ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีอะไรยากเกินไป: โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat A2 ประกอบด้วยการสอบวัดทักษะความรู้ในด้านการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านจับใจความบทความในหนังสือพิมพ์สั้นๆ อีเมล และประกาศโฆษณา จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนข้อความในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ประกาศและบทสัมภาษณ์ทางวิทยุ ข้อความทางโทรศัพท์ และเสียงประกาศในที่สาธารณะ จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที

การพูด

ผู้เข้าสอบจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามในหัวข้อเกี่ยวกับตนเอง เล่าเรื่องราวเกี่ยวชีวิตประจำวันของตน พร้อมพูดสนทนาในหัวข้อการนัดหมายหรือการวางแผนกับคู่สนทนาของตน

ระยะเวลา: 15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat A2 เป็นการทดสอบทักษะภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่

การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat A2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat A2 จะต้องใช้ความรู้ภาษาเยอรมันในระดับสอง (A2) ตามมาตรฐานของหน่วยงาน กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโร (GER) จึงจะสอบผ่านได้
  • ในการสอบที่จะผ่านระดับดังกล่าว ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องมีทักษะจากการเรียนภาษาเยอรมันมาแล้วตั้งแต่ 200 ถึง 350 คาบ คาบละ 45 นาที โดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานและเงื่อนไขในการเรียน