Sống ở Đức

Bạn sắp sang Đức hay bạn đang ở Đức rồi? Tại đây bạn tìm được những thông tin về cuộc sống và làm việc ở Đức và nhận được trả lời cho các câu hỏi thướng gặp nhất. Không có câu hỏi của bạn trong đó à? Nếu vậy bạn hãy viết cho chúng tôi theo tờ mẫu liên hệ.