Ansicht auf ein Gebäude mit der Aufschrift „Jobcenter“ © Goethe-Institut

ការអនុញ្ញាតអោយប្រកបការងារ

អ្នកពុំមែនមកពីសហភាពអឺរ៉ុប(EU) ឬពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបទេឬ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវមានការអនុញ្ញាត អោយប្រកបការងារ (Arbeitserlaubnis / Arbeitsgenehmigung)។ តើអ្នកអាចធ្វើការបានឬទេ ឬក៏អាចធ្វើការបានប៉ុន្មាន រឿងទាំងនេះគឺមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក។ 

សញ្ញាបត្រ និងការទទួលស្គាល់

តើអ្នកបានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមួយ ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ឬក៏បានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលានៅប្រទេសអ្នកហើយឬ? នៅក្នុងករណីនេះ អ្នកត្រូវយកសញ្ញាបត្រ/ ឯកសារទាំងនេះទៅបកប្រែ និងអោយគេបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារ។ បញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារមានន័យថា ស្ថាប័នផ្លូវការមួយពិនិត្យ មើលថា តើឯកសាររបស់អ្នកជាឯកសារពិតមែនឬទេ។ វាជាការប្រសើរបំផុត បើអាជ្ញាធរនៅប្រទេសអ្នកធ្វើការបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារនេះ។ ក្នុងករណីខ្លះសញ្ញាបត្ររបស់អ្នកពុំមានសុពលភាពនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេ។ រឿងនេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលជាមុនបាននៅប្រទេសរបស់អ្នក 

។ ពត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះមាននៅគេហទំព័រ ការទទួលស្គាល់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

Ein Mann bedient die Anerkennung in Deutschland Webseite auf einem Tablet © Goethe-Institut

កន្លែងការងារនៅទំនេរ

អ្នកមានការអនុញ្ញាតអោយប្រកបការងារហើយឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកអាចរកកន្លែងធ្វើការបាន។ លទ្ធភាពរកការងារវាមានច្រើន ដូចជា តាមអ៊ីនធើណេត តាមកាសែត ឬក៏តាមរយៈទីភ្នាក់ងារការងារ/ មជ្ឈមណ្ឌលការងារ (Arbeitsagentur/das Job-Center)ក៏គេអាចឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែរ។ តាមកាសែតអ្នកច្រើនតែឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅក្នុងតំបន់មួយ។ ដំណឹងជ្រើសរើសទាំងនេះមានបច្ចុប្បន្នភាព។ នៅក្នុងអ៊ីនធើណេតមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកច្រើន ក៏ប៉ុន្តែវាពុំសុទ្ធតែមានបច្ចុប្បន្នភាពនោះទេ។ មជ្ឈមណ្ឌលការងារផ្តល់ការពិគ្រោះអោយអ្នក ហើយគេជួយរកកន្លែងការងារសមស្របអោយអ្នក។ អ្នកក៏អាចសួរផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយបានដែរ។ ជួនកាលនៅទីនោះមានកន្លែងការងារនៅទំនេរ ក៏ប៉ុន្តែគេពុំបានចុះផ្សាយតាមអ៊ីនធើណេត ឬក៏តាមកាសែតទេ។ ជួនកាលគេអាចឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែរ។ 

ហើយវានៅមានមជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរ BIZ (Berufsinformationszentrum) របស់ទីភា្នក់ងារការងារទៀត : នៅទីនោះអ្នកឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងពត៌មានជាច្រើនអំពីមុខរបរ និងការងារ។ អ្នកអាចដាក់ពត៌មានតាមអ៊ីនធើណេតអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកនៅទីនោះ ឬក៏នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារបាន។ 

មជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរក៏ផ្តល់ការពិគ្រោះរឿងមុខរបរអោយអ្នកដែរ បើអ្នកពុំដឹងទេថា តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបាន ឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីនោះ។ កម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក៏អាចមានប្រយោជន៍ដែរ : នៅទីនោះអ្នករៀនស្គាល់ពីការងារ និងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេឯងបាន។

Ein Mann liest Zeitung und sucht nach Stellenangeboten. © Goethe-Institut

ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ

ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការគឺជាជំហានទីមួយនៅក្នុងទីផ្សារការងារ។ អ្វីដែលសំខាន់ក្នុងកិច្ចការនេះគឺ ក្រដាសស្នាមសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ។ នៅក្នុងនោះអ្នកត្រូវមានសំបុត្រមួយ (សំបុត្រផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុននោះ) មានរូបថតស្អាតសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការមួយសន្លឹក មានប្រវត្តិរូបអ្នក និងសញ្ញា បត្ររបស់អ្នក (ជាភាសាអាល្លឺម៉ង់)។ មជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរ BIZ មានធ្វើសិក្ខាសាលាអំពី “ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់” ។ នៅទីនោះគេរៀនអោយដឹងថា តើការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការមានរូបភាពដូចម្តេច និងតើគេត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណា ដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងសំភាសន៍ការងារនោះ។ 

នៅតាមក្រុងជាច្រើនមានកន្លែងពិគ្រោះសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍។ នៅទីនោះគេក៏ជួយអ្នកដែរនៅក្នុងការរកការងារធ្វើ និងការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ(សូមអាន មន្ទីរសហព័ន្ធផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀស ខ្លួន )។

សម្រាប់មនុស្សមានវ័យក្មេងរហូតដល់អាយុ ២៧ ឆ្នាំ មានស្ថាប័នការងារអន្តោប្រវេសន៍យុវជន ដែលផ្តល់ការពិគ្រោះពិសេសដល់គេ។

Eine Frau steht vor einem Passfotoautomaten. © Goethe-Institut
 

តំណភ្ជាប់លើប្រធានបទ

Video International Sign

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form