Dvikalbis dalyko dėstymas vokiečių kalba
Ateitį turintis modelis

Dvikalbis dalyko dėstymas vokiečių kalba, dar vadinamas ir integruotu dalyko ir užsienio (vokiečių) kalbos mokymu (IDUKM, angl. CLILiG –Content and Language Integrated Learning in German) yra dvikalbis dalyko dėstymas, kai užsienio kalba yra vokiečių.

Dėstant šiuo būdu greta dalykinių geografijos, istorijos, matematikos ir gamtos mokslų žinių perprantama ir specifinė šio dalyko kalba bei įgaunama kompetencijų, itin svarbių profesinei karjerai. Su kalba susijusio mąstymo ir gebėjimo komunikuoti išmokstama, tarkime, aprašant ir aiškinant kokį nors procesą; gebėjimo dirbti komandoje išmokstama darbuojantis grupėje, o pateikti medžiagą ir argumentuoti – rengiant bendras prezentacijas. Jau šiandien šie gebėjimai tampa pagrindine kvalifikacija vis toliau už atskiros šalies ribų besiplečiančiame profesiniame pasaulyje. Didžiausios iš Vokietijos žemių – Šiaurės Reino-Vestfalijos (18 mln. gyventojų) Švietimo, mokslo ir tyrimų ministerija tai suformulavo štai taip: „Besivienijančioje Europoje žmonėms asmeniniame ir profesiniame gyvenime vis labiau reikės užsienio kalbos, kurią jie žodžiu ir raštu vartotų taip užtikrintai, laisvai ir sklandžiai kaip savo gimtąją kalbą.“ (Šiaurės Reino-Vestfalijos Švietimo, mokslo ir tyrimų ministerijos rekomendacijos progimnazijos pakopai apie dvikalbį dalyko dėstymą)

Dvikalbis dalyko dėstymas užsienio kalba moksleiviams yra naudingas, parodė tarptautinė moksleivių gebėjimų vokiečių ir anglų kalbomis tyrimai (DESI, Leistungsstudie Deutsch Englisch Schülerleistungen International), atlikti Dortmundo universiteto, – buvo apklausta 11 tūkst. Vokietijos moksleivių. Šis dėstymas pavadintas „sėkmės modeliu siekiant skatinti kalbines kompetencijas“ tuomet, kai buvo įrodyta, jog dalykinius užsiėmimus užsienio kalba lankę moksleiviai besimokydami kalbos net iki 2 metų pralenkia tuos, kurie nesimoko pagal dvikalbę dalyko dėstymo sistemą. Dvikalbis dalyko dėstymas vokiečių kalba labai pravartus moksleiviams, kurių gimtoji kalba – ne vokiečių.

Papildomos galimybės profesinėje srityje

Pridedamoji vokiečių kalbos vertė greta visame pasaulyje vartojamos anglų kalbos – tai papildomos galimybės profesinėje srityje, ar tai būtų studijos Vokietijoje, darbas firmoje, turinčioje verslo ryšių vokiečiakalbėje erdvėje, Budapešte, Prahoje ar San Paule, Ingolštate ar Volfsburge.

Italija – šalies pavyzdys. Vokietijos kaip ekonominės partnerės reikšmė Italijos pavyzdžiu
Italija – šalies pavyzdys. Vokietijos kaip ekonominės partnerės reikšmė Italijos pavyzdžiu | © Goethe-Institut
Daugeliui šalių Vokietija yra viena iš svarbiausių, dažnai netgi pati svarbiausia eksporto ar importo partnerė. Tarkime, Italijai keturiolika procentų eksporto pajamų įplaukia iš vokiečiakalbių partnerių, aštuoniolika procentų visų įvežamų produktų – iš Vokietijos. Abiejose srityse tai aukščiausi rodikliai. Geros profesinės vokiečių kalbos žinios čia labai padeda – lankantis mugėse, kalbant telefonu, užsakant atsargines dalis ir pasirašant tiekimo sutartis.

Šeimyninės įmonės pavyzdys Vengrijoje

Šeimyninės įmonės pavyzdys Vengrijoje
Šeimyninės įmonės pavyzdys Vengrijoje | © Goethe-Institut
Nemesų šeima vadovauja mažai įmonei, užsiimančiai elektroninių svarstyklių ir etikečių klijavimo automatų remontu bei aptarnavimu. Daugelis šių aparatų atvežami iš Vokietijos. Norint juos suremontuoti, reikia suprasti naudojimo instrukcijų, jungiklių ir surinkimo schemų sąvokas bei Vokietijoje užsakinėti originalias atsargines detales. Dažnai tokios sąvokos jau nusako detalės funkciją. Pavyzdžiui, „tiltas“ yra dalis, tarsi laidininkas sujungianti du kontaktus. Ponia Nemes susirašinėja su vokiečių firmomis, dokumentuose matyti, kad ir jai padeda profesinės vokiečių kalbos žinios. Vėliau, kai užaugs abu vaikai, jie galės dirbti įmonėje kartu. Todėl tėvai sąmoningai užrašė juos į mokyklą, kurioje yra dvikalbis dalyko dėstymas vokiečių kalba. Įgiję tokių gebėjimų jie vėliau galės padėti plėsti klientų ratą į Kroatiją ir Serbiją.

Svarbu sąlygos

Dvikalbiam dalyko dėstymui vokiečių kalba reikia palankių sąlygų. Reikia moksleivių ir jų tėvų, kurie žinotų apie tokią galimybę, mokytojų, kurie dėstytų gerai išmanydami kalbą ir metodus, ir mokyklų bei kitų švietimo institucijų vadovų, kurie sudarytų galimybes tobulėti, kurti reikiamą medžiagą, išsimokslinti ir kelti mokytojų kvalifikaciją. Tuomet dvikalbis dalyko mokymas užsienio kalba būtų įmanomas netgi su pradedančiaisiais. Čia būtų palanku, jei vokiečių kalbos užsiėmimą ir dalyko pamokas vokiečių kalba vestų tas pats pedagogas. Tuomet jis galėtų sąmoningai vartoti tam tikrus žodžius, parinkti tinkamus tekstus ir sieti kalbos mokymąsi su kalbos vartojimu. Jei pedagogai skirtingi, to reikėtų siekti glaudžiai bendradarbiaujant, taip pat drauge keliant kvalifikaciją.

Tai ypač svarbu pradedantiesiems, nes čia dar reikia intensyviai statyti „kalbinius tiltus“, kuriais bus „gabenami“ dėstomi turiniai. Dalyko mokytojai turėtų čia atsakingiau nei dėstant dalykus gimtąja kalba įvesti naujus dalykinius terminus, plėsti žodyną ir naudoti kalbinę pagalbą. Vokiečių kalbos mokytojai turėtų būti pasirengę bendradarbiauti, paremti vienas kitą ir dirbti drauge. Juk svarbiausia – moksleivis, kuris galiausiai turėtų būti pajėgus suprasti net ir sunkesnius dalykinius tekstus, diskutuoti dalykinėmis temomis ir vėliau dirbti tarptautinėse vokiečiakalbėse darbo grupėse savo profesinėje srityje.

Tekstų palyginimas (DaF – DFU)
Tekstų palyginimas (DaF – DFU) | © Goethe-Institut
Abi pusės turi žinoti, kad bendrinė ir profesinė kalba skiriasi daugeliu požymių. Sąmoningai organizuojant pamoką į tai reikia atsižvelgti. 

Todėl dalykinė pamoka vokiečių kalba turėtų…
  • būti dėstoma atsižvelgiant į (profesinės) kalbos specifiką ir integruojant į pamoką profesinės kalbos elementus;
  • skatinti besimokančiuosius aktyviai vartoti dalyko terminus ir užsienio kalbą;
  • informuoti tėvus, mokyklos vadovus ir informacijos skleidėjus apie šiuos ryšius, tokių užsiėmimų privalumus ir dėstymo metodus.
Profesinės kalbos mokymo strategijos
Profesinės kalbos mokymo strategijos | © Goethe-Institut
Bet kaipgi dvikalbiame dalyko dėstyme vokiečių kalba vienu kartu perteikti dalyko, kalbos žinias ir kompetencijas? Speciali instrukcija siūlo 47 dėstymo metodų rinkinį, jie apžvelgti „Dvikalbio dalyko dėstymo vokiečių kalba metodiniame vadove“ („Methodenhandbuch DFU“). Ši instrukcija skirta paskatinti moksleivius ir mokytojus dalyko pamokoje sąmoningai dirbti su kalba. Daugelyje mokyklų išbandytas vokiečių ir vietinių mokytojų, šis metodinis vadovas jau laikomas pavyzdiniu vadovėliu dvikalbių dalykų dėstymo praktikai. Netgi pačios Vokietijos mokyklose jis darosi vis reikšmingesnis. Kai Tarptautinės moksleivių vertinimo programos (PISA, Programme for International Student Assessment) tyrimai parodė, kad net daugelis vokiečių moksleivių nesupranta tekstų, ypač tuomet, kai dalykiniai tekstai nukrypsta nuo kasdienės kalbos, vadove nurodytais metodais Vokietijos moksleivius galima paskatinti mokantis dalyko, kalbos ir kompetencijų. Tokios kampanijos kaip „Vokiečių kalba visuose dalykuose“ (Deutsch in allen Fächern) teikia išskirtinį dėmesį šiam tikslui ir remia ypatingai tuos moksleivius iš imigrantų šeimų, kad jie galėtų siekti profesinės ateities, kuriai itin svarbu kalbiniai ir profesinės kalbos gebėjimai.

Dar vienas dvikalbio dalyko dėstymo laimėjimas – suteikta papildoma perspektyva. Tarkime, jei užsienio kalba dėstomos istorinės temos, dažnai tai daroma ir su kitu kultūriniu požiūrio tašku. Ar „tautų kraustymasis“, ar „barbarų invazija“ – abi traktuotės savaip pateisinamos, priklausomai nuo to, ar šį istorinį tarpsnį vertinsime iš vokiečių, ar iš italų perspektyvos. Svarbu žinoti abu požiūrio taškus, kad Europoje būtų įmanoma gera kaimynystė, kad vieni kitus suprastume ir toleruotume. O tai (ypač dvikalbėje istorijos pamokoje) tikrai gerokai praturtina.

Kaip galima vesti pamoką remiantis metodiniu vadovu, rodo pateikti pavyzdžiai.
 
  • 1 © Goethe-Institut

  • 2 © Goethe-Institut

  • 3 © Goethe-Institut

  • 4 © Goethe-Institut

  • 5 © Goethe-Institut

  • 6 © Goethe-Institut

Ką sako absolventai, keletą metų lankę dalyko pamokas vokiečių kalba, baigę mokyklas? Keletą jų paprašėme papasakoti apie savo patirtį ir pateikti savo rezultatus prezentacijomis. 

Dalyko pamokos vokiečių kalba patirtis
Dalyko pamokos vokiečių kalba patirtis | © Goethe-Institut
Tokie pasisakymai kaip šis įrodo, kad dvikalbis dalyko dėstymas vokiečių kalba gali pasiekti straipsnio pradžioje minėtus tikslus – suteikti dalyko, kalbos žinių bei kompetencijų. Vokiečių kalba dėstomi dalyko užsiėmimai bus tobulinami toliau. Kadangi šiuo metu šią sritį jau remia ir ES, ypač skatindama profesinį mobilumą ES šalyse narėse, galima tikėtis, jog iš to naudos turės vis daugiau moksleivių. Galima laukti šio proceso paspartėjimo, kai po kelerių metų ES šalyse bus įmanoma laisvai rinktis darbo vietą.
 

Trys taisyklės gerai dalyko pamokai vokiečių kalba

Sudarykite savo moksleiviams sąlygas prasmingai užsiimti kokiu nors dalyku (mėgstama tema, eksperimentu, specialiąja sritimi...)
Sukurkite situacijas, kuriose moksleiviai šį dalyką turėtų žodžiu ar raštu perteikti kitiems (bendraklasiams, paralelinių klasių moksleiviams, mainų moksleiviams, tėvams, publikai, pateikti internete… ) – laiške, sienlaikraštyje, mokomajame plakate, interneto svetainėje, „PowerPoint“ prezentacijoje.
Pateikite metodus, padedančius tai įgyvendinti (teksto pateikimo metodai, prezentacijos, diskusijos…)