Ein Mann sitzt auf einer Steintreppe im Freien. Er hat den Kopf nach unten gesenkt und wirkt betrübt. © Goethe-Institut

Trung tâm chống phân biệt đối xử liên bang (ADS) là cơ quan nhà nước của Đức hoạt động độc lập. Cơ quan này hỗ trợ những người chịu thiệt thòi trong việc thực thi quyền được bảo vệ trước sự phân biệt đối xử. Việc phân biệt đối xử có thể bắt nguồn từ tư tưởng phân biệt chủng tộc hoặc do nguồn gốc xuất xứ, giới tính, tôn giáo tín ngưỡng, thế giới quan, khuyết tật, tuổi tác hoặc xu hướng tình dục.
 
Cơ quan ADS hướng dẫn các khả năng tiến hành biện pháp pháp lý trong khuôn khổ của quy định pháp luật để bảo vệ trước sự phân biệt đối xử và giới thiệu các cơ quan tư vấn khác. Đặc biệt phổ biến vẫn là sự phân biệt đối xử do phân biệt chủng tộc và nguồn gốc xuất thân.
 
Luật đối xử bình đẳng cơ bản bảo vệ tất cả mọi người, không phụ thuộc vào tình trạng cư trú của họ, tức là bao gồm cả người lánh nạn và người mới nhập cư. Sự bảo vệ này bao trùm đặc biệt các lĩnh vực việc làm, nhà ở và dịch vụ.

Các kinh nghiệm về vấn đề phân biệt đối xử trong quá trình cấp thị thực

VisaWie? là tên một liên hiệp các tổ chức khác nhau chuyên cung cấp thông tin về thị thực cho mọi người. Họ đấu tranh cho việc cấp thị thực công bằng và minh bạch và cung cấp những thông tin hữu ích, các blog và sự trợ giúp.