Ein Mann sitzt auf einer Steintreppe im Freien. Er hat den Kopf nach unten gesenkt und wirkt betrübt. © Goethe-Institut
สำหรับบทบาทขององค์กรเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติ (ADS) เป็นหน่วยงานหนึ่งของเยอรมนีที่สนับสนุนผู้ที่ประสบปัญหาอันมาจากผลกระทบของการเลือกปฏิบัติ โดยการบังคับใช้สิทธิในการป้องกันการเลือกปฏิบัติ ความเสียหายของการเลือกปฏิบัติดังกล่าว อาจกระตุ้นให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติ โดยที่การเลือกปฏิบัติอาจมาจากประเทศบ้านเกิด เพศ ศาสนา คตินิยม ความพิการ อายุหรืออัตลักษณ์ทางเพศของผู้คน
 
องค์กร ADS แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการทางกฎหมายภายในกรอบของข้อกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในบทบาทอื่นๆอีกด้วย 
การเลือกปฏิบัติที่มาจากการเหยียดผิวและเชื้อชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อรักษาความเสมอภาคทั่วไปมีผลบังคับใช้กับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานะการพำนักของพวกเขา นั่นหมายรวมถึงผู้อพยพและผู้ลี้ภัยใหม่ การให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมไปถึงการทำงาน ที่อยู่อาศัยและบริการต่างๆ

ประสบการณ์ของการถูกเลือกปฏิบัติในขั้นตอนการขอวีซ่า

VisaWie? (วีซ่าวี?) เป็นความร่วมมือของหลายๆองค์กรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า เพื่อให้การออกวีซ่ายุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สร้างบล็อกที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นและขอความช่วยเหลือได้