Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

BibToGo
Ochrana dát

1. Zodpovednosť

zodpovedný v zmysle GDPR (ďalej ako "my")
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de 

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu dát:
Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

2. Užívateľské konto

Pre použitie aplikácie je potrebná registrácia a vytvorenie účtu na „goethe.de“. Pri registrácii spracujeme Vaše prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), vďaka ktorým získate prístup k personalizovaným ponukám Goethe-Institutu, k súhlasom, ktoré ste udelili, ako aj k Vašej krajine a preferovanému jazyku.  

2.1 Údaje o vás a obsah, ktorý ste vytvorili
Pri vytváraní účtu na goethe.de sú povinné iba tie údaje, ktoré požadujeme na realizáciu našich ponúk alebo akýkoľvek zmluvný vzťah s Vami.
Vami poskytnuté údaje v rámci plnenia zmluvy zhromažďujeme a spracúvame v zmysle tejto používateľskej zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR
 • na overenie svojej žiadosti o založenie účtu na goethe.de
 • na poskytovanie bezplatných služieb, ktoré používate (blogy, fóra, funkcia komentárov, prezentácia, komunity, chaty, atď.)
 • na splnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré sme s vami uzavreli, najmä na použitie platených funkcií aplikácie.
Môžete dobrovoľne poskytnúť ďalšie informácie o svojej osobe, ako aj zadávať obsah (tzv. Obsah generovaný používateľom), napríklad fotografiu, texty vo forme blogu alebo príspevkov do fóra, diskusné príspevky, atď. Ktoré údaje sa zhromažďujú podrobne a ktoré informácie sú povinné a ktoré sú dobrovoľné, je uvedené v príslušných vstupných formulároch. Spracúvame dobrovoľne poskytnuté údaje, s cieľom chrániť prevládajúce spoločné záujmy o rozmanitú výmenu v rámci našej platformy v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR.

2.2. Personalizovaný marketing
Na marketingové účely používame údaje, ktoré poskytnete na svojom používateľskom účte aj na personalizovaný dizajn našich webových stránok a internetových ponúk, napr. osobnú domovskú stránku a oblasť profilu, kde predstavujeme ponuky, ktoré sú pre Vás vhodné. Slúži to na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov sledujúcich optimálny marketing našich ponúk v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. Súhlas na ukladanie súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.    

2.3. Zasielanie reklamy
vlastné reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov pri oslovovaní klientov v oblasti reklamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Proti uchovávaniu a použitiu Vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na adresu
recht@goethe.de .

2.4. Zverejňovanie dát
Niektoré údaje, ktoré ukladáte prostredníctvom účtu na goethe.de, sú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR viditeľné pre ostatných používateľov. Patria sem napríklad Vaše meno resp. užívateľské meno, vaše príspevky vrátane dátumu a času vytvorenia, vaše členstvo v skupinách, vaši priatelia, zoznamy učebnej látky, vaše súbory, váš online status, vaše hodnotenia, trvanie vášho členstva, vaše pohlavie a vaše záznamy v knihe návštev.

2.5 Spájanie dát
Ak ste už v minulosti poskytli osobné údaje inej službe Goetheho inštitútu a ak s tým súhlasíte podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, tieto predtým poskytnuté údaje spojíme s vašimi údajmi v aplikácii. To isté platí aj opačne: ak budete chcieť v budúcnosti využívať iné služby internetovej ponuky Goetheho inštitútu alebo aplikácie, chceme vaše údaje interne sprístupniť týmto službám prostredníctvom našej centrálnej databázy zákazníkov, aby ste aj tieto služby mohli pohodlne využívať bez opätovného zadávania vašich údajov.

2.6. Vymazanie
Ak svoju registráciu nepotvrdíte do 7 dní, Váš účet na goethe.de bude vymazaný spolu s údajmi, ktoré ste uviedli pri registrácii. Ak potvrdíte registráciu, bude založený užívateľský účet v súlade s týmto vysvetlením. Uvedené sa nevzťahuje na účty vedené na goethe.de, ktoré boli vytvorené ako súčasť rezervácie v internetovom obchode. Tieto účty zostanú v platnosti natrvalo, pokiaľ nepožiadate o ich výmaz. Svoj účet na goethe.de a údaje, ktoré ste tam zanechali, môžete kedykoľvek vymazať a to buď odoslaním správy na kontakt uvedený nižšie alebo pomocou funkcie na používateľskom účte poskytnutej na tento účel.  

3. Používanie aplikácie

3.1 Dáta a vaše nastavenie
V aplikácii môžete zadať číslo svojho knižničného preukazu. V aplikácii môžete vykonať aj tieto osobné nastavenia: jazyk, výber Goetheho inštitútu, nezobrazovanie pop-up notifikácií, používanie fotoaparátu ako skenera QR kódov.

Tieto údaje zhromažďujeme a spracúvame v rámci spracovania zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR na účely poskytovania funkcií aplikácie.

3.2 Použitie dát
Pri používaní aplikácie sa generujú nasledujúce údaje: Posledná aktivita, používateľské meno na Goethe.de

Tieto údaje zhromažďujeme a spracúvame v rámci spracovania zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR na účely poskytovania funkcií aplikácie.

4. Bezpečnosť dát

Našu webovú lokalitu a ďalšie systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo distribúcii Vašich údajov neoprávnenými osobami, napríklad pri zakladaní účtu na goethe.de alebo pri následnom prihlásení prostredníctvom šifrovania SSL.

5. Vaše práva a ako nás kontaktovať

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:
 • v súlade s ustanoveniami čl. 15 GDPR, právo, v rozsahu, ktorý je v nich uvedený, požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame;
 • v súlade s ustanoveniami čl. 16 GDPR, právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • V súlade s ustanoveniami čl. 17 GDPR, právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie je potrebné ďalšie spracovanie.
  • na zabezpečenie výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
  • na splnenie zákonnej povinnosti;
  • z dôvodov verejného záujmu, alebo
  • z dôvodu presadzovania, uplatňovania alebo obhajobu právnych nárokov;
 • v súlade s ustanoveniami čl. 18 GDPR, právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, za predpokladu, že
  • rozporujete správnosť údajov;
  • spracovanie je protizákonné, ale ho odmietnete vymazať;
  • údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR;
 • v súlade s článkom 20 GDPR právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos inému prevádzkovateľovi;
 • v súlade s článkom 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého miesta pobytu alebo miesta výkonu práce alebo sídla našej spoločnosti.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania alebo použitia Vašich osobných údajov, informácií, opráv, obmedzení spracovania alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia akýchkoľvek udelených súhlasov alebo námietok proti konkrétnemu použitiu údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov, kontaktujte prosím zodpovednú osobu pre ochranu údajov v našej spoločnosti (pozri bod 1).

6. Právo na vznesenie námietky

Pokiaľ spracúvame údaje umožňujúce identifikáciu osôb, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše prevažujúce oprávnené záujmy, môžete proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak ide o spracovanie na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Pokiaľ ide o spracovanie na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej osobitej situácie.

Po uplatnení Vášho práva na vznesenie námietky nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nedokážeme predložiť presvedčivé dôvody na spracovanie, ktoré si zasluhujú ochranu a ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na presadzovanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

To neplatí, ak je spracovanie určené na účely priameho marketingu. V tom prípade nebudeme Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvať.