Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

BibToGo
Giải thích về bảo mật dữ liệu

1. Thẩm quyền

Chịu trách nhiệm theo quy định của DSGVO (sau đây gọi là "chúng tôi"):
Viện Goethe
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Telefon: +49 89 15921-0
E-Mail: info@goethe.de

Địa chỉ liên hệ của phòng phụ  trách về bảo mật dữ liệu: Phòng phụ trách về bảo mật dữ liệu, Viện Goethe, Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Munich, E-Mail: datenschutz@goethe.de

2.Tài khoản người sử dụng

Để sử dụng App cần phải đăng ký và lập một tài khoản "Goethe.de". Để đăng ký, chúng tôi cần các dữ liệu đăng ký của quý vị (địa chỉ Email và mật khẩu), mà với những dữ liệu đó quý vị truy cập được các chương trình, nội dung dành cho từng người của Viện Goethe, cần sự đồng ý của quý vị, cũng như cần thông tin Quý vị đến từ nước nào, dùng ngôn ngữ gì.

2.1 Dữ liệu nhân thân quý vị và những nội dung quý vị tạo dựng
Khi lập tài khoản Goethe.de thì những dữ liệu bắt buộc phải kê khai chỉ là những dữ liệu chúng tôi thực sự cần đề thực hiện các chương trình của chúng tôi hoặc  cho một hợp đồng có thể có với quý vị
Chúng tôi thu thập và xử lý những dữ liệu quý vị cung cấp trong phạm vi thực hiện hợp đồng sử dụng này theo quy định của điều 6, khoản 1, mục b DSGVO
 • Để duyệt đơn của quý vị xin lập một tài khoản Goethe.de
 • Để cung cấp những dịch vụ miễn phí, mà quý vị có thể tham gia (Blogs, diễn đàn, bình luận, tự trình diễn, cộng đồng, Chat v.v.v.)
 • Để thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi theo hợp đồng đã ký với quý vị, đặc biệt về việc sử dụng các chức năng thu phí của App.
Quý vị có thể tự nguyện cung cấp thêm những dữ liệu về mình, cũng như đưa lên những nội dung khác (còn gọi là nội dung chung về người sử dụng) như ảnh của quý vị, bài viết dưới dạng Blog hoặc tham luận diễn đàn, tham luận trong các cuộc tranh luận v.v.v. Trên từng mẫu kê khai có thể thấy rõ những dữ liệu cụ thể nào là bắt buộc và dữ liệu nào là tự nguyện. Chúng tôi xử lý những dữ liệu tự nguyện để gìn giữ những mối quan tâm chung chủ yếu là đến một hoạt động trao đổi đa dạng trong khuôn khổ diễn đàn của chúng tôi theo điều 6, khoản 1, mục f DSGVO.

2.2 Marketing cho riêng từng người
Để phục vụ cho các mục đích marketing, chúng tôi còn sử dụng các dữ liệu quý vị đã kê khai trong tài khoản sử dụng của mình để kiến tạo trang web và các chương trình internet cho riêng quý vị, v/d như trang mở đầu riêng và một khu vực theo diện mạo riêng, mà trong đó chúng tôi giới thiệu những chương trình phù hợp với quý vị. Việc đó nhằm gìn giữ những mối quan tâm chủ yếu là hợp lý của chúng tôi để giới thiệu được tối ưu những chương trình của chúng tôi theo quy định của điều 6, khoản 1, mục f DSGVO.

2.3 Quảng cáo qua bưu điện
Chúng tôi giữ quyền sử dụng họ và tên, địa chỉ theo bưu điện của quý vị cho mục đích quảng cáo của chúng tôi, v/d như để gửi những chương trình hấp dẫn và thông tin về những sản phẩm của chúng tôi bằng đường bưu điện. Trong phạm vi cân nhắc những mối quan tâm, thì việc đó nhằm gìn giữ những mối quan tâm chủ yếu là hợp lý của chúng tôi đến việc giới thiệu được với khách hàng của chúng tôi theo điều 6, khoản 1, mục f DSGVO. Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể phản đối việc lưu giữ và sử dụng dữ liệu của mình bằng cách thông báo đến recht@goethe.de   

2.4 Công bố dữ liệu
Nếu quý vị, theo quy định của điều 6, khoản 1, câu 1 , mục a DSGVO, đồng ý việc xử lý dữ liệu của quý vị để lập tài khoản sử dụng, thì những người sử dụng khác có thể nhìn thấy những dữ liệu quý vị để lại khi sử dụng tài khoản Goethe.de, v/d như họ tên quý vị hoặc tên sử dụng, bài viết của quý vị kèm theo ngày, giờ viết, quý vị là thành viên của nhóm nào, bạn bè quý vị, danh mục học của quý vị, các File và Status online của quý vị, đánh giá của quý vị, thời gian là thành viên của quý vị, giới tính và những ghi chú vào sổ khách của quý vị.

2.5 Tập hợp các dữ liệu
Nếu trước kia quý vị đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho một dịch vụ khác của Viện Goethe và như vậy đã đồng ý theo quy định của điều 6, khoản 1, câu 1, mục a DSGVO, chúng tôi sẽ tập hợp những dữ liệu đó với những dữ liệu trong App của quý vị. Quy trình này cũng được thực hiện theo hướng ngược lại: Nếu trong tương lai quý vị muốn sử dụng những dịch vụ khác của chương trình internet hoặc các App của Viện Goethe, chúng tôi sẽ thông qua ngân hàng dữ liệu khách hàng trung tâm của chúng tôi cung cấp cho các dịch vụ này dữ liệu của quý vị, để quý vị dễ dàng sử dụng được các dịch vụ này, mà không cần phải kê khai mới các dữ liệu của mình.

2.6 Xóa dữ liệu
Nếu trong vòng 7 ngày quý vị không xác nhận việc đăng ký của mình, tài khoản Goethe.de của quý vị và toàn bộ dữ liệu quý vị đã kê khai khi đăng ký sẽ bị xóa. Nếu xác nhận việc đăng ký, một tài khoản sử dụng như giải thích ở đây sẽ được tạo lập. Bất cứ lúc nào cũng có thể xóa được tài khoản Goethe.de của quý vị và dữ liệu quý vị để lại ở đó và việc đó được thực hiện bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ liên hệ dưới đây hoặc thông qua một chức năng dành cho việc đó trong tài khoản sử dụng.

3. Sử dụng App

3.1 Dữ liệu do quý vị kê khai và điều chỉnh
Trong App quý vị có thể nạp số thẻ thư viện của mình. Ngoài ra trong App quý vị có thể điều chỉnh như sau: ngôn ngữ, chọn một Viện Goethe cụ thể, không hiển thị các thông báo Pop-up, sử dụng camera để scann QR-Code

Chúng tôi thu thập và xử lý những dữ liệu này trong phạm vi thực hiện hợp đồng theo quy định của điều 6, khoản 1, mục b DSGVO, để cung cấp các chức năng của App.

3.2 Dữ liệu sử dụng
Khi sử dụng App, những dữ liệu sau đây sẽ xuất hiện: hoạt động gần nhất, tên sử dụng trong tài khoản Goethe.de
Chúng tôi thu thập và xử lý những dữ liệu này trong phạm vi thực hiện hợp đồng theo quy định của điều 6, khoản 1, mục b DSVGO, để cung cấp các chức năng của App.

4. Bảo đảm an toàn dữ liệu

Chúng tôi bảo vệ hệ thống của chúng tôi bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chống thất thoát, hủy hoại, tiếp cận, thay đổi hoặc phát tán các dữ liệu của quý vị do những người không có phận sự gây ra, v/d như khi lập tài khoản Goethe.de hoặc sau này khi đăng nhập thông qua mã hóa SSL.

5. Các quyền của quý vị và những khả năng liên hệ

Là đương sự, quý vị có những quyền sau đây:
 • theo điều 15 DSGVO quyền yêu cầu cung cấp thông tin trong phạm vi điều luật này quy định về các dữ liệu cá nhân của quý vị được chúng tôi xử lý;
 • theo điều 16 DSGVO quyền yêu cầu chỉnh lý ngay lập tức hoặc bổ sung hoàn chỉnh những dữ liệu cá nhân của quý vị được chúng tôi lưu giữ;
 • theo điều 17 DSGVO quyền yêu cầu xóa những dữ liệu cá nhân của quý vị được chúng tôi lưu giữ, nếu không cần thiết xử lý nữa;
  • thực thi quyền tự do chính kiến và thông tin;
  • thực hiện cam kết theo pháp luật;
  • vì lợi ích công cộng hoặc
  • để khẳng định, thực thi hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý
 • theo điều 18 DSGVO quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, nếu
  • sự chính xác của dữ liệu bị quý vị bác bỏ;
  • việc xử lý là trái pháp luật, nhưng quý vị từ chối việc xóa dữ liệu;
  • chúng tôi không cần dữ liệu nữa, nhưng quý vị cần những dữ liệu đó để khẳng định, thực thi hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý hoặc
  • Quý vị phản đổi việc xử lý theo quy định của điều 21 DSGVO;
 • Theo điều 20 DSGVO quyền được nhận các dữ liệu cá nhân quý vị đã cung cấp cho chúng tôi trong một định dạng được bố cục, dễ sử dụng và viết bằng máy tính đọc được hoặc quyền yêu cầu chuyển giao cho một bên có trách nhiệm khác;
 • Theo điều 77 DSGVO quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát. Về việc này thông thường quý vị có thể liên hệ với cơ quan giám sát nơi quý vị sinh sống hoặc nơi quý vị làm việc hoặc nơi có trụ sở của chúng tôi.
Về các vấn đề về thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, về việc cung cấp thông tin, chỉnh sửa, hạn chế xử lý hoặc xóa dữ liệu, cũng như rút lại sự đồng ý đã đưa ra hoặc phản đối một hoạt động sử dụng dữ liệu nhất định, cũng như về quyền chuyển giao dữ liệu, đề nghị quý vị liên hệ với bộ phận bảo vệ dữ liệu trong cơ quan của chúng tôi (xem mục 1).

6. Quyền phản đổi

Nếu chúng tôi, trong khuôn khổ cân nhắc những mối quan tâm, xử lý như giải thích ở trên những dữ liệu cá nhân nhằm gìn giữ những mối quan tâm chủ yếu là hợp lý của chúng tôi, quý vị có thể phản đối việc xử lý này trong tương lai. Nếu việc xử lý là để phục vụ các mục đích marketing trực tiếp, quý vị có thể thực thi quyền này như mô tả ở trên bất cứ lúc nào. Nếu việc xử lý nhằm những mục đích khác, quý vị chỉ có quyền phản đối khi nào có những căn cứ phát sinh từ tình trạng đặc biệt của quý vị.  

Sau khi thực thi quyền phản đối, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị vào những mục đích này, trừ khi chúng tôi có thể đưa ra được những lý do bảo vệ cho việc xử lý quan trọng hơn những lợi ích, các quyền và sự tự do của quý vị, hoặc nếu việc xử lý phục vụ cho việc khẳng định, thực thi hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý.

Quy định này không có giá trị, nếu việc xử lý nhằm mục đích marketing trực tiếp. Khi đó chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích này nữa.

February 2020
Goethe-Institut e.V.