicacions comercials, el seu consentiment. Així mateix, l'obtenció de les dades que s'indiquen en el present contracte és totalment necessària per a la perfecció del mateix, en cas contrari no seria possible la celebració del mateix entre les Parts.
 
Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en que siguin necessàries, útils i pertinents, i només tindran accés a les mateixes aquells tercers als quals estigui el Goethe-Institut legalment obligat a facilitar-los-les i les empreses a les quals s'hagi encomanat serveis de gestió interna del Goethe-Institut, tant per a l'explotació del negoci com per a l'administració del mateix.
 
Així mateix, es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat mitjançant l'enviament d'una comunicació postal a l'adreça indicada anteriorment. En qualsevol cas, l'afectat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb el tractament que duu a terme el Goethe-Institut Barcelona.