រស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

តើអ្នកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ឬមួយក៏អ្នកបានទៅដល់ទីនោះហើយ? នៅទីនេះអ្នកឃើញមានពត៌មានអំពីជីវិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។