Ein Mann sitzt auf einer Steintreppe im Freien. Er hat den Kopf nach unten gesenkt und wirkt betrübt. © Goethe-Institut

Agjencia federale e pavarur kundër diskriminimit (ADS) është një autoritet gjerman. Ai mbështet personat që kanë përjetuar diskriminim në zbatimin e të drejtës së tyre për mbrojtje nga diskriminimi. Diskriminimet mund të jenë të motivuara nga racizmi ose të bazuara në përkatësinë etnike, gjinore, fetare apo në botëkuptim, paaftësi, moshë ose identitetin gjinor.

ADS tregon mundësitë e veprimit ligjor në kuadrër të rregullave ligjore për mbrojtjen nga diskriminimet dhe organizon konsultime në vende të tjera.

Diskriminimi në bazë të racizmit dhe prejardhjes etnike është më i shpeshtë.
Mbrojtja e përgjithshme.
Ligji për trajtimin e barabartë zbatohet për të gjithë njerëzit, pavarësisht nga statusi i tyre i qëndrimit, që do të thotë edhe për refugjatët dhe emigrantët e rinj.
Ai mbulon veçanërisht fushat e punës, strehimit dhe shërbimeve.

Eksperienca e diskriminimit në procesin e vizave

VisaWie? është një shoqatë e organizatave të ndryshme që informojnë njerëzit për vizat. Ata janë të përkushtuar për lëshimin e drejtë dhe transparent të vizave dhe sigurojnë informacion të dobishëm, blogje dhe sigurojnë informacion të dobishëm, blogje dhe ndihmë.

Linke mbi temën