ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat B1 ประกอบด้วยการสอบวัดทักษะความรู้ในด้านการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 
ผู้สอบสามารถเข้ารับการทดสอบทั้ง 4 ทักษะพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้ โดยผลการทดสอบแยกทั้ง 4 ทักษะจะรวมอยู่ใน ประกาศนียบัตรฉบับเดียว
 
การสอบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ มหาวิทยาลัยไฟรบวร์ก/สวิสเซอร์แลนด์และ ÖSD โดยเปิดให้มีการสอบทั่วโลกภายใต้ชื่อ Goethe-Zertifikat B1 และ ÖSD-Zertifikat B1
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านจับใจความบทความในบล็อก อีเมล บทความในหนังสือพิมพ์ และข้อปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องจับใจความหลัก รายละเอียดที่สำคัญ รวมไปถึงจุดยืนและแนวคิดในบทอ่านนั้นๆ ได้

ระยะเวลา: 65 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนอีเมล/จดหมายส่วนตัวและจดหมายธุรกิจ นอกจากนั้นจะต้องแสดงความคิดเห็นของตนในรูปแบบของการเขียนบทความด้วย

ระยะเวลา: 60 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังประกาศ การบรรยายสั้นๆ บทสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ และการอภิปรายทางวิทยุ โดยจะต้องจับใจความหลักและรายละเอียดที่สำคัญได้

ระยะเวลา: 40 นาที

การพูด

ผู้เข้าสอบจะต้องพูดคุยกับคู่สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวัน อาทิ การท่องเที่ยว โดยจะต้องมีการถามตอบ แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำ พร้อมพูดบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและตอบคำถามในหัวข้อดังกล่าวได้

ระยะเวลา: ประมาณ 15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat B1 เป็นการทดสอบทักษะภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่
 
การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat B1 สำหรับเยาวชน เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  • การสอบ Goethe-Zertifikat B1 สำหรับผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat B1 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ 3 หรือ B1 ตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ B1 ต้องใช้เวลาเรียน 350 – 650 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน