Colourful books stand in a row on a shelf. © Jamie Grill/Jamie Grill via Getty Images

A

Abendschule (โรงเรียนภาคค่ำ) 
เป็นโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดสอนในช่วงเย็นและ/หรือในวันเสาร์ มีทั้งโรงเรียน Hauptschule (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น) ภาคค่ำ, Realschule (เทียบเท่าม. 4) ภาคค่ำ, โรงเรียน Gymnasium (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ภาคค่ำ และโรงเรียนสายวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ภาคค่ำ นักศึกษาสามารถรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับที่สูงกว่าที่มี) หรือยกระดับคุณสมบัติสำหรับอาชีพของตนให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนภาคค่ำของรัฐไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 

Ablöse (ค่ารับช่วงต่อ) 
คุณย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ที่ยังมีเฟอร์นิเจอร์ของผู้เช่าคนก่อนอยู่? ฉะนั้นคุณมักจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่ง ซึ่งก็คือค่ารับช่วงต่อนั่นเอง ปกติแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่รับต่อมักจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนักและใหญ่ เช่น ตู้ หรือเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัว เช่น เตาทำกับข้าวหรือตู้เย็น 

die Abschlussprüfung, die Abschlussprüfungen (การสอบจบหลักสูตร) 
เป็นการสอบใหญ่หรือการทดสอบเล็ก ๆ เมื่อจบแต่ละหลักสูตรหรือการศึกษา เมื่อจบหลักสูตรบูรณาการ จะมี "การทดสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน" ผู้เข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการจะต้องทำการสอบนี้ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BAMF 

der Allgemeinarzt/die Allgemeinärztin, die Allgemeinärzte (แพทย์ทั่วไป)
คือแพทย์สำหรับทุกโรค เมื่อเป็นโรคใด ๆ ก็ตาม ขั้นแรกเราจะไปพบแพทย์ทั่วไปก่อน หากแพทย์ทั่วไปไม่สามารถช่วยบรรเทาได้ แพทย์จะโอนคุณต่อไปยังแพทย์เฉพาะสาขา ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง 

der Alphabetisierungskurs, die Alphabetisierungskurse (หลักสูตรอ่านเขียน) 
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่อ่านเขียนไม่ได้ ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรบูรณาการควบกับการฝึกอ่านเขียนด้วยเช่นกัน หลักสูตรบูรณาการนี้ใช้ชื่อว่าหลักสูตรอ่านเขียนเช่นกัน และส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนประมาณ 960 คาบ 

die Anerkennung ausländischer Abschlüsse (การเทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิการศึกษาต่างชาติ) 
ที่ประเทศเยอรมนี คุณจะประกอบอาชีพหลายอาชีพได้ (เช่น แพทย์หรือครู) ก็ต่อเมื่อมีคุณวุฒิที่เหมาะสมเท่านั้น ในการเทียบโอนหน่วยกิต ผู้ย้ายถิ่นจะผ่านการตรวจสอบในด้านการศึกษาและคุณวุฒิ ถ้าหากการเทียบโอนหน่วยกิตแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในประเทศของตนเทียบเท่ากับการศึกษาในประเทศเยอรมนี ก็สามารถใช้คุณวุฒินี้ประกอบอาชีพในประเทศเยอรมนีได้ ดูข้อมูลได้ที่ BAMF และ www.anerkennung-in-deutschland.de 

die Anschlussgebühr, die Anschlussgebühren (ค่าธรรมเนียมในการต่อโทรศัพท์)
เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระตอนต้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นคุณจะใช้โทรศัพท์ได้ 

die Arbeitsagentur, die Arbeitsagenturen (หน่วยงานจัดสรรงาน) 
ที่หน่วยงานจัดสรรงาน เจ้าหน้าที่จะช่วยหางานที่เหมาะสมให้กับคุณ คุณจะได้รับข้อเสนอตำแหน่งงานจากทุก ๆ สาขา บางครั้งคุณอาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารสำหรับการสมัครงาน ทุก ๆ เมืองมีหน่วยงานจัดสรรงานให้บริการ คุณสามารถดูที่อยู่ของหน่วยงานจัดสรรงานได้ที่ www.arbeitsagentur.de 

der Arbeitgeber, die Arbeitgeber (ผู้ว่าจ้าง) 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างของพนักงาน รัฐก็ถือเป็นผู้ว่าจ้างเช่นกัน สำหรับครูอาจารย์หรือผู้ดูแลเด็ก (Erzieher) เป็นต้น คุณมีและทำงานที่บริษัทของตัวเอง? กรณีดังกล่าวถือว่าคุณไม่มีผู้ว่าจ้าง 

der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer (ลูกจ้าง) 
คุณทำงานในบริษัทและเป็นพนักงานประจำ? ฉะนั้นคุณมีฐานะเป็นลูกจ้าง 

die Arbeitnehmervertretung, die Arbeitnehmervertretungen (ตัวแทนของกลุ่มผู้รับจ้าง)
ตัวแทนของกลุ่มผู้รับจ้างดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างในบริษัท หากมีปัญหากับผู้ว่าจ้าง คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากตัวแทนของกลุ่มผู้รับจ้าง ตัวแทนจะช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างลูกจ้างและผู้ว่าจ้างให้ ปกติแล้วจะมีสภาคนงาน (Betriebsrat) หรือคณะกรรมการลูกจ้าง (Personalrat) บริษัทขนาดใหญ่ทุก ๆ แห่งมักจะมีสภาคนงาน ภายนอกบริษัทยังมีสหภาพแรงงาน(Gewerkschaften)อีกด้วย 

die Arbeitserlaubnis (สิทธิในการประกอบอาชีพ)
หรือคำอนุญาตให้ประกอบอาชีพ (Arbeitsgenehmigung) คุณอยากจะทำงานในประเทศเยอรมนี แต่ไม่ได้มาจากประเทศในสหภาพยุโรป (EU)? ในกรณีนี้ คุณต้องได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพเสียก่อน พลเมืองจากประเทศโรมาเนียและบัลแกเรีย ซึ่งอยู่ใน EU ต้องขอรับสิทธิในการประกอบอาชีพไปจนถึงปลายปีค.ศ. 2013 หลังจากนั้นจะไม่มีข้อบังคับใด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานจัดสรรงาน 

die Arbeitsgenehmigung, die Arbeitsgenehmigungen (คำอนุญาตให้ประกอบอาชีพ)
หรือสิทธิในการประกอบอาชีพ คุณอยากจะทำงานในประเทศเยอรมนี แต่ไม่ได้มาจากประเทศในสหภาพยุโรป (EU)? ในกรณีนี้ คุณต้องได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพเสียก่อน พลเมืองจากประเทศโรมาเนียและบัลแกเรีย ซึ่งอยู่ใน EU ต้องขอรับสิทธิในการประกอบอาชีพไปจนถึงปลายปีค.ศ. 2013 หลังจากนั้นจะไม่มีข้อบังคับใด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานจัดสรรงาน 

die Arbeitslosenversicherung, die Arbeitslosenversicherungen (ประกันภาวะว่างงาน) 
เมื่อลูกจ้างว่างงาน ลูกจ้างจะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างส่วนหนึ่งของตนจากบริษัทประกันเป็นเวลาหนึ่งปี ลูกจ้างทุกคนจะได้รับประกันภาวะว่างงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะต้องแบ่งเสียค่าประกันกับผู้ว่าจ้าง 

die Arbeitsunfähigkeit (การไร้ความสามารถในการทำงาน)
คือสถานะที่ลูกจ้างประกอบอาชีพไม่ได้ เนื่องจากเจ็บไข้หรือหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุ 

der Arbeitsvertrag, die Arbeitsverträge (สัญญาการจ้างงาน) 
คุณจะได้รับสัญญาการจ้างงานสำหรับตำแหน่งงานประจำ ซึ่งจะมีกฎข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับงานของคุณปรากฏอยู่ เช่น หน้าที่ของคุณคืออะไรบ้าง คุณจะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างมากน้อยเพียงใด คุณต้องทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณลาหยุดได้กี่วัน ทั้งคุณและผู้จ้างงานจะเซ็นสัญญาว่าจ้างดังกล่าว 

das Attest, die Atteste (ใบรับรองแพทย์)
คุณเจ็บป่วยและทำงานไม่ได้? ฉะนั้นคุณจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้แก่ผู้จ้างงาน ซึ่งเป็นเอกสารหนึ่งแผ่นจากแพทย์ ที่เขียนแจ้งว่าคุณป่วยและทำงานไม่ได้ บางกรณีเด็ก ๆ ก็ต้องแสดงใบรับรองให้กับทางโรงเรียนเช่นกัน 

der Aufenthaltstitel, die Aufenthaltstitel (ใบอนุญาตให้พำนักอาศัย) 
ในใบอนุญาตให้พำนักอาศัยจะมีข้อมูลแจ้งว่าคุณมีสิทธิพำนักในประเทศเยอรมนีนานเท่าไร หรือจะประกอบอาชีพในประเทศเยอรมนีได้หรือไม่ เป็นต้น ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยอนุญาตให้คุณอยู่ในประเทศเยอรมนีได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งมีในรูปแบบของวีซ่าหรือสิทธิอนุญาตให้พำนักอาศัย 

der Aufenthaltsstatus (สถานะของสิทธิในการพำนัก)
สถานะของสิทธิในการพำนักจะระบุว่าคุณมีสิทธิพำนักในประเทศเยอรมนีนานเท่าไร หรือจะประกอบอาชีพในประเทศเยอรมนีได้หรือไม่ เป็นต้น ถ้าคุณมีบัตรแสดงสถานะของสิทธิในการพำนัก คุณก็อยู่ในประเทศเยอรมนีได้อย่างถูกกฎหมาย 

das Ausländeramt, die Ausländerämter (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 
หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคุณต้องเข้าพบ หากคุณยังอยู่ในประเทศเยอรมนีได้ไม่นาน หรือเมื่อวีซ่าของคุณเกือบหมดอายุและคุณต้องการขอต่ออายุ ที่ว่าการอำเภอในเขตของคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ 

die Ausländerbehörde, die Ausländerbehörden (เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) 
หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคุณต้องเข้าพบ หากคุณยังอยู่ในประเทศเยอรมนีได้ไม่นาน หรือเมื่อวีซ่าของคุณเกือบหมดอายุและคุณต้องการขอต่ออายุ ที่ว่าการอำเภอในเขตของคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ 

das Auswärtige Amt (กระทรวงการต่างประเทศ)
(Auswärtiges Amt, Außenministerium) กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลเยอรมัน มีหน้าที่ดูแลนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและในยุโรป กระทรวงติต่อสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีที่กระทรวงการต่างประเทศได้เช่นกัน 

der Ausweis, die Ausweise (บัตรประจำตัว)
เอกสารนี้เป็นเอกสารพิสูจน์อัตลักษณ์ของคุณ ตัวอย่างของบัตรประจำตัวได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ก็ถือเป็นบัตรประจำตัวเช่นกัน

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

B

der Bankeinzug (การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ) 
คุณซื้อสินค้าด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ แปลว่าผู้ขายสามารถเรียกเก็บค่าสินค้าจากบัญชีธนาคารของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณอนุญาตให้ผู้ขายถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ ถ้าบัญชีนั้นเป็นของธนาคารในประเทศเยอรมนี คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ คุณสามารถชำระเงินสำหรับสินค้าทางอินเตอร์เน็ต หรือสำหรับประกันและรายจ่ายรายเดือน (ค่าไฟ/ก๊าซ, โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต) ได้ด้วย ซึ่งถือว่าคุณอนุญาตให้บริษัทประกันหรือบริษัทใด ๆ ก็ตามเรียกเก็บเงินจากบัญชีธนาคารของคุณทุกเดือน 

der Benutzername, die Benutzernamen (ชื่อผู้ใช้)
คือชื่อที่ใช้ลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์หรือในคอมพิวเตอร์ 

das Bargeld (เงินสด)
ธนบัตรและเหรียญถือเป็นเงินสด คุณสามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายได้ทุกที่ 

die Beglaubigung, beglaubigen (การรับรองเอกสาร)
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะตรวจสอบและประทับตราว่าเอกสารของคุณถูกต้องจริง 

die Beratung (การบริการให้คำแนะนำ)
ด้วยบริการให้คำแนะนำคุณจะได้รับคำตอบช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมวด "ขอรับความช่วยเหลือ" 

der Bereitschaftsdienst, die Bereitschaftsdienste, der ärztliche Bereitschaftsdienst (บริการทางการแพทย์เมื่อโทรเรียก)
คุณต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ในเวลาเย็น กลางคืน หรือสุดสัปดาห์? คุณสามารถโทรเรียกขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 116117 ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศเยอรมนี
ในกรณีฉุกเฉินคุณต้องโทรเรียกบริการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ซึ่งมีหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศคือ 112 

die Berufsausbildung (การศึกษาสายวิชาชีพ)

เป็นการศึกษาที่คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาชีพ ซึ่งมักแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการเรียนที่โรงเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทาง และส่วนการทำงานในบริษัท การศึกษานี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 - 3 1/2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพที่เลือกเรียน และประกาศนียบัตรจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรจบมัธยมปลายมักจะใช้เวลาการเรียนที่สั้นกว่า 

das Berufsinformationszentrum (BIZ) (ศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ)
ที่นี่พนักงานจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุกคำถามของคุณในด้านอาชีพ คุณสามารถดูที่ตั้งของ BIZ ในละแวกของคุณได้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดสรรงาน หรือด้านบนทางขวามือที่ "รายชื่อที่อยู่ติดต่อ" 

die Berufsoberschule, die Berufsoberschulen (วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
ที่นี่คุณสามารถสอบรับประกาศนียบัตรของการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น คุณจะศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้หากจบหลักสูตรทางวิชาชีพแล้วเท่านั้น 

die Berufsschule, die Berufsschulen (โรงเรียนสายวิชาชีพ)
โรงเรียนสายวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสายวิชาชีพ ที่นี่นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเลือก รวมถึงเนื้อหาจากสาขาอื่นด้วย และมีคาบเรียน 8 - 12 คาบต่อสัปดาห์ วันที่เหลือนักเรียนจะทำงานที่บริษัท หรือนักเรียนอาจมีการเรียนเป็นระยะ (Blockunterricht) คือ นักเรียนจะเข้าเรียนที่โรงเรียนสายวิชาชีพสองถึงสามสัปดาห์ จากนั้นกลับไปทำงานอีกสองถึงสามสัปดาห์ สำหรับบางอาชีพ ในปีแรกนักเรียนจะต้องเข้าโรงเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทาง หลังจากนั้นจึงจะหาตำแหน่งฝึกงานในบริษัท โรงเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางไม่คิดค่าเรียนแต่อย่างใด เช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป นักเรียนจะต้องจ่ายเฉพาะค่าอุปกรณ์การเรียน 

die Bewerbung, die Bewerbungen (การสมัครงาน)
หากคุณหางานในบริษัท คุณต้องเขียนเอกสารสมัครงาน ซึ่งปกติแล้วคือจดหมาย ("จดหมายแนะนำตัว") ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย และประกาศนียบัตรของคุณ ส่วนที่สองของการสมัครงานคือการสอบสัมภาษณ์ คุณจะได้รับจดหมายเชิญจากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้ว่าจ้างพึงพอใจกับใบสมัครงานส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานจัดสรรงาน 

die Bewerbungsunterlagen (เอกสารสำหรับการสมัครงาน) 
ได้แก่จดหมายแนะนำตัว ซึ่งเป็นจดหมายที่จ่าหน้าถึงบริษัท อธิบายว่าทำไมคุณจึงอยากทำงานในตำแหน่งนั้นและทำไมคุณจึงเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว และรูปถ่าย ประวัติย่อของคุณ (ตารางอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ) และประกาศนียบัตรของคุณ 

die Botschaft, die Botschaften (สถานฑูต)
สถานฑูตมีหน้าที่เช่นเดียวกับกงสุล คือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในอีกประเทศหนึ่ง ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานฑูตเยอรมันได้ที่ www.diplo.de 

die Broschüre, die Broschüren (แผ่นพับโฆษณา)
เป็นข้อมูลที่นำออกไปได้ 

das Bundesland, die Bundesländer (รัฐ)
รัฐ 16 รัฐรวมกันเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปกติแล้วรัฐจะครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น รัฐบาวาเรีย รัฐเฮสเซิน หรือนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน แต่บางครั้งก็มีเมืองที่มีสถานะเป็นรัฐ เช่น เบอร์ลิน หรือฮัมเบิร์ก รัฐแต่ละรัฐมีรัฐบาลปกครองตนเอง (Landesregierung) และรัฐสภาประจำรัฐ (Landtag) รัฐบาลประจำรัฐสามารถตัดสินใจบางหัวข้อได้เอง เช่น ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แต่การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ (Bundesregierung) ซึ่งเป็นรัฐบาลของทั้งประเทศเยอรมนี 

der Bundestag (รัฐสภา)
เป็นรัฐสภาของประเทศเยอรมนี พรรคใดบ้างจะได้เข้ารัฐสภา? พลเมืองจะเป็นผู้ตัดสินใจโดยการเลือกตั้ง 

brutto (รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก)
คือค่าจ้าง/เงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับ ซึ่งคุณจะต้องหักค่าภาษีและค่าประกันออกไป ที่เหลือคือรายได้สุทธิ 

das Bußgeld, die Bußgelder (ค่าปรับ)
คุณเดินข้ามถนนเมื่อมีสัญญาณไฟแดง ขี่จักรยานบนทางเท้า หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮออล์แล้วขับรถ หากตำรวจเห็นการกระทำของคุณ คุณจะต้องเสียค่าปรับ บางครั้งคุณอาจเสียเพียง 5 - 10 ยูโร แต่บางครั้งก็มากกว่านั้นมาก คุณอาจต้องคืนใบอนุญาตขับขี่ ของคุณด้วยซ้ำ ซึ่งแปลว่าคุณจะขับรถไม่ได้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

C

D

der Dauerauftrag, die Daueraufträge (รายการโอนเงินประจำ)
รายการโอนเงินประจำเป็นการโอนเงินรูปแบบพิเศษ บ่อยครั้งที่เราจ่ายค่าเช่าบ้านในรูปแบบรายการโอนเงินประจำ ซึ่งหมายความว่าเราจะกำหนดวันที่เฉพาะสำหรับการโอนเงิน (เช่น วันแรกของเดือน) และแจ้งหมายเลขบัญชีของผู้ให้เช่า ทางธนาคารจะโอนค่าเช่าโดยอัตโนมัติให้กับผู้ให้เช่า ณ วันที่เดียวกันทุก ๆ เดือน 

die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang/TestDaF (การสอบวัดระดับภาษาเยอรมันเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย)
เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ปกติแล้วคุณต้องใช้ภาษาเยอรมันได้ในระดับที่ดีมากและเข้าสอบการสอบดังกล่าว คุณสามารถทำการสอบได้ตั้งแต่ที่ประเทศบ้านเกิดของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dsh-germany.com, www.dsh-termin.deund www.testdaf.de 

der Deutschtest für Zuwanderer (การทดสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน)
เป็นการสอบจบของหลักสูตรบูรณาการ ที่คุณจะต้องสอบเมื่อจบหลักสูตรบูรณาการ หลังจากนั้นจะถือว่าคุณสามารถใช้ภาษาเยอรมันในระดับ A2 หรือ B1 

das duale System (ระบบการศึกษาแบบควบ)
ที่ประเทศเยอรมนีมีการศึกษาสายวิชาชีพแบบควบ การศึกษาสายวิชาชีพจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี คุณจะได้เรียนภาคปฏิบัติโดยตรงกับทางบริษัท โดยที่คุณจะต้องทำงานที่บริษัทในฐานะพนักงานฝึกหัด และจะได้เงินเดือน/ค่าจ้างจำนวนเล็กน้อย สำหรับภาคทฤษฎีคุณจะต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทาง

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

E

die EC-Karte, die EC-Karten (บัตรเดบิต)
คุณจะได้รับบัตรเดบิตเมื่อเปิดบัญชีกับทางธนาคารหรือ ธนาคารออมสิน ตัวอักษร EC ย่อมาจาก "electronic cash" (เงินสดอิเลคทรอนิคส์) ด้วยบัตรเดบิตนี้ คุณสามารถชำระเงินแบบอิเลคทรอนิคส์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และร้านขายสินค้าเฉพาะทาง แต่ร้านขนาดเล็ก (ร้านขายขนมปัง, ร้านขายเนื้อ, ร้านรับซื้อขายโทรศัพท์มือถือ) จะรับเพียงเงินสดเท่านั้น คุณสามารถถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มด้วยบัตรเดบิตได้เช่นกัน 

die Eheberatung, die Eheberatungen (บริการให้คำปรึกษาแก่คู่แต่งงาน)
หากมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตแต่งงาน คุณสามารถไปที่สำนักงานบริการให้คำปรึกษาแก่คู่แต่งงานและครอบครัว และขอรับความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนมากจะเป็นนักจิตวิทยา จะพูดคุยกับคู่แต่งงาน และร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขให้ถูกจุด 

die Eheurkunde, die Eheurkunden (ใบจดทะเบียนสมรส)
คุณแต่งงานแล้ว? คุณจะได้รับเอกสารจากสำนักทะเบียน ซึ่งก็คือใบจดทะเบียนสมรสนั่นเอง อีกคำหนึ่งที่ใช้แทน "Eheurkunde" ได้คือ "Heiratsurkunde" 

die Einbürgerung, einbürgern (การเปลี่ยนสัญชาติ)
คือการขอแปลงเป็นสัญชาติเยอรมัน 

der Einstufungstest, die Einstufungstests (การสอบวัดระดับ)
เป็นการสอบก่อนเริ่มหลักสูตร ทางโรงเรียนจะได้ทราบว่าคุณอยู่ในระดับใด คุณต้องทำการสอบนี้ก่อนเริ่มหลักสูตรบูรณาการ โรงเรียนสอนภาษาจะทดสอบความรู้ภาษาเยอรมันของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มหลักสูตรได้ในระดับที่คุณอยู่จริง หรือในบางกรณีคุณต้องทำการสอบทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบูรณาการ 

das Einwohnermeldeamt, die Einwohnermeldeämter (สำนักทะเบียนราษฎร)
หากคุณย้ายไปอยู่ในเมืองใหม่ คุณต้องลงทะเบียน ซึ่งจะทำได้ที่สำนักทะเบียนราษฎร คุณจะต้องนำหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารอื่นที่พิสูจน์ตัวตนของคุณไปด้วย 

die elektronische Lohnsteuerkarte, die elektronischen Lohnsteuerkarten (บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรระบบอิเลคทรอนิคส์)
ก่อนที่จะเริ่มทำงาน คุณจะต้องแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณให้ผู้ว่าจ้างทราบ คุณสามารถขอหมายเลขดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร หรือในอีกชื่อหนึ่งคือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรระบบอิเลคทรอนิคส์ ทางผู้ว่าจ้างจะใช้บัตรดังกล่าวในการคำนวณภาษีของคุณ โดยหักภาษีจากเงินเดือน/ค่าจ้าง ของคุณและยื่นชำระให้กับกรมสรรพากร สมัยก่อนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทำมาจากกระดาษ แต่ทุกวันนี้เป็นระบบอิเลคทรอนิคส์ (ผ่านคอมพิวเตอร์) ทั้งหมด 

der Elternabend, die Elternabende (วันประชุมผู้ปกครอง)
ในแต่ละปีจะมีวันประชุมผู้ปกครองหลายครั้ง คุณจะได้รับข้อมูลที่สำคัญจากทางโรงเรียน สามารถหารือกันเรื่องทัศนศึกษาระยะสั้นและระยะยาว และทำความรู้จักกับผู้ปกครองคนอื่น ๆ 

das Elterngespräch, die Elterngespräche (การนัดพบผู้ปกครอง)
เป็นการพบปะกับครูของทางโรงเรียน ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลจากคุณครูโดยตรง เกี่ยวกับพัฒนาการและการประพฤติตัวของบุตรของคุณที่โรงเรียน 

die Elternvertretung, die Elternvertretungen (กลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง)
คือกลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมงานกับโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน ผู้ปกครองทุกรายจะทำการเลือกกลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองจะช่วยนักเรียนในเรื่องโครงการต่าง ๆ ฯลฯ บางครั้งก็ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน หรือจัดสวนโรงเรียน 

die Elternzeit (การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร)
ผู้ปกครองที่มีงานประจำสามารถขอลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ฝ่ายแม่หรือฝ่ายพ่อสามารถหยุดอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกได้จนกระทั่งลูกมีอายุ 3 ขวบ หรือผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายจะขอลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรก็ได้ หลังจากที่ผ่านไป 3 ปีผู้ปกครองยังสามารถกลับไปทำงานที่บริษัทเดิมได้อีก ในช่วง 12 เดือนแรก ผู้ปกครองจะได้รับเงินช่วยเหลือ (Elterngeld) ซึ่งคิดเป็นอัตรา 67% ของรายได้สุทธิที่ได้รับก่อนหน้า (เงินเดือนที่เข้าจริงในบัญชี) หลังจากนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างอีกต่อไป 

der Erzieher/die Erzieherin, die Erzieher (ผู้ดูแลเด็ก)
ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนเฉพาะทางหรือโรงเรียนวิชาชีพสาขาเฉพาะ หลักสูตรการศึกษาจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาจิตวิทยา ครุศาสตร์ สุขอนามัย พลศึกษา ฯลฯ ผู้ดูแลเด็กทำงานในโรงเรียนอนุบาล สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า (Kinderheim) หรือสำนักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

der Ethikunterricht (วิชาจริยศึกษา)
ส่วนใหญ่แล้วในแต่ละรัฐ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ระหว่างวิชาศาสนาหรือจริยศึกษา แต่ในรัฐเบอร์ลินนักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาจริยศึกษา ในวิชาจริยศึกษา นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ และปรัชญา 

die EU, die Europäische Union (สหภาพยุโรป)
EU เป็นเครือพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ในขณะนี้ประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมด 27 ประเทศ ประเทศเหล่านี้ยึดถือหลักการเดียวกัน เช่น อิสรภาพ ความเท่าเทียมกัน และประชาธิปไตย และมีตลาดสินค้าและตลาดแรงงานร่วมกัน พลเมืองจากประเทศใน EU สามารถพำนักและประกอบอาชีพในประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ใน EU ได้ 17 ประเทศใน EU ยังใช้สกุลเงินยูโร (€) ร่วมกันด้วย 

der Europäische Wirtschaftsraum (เขตเศรษฐกิจยุโรป)
ประกอบด้วยทุกประเทศในสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งประเทศไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

F

das Fachabitur (ประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพ)
คือประกาศนียบัตรจบการศึกษาแบบหนึ่ง นักเรียนจะสอบ Fachabitur ที่โรงเรียนวิชาชีพสาขาเฉพาะ วิทยาลัยเฉพาะทาง หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือผ่านการศึกษาทางไกลที่วิทยาลัยด้านอาชีพ Fachabitur มีอยู่ 2 ประเภทคือ ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยเฉพาะทาง (Fachhochschulreife - เทียบเท่าชั้นม.6) และประกาศนียบัตรจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายเฉพาะปีพิเศษ (Fachgebundene Hochschulreife) นักเรียนสามารถศึกษาต่อในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยได้ ถ้ามี Fachabitur 

die Fachoberschule, die Fachoberschulen (โรงเรียนมัธยมปลายสายเฉพาะ)
หลังจากจบโรงเรียน Realschule (เทียบเท่ากับม.4) นักเรียนสามารถเรียนต่อที่ Fachoberschule ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งด้านอาชีพ เช่น โรงเรียน Fachoberschule สำหรับสาขาเทคนิค หรืออาชีพสนับสนุนสังคม นักเรียนเรียนที่โรงเรียน Fachoberschule เป็นเวลา 2 ปีในชั้นม.5 และ ม.6 มีวิชาเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎี และการฝึกงานระยะยาว เช่น ในบริษัท เมื่อจบการศึกษาจาก Fachoberschule แล้ว นักเรียนสามารถศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Fachhochschule)ได้ 

die Fachhochschule, die Fachhochschulen (มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง)
เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย เพียงแต่มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติมากกว่า มีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางสำหรับอาชีพด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์-ครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ปกติแล้วนีกเรียนจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฉพาะทางได้ก็ต่อเมื่อมี Abitur หรือFachabitur 

die Fahrscheinkontrolle, die Fahrscheinkontrollen (การตรวจตั๋วเดินทาง)
พนักงานในรถเมล์ รถราง รถไฟใต้ดินหรือรถไฟในเขตเมือง หรือรถไฟทั่วไปขอตรวจตั๋วเดินทางของคุณ ถ้าคุณไม่มีตั๋วเดินทาง คุณต้องเสียค่าปรับ 

der Fahrzeugschein, die Fahrzeugscheine (สำเนาทะเบียนรถ)
หรือใบรับรองการลงทะเบียนยานพาหนะ เป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรถ เช่น ยี่ห้อรถ (เฟี๊ยต, โฟล์คสวาเก้น, ฯลฯ) ป้ายทะเบียนรถ ผู้ขับขี่ (เจ้าของรถ) รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างเกี่ยวกับรถด้วย คุณจะขอรับสำเนาทะเบียนรถได้ที่สำนักงานลงทะเบียนยานพาหนะ (Kfz-Zulassungsstelle) และลงทะเบียนรถได้ที่นั่น คุณจะต้องมีสำเนาทะเบียนรถติดตัวอยู่เสมอ และไม่ควรทิ้งไว้ในรถ หากรถถูกโจรกรรมไป คุณต้องใช้สำเนาทะเบียนรถในการเข้าพบตำรวจ 

das Familienstammbuch, die Familienstammbücher (ทะเบียนสำมะโนครัว)
คุณจะได้รับสำมะโนครัว เมื่อคุณแต่งงาน ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวจะปรากฏอยู่ในสำมะโนครัว เช่น ใครเป็นบิดามารดาของคุณ คุณมาจากไหน นามสกุลเดิมของคุณ บิดามารดาของคู่ชีวิตของคุณคือใคร คู่ชีวิตของคุณมาจากที่ไหน คุณมีบุตรหรือไม่... 

die Filiale, die Filialen (สำนักงานสาขาย่อย)
คือสำนักงานของธนาคาร ธนาคารออมสิน หรือร้านค้าในสถานที่ต่าง ๆ ธนาคารและธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่มักจะมีสำนักงานกลาง (สาขาใหญ่) 1 แห่ง และสำนักงานสาขาย่อยหลายแห่ง 

die Flatrate, die Flatrates (อินเตอร์เน็ตแบบไม่จำกัด)
คุณจ่ายราคาเดียวแต่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือใช้โทรศัพท์ได้นานตามที่ต้องการ 

die Förderschule, die Förderschulen (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่เรียนได้ไม่ค่อยดีหรือเรียนช้ากว่าปกติ 

der Führerschein, die Führerscheine (ใบอนุญาตขับขี่)
คุณขับรถ รถบรรทุก หรือมอเตอร์ไซค์หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณต้องมีใบอนุญาตขับขี่ เอกสารนี้จะแจ้งว่าคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถ รถบรรทุก หรือมอเตอร์ไซค์

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

G

die Ganztagsschule, die Ganztagsschulen (โรงเรียนแบบอยู่ทั้งวัน)
เด็ก ๆ ในโรงเรียนนี้จะอยู่ที่โรงเรียนได้ทั้งวัน ส่วนใหญ่จะถึง 16 หรือ 17 น. เด็ก ๆ จะได้รับอาหารเที่ยงและมีคนช่วยเหลือเรื่องการบ้าน และสามารถเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ เช่น เรียนดนตรี เล่นกีฬา หรือเล่นละคร โรงเรียนแบบอยู่ทั้งวันของรัฐไม่คิดค่าเรียน แต่คุณต้องเสียค่าเทอมสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบอยู่ทั้งวัน 

die Garantie, die Garantien (การรับประกันสินค้า)
คุณซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น โทรทัศน์) แต่ตอนนี้เสียไปแล้ว? ปกติแล้วคุณจะได้รับประกันสินค้าและสามารถคืนเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น โทรทัศน์) ที่ร้านขายได้ ทางร้านขายหรือบริษัทผู้ผลิตจะต้องมอบเครื่องใหม่หรือเสียค่าซ่อมให้คุณ อย่างไรก็ตามการรับประกันสินค้าจะมีระยะเวลาจำกัดเท่านั้น (ส่วนมากภายในเวลา 1 ปี บางทีอาจนานกว่านั้น) 

die Geburtsurkunde, die Geburtsurkunden (สูติบัตร)
เป็นเอกสารที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดของเด็ก ซึ่งได้แก่ ชื่อของเด็ก เพศ (เด็กชายหรือเด็กหญิง) วันเกิด และสถานที่เกิด ชื่อของบิดามารดา สำนักทะเบียนจะออกสูติบัตรให้ 

das Gehalt, die Gehälter (เงินเดือน)
เป็นเงินที่พนักงานประจำจะได้รับทุกเดือน คุณจะได้รับเงินเดือนตามปกติ แม้ว่าจะเจ็บป่วยหรืออยู่ในช่วงลาพัก รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักคือเงินเดือนที่ได้ทั้งหมด ซึ่งคุณจะต้องหักค่าภาษีและค่าประกันออกไป ที่เหลือคือรายได้สุทธิ 

die Gesamtschule, die Gesamtschulen (โรงเรียนแบบประสม)
เป็นโรงเรียนที่รวมโรงเรียน Hauptschule, Realschule และ Gymnasium เข้าด้วยกัน เด็ก ๆ จะเข้าชั้นเรียนที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไป หากเด็กไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ ก็สามารถเลือกเรียนวิชาที่ง่ายแทนได้ หากเด็กเก่งภาษาอังกฤษ ก็สามารถเข้าเรียนชั้นเรียนที่ยาก ที่โรงเรียนแบบประสม นักเรียนสามารถย้ายประเภทของโรงเรียนได้ค่อนข้างง่าย แต่โรงเรียนแบบประสมนี้ยังไม่มีเปิดทุกที่ 

die Gewährleistung, die Gewährleistungen (การรับประกัน)
เป็นสิทธิของผู้ซื้อที่จะนำสินค้าที่ใช้งานไม่ได้คืนให้กับผู้ขาย (เช่น ที่ห้างสรรพสินค้า) ผู้ซื้อจะได้รับสินค้าชิ้นใหม่หรือได้รับเงินคืน หรือจะพูดคุยกับผู้ขายและจ่ายในจำนวนเงินที่น้อยลงก็ได้ ถ้าผู้ซื้อยังเก็บใบเสร็จไว้อยู่ก็จะดี แต่ไม่จำเป็น 

das Gewerbeamt, die Gewerbeämter (สำนักงานการค้า)
คุณต้องการตั้งบริษัทของตนเอง? หรือเปิดร้านขายของ ห้องอาหาร หรือร้านกาแฟ? ในกรณีนี้ คุณต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งคุณขอรับได้จากสำนักงานการค้า (Gewerbeamt) 

der Gewerbeschein, die Gewerbescheine (ใบอนุญาตประกอบกิจการ)
คุณต้องการตั้งบริษัทของตนเอง? หรือเปิดร้านขายของ ห้องอาหาร หรือร้านกาแฟ? ในกรณีนี้ คุณต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งคุณขอรับได้จากสำนักงานการค้า (Gewerbeamt) เอกสารที่สำคัญคือหนังสือเดินทางของคุณเอง ใบอนุญาตให้พำนักอาศัย และบางครั้งอาจต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการอยู่ระหว่าง 20 - 60 € 

die Gewerkschaft, die Gewerkschaften (สหภาพแรงงาน)
เป็นองค์กรที่ดูแลผลประโยชน์ของลูกจ้าง 

das Girokonto, die Girokonten (บัญชีกระแสรายวัน)
เป็นบัญชีธนาคารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เป็นบัญชีที่ใช้รับเงินเดือน เงินออมหลังเกษียณ หรือเงินสำหรับบุตร และใช้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

die Grundgebühr, die Grundgebühren (ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)
เป็นราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายทุกเดือน

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

H

die Hausordnung, die Hausordnungen (กฎข้อบังคับในตึกที่อยู่อาศัย)
กฎข้อบังคับในตึกที่อยู่อาศัยช่วยควบคุมดูแลการอยู่ร่วมกันของผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกนั้น ๆ ให้สงบสุข เช่น กฎที่ว่าผู้อาศัยรายหนึ่งจะต้องทำความสะอาดทางขึ้นบันไดสัปดาห์ละครั้ง กฎอื่น ๆ เช่น เด็ก ๆ สามารถเล่นในสวนหน้าบ้านได้ แต่ห้ามเล่นในโรงรถ กฎข้อบังคับในตึกที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกันทุกที่ ปกติแล้วคุณจะได้รับกฎข้อบังคับพร้อมกับสัญญาเช่าบ้าน 

der Hauptschulabschluss, die Hauptabschlüsse (ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจาก Hauptschule (เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้น))
เมื่อจบโรงเรียน Hauptschule นักเรียนจะสอบรับ Hauptschulabschluss ในชั้นม.3 บางรัฐมีการสอบ Qualifizierenden Hauptschulabschluss (Quali) ซึ่งเป็นการสอบจบหลักสูตรเมื่อจบหลักสูตรม. 3 นักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบ Quali แต่วุฒิการศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้หาตำแหน่งฝึกงานในบริษัทได้ง่ายขึ้น 

die Hebamme, die Hebammen (พยาบาลผดุงครรภ์)
พยาบาลผดุงครรภ์ไม่ถือว่าเป็นแพทย์ พยาบาลได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมหญิงตั้งครรภ์ให้พร้อมสำหรับการคลอดและสถานการณ์หลังจากนั้น พยาบาลจะช่วยเหลือทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับลูกของคุณและคอยตอบข้อสงสัย 

die Heiratsurkunde, die Heiratsurkunden (ใบจดทะเบียนสมรส)
คุณแต่งงานแล้ว? คุณจะได้รับเอกสารจากสำนักทะเบียน ซึ่งก็คือใบจดทะเบียนสมรสนั่นเอง อีกคำหนึ่งที่ใช้แทน "Heiratsurkunde" ได้ ก็คือ "Eheurkunde" 

der Hort (ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน)
เด็ก ๆ สามารถอยู่ที่ศูนย์ดูแลเด็กหลังจากที่โรงเรียนเลิก ระหว่างที่ผู้ปกครองยังทำงานอยู่ หรือบางครั้งช่วงก่อนโรงเรียนเข้าก็ได้ เด็ก ๆ จะได้รับอาหารเที่ยงและมีคนช่วยเหลือเรื่องการบ้าน ปกติแล้ว เด็ก ๆ สามารถอยู่ที่ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียนได้ถึง 16 - 17 น.

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

I

der Immobilienmakler, die Immobilienmakler (นายหน้า)
คุณกำลังหาอพาร์ตเมนต์ใหม่และต้องการความช่วยเหลือ? นายหน้าสามารถช่วยคุณได้ แต่คุณจะต้องจ่ายค่าบริการให้นายหน้า 

die Impfung, die Impfungen (การฉีดวัคซีน)
โรคหลายโรคเกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส ในการฉีดวัคซีน แพทย์จะฉีดเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัสเดียวกันให้กับคนไข้ แต่ในปริมาณที่อ่อนกว่ามาก จึงทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น และภูมิคุ้มกันนั้นก็จะป้องกันเราจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ทำให้เราไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้น ๆ วัคซีนที่สำคัญ ๆ ได้แก่ วัคซีนต้านโรคบาดทะยัก โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคคางทูม โรคโปลิโอ โรคไอกรน

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

J

das Jugendamt, die Jugendämter (สำนักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชน)
สำนักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชนให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง ตัวอย่างเช่น ให้คำแนะนำทางจิตวิทยาหากมีปัญหาในครอบครัว บางครั้งปัญหาเหล่านั้นรุนแรงมากจนเด็กไม่สามารถอยู่กับครอบครัวต่อไปได้ ในกรณีดังกล่าว สำนักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชนจะหาครอบครัวอื่นที่รับดูแลเด็กชั่วคราวให้ สำนักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชนบางแห่งมีโรงเรียนอนุบาล/สถานรับเลี้ยงเด็กอยู่ด้วย ในทุก ๆ เมืองมีสำนักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชนประจำอยู่ 

das Job-Center (ศูนย์หางาน)
ที่ศูนย์หางาน เจ้าหน้าที่จะช่วยหางานที่เหมาะสมให้กับคุณ คุณจะได้รับข้อเสนอตำแหน่งงานจากทุก ๆ สาขา บางครั้งคุณอาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารสำหรับการสมัครงาน ในทุก ๆ เมืองมีศูนย์หางานประจำอยู่ คุณสามารถดูที่อยู่ของศูนย์หางานได้ที่ www.arbeitsagentur.de 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

K

die Kaltmiete, die Kaltmieten (ค่าเช่าบ้านที่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ)
คือค่าเช่าบ้านที่ยังไม่รวมค่าสาธารณูปโภค 

der Kaufvertrag, die Kaufverträge (สัญญาซื้อขาย)
คุณซื้อสินค้าราคาแพง เช่น รถยนต์ ฉะนั้นทั้งคุณและผู้ขายต้องเซ็นสัญญา ซึ่งเรียกว่าสัญญาซื้อขาย ในสัญญาซื้อขายจะมีข้อมูลต่าง ๆ ปรากฏ เช่น ราคา วันที่ชำระเงิน ฯลฯ 

die Kaution (เงินมัดจำ)
ผู้เช่าต้องจ่ายค่ามัดจำให้แก่ผู้ให้เช่า เมื่อต้องการย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ใหม่ ผู้ให้เช่าสามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าบ้าน ตามปกติแล้ว ผู้ให้เช่าจะคืนเงินส่วนนี้ให้เมื่อผู้เช่าย้ายออก เงินมัดจำจะมีมูลค่าได้สูงสุดเท่ากับค่าเช่าบ้านที่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟเป็นเวลา 3 เดือน 

die Kinderbetreuung, die Kinderbetreuungen (สถานรับเลี้ยงเด็ก)
คุณมีงานประจำและต้องการสถานที่รับเลี้ยงลูกของคุณใช่หรือไม่? มีข้อเสนอของสถานรับเลี้ยงเด็กอยู่หลายประเภท ส่วนมากเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีจะเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก (Kita) หรือ โรงเรียนอนุบาล สำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ปีมีเนอสเซอรี่ (Kinderkrippe)ไว้บริการ หรืออาจจัดให้มีพี่เลี้ยงเด็กแบบส่วนตัวกันเอง โดยพ่อแม่จะพาลูกไปสถานที่นั้น ๆ ในตอนเช้า และมารับกลับตอนบ่ายหรือตอนเย็น 

der Kindergarten, die Kindergärten (โรงเรียนอนุบาล)
เด็ก ๆ จะเข้ากลุ่มกับเด็กคนอื่น ๆ เด็กในโรงเรียนอนุบาลมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี และเด็กเล็กจะเรียนรู้จากเด็กที่โตกว่า และจากผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนอนุบาลที่เด็ก ๆ อยู่ได้ทั้งวันจะเรียกว่า Kita ก็ได้เช่นกัน 

die Kinderkrippe, die Kinderkrippen (เนอสเซอรี่)
คือสถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อนตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนจนถึง 3 ปี 

die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas) (สถานรับเลี้ยงเด็ก (หรือ))
เช่นเดียวกับที่โรงเรียนอนุบาล เด็ก ๆ จะอยู่ที่นี่ได้ทั้งวัน ปกติแล้วจนถึงเวลา 16 หรือ 17 น. 

die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen (ประกันสุขภาพ)
ในประเทศเยอรมนีทุกคนจะต้องมีประกันประเภทนี้ ส่วนมากประกันสุขภาพจะชำระค่าใช้จ่ายสำหรับแพทย์ โรงพยาบาล และยาบางชนิดให้ สำหรับค่ายา คุณจะต้องจ่ายส่วนหนึ่งเอง ถ้าคุณได้รายได้น้อย คุณสามารถร่วมใช้ประกันสุขภาพกับคู่แต่งงานได้ เด็ก ๆ จะอยู่ภายใต้ประกันสุขภาพของผู้ปกครองโดยอัตโนมัติ 

die Krankmeldung, die Krankmeldungen (ใบรับรองแพทย์)
คุณเจ็บป่วยและทำงานไม่ได้? ฉะนั้นคุณจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้แก่ผู้จ้างงาน ซึ่งเป็นเอกสารหนึ่งแผ่นจากแพทย์ ที่เขียนแจ้งว่าคุณป่วยและทำงานไม่ได้ บางกรณีเด็ก ๆ ก็ต้องแสดงใบรับรองให้กับทางโรงเรียนเช่นกัน 

der Kredit, die Kredite (สินเชื่อ)
คุณต้องการซื้อสินค้าแต่มีเงินไม่พอ? ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ ธนาคารจะให้คุณกู้เงินเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นคุณต้องคืนจำนวนเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ย 

die Kreditkarte, die Kreditkarten (บัตรเครดิต)
ด้วยบัตรนี้ คุณสามารถชำระเงินโดยไม่ต้องใช้เงินสด จำนวนเงินจะไม่ถูกหักจากบัญชีกระแสรายวันโดยตรง จึงคล้ายกับสินเชื่อก้อนเล็ก ๆ ร้านทุกร้านไม่ได้รับบัตรเครดิต แต่โดยทั่วไปคุณสามารถชำระเงินทางอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิตได้เสมอ รวมทั้งตั๋วรถไฟและตั๋วเครื่องบิน

die Kündigung, die Kündigungen (การยกเลิกสัญญาว่าจ้าง)
หากคุณต้องการเลิกสัญญา คุณต้องเขียนจดหมายยกเลิกสัญญา การยกเลิกสัญญาจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Arbeit) (การแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า (ที่ที่ทำงาน))
คุณไม่ต้องการทำงานที่บริษัทอีกต่อไป? ฉะนั้นคุณต้องเขียนจดหมายยกเลิกสัญญา ปกติแล้ว คุณต้องเขียนแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน ถ้าหากผู้ว่าจ้างต้องการเลิกจ้างคุณ ผู้ว่าจ้างก็ต้องเขียนจดหมายยกเลิกสัญญาแจ้งล่วงหน้า 3 เดือนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มีการยกเลิกสัญญาประเภทที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย เช่น เมื่อลูกจ้างไม่ต้องการทำงาน ลูกจ้างจะต้องออกจากงานทันที 

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Wohnung) (การแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า (อพาร์ตเมนต์))
ผู้เช่าต้องเขียนจดหมายถึงผู้ให้เช่า ก่อนที่จะย้ายออก ปกติแล้ว ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า 3 เดือน แต่มีบ่อยครั้งที่สามารถแจ้งได้เฉพาะตอนต้นเดือนเท่านั้น ฝ่ายผู้ให้เช่าก็มีสิทธิแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าได้เช่นกัน (ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) 

der Kursträger, die Kursträger (ผู้จัดหลักสูตร)
คือโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดสอนหลักสูตรบูรณาการ คุณสามารถหาข้อมูลจากโรงเรียนสอนภาษาหรือในอินเตอร์เน็ต ดูชื่อโรงเรียนในละแวกของคุณได้ที่ BAMF 
 

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

L

der Landtag, die Landtage (รัฐสภาประจำรัฐ)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ 16 รัฐ แต่ละรัฐมีรัฐสภาเป็นของตนเอง รัฐสภาดังกล่าวเรียกอีกชื่อว่ารัฐสภาประจำรัฐ 

die Landtagswahl, die Landtagswahlen (การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาประจำรัฐ)
ทุก ๆ 4 - 5 ปีจะมีการเลือกผู้แทน (Abgeordneten) หรือนักการเมืองสำหรับรัฐสภาประจำรัฐ 

der Lebenslauf, die Lebensläufe (ประวัติย่อ)
ประวัติย่อถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับการสมัครงาน เมื่อคุณหางาน ในประวัติย่อจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ อาชีพ การศึกษา และตำแหน่งก่อนหน้า หรือความสามารถพิเศษ (เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ) คุณสามารถดูตัวอย่างประวัติย่อได้ที่หน่วยงานจัดสรรงาน 

der Lohn, die Löhne (ค่าจ้าง)
เป็นเงินที่คนงานประจำจะได้รับทุกเดือน คุณจะได้รับค่าจ้างตามปกติ แม้ว่าจะเจ็บป่วยหรืออยู่ในช่วงลาพัก รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักภาษีคือค่าจ้างทั้งหมดที่ได้รับ ซึ่งคุณจะต้องหักค่าภาษีและค่าประกันออกไป ที่เหลือคือรายได้สุทธิ

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

M

der Makler, die Makler (นายหน้า)
คุณกำลังหาอพาร์ตเมนต์ใหม่และต้องการความช่วยเหลือ? นายหน้าสามารถช่วยคุณได้ แต่คุณจะต้องจ่ายค่าบริการให้นายหน้า 

die Meldebescheinigung, die Meldebescheinigungen (ใบแจ้งที่พำนัก)
เป็นเอกสารที่มีที่อยู่ของคุณปรากฏ คุณขอรับใบแจ้งที่พำนักได้ที่สำนักทะเบียนราษฎรหรือที่ว่าการอำเภอประจำเมืองของคุณ คุณเพียงแค่ต้องมีหนังสือเดินทางของคุณเท่านั้น ปกติแล้ว ใบแจ้งที่พำนักมีราคา 5 € 

der Mietspiegel (ดัชนีค่าเช่า)
ดัชนีค่าเช่าจะแสดงค่าเช่าโดยเฉลี่ยของอพาร์ตเมนต์ในเมืองนั้น ๆ 

der Mietvertrag, die Mietverträge (สัญญาเช่าบ้าน)
คุณเช่าอพาร์ตเมนต์รึเปล่า? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะได้รับเอกสาร ซึ่งก็คือสัญญาเช่าบ้าน ทั้งตัวคุณและผู้ให้เช่าจะต้องลงชื่อในสัญญาเช่าบ้าน หลังจากนั้นคุณก็จะได้เป็นผู้เช่า 

der Minijob/450-Euro-Jobs, die Minijobs/450-Euro-Jobs (งานเล็ก ๆ น้อย ๆ/งานรายได้ 450 ยูโร)
สำหรับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ หรืองาน 450 ยูโร ลูกจ้างไม่ต้องจ่ายภาษีและได้รายได้สูงสุด 450 ยูโร แต่จะได้รับประกันสุขภาพและประกันเงินบำนาญโดยอัตโนมัติเหมือนตำแหน่งทั่วไป ซึ่งผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่าย แต่คุณจะไม่ได้รับประกันภาวะว่างงาน งานดังกล่าวมีอยู่หลายสาขา เช่น งานบ้าน งานในออฟฟิศ หรือคนขับรถ คุณหางานเหล่านี้ได้ที่ศูนย์หางาน หนังสือพิมพ์ และทางอินเตอร์เน็ต 

der Mutterschutz (สิทธิลางานสำหรับหญิงตั้งครรภ์)
เป็นกฎข้อบังคับเพื่อปกป้องสิทธิของหญิงมีครรภ์และมารดาที่มีตำแหน่งงานประจำ กฎข้อที่สำคัญที่สุดคือ บุคคลดังกล่าวห้ามทำงานก่อนและหลังการคลอดลูก ซึ่งสำหรับประเทศเยอรมนีแล้วคือช่วง 6 สัปดาห์ก่อนการคลอด และอย่างน้อย 8 สัปดาห์หลังการคลอด ในช่วงดังกล่าว บุคคลนั้น ๆ ยังจะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างต่อไปเช่นเดิม นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างห้ามยกเลิกสัญญาว่าจ้างหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึง 4 เดือนหลังการคลอด สำหรับอาชีพบางอาชีพแล้ว พนักงานหญิงห้ามทำงานตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

N

die Nebenkosten (ค่าสาธารณูปโภค)
คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ (ค่าเช่าบ้านที่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ) เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟสำหรับทางขึ้นบันไดหรือห้องเก็บของใต้ดิน บริการเก็บขยะ ค่าเสาอากาศ/สายเคเบิ้ลสำหรับทีวี บางครั้งในค่าสาธารณูปโภคจะรวมค่าทำความร้อนและค่าไฟแล้ว แต่ส่วนมากมักจะต้องจ่ายเพิ่มเอง 

netto (สุทธิ)
รายได้สุทธิหมายถึงเงินเดือน/ค่าจ้าง ที่ไม่รวมค่าภาษีและประกัน 

der Notdienst, die Notdienste (บริการฉุกเฉิน)
หมายถึงแพทย์และร้ายขายยาที่เปิดทำการวันเสาร์/อาทิตย์และตอนกลางคืน หากคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แพทย์และร้ายขายยาดังกล่าวสามารถช่วยคุณได้

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

O

P

das Parkhaus, die Parkhäuser (อาคารจอดรถ)
ในหลาย ๆ เมืองมีอาคารจอดรถไว้ให้บริการ เพราะบนถนนมีพื้นที่ไม่เพียงพอ คุณสามารถจอดรถได้ที่ชั้นต่าง ๆ และต้องเสียค่าจอดเล็กน้อย ปกติแล้วคุณจะขับรถเข้าไปในอาคารและชำระเงินเมื่อขับออก ถ้าจอดรถเพียงชั่วครู่ คุณต้องเสียเงินเพียงเล็กน้อย ถ้าจอดนาน คุณต้องเสียเงินมากขึ้น 

die Partei, die Parteien (พรรคการเมือง)
พรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มคนที่มีความประสงค์และจุดมุ่งหมายร่วมกัน พรรคต้องการทำการตัดสินใจหรือวางแนวทางให้กับรัฐ 

der Pass, die Pässe (หนังสือเดินทาง)
เอกสารนี้เป็นเอกสารพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคล ในหนังสือเดินทางจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น (ชื่อ อายุ ฯลฯ) และสัญชาติ เราจะใช้หนังสือเดินทางในประเทศ เช่น เมื่อติดต่อกับสำนักงานของรัฐ และใช้หนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางเข้าประเทศอื่น ในหนังสือเดินทางยังมีข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอีกด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าหรือใบอนุญาตให้พำนักอาศัย 

das Passwort, die Passwörter (รหัสผ่าน)
คือรหัสผ่านลับที่ใช้ลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์หรือในคอมพิวเตอร์ ปกติแล้วมักจะต้องกรอกพร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านมีเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

das polizeiliche Führungszeugnis (หนังสือรับรองความประพฤติ)
เป็นเอกสารจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะแจ้งว่าคุณเคยได้รับโทษใด ๆ จากตำรวจหรือไม่ ผู้จ้างงานจำนวนมากจะขอดูหนังสือรับรองความประพฤติ 

das Praktikum, die Praktika (การฝึกงาน)
หากคุณสนใจอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถขอฝึกงานได้ เช่น ในบริษัทหรือในคลินิก คุณจะได้ช่วยทำงานและเรียนรู้งาน ปกติแล้วคุณจะไม่ได้ค่าตอบแทนจากการฝึกงาน ระยะเวลาของการฝึกงานในแต่ละอาชีพและบริษัทมีความยาวแตกต่างกันออกไป 

die Probezeit (ช่วงฝึกงาน)
เมื่อเริ่มงานใหม่ โดยปกติแล้วจะมีช่วงฝึกงาน ในช่วงฝึกงาน ทั้งคุณและผู้จ้างงานสามารถยกเลิกสัญญาว่าจ้างได้เร็วกว่าปกติ ในช่วงนี้ผู้ว่าจ้างจะคอยสังเกตดูการทำงานของคุณอย่างละเอียด และจะตัดสินใจว่าคุณเหมาะที่จะทำงานในบริษัทต่อไปเมื่อช่วงฝึกงานสิ้นสุดลงหรือไม่ และคุณก็สามารถตัดสินใจว่าต้องการทำงานต่อหรือไม่ ช่วงฝึกงานอาจกินเวลานานถึง 6 เดือน 

die Provision, die Provisionen (ค่านายหน้า)
หากคุณเช่าหรือซื้ออพาร์ตเมนต์ผ่านนายหน้า คุณจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับนายหน้า ซึ่งเรียกว่าค่านายหน้านั่นเอง

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

Q

R

die Rechnung, die Rechnungen (ใบแจ้งหนี้)
คุณซื้อสินค้าแต่ไม่ได้ชำระเงินทันที? ในกรณีนี้คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ เช่น การซื้อสินค้าในอินเตอร์เน็ต จากนั้นคุณจะต้องโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทนั้น ๆ ปกติแล้วมักจะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติม 

der Religionsunterricht (วิชาศาสนา)
เป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์หรือคาทอลิก โรงเรียนในรัฐบางรัฐเสนอวิชาศาสนาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ศาสนายิว หรือศาสนาพุทธด้วย สำหรับศาสนาอิสลามแล้ว มีหลายโรงเรียนที่สอนศาสนาอิสลามเป็นภาษาตุรกีหรือภาษาอาหรับ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนวิชาศาสนา แต่มักจะไม่ได้พัก ในหลาย ๆ รัฐแล้ว นักเรียนจะต้องเข้าเรียนวิชาจริยศึกษา ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับปรัชญา 

die Rentenversicherung, die Rentenversicherungen (ประกันเงินบำนาญ)
ปกติแล้วในประเทศเยอรมนี ประชากรจะทำงานจนถึงอายุ 67 ปี หลังจากนั้นก็จะเกษียณอายุ ทุก ๆ เดือนผู้ที่ประกอบอาชีพจะต้องจ่ายเงินเดือนส่วนหนึ่งไว้เป็นประกันเงินบำนาญ จนถึงเวลาที่ต้องเกษียณอายุ และเมื่อเกษียณอายุแล้ว ก็จะได้รับเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนในอดีต จากประกันเงินบำนาญทุก ๆ เดือน ลูกจ้างจะได้รับประกันเงินบำนาญโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแบ่งชำระกับผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าง บุคคลนั้น ๆ ก็สามารถออมประกันเงินบำนาญเอกชนเองได้ มีคนจำนวนมากที่มีทั้งประกันเงินบำนาญตามกฎหมาย (ของรัฐ) และประกันเงินบำนาญเอกชน 

das Rezept, die Rezepte (ใบสั่งยา)
ที่ร้ายขายยา คุณไม่สามารถซื้อยาหลาย ๆ ชนิดได้หากไม่มีใบสั่งยา สำหรับยาบางตัวคุณต้องมีเอกสารจากแพทย์ ซึ่งก็คือใบสั่งยานั่นเอง

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

S

das Schulgeld (ค่าเล่าเรียน)
ต้องเสียสำหรับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น ในโรงเรียนเอกชน บางครั้งผู้ปกครองต้องเสียเงินค่าเรียนมาก 

die Schwangerschaftsberatung, die Schwangerschaftsberatungen (ศูนย์ให้คำแนะนำสำหรับผู้ตั้งครรภ์)
เป็นสำนักงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุก ๆ คำถามเรื่องการตั้งครรภ์ ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง สูตินรีแพทย์ของคุณมักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของสำนักงานเหล่านี้ได้หรือให้คำแนะนำแก่คุณเอง 

die selbständige Arbeit (งานอิสระ)
บุคคลนั้น ๆ จะไม่มีผู้จ้างงานเพราะเป็นเจ้านายตัวเอง 

das Sonderangebot, die Sonderangebote (ข้อเสนอพิเศษ)
ร้านค้าบางร้านขายผลิตภัณฑ์ของตนในราคาพิเศษเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเรียกว่าข้อเสนอพิเศษ คุณมักจะหาข้อเสนอพิเศษเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะสินค้ามักจะวางอยู่บริเวณทางเข้าร้าน 

die Sozialversicherung, die Sozialversicherungen (ประกันสังคม)
ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันเงินบำนาญ ประกันภัย และประกันบริการดูแลยามป่วยไข้ 

die Sozialwohnung, die Sozialwohnungen (อพาร์ตเมนต์การเคหะ)
ค่าเช่าสำหรับอพาร์ตเมนต์เหล่านี้ไม่สูงเท่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไป คุณจะเช่าอพาร์ตเมนต์การเคหะได้ ก็ต่อเมื่อได้รายได้น้อยเท่านั้น และจะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิเข้าอยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย (Wohnberechtigungsschein) ซึ่งขอรับได้จากเทศบาลหรือสำนักงานการเคหะ 

das Sparkonto, die Sparkonten (บัญชีเงินฝาก)
เป็นบัญชีธนาคารสำหรับการฝากเงินระยะยาวกว่าปกติ คุณไม่สามารถโอนเงิน (เช่น ค่าเช่าบ้านจากบัญชีกระแสรายวัน) จากบัญชีธนาคารนี้ได้ ในบัญชีเงินฝากคุณจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าในบัญชีกระแสรายวัน และเงินที่ฝากมักจะออมอยู่ในบัญชีนานกว่ากรณีของบัญชีกระแสรายวัน 

die Sparkasse, die Sparkassen (ธนาคารออมสิน)
เป็นเหมือนธนาคารทั่วไป แต่ไม่ขึ้นกับเอกชน เพราะส่วนหนึ่งขึ้นกับเทศบาลหรือเมือง 

die Spielgruppe, die Spielgruppen (กลุ่มเด็กเล่น)
เด็ก ๆ จะพบปะกันเพื่อเล่นเกม ส่วนมากพ่อแม่ก็จะติดตามไปด้วย บางครั้งอาจมีผู้ใหญ่เป็นผู้นำกลุ่มและเล่นกับเด็ก ๆ 

die Sprachförderung (การส่งเสริมทักษะทางภาษา)
ด้วยการช่วยเหลือของเกม เรื่องราว หรือเพลงเฉพาะทาง เด็ก ๆ สามารถฝึกพูดภาษาเยอรมันให้ดียิ่งขึ้นได้ ที่โรงเรียนอนุบาล/เนอสเซอรี่มักจะมีการส่งเสริมทักษะทางภาษาให้แก่เด็กต่างชาติ 

der Sprachtest, die Sprachtests (การทดสอบด้านภาษา)
ที่โรงเรียนอนุบาลหรือเนอสเซอรี่ เด็ก ๆ มักจะต้องทำการทดสอบ เพื่อแสดงว่าสามารถใช้ภาษาได้ดีถึงระดับใดแล้ว 

die staatliche Schule, die staatlichen Schulen (โรงเรียนรัฐ)
ในประเทศเยอรมนี โรงเรียนส่วนใหญ่ขึ้นกับรัฐ ซึ่งนักเรียนจะไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน 

das Standesamt, die Standesämter (สำนักทะเบียน)
คุณอยากจะแต่งงาน? คุณเพิ่งคลอดลูก? คุณต้องการหย่า? ดังนั้นคุณต้องไปที่สำนักทะเบียนประจำเมือง 

die Studiengebühren (ค่าเทอม)
คือค่าเรียนที่นักศึกษาต้องจ่ายในแต่ละเทอม หากต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

das Studium (การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย)
สำหรับอาชีพบางอาชีพ เช่น วิศวกรหรือครู คุณจะต้องจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Fachhochschule)

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

T

das Tagesgeldkonto, die Tagesgeldkonten (บัญชีออมทรัพย์)
บัญชีธนาคารนี้ไม่เหมือนบัญชีกระแสรายวันที่สำหรับใช้ประจำวัน ถ้าคุณมีเงินเหลือ คุณสามารถฝากเงินลงในบัญชีออมทรัพย์ได้ สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ทางธนาคารจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก และคุณก็สามารถถอนเงินออกได้รวดเร็วเช่นกัน 

die Tagesmutter, die Tagesmütter (พี่เลี้ยงเด็ก)
พี่เลี้ยงเด็กจะรับดูแลเด็กที่บ้านของตนเอง บางทีก็มีพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นผู้ชาย ที่บ้านพี่เลี้ยงเด็กมักจะรับเด็กหลาย ๆ คน พี่เลี้ยงเด็กจะต้องได้รับการศึกษาพิเศษ และคุณจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูด้วย 

die Teilnahmeberechtigung für den Integrationskurs (ใบแจ้งสิทธิในการลงเรียน หลักสูตรบูรณาการ)
เป็นเอกสารเพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งปกติแล้วคุณจะได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองของคุณ พลเมืองของEUสามารถลงเรียนหลักสูตรบูรณาการได้เช่นกัน แต่ต้องยื่นเรื่องขอกับทางBAMF 

die Teilzeitarbeit (งานพาร์ทไทม์)
แปลว่าคุณมีตำแหน่งงานประจำ แต่ไม่ได้ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ชั่วโมงทำงานจะน้อยกว่านั้น เช่น 4 ชั่วโมงต่อวัน แม่ที่มีลูกเล็กมักจะเลือกการทำงานรูปแบบนี้ ในหลาย ๆ บริษัทคุณสามารถทำงานพาร์ทไทม์ 

der Tariflohn, die Tariflöhne (ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้าง)
สำหรับอาชีพหลาย ๆ อาชีพ นายจ้างจ่ายลูกจ้างตามอัตราค่าจ้าง ซึ่งระดับของค่าจ้างดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาระหว่างผู้ว่าจ้างและสหภาพแรงงานแล้ว ค่าจ้างสำหรับอาชีพเหล่านี้จึงห้ามต่ำกว่าค่าจ้างตามอัตราค่าจ้าง

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

U

das Übergabeprotokoll, die Übergabeprotokolle (ระเบียบการการส่งมอบ)
คุณเช่าอพาร์ตเมนต์และต้องการจะย้ายเข้าอยู่ แต่มีของเสียหายในอพาร์ตเมนต์? สำหรับกรณีดังกล่าว คุณต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ให้เช่ารับทราบด้วยระเบียบการการส่งมอบ ซึ่งทั้งคุณและผู้ให้เช่าจะต้องลงชื่อรับทราบ 

die Überweisung, die Überweisungen (Bank) (การโอนเงิน (ธนาคาร))
คือการที่ธนาคารเคลื่อนย้ายเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง เช่น กรณีของค่าเช่าบ้าน เงินของคุณจะได้รับการเคลื่อนย้ายจากบัญชีของคุณไปยังบัญชีของผู้ให้เช่าโดยตรง คุณจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ จากนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินไปที่บัญชีของผู้ให้เช่าของคุณ

die Überweisung, die Überweisungen (Arzt) (ใบโอนผู้ป่วย (แพทย์))
คุณไม่สบายและจำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ? แพทย์ทั่วไปจะเขียนใบโอนผู้ป่วยให้คุณ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มกระดาษ จากนั้นคุณก็สามารถเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ 

der Umtausch (การแลกคืนสินค้า)
คุณซื้อสินค้าและต้องการเอาไปคืน? หลาย ๆ ร้านอนุญาตให้คุณแลกคืนสินค้าได้ คุณนำสินค้าไปคืนและรับเงินคืน บางครั้งอาจไม่ได้รับเงินคืน แต่ได้รับสินค้าอื่นในร้านแทน ปกติแล้วมักจะแลกสินค้าจากข้อเสนอพิเศษคืนไม่ได้ 

die Unterrichtsstunde, die Unterrichtsstunden (คาบเรียน)
คาบเรียนในหลักสูตรบูรณาการมีระยะเวลา 45 นาที

der Urlaub (ลาพัก)
ทุก ๆ ปีคุณจะได้รับวันหยุดลาพักจำนวนหนึ่ง ในช่วงลาพัก คุณจะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างตามปกติเช่นเคย คุณจะต้องพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาว่าจะลาพักได้เมื่อไร ปกติแล้วในประเทศเยอรมนี ทุกคนทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ถ้าหากคุณต้องการลาพักหนึ่งสัปดาห์ (ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์) คุณจะใช้จำนวนวันหยุดลาพัก 5 วัน

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

V

die Verbraucherzentrale, die Verbraucherzentralen (ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค)
เป็นจุดให้คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค ผู้บริโภคคือผู้ที่ซื้อสินค้า ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และจะให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาทางกฎหมาย (เช่น หากคุณซื้อสินค้าที่ใช้งานไม่ได้แล้ว แต่ทางร้านไม่ยอมรับสินค้าคืน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคสามารถช่วยเหลือได้) 

der Verein, die Vereine (สโมสร)
สโมสรเป็นแหล่งพบปะของผู้ที่สนใจในสิ่งเดียวกันและมีเป้าหมายเหมือนกัน เช่น ในสโมสรฟุตบอลสมาชิกจะนัดมาเล่นฟุตบอลกัน ที่สโมสรดนตรีสมาชิกก็จะมาเล่นดนตรีด้วยกัน 

die Verfassung, die Verfassungen (รัฐธรรมนูญ)
รัฐธรรมนูญเป็นสาร ที่มีหลักการและกฎข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศปรากฏอยู่ โดยจะบ่งว่าประเทศนั้นดำเนินการอย่างไร สิทธิและหน้าที่ใดที่พลเมืองจะต้องปฏิบัติ รัฐธรรมนูญเยอรมันมีชื่อว่ากฎหมายเบื้องต้น (Grundgesetz) 

ประกัน (die Versicherung, die Versicherungen)
คุณจะจ่ายเงินลงในกองประกันทุก ๆ เดือนหรือทุก ๆ ปีสำหรับสถานการณ์เฉพาะ และจะได้รับการคุ้มครองสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น กรณีที่เจ็บป่วย คุณจะจ่ายเงินลงในประกันสุขภาพทุก ๆ เดือน เมื่อคุณป่วยและต้องไปพบแพทย์ ทางประกันสุขภาพก็จะเป็นผู้จ่ายให้กับแพทย์แทนตัวคุณเอง 

das Visum, die Visa (วีซ่า)
คุณมีสิทธิเดินทางเข้าประเทศอื่นได้เมื่อมีวีซ่า คุณขอรับวีซ่าของประเทศนั้น ๆ ได้ที่สถานฑูต 

die Volkshochschule, die Volkshochschulen (โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่)
ที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่และผู้เยาว์ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถลงเรียนในชั้นเรียนที่เปิดสอนได้ หลักสูตรที่เปิดสอนมีราคาไม่แพง คุณสามารถเรียนภาษาต่าง ๆ (รวมทั้งภาษาเยอรมัน) ถ่ายภาพ ทำเครื่องประดับ เต้นรำ วาดรูป และอื่น ๆ อีกมากมาย และยังมีหลักสูตรสำหรับการงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ เปิดสอนด้วย ผู้ใหญ่สามารถเข้าสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ได้ด้วย เช่นHauptschulabschluss ชั้นเรียนที่เปิดสอนมักจะเป็นช่วงเย็นของวันธรรมดาหรือวันเสาร์-อาทิตย์ 

der/die Vorgesetzte, die Vorgesetzten (ผู้บังคับบัญชา)
ผู้บังคับบัญชาของคุณคือเจ้านายสายตรงของคุณ ในชั่วโมงการทำงาน ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณและงานของคุณ โดยจะแจกแจงว่าคุณได้รับมอบหมายงานอะไรและจะต้องดำเนินการอย่างไร ส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาของคุณก็มักจะมีผู้บังคับบัญชาขึ้นไปอีกเหมือนกัน 

die Vorsorgeuntersuchung, die Vorsorgeuntersuchungen (การตรวจป้องกันสุขภาพ)
เป็นการตรวจร่างกายที่เป็นกิจวัตรโดยแพทย์ คุณไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วย แต่เพียงต้องการทราบว่าร่างกายคุณแข็งแรงดีหรือไม่ สำหรับเด็ก มีการตรวจร่างกายที่เป็นกิจวัตรโดยกุมารแพทย์ 10 ครั้ง ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การตรวจสุขภาพครั้งที่หนึ่งจะมีขึ้นหลังจากที่เด็กเกิดได้เพียงสักครู่ และครั้งสุดท้ายก่อนเข้าโรงเรียน 

das Vorstellungsgespräch, die Vorstellungsgespräche (การสอบสัมภาษณ์)
คุณเขียนใบสมัครขอตำแหน่งงาน? และทางผู้ว่าจ้าง เห็นว่าใบสมัครงานของคุณน่าสนใจ? ในกรณีนี้ ผู้ว่าจ้างคงอยากทำความรู้จักกับคุณเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และเชิญคุณให้ไปพูดคุยด้วย ซึ่งเรียกได้ว่าการสอบสัมภาษณ์ คุณหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่หน่วยงานจัดสรรงาน/ศูนย์หางาน

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

W

die Warmmiete, die Warmmieten (ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ)
คือค่าเช่าบ้านที่รวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว 

der Wochenmarkt, die Wochenmärkte (ตลาดสดรายสัปดาห์)
ในหลาย ๆ เมืองมีตลาดสดรายสัปดาห์ 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจะจัดวางในที่แจ้งหรือในที่ร่ม ส่วนมากผู้ขายจะมาจากท้องถิ่นนั้น ๆ ที่ตลาดสดรายสัปดาห์ คุณสามารถหาซื้อผักผลไม้สดได้เป็นจำนวนมาก และนม ชีส ปลา และเนื้อสัตว์ บางครั้งยังหาซื้อเสื้อผ้าได้ด้วย 

das Wohngeld (เงินช่วยทางการเคหะ)
หากค่าเช่าบ้านสำหรับอพาร์ตเมนต์ธรรมดา ๆ แพงเกินไปสำหรับคุณ คุณสามารถยื่นใบสมัครขอรับเงินช่วยทางการเคหะจากสำนักงานการเคหะได้ ในกรณีนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเองทั้งหมด เพราะทางรัฐจะช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านให้ส่วนหนึ่ง 

das Wohnungsamt, die Wohnungsämter (สำนักงานการเคหะ)
หากค่าเช่าบ้านสำหรับอพาร์ตเมนต์ธรรมดา ๆ แพงเกินไปสำหรับคุณ สำนักงานการเคหะช่วยคุณได้ ด้วยเงินช่วยทางการเคหะหรืออพาร์ตเมนต์การเคหะ สำนักงานการเคหะจะช่วยตอบคำถามอื่น ๆ เรื่องการอยู่อาศัยด้วย

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation

X

Y

Z

das Zahlungsmittel, die Zahlungsmittel (วิธีการชำระเงิน)
วิธีการชำระเงินมีอยู่หลายวิธี เช่น เงินสด การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ บัตรเดบิต บัตรเครดิต und ใบแจ้งหนี้ 

das Zeugnis, die Zeugnisse (ประกาศนียบัตร)
ประกาศนียบัตรถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับการสมัครงาน เมื่อคุณหางาน โดยที่จะมีประกาศนียบัตรด้านการงาน ซึ่งจะอธิบายถึงงานล่าสุดของคุณ และประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกสารทางการจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณ ประกาศนียบัตรจากประเทศบ้านเกิดของคุณต้องได้รับการแปลและรับรองความถูกต้อง 

die Zinsen (ดอกเบี้ย)
คุณมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะได้รับเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเดือนจากธนาคาร ซึ่งเรียกว่าดอกเบี้ย คุณมีสินเชื่อที่ธนาคารของคุณ? กรณีนั้นคุณจะต้องจ่ายเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเดือนให้กับธนาคาร ซึ่งเรียกว่าดอกเบี้ยเช่นกัน 

die zweisprachige Schule, die zweisprachigen Schulen (โรงเรียนสองภาษา)
ชั้นเรียนจะสอนด้วย 2 ภาษา โดยที่ส่วนใหญ่คือภาษาเยอรมันและภาษาอื่นอีกหนึ่งภาษา

Glossar Sprungnavigation

Glossar Sprungnavigation