gyors belépés:

ugrás a tartalomhoz (Alt 1) ugrás a főmenühöz (Alt 2)

BibToGo
Adatvédelmi nyilatkozat

1. Illetékesség

"Az adatvédelmi rendelet GDPR értelmében
felelős (a továbbiakban „mi”):"
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de 

Az adatvédelmi megbízott elérhetősége:
Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de

2. Felhasználói fiók

Az applikáció használatához regisztrációra és egy Goethe.de-fiók létrehozására van szükség. A regisztrációhoz rögzítjük a bejelentkezési adatait (emailcím és jelszó), amelyekkel Ön hozzáfér a Goethe-Institut személyre szabott ajánlataihoz, a jóváhagyásait, az országát és az ön által választott nyelvet.

2.1 Személyes adatok és az Ön által létrehozott tartalmak
A Goethe.de fiók létrehozásakor kötelező adatnak csak azokat az adatokat tekintjük, amelyek az ajánlataink megtételéhez vagy valamely Önnel kötendő szerződéses viszonyhoz elengedhetetlenek.

Az Ön által közölt adatokat a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b pontja értelmében ennek a felhasználói szerződésnek a megkötése érdekében rögzítjük és dolgozzuk fel.
 • a Goethe.de fiók létesítésére vonatkozó kérelmének vizsgálatához
 • az Ön által használt, ingyenes szolgáltatások létrehozásához
 • az Önnel fennálló szerződésekből fakadó kötelezettségeink teljesítéséhez,  különösképp az applikáció fizetős funkcióit illetően.
Ön további személyes adatokat közölhet, illetve tartalmakat hozhat létre (ún. user generated content), például egy Önről készült fotót, szövegeket blogokban vagy fórumokban, kommenteket stb.

Hogy melyek azok az egyes adatok, amelyeket kötelező megadni, és melyeket lehet önkéntesen, azt a kitöltendő űrlapok egyértelműen jelzik. Az önkéntesen megadott adatokat kizárólag azért dolgozzuk fel, hogy a sokoldalú párbeszédre irányuló, nyomós érdekeket a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b pontja értelmében érvényesítsük."

2.2 Személyre szabott marketing
A fentiek mellett az Ön által a felhasználói fiókjában megadott adatokat marketingcélokból is felhasználjuk a honlapunk és internetes ajánlataink személyesen Önre szabott kialakítása érdekében, például személyes nyitóoldal vagy olyan profilterület kialakításához, ahol Önnek megfelelő ajánlatokat mutatunk be.
​​​​​​​
Ez az ajánlataink optimális bemutatásához fűződő, elsőbbséget élvező, jogos érdekeink érvényesítését szolgálja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

2.3 Postai reklám
Fenntartjuk a jogot arra, hogy vezeték- és utónevét, valamint levelezési címét saját reklámcéljainkra használjuk fel, például a termékeinkkel kapcsolatos érdekes ajánlatok és információk postai úton történő megküldéséhez. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, ahhoz fűződő jogos érdekeink érvényesítését szolgálja, hogy ügyfeleinket reklámokkal kereshessük meg.

Adatainak e célból történő tárolása és felhasználása ellen bármikor tiltakozhat a
recht@goethe.de címre küldött üzenettel.

2.4 Az adatok közzététele
Amennyiben Ön a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja értelmében a felhasználói fiókja létrehozásakor beleegyezett az adatai kezelésébe, akkor más felhasználók láthatják a Goethe.de fiók használata során Ön által hátrahagyott adatokat, például az Ön nevét, illetve felhasználónevét, hozzászólásait, beleértve a létrehozás időpontját, az Ön csoporttagságait, ismerőseit, tanulói listáit, fájljait, online-státuszát, értékeléseit, tagságának időtartamát, nemét és vendégkönyvi bejegyzéseit.

2.5 Adatok összekapcsolása
Amennyiben ön a múltban már adott meg a személyére vonatkozó adatokat a Goethe-Institut valamely más szolgáltatásánál, és amennyiben ott a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja értelmében beleegyezését adta, akkor ezeket a korábban megadott adatokat összekapcsoljuk az applikációban levő adatokkal. Ugyanez ellenkező irányban is érvényes: amennyiben a jövőben a Goethe-Institut internetajánlatának vagy applikációjának más szolgáltatásait akarja használni, akkor mi a központi adatbankon keresztül rendelkezésére bocsátjuk ezeknek a szolgáltatásoknak az Ön adatait, hogy Ön ezeket a szolgáltatásokat kényelmesen, az adatok újbóli beírása nélkül tudja használni.

2.6 Törlés
Amennyiben nem erősíti meg regisztrációját 7 napon belül, úgy Goethe.de fiókját a regisztráció során megadott adatokkal együtt töröljük. Amennyiben megerősíti a regisztrációját, úgy felhasználói fiók jön létre a fentiekben leírtak szerint. 
​​​​​​​
Goethe.de fiókjának és az abban rögzített adatainak törlését bármikor kezdeményezheti az alul található elérhetőségre küldött üzenettel vagy a felhasználói fiókban található, erre a célra szolgáló funkción keresztül.

3. Az applikáció használata

3.1 Az Ön által megadott adatok és beállítások
Az applikációban Ön megadhatja a könyvtári olvasójegye számát.
Ezenkívül a következő beállításokat végezheti el: nyelv, valamely Goethe-Institut kiválasztása, pop-up-üzenetek elrejtése, a kamera használata QR-kódok szkenneléséhez.

Ezeket az adatokat a szerződés végrehajtása érdekében gyűjtjük és kezeljük a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b) pontja értelmében, hogy elérhetővé tegyünk az applikáció funkcióit.

3.2 Felhasználói adatok
Az applikáció használata során a következő adatok keletkeznek: utolsó aktivitás, felhasználónév a Goethe.de fiókban.

Ezeket az adatokat a szerződés végrehajtása érdekében gyűjtjük és kezeljük a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b) pontja értelmében, hogy elérhetővé tegyünk az applikáció funkcióit.

4. Adatbiztonság

Rendszereinket technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük az Ön adatainak elvesztése, megsemmisülése, módosítása, terjesztése vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférés ellen, például a Goethe.de fiók létrehozása vagy a későbbi bejelentkezés során SSL titkosítással.

5. Az Ön jogai, elérhetőség

Érintettként Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:
 • a GDPR 15. cikke értelmében jogosult arra, hogy az ott megjelölt mértékben hozzáférést kapjon az általunk kezelt személyes adataihoz;
 • a GDPR 16. cikke értelmében jogosult kérni az általunk tárolt pontatlan személyes adatainak késedelem nélküli helyesbítését vagy kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikke értelmében jogosult kérni a nálunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a további adatkezelés
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez;
  • közérdekből vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;
 • a GDPR 18. cikke értelmében jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, ha
  • vitatja az adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését;
  • már nincs szükségünk az adatokra, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a GDPR 20. cikke értelmében jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, vagy kérheti ezek továbbítását másik adatkezelő részére;
 • a GDPR 77. cikke értelmében jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ennek érdekében általában a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye vagy a vállalatunk székhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat.
Amennyiben kérdései vannak személyes adatai gyűjtésével, kezelésével vagy felhasználásával kapcsolatban, vagy ha az adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, továbbá az adott esetben megadott hozzájárulásainak visszavonását kéri, vagy tiltakozni kíván valamelyik adatkezelés ellen, illetve az adatok hordozhatóságához való jogával kíván élni, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz: (lásd 1. pont)

6. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érdekek mérlegelése alapján elsőbbséget élvező, jogos érdekeink érvényesítése érdekében személyes adatokat kezelünk a fentiek szerint, Ön a jövőre vonatkozó hatállyal tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelésre közvetlen üzletszerzés céljából kerül sor, Ön bármikor élhet ezzel a jogával a fentiek szerint. Amennyiben az adatkezelésre más célból kerül sor, úgy Ön csak a különleges helyzetéből adódó okok fennállása esetén rendelkezik a tiltakozáshoz való joggal.

Amennyiben Ön tiltakozási jogát gyakorolta, személyes adatait nem kezeljük tovább ezekből a célokból, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
​​​​​​​
Ez nem érvényes akkor, ha az adatkezelésre közvetlen üzletszerzés céljából kerül sor. Ekkor személyes adatait nem kezeljük tovább ebből a célból.