ஜேர்மனியில் வாழ்க்கை

நீங்கள் ஜேர்மனிக்கு செல்லவுள்ளீர்களா? அல்லது ஜேர்மனியில் வசிக்கிறீர்களா? இங்கே ஜேர்மனியில் வாழவும் தொழில் புரியவும் தேவையான முக்கியமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதோடு, அதிகமாக கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கான விடையையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். உங்கள் கேள்வி இங்கு இல்லாவிடின், உங்களது செய்தியை கீழுள்ள தொடர்பு படிவத்தின் மூலம் எமக்கு எழுதவும்